email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У оквиру пројекта Европски Прогрес, који има за циљ да допринесе одрживом развоју југоистока и југозапада Србије, 34 општине из овог дела Србије потписале су Европску повељу о родној равноправности. Тим поводом  у београдском хотелу “Метропол“, 7 децембра је одржан скуп "Родна равноправност на локалном нивоу", на коме су председницима 34 локалне самоуправе уручене плакете о Европској повељи за родну равноправност. Међу потисницима повеље је И општина Рашка, а плакету је примио председник општине Игњат Ракитић. Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу представља корак ка остваривању националних И међународних обавеза у области равноправности полова И даје смернице за креирање И спровођење локалне политике усмерене ка постизању равноправности жена И мушкараца. Скуп је организовала Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен), уз финансијску подршку ЕУ и Владе Швајцарске кроз развојни програм Европски прогрес.

Учествујући на скупу “Родна равноправност на локалном нивоу”, потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, која је и председница Координационог тела за родну равноправност, изјавила је да мањи проценат запослених жена у односу на мушкарце у Србији говори о томе да су жене и даље у неравноправном положају. Михајловић  је најавила да ће Координационо тело за родну равноправност прогласити 2016. за годину борбе против насиља над женама у Србији. Према њеним речима, буџет за 2016. годину биће родно сензитиван, при чему ће први пут у Србији постојати родно буџетирање. Она је напоменула да је припремљен и нови закон о родној равноправности, као и пратећа стратегија и акциони план, уз напомену да је у читав тај процес неопходно укључити и јединице локалне самоуправе.  

Представница "UN Women" Милана Рикановић оценила је да је Србија направила велики напредак у законодавном и стратешком оквиру у области равноправности жена и мушкараца. 

Менаџер Програма Европски прогрес УНОПС Грем Тиндал рекао је да "начела родне равноправности и доброг управљања представљају саставни део активности програма, који је фокусиран на јачање локалне управе, унапређивање локалне привреде, социјалну инклузију и подизање свести о значају европских интеграција".Тиндал је додао да је и данас и у будућности, право на равноправност мушкараца и жена кључ економског и друштвеног успеха, не само на европском и државном нивоу, већ и на нивоу региона, у градовима и у локалним заједницама.

 

Ha основу члана 25. став 1,2,3 и 4. Закона о јавном информисању и медијима ( Сл.гласник PC бр. 83/2014), члана 24 став 1. и члана 25.став 1. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Сл. гласнк PC бр. 126/2014) и оцене и образложеног предлога стручне комисије која je донета у складу са чланом 24. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члановима 19. став 1. и 24. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, a после поступка спроведеног у складу са чланом 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима и члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2015.годину доносим следеће:

РЕШЕЊЕ

1. Средства за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања

јавног интереса у области јавног информисања за 2015.годину додељују се:

-„Коперникус Радио Теливизији Рашка" доо Рашка у износу од 2.464.000,00 РСД

-„Бета Прес" доо, пословна јединица радио „Сто Плус" у износу од 70.000,00 РСД

2. Саставни део овог решења су: записник стручне службе општинске управе, записници са прве и друге седнице стручне комисије и оцена поднетих пројеката и предлог стручне комисије за доделу средстава

3. Скенирано решење доставити сваком учеснику конкурса у електронској форми и објавити га на веб сајту општинске управе.

3. Решење ступа на снагу даном доношења.

4. Решење je коначно и против њега се може покренути управни спор.


Образложење

Начелник општинске управе Рашка je дана ЗО.октобра 2015.године расписао конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015.годину.

У остављеном року на конкурс су достављена четири пројекта, које je после прегледа од стране стручне службе општинске управе разматрала и оцењивала стручна комисија.

Прихватајући у потпуности оцену поднетих пројеката и предлог стручне комисије донео сам решење као у диспозитиву.

Начелник,

Спасоје Андрић

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка од 31. октобра 2013. год. Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка, на седници одржаној 04. децембра 2015. године, донела је Одлуку да распише

К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

I

Расписује се Конкурс за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2015/2016 годину и то:

А) НОВЧАНА НАГРАДА

1. Надареним и талентованим ученицима који су у одређеним областима постигли запажене резултате на Републичким такмичењима (освајањем од I до III места) може се доделити новчана награда у висини коју утврди Општинско веће.

Б) СТИПЕНДИЈЕ

1. Студентима I године, носиоцима дипломе "Вук Караџић", под условом да су уписали редовне студије (осим студената који су уписали Полицијску и Војну академију) и имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка као и свршеним ученицима средњих школа који су у току школовања остварили просек 5,00 а школе им не издају диплому ,,Вук Караџић''.

2. Студентима II, III, IV, V, VI године студија свих факултета (осим војних и полицијских академија, апсолвената којима је престао редовни апсолвентски стаж и студената мастер специјалистичких и докторских студија) под условом да стално живе на подручју Општине Рашка а на основу следећих критеријума: 

- успех на студијама (просечна оцена 8,50 и више за све године студирања),

- да имају статус редовног студента,( буџетско финансирање) 

- да током студија нису обнављали годину,

- потписана изјава да нису корисници републичке стипендије,(потписује се на дан потписивања уговора)

- потписана изјава да нису у сталном радном односу, (потписује се на дан потписивања уговора).

       3. Кандидати из осетљивих друштвених група осим напред наведених                             докумената, подносе и документацију којом доказују  припадност осетљивој друштвеној групи и то:

- да су примаоци сталне социјалне помоћи – прилаже потврду из Центра за социјални рад

- студенти из једнородитељских породица – прилажу извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља

- студенти припадници ромске националне мањине – доносе потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома

- студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – доносе потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица

- избеглице и расељена лица – подносе важећу избегличку легитимацију, личну карту

- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – подносе потврду из МУП-а

- студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима и студенти реконвалесценти (особа која је на путу потпуног оздрављења) подносе лекарско уверење издато од надлежне здравствене организације из места студирања

- студенти кандидати који нису рођени у Републици Србији – подносе и уверење о држављанству.

II

Уз пријаву на Конкурс сви заинтересовани подносе:

Студенти I године прилажу уверење да су уписани као редовни студенти и оверену фотокопију дипломе "Вук Караџић".

Уколико средња школа не додељује диплому ,,Вук Караџић'' студенти су обавезни да доставе сведочанства од сва четири разреда средње школе.

Студенти осталих година прилажу:

- уверење да су редовни студенти, (финансирање на терет буџета)

- уверење о просечној оцени  за све године студирања, 

- доказ о месту сталног пребивалишта и

- оверена фотокопија индекса (све попуњене стране).

III

Пријаве са документацијом се подносе Комисији за доделу стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка са назнаком ,,Пријава на конкурс за стипендије'' у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.

IV

Конкурс објавити 07. децембра 2015. године у средствима Јавног информисања и Огласној табли општине Рашка.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА 

НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА

Број: Сл.

Дана 07. децембра 2015. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мирко Пузовић

 

Европски ПРОГРЕС почео је са одржавањем информативних сесија на југоистоку и југозападу Србије како би се земљорадничким задругама и пољопривредним удружењима приближили услови конкурса за доделу бесповратне помоћи која за циљ има јачање капацитета кроз обуке и студијска путовања у првој фази програма, а затим у другој фази следи наменска подршка за увођење иновација и ширење тржишта за оне који су показали највеће потенцијале током прве фазе подршке.

Информативне сесије биће одржане у организацији програма Европски ПРОГРЕС у периоду од 7. до 14. децембра 2015. године у у Врању (7. децембра), Лесковцу (7. децембра), Прокупљу (8. децембра), Алексинцу (8. децембра), Новом Пазару (9. децембра), Пријепољу (10. децембра), Ивањици (11. децембра), и Књажевцу (14. децембра).

Сесије су отворене за сва заинтересоване земљорадничке задруге И пољопривредна удружења из 34 програмске општине. Више о условима конкурса и одржавању сесија можете прочитати нa http://www.europeanprogres.org/konten/sr/346/Podrska-grupama-poljoprivrednih-proizvodaca/

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.  72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012), члана 39. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка", бр. 91/2008, 103/2010, 130/2013 и 140/2014), а у вези са одредбама Закона о оглашавању ("Службени гласник РС", бр. 79/05), Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 18. новембра 2014. године, донела је

О Д Л У К У

О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Предмет

Члан 1.

  Овом одлуком уређују се услови и начин постављања објеката и средстава за оглашавање и оглашавање на отвореном простору на територији општине Рашка (у даљем тексту: општина).

  Оглашавање у смислу ове одлуке је обавештавање преко посебно израђених објеката за оглашавање и других објеката и средстава, којим се препоручује производ, услуга и друга активност или даје друго обавештење или препорука са циљем да је прималац прихвати или користи.

Отворени простор

Члан 2.

  Отворени простор је јавна површина и друга површина са које се могу упућивати визуелне огласне поруке.

  Оглашавање на отвореном простору врши се на начин којим се обезбеђује сигурност пешака, моторних возила и других учесника у саобраћају, штите културно-историјски споменици и добра од општег интереса и чува и унапређује изглед општине.

II - ВРСТЕ ОГЛАШАВАЊА

Оглашавање као делатност

Члан 3.

  Оглашавање као делатност обављају правна лица и предузетници регистровани за вршење ове делатности (у даљем тексту: корисник места), за потребе других лица.

  Оглашавање из става 1. овог члана не може се обављати на објектима од јавног значаја (објекти које користе државни органи и органи општине Рашка, као и јавне службе чији је оснивач република или општина Рашка) и на њима припадајућим површинама.

Оглашавање за сопствене потребе

 

Члан 4.

  Оглашавање за сопствене потребе је истицање пословног имена и оглашавање које, у складу са овом одлуком, врши правно лице, предузетник и физичко лице, ради рекламирања сопствених производа, услуга и других активности или прикупљања понуда, обавештења и сл.

 

III - ОБЈЕКАТ И СРЕДСТВО ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

 

Посебан објекат за оглашавање

 

Члан 5.

  Посебан објекат за оглашавање је наменски израђен објекат постављен на отвореном простору ради оглашавања и то: осветљен, просветљен или неосветљен самостојећи пано, стуб и други сличан објекат.

 

Објекат за слободно оглашавање

 

Члан 6.

  Објекат за слободно оглашавање је посебан објекат који користе грађани и друга заинтересована лица за оглашавање за сопствене потребе, који општина поставља у складу са потребама грађана са подручја те општине.

  О одржавању и чишћењу објекта за слободно оглашавање из става 1. овог члана стара се општина.

 

Стуб јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже

 

Члан 7.

  Стубови јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже могу се користити за постављање средства за оглашавање под условима и на начин предвиђен одредбама ове одлуке.

 

Стајалиште јавног линијског превоза

 

Члан 8.

  Елементи опреме стајалишта јавног линијског превоза путника могу се користити за оглашавање под условима и на начин утврђен посебном одлуком.

 

Остали објекти за оглашавање

 

Члан 9.

  Зграда, привремени монтажни објекат, ограда и подзид и друго могу се користити за постављање средства за оглашавање.

  Средство за оглашавање може се поставити на објекту који представља споменик културе или се налази у заштићеној просторној целини само изузетно и то уз сагласност установе за заштиту споменика културе.

  Површина ограде градилишта и заштитни прекривач грађевинске скеле могу се користити за оглашавање.

Средство за оглашавање може се поставити на објекту на подручју националног парка Копаоник, уз сагласност ЈП НП Копаоник дефинисану посебним уговором о пословно техничкој сарадњи и уз сагласност Завода за заштиту природе Србије који прописује Услове за постављање средстава за оглашавање.

 

Средства за оглашавање

 

Члан 10.

  За оглашавање се могу користити средства за оглашавање која се постављају на објекте из члана 7. и 9. ове одлуке, и то:

- пано, плакат, налепница;

- електронски дисплеј, светлећа слова, ласерски приказ;

- транспарент (платнени, пвц и сл.);

- огласна витрина;

- балон и

- друга средства која садрже огласну поруку. 

  Изузетно од става 1. овог члана, огласна витрина може се поставити на другој површини и као самостојећа.

  Као средство за оглашавање могу се користити и преносиви пано и летак.

 

Поступак и услови за постављање објекта и средства за оглашавање

 

Члан 11.

  Тип, величина, услови и поступак за постављање објеката за оглашавање из чл. 5. и 6. и средстава за оглашавање на објектима из чл. 7. и 9. ове одлуке на територији општине утврђују се правилником који доноси Општинско веће општине Рашка у који ће се за подручје националног парка Копаоник, уврстити већ постојећи типови објеката за оглашавање који су у складу са Условима издатих од Завода за заштиту природе Србије и имају уговорно одобрење ЈП НП Копаоник.

  Предлог акта из става 1. овог члана припрема ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка (у даљем тексту: Дирекција).

 

IV - ОГЛАШАВАЊЕ НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

 

Јавна површина

 

Члан 12.

  Јавна површина у смислу ове одлуке је улица и други општински пут и друга саобраћајна површина (паркинг простор, бициклистичка стаза и др.), трг и јавна зелена површина.

 

Начин оглашавања

 

Члан 13.

  Оглашавање на јавној површини врши се као делатност на објектима из чл. 5. и 7. ове одлуке и као слободно оглашавање на објектима из члана 6. ове одлуке.

  Изузетно од става 1. овог члана, оглашавање на јавној површини се може вршити путем паноа који носи физичко лице и дељењем летка из руке.

 

План места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање

 

Члан 14.

  Место за постављање објеката за оглашавање из чл. 5. и 6. ове одлуке (појединачно или групација) одређује се планом места за постављање објеката за оглашавање на јавној површини (у даљем тексту: план).

 

  Планом се одређују и објекти, односно групација објеката из члана 7. и члана 9. ове одлуке на које се могу постављати средства за оглашавање.

  Планом се утврђује врста, тип објекта, односно средства за оглашавање и ближи услови за њихово постављање.

Планом се одређују места за постављање рекламних објеката на подручју националног парка Копаоник и уколико план обухвати места са рекламним објектима за које у тренутку доношења плана постоји уговорно одобрење од стране ЈП НП Копаоник и која су у складу са условима издатих од Завода за заштиту природе Србије, иста ће се изузети из јавног конкурса.

  План доноси Скупштина општине Рашка.

  План припрема Дирекција.

  Места за постављање објеката за слободно оглашавање на подручју месних заједница одређују се на предлог месне заједнице на чијем подручју се постављају.

  У поступку припреме плана из ст. 5. овог члана, Дирекција прибавља сагласност установе за заштиту споменика културе и субјекта који управља површином, односно објектом обухваћеним планом.

  Дирекција може израду плана поверити стручној организацији.

  План се доноси на период од 5 година.

 

Измена и допуна плана за постављање објеката

 

Члан 15.

  Измена и допуна плана врше се по потреби, по поступку предвиђеном за његово доношење.

  Измена и допуна плана врше се у случају када реализација намене дефинисане урбанистичким планом или измена режима саобраћаја утиче на број и распоред места одређених за постављање објеката за оглашавање.

  Измена и допуна плана важи до истека рока важења плана који се мења.

 

Јавни конкурс

 

Члан 16.

  Објекат, односно средство за оглашавање из чл. 5. и 7. ове одлуке на месту утврђеном планом поставља корисник места, који се одређује на основу јавног конкурса.

 

  Акт о условима и поступку спровођења јавног конкурса

 

Члан 17.

  Поступак, спровођење и садржина јавног конкурса, мерила за вредновање критеријума и друга питања везана за спровођење јавног конкурса на подручју општине Рашка ближе се уређују актом који доноси општинско веће.

  Акт из става 1. овог члана припрема Дирекција.

 

Учесник конкурса

 

Члан 18.

  Право учешћа у поступку прикупљања писаних понуда има правно лице, односно предузетник, под условом да је:

- регистрован за обављање ове врсте делатности;

 

- измирио доспеле обавезе према општини по основу вршења делатности оглашавања на територији града до дана објављивања огласа;

- уплатио депозит за учешће у јавном конкурсу у складу са актом из члана 21. ове одлуке и условима јавног конкурса.

 

Комисија за спровођење јавног конкурса

 

Члан 19.

  Јавни конкурс расписује и спроводи комисија коју образује Општинско веће.

  Број чланова и састав комисије, као и начин обављања стручних и административних послова за потребе комисије утврђују се актом о образовању комисије.

 

Критеријуми за утврђивање ранг-листе

 

Члан 20.

  Комисија из члана 18. става 1. ове одлуке утврђује ранг-листу на основу критеријума, који су дефинисани текстом конкурса.

  Критеријуми који морају бити саставни део текста конкурса су:

1. висина понуђене накнаде за постављање објеката, односно средстава за оглашавање,

2. дужина обављања делатности оглашавања на територији општине.

Комисија у конкурсу може предвидети и додатне критеријуме за утврђивање ранг-листе.

  По коначности ранг-листе комисија доноси одлуку о одређивању корисника места.

  Одлука садржи податке о кориснику, месту, односно пакету места за постављање објекта, односно средства и укупном износу понуђене накнаде.

  Одлуку о избору корисника места комисија доставља Дирекцији и Одсеку за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

 

Накнада за постављање објекта, односно средства

 

Члан 21.

  Утврђени износ накнаде корисник места из члана 19. става 3. ове одлуке, дужан је да исплати једнократно у року од 15 дана од дана потписивања уговора.

 

Дозвола

 

Члан 22.

  Корисник места поставља објекат, односно средство за оглашавање из чл. 5. и 7. ове одлуке на основу дозволе коју издаје Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

  Дозвола из става 1. овог члана издаје се у форми решења за период важења плана и садржи: податке о кориснику места, броју места, месту (појединачно или групација) и условима постављања и коришћења објекта, односно средства, врсти и димензијама објекта, односно средства које се поставља, рок за постављање објекта и време на које се издаје, податке о укупном износу накнаде за постављање објекта, односно средства. 

  Саставни део решења је техничка документација на коју су надлежна јавна предузећа, односно други надлежни привредни субјекти дали сагласност.

 

  Дозволу за оглашавање на начин утврђен у члану 13. ставу 2. ове одлуке издаје Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

  Дозвола за оглашавање из става 4. овог члана садржи услове и време на које се издаје (трасу кретања, димензије паноа, места задржавања, односно стајања и време у коме се врши оглашавање).

  Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине примерак коначног решења доставља Локалној пореској администрацији и општинској комуналној инспекцији.

 

Рок за постављање објекта за оглашавање

 

Члан 23.

  Корисник места дужан је да објекат, односно средство за оглашавање постави, по уплати прве рате накнаде за постављање објекта, односно средства, у року одређеном дозволом.

 

  Уколико корисник места не постави објекат, односно средство за оглашавање у року из става 1. овог члана, организациона јединица, односно субјект који је издао дозволу, доноси решење о престанку важења дозволе, за сва места, односно групацију у целини.

 

Престанак важења дозволе по захтеву корисника

 

Члан 24.

  Корисник места који намерава да престане са оглашавањем пре истека времена за које је дозвола издата, дужан је да о томе обавести Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

  Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у року од 30 дана од дана пријема обавештења доноси решење о престанку важења дозволе из члана 22. ове одлуке, за сва места, и примерак коначног решења доставља Локалној пореској администрацији и општинској комуналној инспекцији.

 

Престанак важења дозволе због измене плана

 

Члан 25.

  У случају измене плана из члана 15. став 2. ове одлуке, услед које се укида место, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине дужан је да кориснику тог места понуди одговарајуће место у складу са планом, уколико такво место постоји.

  Одговарајуће место у смислу става 1. овог члана је место намењено за постављање истог типа и величине објекта, односно средства и налази се у истој зони у смислу одлуке којом се уређује плаћање локалне комуналне таксе.

  Ако корисник места прихвати понуђено место, надлежна орган доноси решење о томе и одређује рок у коме је корисник дужан да објекат, односно средство премести.

  Ако корисник места не прихвати понуђено место или одговарајуће место не постоји, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине доноси решење о престанку важења дозволе за то место.   

  Примерак решења се доставља Локалној пореској администрацији и општинској комуналној инспекцији.

 

  У случају из става 4. овог члана, преостали износ накнаде за постављање објекта, односно средства за оглашавање, умањује се сразмерно броју укинутих места.

  Трошкове уклањања, односно постављања објекта, односно средства за оглашавање у случајевима из става 3. овог члана сноси Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, према приложеном рачуну, а највише до износа накнаде коју за ту врсту услуге наплаћује субјект који управља површином, односно објектом.

 

Престанак важења дозволе због неплаћања таксе

 

Члан 26.

  Дозвола престаје да важи пре истека рока у случају када лице које врши оглашавање не плаћа локалну комуналну таксу у износу утврђеном решењем дуже од два месеца.

  У случају из ст. 1. овог члана, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, на основу података које доставља Локална пореска администрација утврђује да је дозвола за сва места престала да важи и примерак решења доставља надлежној комуналној инспекцији и Локалној пореској администрацији.

 

V - ОГЛАШАВАЊЕ НА ДРУГИМ ПОВРШИНАМА

 

Друга површина

 

Члан 27.

  Друга површина у смислу ове одлуке је површина која није јавна, а видљива је са јавне површине и користи се за оглашавање постављањем објеката, односно средстава за оглашавање у складу са одредбама закона и ове одлуке.

 

Начин оглашавања

 

Члан 28.

  Оглашавање на другим површинама врши се за сопствене потребе и као делатност.

  Оглашавање на површинама из става 1. овог члана врши се само уз сагласност власника, односно корисника те површине.

 

Дозвола

 

Члан 29.

  Оглашавање на другим површинама врши се на основу дозволе коју на захтев заинтересованог лица издаје Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

  Дозвола се издаје у форми решења и садржи нарочито: податке о лицу које врши оглашавање, месту и условима постављања, врсти и димензијама објекта, односно средства које се поставља и време на које се издаје.

  Уз захтев за издавање дозволе прилаже се техничка документација израђена у складу са актом из члана 11. ове одлуке.

  Техничка документација из става 4. овог члана чини саставни део решења.

 

  Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине примерак коначног решења доставља Локалној пореској администрацији и општинској комуналној инспекцији.

 

VI - ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОЈЕ ВРШИ ОГЛАШАВАЊЕ

 

Члан 30.

  Корисник места, односно лице које оглашава за сопствене потребе дужно је да:

1. објекат, односно средство за оглашавање постави и оглашавање врши у складу са дозволом;

2. објекат, односно средство за оглашавање означи пословним, односно личним именом;

3. редовно одржава и стара се о уредном изгледу објекта и средства за оглашавање;

4. објекат, односно средство за оглашавање по престанку важења дозволе о свом трошку уклони, а коришћену површину локације врати у првобитно стање у року од седам дана;

5. објекат, односно средство привремено уклони када је неопходно због извођења неодложних радова на заштити и одржавању комуналних објеката или привремене измене режима саобраћаја, док те околности трају, о трошку општине.

  Поред обавеза из става 1. овог члана, корисник места дужан је да:

1. у периоду постављања декоративне расвете у општини, од 1. децембра до 15. фебруара, дозволи померање средства за оглашавање постављеног на објекту из члана 7. ове одлуке;

2. омогући општини да, уз накнаду, врши оглашавање манифестација и активности које организује или су од значаја за општину, а на основу захтева који се подноси најмање 30 дана пре почетка оглашавања.

  Лице коме је издата дозвола, права утврђена дозволом на основу одредаба ове одлуке не може пренети другом лицу.

 

VII - ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА

 

Члан 31.

  За коришћење објеката и средстава за оглашавање плаћа се локална комунална такса у складу са посебном одлуком.

 

VIII - ЗАБРАНЕ

 

Члан 32.

  Забрањено је:

- лепити или на други начин причвршћивати плакат и другу штампану поруку, односно исписивати огласну поруку на спољашним површинама фасаде, излога, ограде, дрвећа и сл.;

- прљати и оштећивати објекат, односно средство за оглашавање,

- вршити звучно оглашавање на отвореном простору.

 

IX - НАДЗОР

 

Члан 33.

  Надзор над применом одредаба ове одлуке врши организациона јединица општинске управе надлежна за послове саобраћаја.

  Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши општинска комунална инспекција.

 

Члан 34.

  У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:

1. нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака;

2. нареди отклањање последица које су учињене радњама или пропуштањем противно одредбама ове одлуке;

3. нареди уклањање објекта, односно средства за оглашавање,

4. предузме друге мере у складу са законом и прописима општине.

 

Објекат, односно средство за оглашавање уклања се:

 

1. када се објекат, односно средство за оглашавање за чије постављање се место утврђује планом, постави на место које није одређено планом;

2. када се објекат, односно средство за оглашавање постави или користи без дозволе;

3. када је објекат, односно средство за оглашавање постављено или се користи супротно условима утврђеним дозволом;

4. када се промени неки од услова утврђен дозволом, а лице које врши оглашавање се не прилагоди у остављеном року;

5. када објекат, односно средство користи неовлашћено лице,

6. када корисник места или лице које оглашава за сопствене потребе објекат, односно средство за оглашавање не доведе у исправно и уредно стање у року који решењем одреди комунални инспектор.

  Уклањање објекта и средства за оглашавање врши се о трошку корисника места, односно лица које врши оглашавање за сопствене потребе.

  Ако лице из става 3. овог члана не поступи по решењу комуналног инспектора и не уклони објекат, односно средство за оглашавање, решење ће се извршити преко другог лица, у складу са законом.

  Ако је решењем инспектора наложено уклањање плаката, а лице коме је мера наложена не поступи по решењу или је лице које је лепило плакат непознато, решење се може извршити преко субјекта коме је општина поверила одржавање чистоће.

  О уклањању објекта за оглашавање комунални инспектор обавештава надлежни орган који је издао дозволу.

  По пријему обавештења из става 6. овог члана, надлежни орган који је издао дозволу доноси решење о престанку важења дозволе.

 

X - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 35.

  Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице:

 

- ако објекат за оглашавање постави на месту које није утврђено планом (члан 14. став 1. и 2);

- ако објекат за оглашавање постави или користи без дозволе или супротно дозволи надлежне организационе јединице, односно другог субјекта у чијој је надлежности управљање, заштита и одржавање пута (чл. 22, 29. и 30. став 3),

- ако оглашавање из члана 13. став 2. ове одлуке врши без дозволе или супротно дозволи (члан 22. ст. 4. и 5);

- ако поступа супротно одредбама члана 30. ове одлуке. 

  За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара.

  За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице новчаном казном од 250 до 25.000 динара.

 

Члан 36.

Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за прекршај правно лице и предузетник ако поступи супротно забранама из члана 32. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице новчаном казном од 2.500 динара.

Новчану казну из ст. 1. и 2. овог члана наплаћује на лицу места комунални инспектор.

XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

 Скупштина општине донеће план из члана 14. ове одлуке у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 38.

 Општинско веће донеће акт из члана 11. ове одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

 Општинско веће донеће акт из члана 17. ове одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 39.

 Власник објекта за оглашавање из члана 5. ове одлуке, постављеног на јавној површини до дана ступања на снагу ове одлуке на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу ове одлуке или по другом правном основу, на месту које планом не буде предвиђено за постављање објекта за оглашавање, дужан је да објекат уклони са јавне површине у року од седам дана од дана објављивања плана и да коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 40.

 Власник објекта за оглашавање из члана 5. ове одлуке, постављеног на јавној површини до дана ступања на снагу ове одлуке, на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу ове одлуке или по другом правном основу, на месту које планом буде предвиђено за постављање објекта за оглашавање, дужан је да објекат уклони у року од три дана од дана коначности одлуке о избору другог корисника места и да коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 41.

Власник објекта, односно средства за оглашавање постављеног на другој површини до дана ступања на снагу ове одлуке на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу ове одлуке или по другом правном основу, дужан је да захтев за издавање дозволе у складу са одредбама ове одлуке поднесе у року од 30 дана од дана ступања на снагу акта из члана 11. ове одлуке.

Ако власник објекта из става 1. овог члана не поднесе захтев у прописаном року, односно захтев буде одбијен, дужан је да објекат уклони и коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 42.

Власник средства за оглашавање постављеног на јавној површини до дана ступања на снагу ове одлуке, изузев на објекту из члана 7. ове одлуке, дужан је да средство за оглашавање уклони у року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке и коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 43.

Власник средства за оглашавање постављеног на објекту из члана 7. ове одлуке до дана ступања на снагу ове одлуке, на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу ове одлуке или по другом правном основу, на месту које планом не буде предвиђено за постављање средства за оглашавање, дужан је да средство уклони у року од седам дана од дана објављивања плана и да коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 44.

Власник средства за оглашавање постављеног на објекту из члана 7. ове одлуке до дана ступања на снагу ове одлуке, на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу ове одлуке или по другом правном основу, на месту које планом буде предвиђено за постављање средства за оглашавање, дужан је да средство уклони у року од три дана од коначности одлуке о избору другог корисника места и да коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 45.

Лице које врши оглашавање за сопствене потребе на објекту, односно средству за оглашавање постављеном на јавној површини до дана ступања на снагу ове одлуке, дужно је да објекат, односно средство уклони у року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке и да коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 46.

Ако власник објекта, односно средства за оглашавање из чл. 39-44. или лице из члана 45. ове одлуке, не уклони објекат, односно средство у складу са одредбама ове одлуке, комунални инспектор наложиће уклањање објекта, односно средстава на начин и по поступку предвиђеном у члану 34. ове одлуке.

Члан 47.

Захтеви за постављање објекта, односно средства за оглашавање који су поднети до ступања на снагу ове одлуке решаваће се по одредбама ове одлуке.

Члан 48.

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе Одлука о постављању билборда и рекламних паноа (бандерашица) на подручју општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка", бр. 80/2006) и одредбе чл. 42-46, члан 62. став 2. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене ("Службени гласник општине Рашка", бр. 128/2012).

Члан 49.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Рашка ". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-24/2014-6

Дана 18. новембра 2014. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

 

На основу члана 3, став 1. и члана 5, став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14) и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 03. децембра 2015. године, донело је 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру пројеката којима се из буџета општине  Рашка додељују средства за финансирање удружења 

                                                    Члан 1.

Овим Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање пројеката из области бриге о деци и хуманитарних програма по спроведеном јавном конкурсу који је за потребе општине Рашка расписала конкурсна комисија 03.11.2015. године за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима  из буџета општине Рашка.

Члан 2.

Средства буџета општине Рашка за 2015. годину, намењена дотацијама удружењима, додељују се, следећим удружењима, за спровођење следећих пројеката, у следећим износима: 

Ред. бр. Назив  удружења назив пројекта бр. бод. Износ у дин.

1. МОЖ  РАШКА „РЕЧ КОЈА ЗНАЧИ ВИШЕ ОД СВИХ ДАВАЊА“ 58 20.000

2. УДРУЖЕЊЕ „КРЕАТИВКО“ „ЗАНАТИ НАШЕГ КРАЈА“ 67 40.200

3. УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА РАШКА „ДОБРО ДЕЛО“ 53 10.000

4. ЦАК „ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ“ 61 25.000

5. ДЕЧЈИ САВЕЗ РАШКА „НАШ ДАН“ 78 74.800

УКУПНО                      170.000

 

Члан 3.

Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника општине Рашка и удружења.

Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.

Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом. 

Удружење је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештај о реализацији пројекта.

Извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекат не траје дуже од шест месеци и након реализације пројекта, а садржи, нарочито: податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

Члан 4.

За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и именоване невладине организације.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Члан 6.

Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет и финансије и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-58/15-6

Дана, 03. децембра 2015. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

На основу члана 61. Статута општине Рашка, (''Службени гласник општине Рашка'' бр. 91/08) и члана 3. Правилника о општим условима за стицање права на бесплатну месечну карту, Општинско веће општине Рашка, на предлог Комисије а по спроведеном конкурсу, дана 03. децембра 2015. године, доноси

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

о куповини месечних карти ђацима и студентима до краја школске 2015/16 године

 

I

Из дела буџета општине Рашка за 2015. годину и 2016. годину намењених посебним наменама у образовању – накнаде из буџета за социјалну заштиту - извршити куповину повратних месечних карти 

 

- ђацима средњих школа до краја наставе а не касније од 15. јуна 2016. године:

 

Ранг листа Презиме и име Релација Месеч. прим. Просек оцена Бод. по учен. Укуп.

1. Радојевић Катарина Баљевац-Рашка 10 9,34 3 22,34

2. Петровић Маријана Драганиће-Рашка 10 10 2 22,00

3. Шубарић Николета Рашка-Н. Пазар 10 9,46 2 21,46

4. Сочанац Маријана Казновиће-Рашка 10 10 1 21,00

5. Мартаћ Јована Рудница-Рашка 10 10 1 21,00

6. Чоловић Ирена Баљевац-Рашка 10 9,6 1 20,60

7. Бабић Наташа Милатковиће-Рашка 10 9,6 1 20,60

8. Мандић Кристина Баљевац-Рашка 10 9,6 1 20,60

9. Ђоровић Милан Казновиће-Рашка 10 8,12 2 20,12

10. Чеперковић Маја Рашка-Н. Пазар 10 9,08 1 20,08

11. Терзић Кристина Корлаће-Рашка 10 9,06 1 20,06

12. Главчић Андријана Биљановац-Рашка 10 9,06 1 20,06

13. Глишовић Ненад Драганиће-Н. Пазар 10 9 1 20,00

14. Кошанин Катарина Милатковиће-Рашка 10 8,66 1 19,66

15. Кашић Јован Биљановац-Рашка 10 9,46 0 19,46

16. Вељковић Светлана Још. Бања-Рашка 10 8,4 1 19,40

17. Ђоровић Миленко Казновиће-Рашка 10 7,2 2 19,20

18. Петровић Андријана Драганиће-Рашка 10 7,06 2 19,06

19. Томовић Миљан Рашка-Нови Пазар 8 9,06 2 19,06

20. Марковић Стефана Казновиће-Рашка 10 9,06 0 19,06

21. Андрић Никола Рвати-Н. Пазар 10 8 1 19,00

22. Јаковљевић Јована Клупци -Рашка 10 7,6 1 18,60

23. Живковић Валентина Рашка-Н. Пазар 8 9,6 1 18,60

24. Станишић Анђела Трнава-Рашка 10 7,6 1 18,60

25. Чоловић Тамара Казновиће-Рашка 10 7,58 1 18,58

26. Јаћовић Марија Милатковиће-Рашка 10 7,34 1 18,34

27. Димитријевић Никола Ново село-Рашка 8 9,34 1 18,34

28. Пузовић Тодор Рудница-Д. Јариње 10 7,34 1 18,34

29. Лештанин Лазар Казновиће-Лешак 10 7,22 1 18,22

30. Станишић Драган Трнава-Н. Пазар 10 8 0 18,00

31. Кијевчанин Теодора Власово-Н. Пазар 6 10 2 18,00

32. Симоновић Јелена Лешак-Рашка 8 8 2 18,00

33. Гољовић Алекса Баљевац-Рашка 8 10 0 18,00

34. Ратковић Анђела Рашка-Нови Пазар 8 10 0 18,00

34. Вељковић Гордана Још. Бања-Рашка 8 9,86 0 17,86

35. Ивановић Михајло Казновиће-Рашка 10 6,54 1 17,54

36. Пешовић Александар Баљевац-Лешак 8 9,54 0 17,54

37. Вукадиновић Душан Рашка-Лешак 8 7,52 2 17,52

38. Стефановић Миљана Трнава-Рашка 10 6,14 1 17,14

39. Вељковић Никола Биљановац-Рашка 8 8,12 1 17,12

40. Медаровић Јован Кораб-Рашка 4 10 3 17,00

41. Тодоровић Милан Кућане-Рашка 10 6 1 17,00

42. Тодоровић Иван Кућане-Рашка 10 6 1 17,00

43. Шћекић Марија Радошиће-Рашка 10 6 1 17,00

44. Здравковић Катарина Још. Бања-Рашка 6 10 1 17,00

45. Вељковић Невена Још. Бања-Рашка 6 10 1 17,00

46. Матић Јована Баљевац-Рашка 10 7 0 17,00

47. Гркајац Данило Баљевац-Рашка 6 10 1 17,00

48. Станишић Александар Трнава-Рашка 10 5,84 1 16,84

49. Ђеловић Александра Гњилица-Рашка 10 5,74 1 16,74

50. Кутлачић Страхиња Милатковиће-Рашка 10 5,7 1 16,70

51. Виријевић Бојан Рашка-Н. Пазар 6 9,7 1 16,70

52. Ђековић Александра Још. Бања-Рашка 6 9,6 1 16,60

53. Беочанин Анастасија Казновиће-Рашка 8 8,54 0 16,54

54. Ђорђевић Зорка Брвеник-Рашка 10 6,54 0 16,54

55. Караџић Јована Брвеник-Рашка 8 7,54 1 16,54

56. Белић Александар Брвеник-Рашка 10 5,44 1 16,44

57. Симоновић Душан Брвеник-Рашка 6 7,46 3 16,46

58. Караџић Вукашин Казновиће-Лешак 6 9,38 1 16,38

59. Марић Маријана Биљановац-Рашка 10 5,32 1 16,32

60. Вилимоновић Вељко Брвеник-Н. Пазар 10 6,26 0 16,26

61. Стефановић Марко Милатковиће-Д. Јариње 8 7,08 1 16,08

62. Вељковић Вељко Још. бања-Рашка 10 5,08 1 16,08

63. Станишић Дијана Трнава-Рашка 10 5,06 1 16,06

64. Ђорђевић Катарина Гњилица-Рашка 10 6 0 16,00

65. Ђековић Невена Још. Бања-Рашка 4 10 2 16,00

66. Ћирковић Анђела Ново село-Рашка 6 10 0 16,00

67. Живковић Бранка Панојевиће-Рашка 8 6,8 1 15,80

68. Караџић Јована Казновиће-Рашка 6 8,8 1 15,80

69. Бабић Јелена Милатковиће-Рашка 4 9,6 2 15,60

70. Поповић Никола Радошиће-Лешак 8 6,54 1 15,54

71. Јовичић Дарко Драганиће-Н. Пазар 6 9,06 0 15,06

72. Пејић Јовица Рудница-Рашка 4 10 1 15,00

73. Вујанац Катарина Драганиће-Рашка 6 8 1 15,00

74. Вељковић Милош Још. Бања-Рашка 8 6 1 15,00

 

 

 

 

- студентима до краја наставе а не касније од 31. августа 2016. године

Ранг листа Презиме и име Релација Месеч. прим. Просек оцена Бод. по учен. Укуп.

1. Видаковић Андреј Милатковиће-Лепосавић 10 9,08 1 20,08

2. Бановић Страхиња Рашка-Н. Пазар 10 8,8 1 19,8

3. Вукадиновић Вања Рашка-Лепосавић 8 9,58 2 19,58

4. Зврмбаловић Александра Рашка-Кос. Митровица 10 9,2 0 19,2

5. Премовић Тамара Рашка-Н. Пазар 10 7,86 1 18,86

6. Павловић Теодора Рашка-Н. Пазар 10 7,84 1 18,84

7. Вукићевић Бојана Рашка-Лепосавић 10 8,75 0 18,75

8. Видић Миљана Рашка-Лепосавић 10 7,84 0 17,84

9. Петровић Тијана Себимиље-Лепосавић 10 7,66 0 17,66

10. Максимовић Александар Рашка-Лешак 8 7,53 2 17,53

11. Радовановић Андријана Рашка-Н. Пазар 8 7,78 1 16,78

12. Јовичић Радмила Рашка-Н. Пазар 8 8,62 0 16,62

13. Кулиза Невена Рашка-Н. Пазар 4 9,84 2 15,84

14. Павловић Лазар Рашка-Н. Пазар 6 8,75 1 15,75

15. Симовић Лидија Баљевац-Н. Пазар 6 9,28 0 15,28

16. Јовановић Милан Шипачина-Лепосавић 6 8,16 1 15,16

17. Радошевић Василије Рашка-Н. Пазар 4 9,66 1 14,66

18. Јеленковић Оливера Рашка-Н. Пазар 6 7,61 1 14,61

19. Ђорђевић Ирена Брвеник-Н. Пазар 6 7,75 0 13,75

20. Ђоровић Јована Рвати-Н. Пазар 4 8,35 1 13,35

 

II

Средства уплатити на жиро рачун Аутопревозника са којима ђак или студент из члана I овог Решења путује у школу.

Деци са посебним потребама извршити куповину повратне месечне карте и за пратиоца.

 

III

Решење ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од 07. децембра 2015. године.

Решење објавити на Огласној табли Општинске управе Рашка.

 

IV

О спровођењу овог Решења стараће се Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и референт за образовање Општинске управе Рашка.

 

V

Против овог Решење може се поднети приговор Општинском већу општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на Огласној табли Општинске управе.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-58/2015-3

Дана 03. децембра 2015. године.

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

58. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 03. децембра 2015. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 57. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА КОЈИМА СЕ ПЛАЋА НАКНАДА ЗА ПАРКИРАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОРГАНИЗАЦИЈИ ВАШАРА У РАШКИ У 2015. ГОДИНИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе. 

4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О КУПОВИНИ МЕСЕЧНИХ КАРТИ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ 2015/16 ГОДИНЕ ПО СПРОВЕДЕНОМ КОНКУРСУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Пузовић, члан Општинског већа и председник Радног тела.

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ  ЕРОЗИОНОГ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА, УСЛОВА ЗА ЊЕГОВО КОРИШЋЕЊЕ И РАДОВА И МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈА ЗА 2016. ГОД.;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за послове пољопривреде и водопривреде Општинске управе.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РАШКА ОД 01. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА, ПРЕСЕК 01. ДЕЦЕМБАР 2015. Г.;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије. 

7. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

уторак, 01 децембар 2015 10:06

ПОТПИСАН УГОВОР ЗА ГИС

  Председник општине Рашка Игњат Ракитић И менаџер Европског Прогреса Грем Тиндал потписали су уговор о почетку реализације пројекта за увођење Географског информационог система. 

Европска унија И Влада Швајцарске за овај пројекат издвојиће 99,486.90 евра, док ће учешће општине Рашка износити 11,054.50 евра. 

Географски информациони системи (ГИС) омогућиће локалној самоуправи да, користећи савремену рачунарску технологију, на једном месту прикупља, обрађује, и управља  подацима о одређеној локацији. Ако  општина желели да дефинише место за изградњу новог објекта, на пример за школу, обданиште, или слично, преко ГИС система  моћи ће да утврди оптималну локацију на основу расположивог земљишта, удаљености од других важних објеката, нивоа техничке и комуналне опремљености локације и других параметара који су важни за доношење одлука. То ће значајно убрзати и поједноставити планирање и поступак изградње, као и целокупни развоја.

 У ширем смислу, увођењем и коришћењем географских информационих система (ГИС) локалне самоуправе ће унапредити планирање развоја, управљање комуналним системима, управљање ресурсима, доношење одлука, информисање грађана и потенцијалних инвеститора.

У процесу увођења ГИС система, Европски Прогрес ће  пружити подршку за набавку адекватне опреме, обуку запослених, дефинисање институционалног оквира и процедура за рад ГИС, и успостављање сарадње релевантних институција на локалном и ребубличком нивоу које се баве просторним подацима 

Европски ПРОГРЕС представља највећи развојни програм у Републици Србији који има за циљ да подржи одрживи развој 34 локалне самоуправе  на југоистоку и југозападу земље. Средства за реализацију Програма обезбеђују два велика донатора – Европска унија и влада Швајцарске – заједно са Владом Републике Србије.

На основу члана 8. Одлуке о установљавању јавних признања и награда Општине Рашка, (''Службени гласник општине Рашка'', бр. 108/ 2010) и члана 39. Статута општине Рашка (''Службени гласник  општине Рашка'', бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14), Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за одликовања и друга друштвена признања, на седници одржаној 24. новембра 2015. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 

ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.

Скупштина општине Рашка, поводом 27. новембра – Дана ослобођења општине Рашка додељује НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ ОПШТИНЕ РАШКА, за 2015. годину:

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СУТЈЕСКА“ ИЗ РАШКЕ, за 30. година успешног и одговорног рада и постигнуте резултате у образовању наше деце.

Члан 2.

Скупштина општине Рашка, поводом 27. новембра – Дана ослобођења општине Рашка, додељује ЗАХВАЛНИЦУ ОПШТИНЕ РАШКА за 2015. годину:

 

- Борку ЈАНКОВИЋУ, управнику Студентског дома „Слободан Пенезић“ у Београду, за свесрдну дугогодишњу помоћ многобројним студентима са наше територије, 

- Професору др Радану ЏОДИЋУ, директору Института за онкологију и радиологију Србије, за велики допринос у лечењу становника нашег краја, 

- Јовану ВОРКАПИЋУ, директору Републичке дирекције за имовину, за допринос у стварању услова за нове инвестиције и изградњу на територији општине Рашка,

- Василију ПЕЦИЋУ, успешном привреднику пореклом из Рашке, за донаторство новорођеној деци са територије наше општине,

- Браниславу МИТРОВИЋУ, председнику УО Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за пружену помоћ и подршку општини Рашка у ревитализацији Јошаничке Бање.

Члан 3.

Јавна признања из члана 1. и 2. ове Одлуке, уручиће се добитницима на свечаној седници Скупштине општине Рашка, која ће се одржати поводом Дана ослобођења општине.

Члан 4.

Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Рашка''.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-34/2015-2

Дана: 24. новембра 2015. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАШКА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 345-1582/2015.

Дана, 23.11. 2015.год.

Р  А  Ш  К  А

На основу члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 126/14) , доносим 

 Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА ЗА 2015. ГОДИНУ

 I

У комисију за оцену пројеката поднетих на конкурс – јавни позив, објављен у „Ибарским новостима”,  од 30. октобра 2015. године, за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015. гидину, именују се:

1. Бошко Вељовић, новинар из Рашке,

2. Иван Вучковића, новинар из Лепосавића, на предлог Центра за културу „Сава Дечански”, из Лепосавића и

3. Милка Мијајловић, дипл.ецц, радник Општинске управе Рашка.

Комисија ће на првој седници, из својих редова, изабрати председника Комисије.

Општинска управа одредиће лице које ће обављати посао секретара Комисије.

 II

Комисија из претходне тачке ће на основу расписаног јавног позива и поднетих пријава, а у складу са одредбама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, сачинити предлог за расподелу средстава и са образложењем га доставити руководиоцу органа који је расписао јавни позив.

 III

Решење доставити члановима комисије и објавити на веб-сајту општине Рашка.

НАЧЕЛНИК,

Спасоје Андрић

                                                                

Обавештење УНС-а - УДРРУЖЕЊЕ НОВИНАРА СРБИЈЕ- Обавештење пренето у целости

Поводом Решења о образовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015. годину, од 23.11.2015. године, Удружење новинара Србије (УНС) Вас обавештава да није кандидовало чланове за Комисију и да господин Бошко Вељовић, новинар из Рашке није предложен од стране УНС-а, како је то наведено у решењу.

Молимо Вас да исправите грешку и уклоните из Решења информацију да је он изабран на предлог УНС-а.

Подсећам Вас да је Коалиција новинарскух и медијских удружења (УНС, НУНС, НДНВ, АНЕМ, Локал прес) обавестила општину Рашка да сматра да Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015. годину није у складу са прописима и да, након одбијања општине да Конкурс усклади са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, неће предложити кандидате за Комисију.

Нино Брајовић,
генерални секретар УНС-а

 

34. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 24. новембра 2015. године (уторак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред :

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА СА ТАКСЕНОМ ТАРИФОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милутин Диздаревић, председник Комисије за одликовања и друга друштвена признања.

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ РАШКА;

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦЕ ''РАДИО РАШКА'' У РАШКИ;

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ  У РАШКИ;

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛА ''ЈОСИФ ПАНЧИЋ'' У БАЉЕВЦУ;

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ ОД ТАЧКЕ 3. ДО 7.: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

8. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

57. СЕДНИЦУ ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 18. новембра 2015. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка ( ул. П. Вилимоновића 1, на I.  спрату) са почетком у 08,30 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 56. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА СА ТАКСЕНОМ ТАРИФОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ O ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД СТРУЧНИХ КОМИСИЈА, САВЕТА И ДРУГИХ РАДНИХ ТЕЛА КОЈЕ ОБРАЗУЈЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЧЕТВРТОГ ДОПУЊЕНОГ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РАШКА ОД 03. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА, ПРЕСЕК 03. НОВЕМБАР 2015. Г.;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије. 

7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 17. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије. 

8. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

На данашњи дан, 12. новембра 1915 године, Влада Краљевине Србије је после 13 дана боравка и 11 одржаних седница, напустила Рашку и кренула даље на југ ка Косовској Митровици повлачећи се пред налетима трупа армија три државе, Аустро-Угарске, Бугарске и Немачке. У Рашки, у знак сећања на те славне дане из наше историје, када је овај градић на Ибру две недеље био престоница Србије, отворена је јуче трајна поставка Спомен собе у кући Курсулића која је и седиште Центра за културу "Градац".
Ова установа је, у част јубилеја, поред отварања трајне поставке, организовала и пригодни програм под називом "Рашка-Кост од костију" у оквиру кога је представљена књига др Владана Виријевића "Рашка ратна престоница Краљевине Србије 1915 године" и представу "Време части и поноса" у извођењу Бошка Пулетића и Лепомира Ивковића. Поздрављајући присутне госте Игњат Ракитић, председник општине Рашка је, између осталог рекао да се нада како ће данас отворена стална поставка Спомен собе, бити подстрек да Рашка, што пре, добије и музеј.
Када је, 17. септембра Рашка обележавала 170. годину постојања писали смо и о припремама за данашњу свечаност. Тада смо апеловали да се, као експонат, прибави и ретко фототипско издање Мирослављевог јеванђеља, најзначајнијег ћириличног споменика српско-словенске писмености из 12. века, кога су Љуба Давидовић и др Војислав Маринковић, у Рашки новембра 1915. године, поверили на даље чување начелнику Државне благајне Авраму Левићу и његовим чиновницима. Тај редак и вредан документ је, у међувремену, прибављен захваљујући средствима општине, па ће уз десетине фотографија, докумената, уметничких предмета и комада оригиналног намештаја из тог периода чинити сталну поставку Спомен собе. Аутор поставке је Милојко Милићевић уредник програма у Центру за културу "Градац" уз стручну помоћ Народног музеја из Краљева и историчара Драгана Драшковића.

Две недеље престоница Србије
Када је реч о историјским фактима, подсетимо да је после пада Београда 10. октобра и напада Бугара 14. октобра на јужним деловима фронта, почиње егзодус народа и Владе која се најпре повукла у Ниш да би потом, уз краћа задржавања у Крушевцу и Краљеву стигла у Рашку, заједно са Врховном командом војске у поподневним сатима 31. октобра 1915. године. По доласку у Рашку, Влада Краљевине Србије за своје седиште бира кућу угледног Рашчанина Љубомира Курсулића на левој обали Ибра, у којој проводи наредне две недеље. 

Извор: http://www.danas.rs

Ha основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник PC", бр. 83/14), члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2015. годину („Службени гласник општине Рашка",бр. 144/2014  и члана 4. став 1. и члана 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник PC", бр. 126/14), Начелник Општинске управе Рашка, дана 30. октобра 2015. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА РАДИ ОСТВАРИВАЉА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА ЗА 2015. ГОДИНУ

 

I. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Предмет овог јавног конкурса je суфинансирање пројеката за оставаривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Рашка путем електронских медија о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа Општине Рашка као локалне самоуправе, о актуелностима у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине и уметничком стваралаштву.

 

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја.

 

Конкурс се расписује за спровођење пројекта, чија реализација на може бити дужа од три године.

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима износи 2.534.000,00 динара.

II. ПРАВО УЧЕШЋА HA КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу има:

1. Издавач медија који je уписан у Регистар медија;

2. Правно лице односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

 

Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на конкурсу. Ако je учесник издавач више медија, може учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту je 80% вредности пројекта.

 

 

III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ HA КОНКУРСУ

 

Основни критеријуми за оцењивање пројеката:

 

1. Mepa у којој je предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, a у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању.

 

Посебни критеријуми за оцењивање пројеката:

1. Значај пројекта за јавни интерес грађана;

       2. Обим и квалитет пређашње сарадње са Општином Рашка кроз медијско извештавање;

       3. Пројекат, у смислу овог конкурса, треба да подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса;

       4. Традиција пословања подносиоца пројекта и техничка и кадровска опремљеност на територији општине Рашка;

        5.Реализација пројекта на територији општине Рашка;

6. Да се реализацијом пројекта допринесе да шансе сваког становника на правовремену и тачну информацију буду једнаке и увећане;

7. Усмерење медијског стваралаштва и остваривања права на информисање у свим областима јавног живота посебних, a нарочито заштићених група, као и поштовање професионалних и етичких медијских стандарда;

8. Мултимедијалност ( могућност да се аудио, визуелни и текстуални саджаји обједине у једном медију, као и у једном садржају);

9. Већа и лакша доступност аудиторијуму;

10. Економична дистрибуција релеватних медијских садржаја;

11. Бржа и боља интеракција са корисницима;

        12. Бржа и комплетнија дистрибуција- лакша исправка, допуна и објава нових информација;

 

IV. ПРИЈАВА HA КОНКУРС

 

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања", који je објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", бр. 126/14).

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта je дужан да обавезно приложи и:

1. Предлог пројекта (Образац 1)

2. Буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1)

3. Доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а)

4. Решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а)

5. Доказ о поседовању фреквенције , дозвола за емитовање програма од регулаторног тела

6. Изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима (дневна присутност на терену, праћење терена)

7. Наративни извештај о реализованим уговорима са Општином Рашка у претходним годинама, са бројем и врстом реализованих медијских садржаја и

8. Доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија - за правно лице односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја.

 

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Рашка www.raska.org.rs, и у недељном листу „Ибарске новости".

Јавни позив за достављање пројеката отворен je од 30. октобра 2015. године до 16. новембра 2015. године.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), непосредно на писарници Општинске управе Рашка или путем поште- на адресу: Општинска управа Рашка, Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава no Јавном позиву за суфинансирање пројеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015. годину".

Неблаговремене пријаве на конкурсу, Комисија неће разматрати.

Учесник   конкурса   који   je   поднео   непотпуну   односно   непрецизну   пријаву   или документацију, обавештава се да недостатак отклони у одређеном року.

У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће ни разматрати.

 

 

V. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

 

У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку о избору пројеката у области јавног информисања, који се суфинансирају из буџета Рашка доноси начелник Општинске управе, a на основу образложеног предлога Комисије - и то најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Рашка- www.raska.org.rs и достављена сваком учеснику конкурса. Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем. Решење je коначно и против њега се може покренути управни спор.

Након доношења Решења, Општинска управа закључује Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

 

VI. КОМИСИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ

   ИНФОРМИСАЊА

 

Оцену пројекта врши стручна комисија која ће бити састављена од 3 (три) члана.

Чланове Комисије именује начелник Општинске управе, од којих je већина из реда независних стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Чланови Комисије се могу именовати на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Уколико је на расписани конкурс пристигло више од педесет пројектних пријава, конкурсна комисија мора имати пет чланова.

Комисија на првој седници бира председника комисије.

О раду комисије води се записник.

Састав Комисије се објављује на званичној иитернет страници Општине Рашка -www.raska.org.rs.

 

Позивамо новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове Комисије. Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти je као и рок за подношење пријава на конкурс.

 

 

VII. ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

 

У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који je добио буџетска средства je у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава- на Обрасцу за извештај (Образац 2) прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", бр. 126/14), и то најкасније месец дана no истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

      Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник конкурса који je добио буџетска средства je дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним текстовима на сајту - који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

1. редни број компакт диска (CD),

2. назив прилога/ текста,

3. тема прилога/ текста,

4. учесници прилога,

5. емисија у којој je прилог емитован.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

Број:345-1582/15.-

Дана, 30. октобра 2015.год.

РАШКА

 

 

НАЧЕЛНИК,

Спасоје Андрић