email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 44, Став 1, Тачка 6., Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) члана 58 Статута Општине Рашка (“Службени гласник Општине Рашка”), а у вези са реализацијом пројекта “Стари нису сами!” и Уговором о реализацији пројекта закљученим са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, број 396/15, од 10. децембра 2015. године, председник Општине Рашка, расписује: 

Ј А В Н И   П О З И В 

за избор кандидаткиња за обуку за пружање услуге ,,Помоћи у кући са елементима базичне неге”  на територији Општине Рашка.

Кандидаткиње за обуку за пружање услуге ,,Помоћи у кући са елементима базичне неге”  на територији Општине Рашка би требало да испуњавају следеће критеријуме:

1. Општи услови за пријем:

• Да су радно способне пунолетне особе, 

• Да имају пребивалиште на територији општине Рашка,

Посебни услови за пријем:

• Минимум основно образовање

• Да је кандидаткиња незапослено лице према евиденцији Националне службе за запошљавање Републике Србије, 

• Искуство у пружљњу услуге Помоћи у кући

• Припадност друштвено осетљивој групи

2. Потребна документација: 

• Доказ о пребивалишту (фотокопија старе или очитана нова лична карта)

• Доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе/сведочанства)

• Потврда о незапослености са евиденције Националне службе за запошљавање Републике Србије – испостава Рашка

• Пријава  (бланко форма је доступна на писарници Општинске управе Рашка)

3. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања критеријума на огласној табли општинске управе Општине Рашка/Националне службе за запошљавање - испостава Рашка и званичној web презентацији Општине Рашка - http://raska.gov.rs/.

Пријаве се подносе координатору пројекта “Стари нису сами!”, а преко писарнице Општинске управе Рашка, улица Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, са назнаком “Пријава за обуку за пружање услуге помоћи у кући са елементима базичне неге”.

4. Процесом избора кандидаткиња руководиће Тим за имплементацију пројекта. 

5. Додатне информације о програму обуке можете добити од координатора пројекта: Срђана Васиљевића, Општинска управа Рашка, Канцеларија број 17.

6. Коначна одлука о избору 20 кандидаткиња којe ће похађати обуку, биће донета у року од 8 (осам) дана од дана завршетка конкурса.

Председник Општине Рашка

Игњат Ракитић

 

Имплементација е-грађевинских дозволе

У Србији 4. јануара почиње издавање електронских грађевинских дозвола у свим локалним самоуправама, систем ће се налазити у Агенцији за привредне регистре и приступаће му се преко више сајтова.

Сви захтеви за добијање дозволе за градњу ће се подносити искључиво у електронској форми, а грађани ће захтеве моћи да подносе сами или посредством овлашћених пројектаната.

Систем ће се налазити у Агенцији за привредне регистре и приступаће му се преко сајтова АПР, Министарства грађевинарства и сајтова локалних самоуправа, као и на сајту www.gradjevinskedozvole.rs. 

На основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14), члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2016.годину, и члана 4. став 1. и члана 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 126/14), Начелник Општинске управе Рашка, дана 25.децембра 2016.године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У МЕДИЈИМА ЗА 2016.ГОДИНУ

I. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Предмет овог јавног конкурса је суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Рашка путем медија о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа Општине Рашка као локалне самоуправе, о актуелностима у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине и уметничком стваралаштву.

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја.

Конкурс се расписује за спровођење пројекта, у периоду од 01. јануара до 30.јуна 2016.године.

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима износи 10.000.000,00 динара.

II.   ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

 

Право учешћа на конкурсу има:

 

1. Издавач медија који је уписан у Регистар медија; 

 

2. Правно лице односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

 

Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на конкурсу. Ако је учесник издавач више медија, може учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

 

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту је 80% вредности пројекта.

 

III.КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

Основни критеријуми за оцењивање пројеката:

 

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, а у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању.

 

Посебни критеријуми за оцењивање пројеката:

 

1. Значај пројекта за јавни интерес грађана;

2. Обим и квалитет пређашње сарадње са Општином Рашка кроз медијско извештавање;

 

3. Пројекат, у смислу овог конкурса, треба да подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса;

 

4. Традиција пословања подносиоца пројекта и техничка и кадровска опремљеност на територији општине Рашка;

 

5. Реализација пројекта на територији општине Рашка;

 

6. Да се реализацијом пројекта допринесе да шансе сваког становника на правовремену и тачну информацију буду једнаке и увећане;

 

7. Усмерење медијског стваралаштва и остваривања права на информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група, као и поштовање професионалних и етичких медијских стандарда;

 

8. Мултимедијалност (могућност да се аудио, визуелни и текстуални садржаји обједине у једном медију, као и у једном садржају);

 

9. Већа и лакша доступност аудиторијуму;

 

10. Економична дистрибуција релеватних медијских садржаја;

 

11. Бржа и боља интеракција са корисницима;

 

12. Бржа и комплетнија дистрибуција-лакша исправка, допуна и објава нових информација.

 

IV.ПРИЈАВА НА КОНКУРС

 

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“, који је објављен у правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 126/14).

 

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно приложи и:

 

1. Предлог пројекта (Образац 1)

2. Буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1)

3. Доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а)

4. Решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а)

5. доказ о поседовању фреквенције, дозвола за емитовање програма од регулаторног тела

6. Изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима (дневна присутност на терену, праћење терена)

7. Наративни извештај о реализованим уговорима са Општином рашка у предхоним годинама, са бројем и врстом реализованих медијских садржаја и

8. Доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија-за правно лице односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја.

 

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Рашка www.raska.gov.rs, и у дневном листу „Данас“.

 

Јавни позив за достављање пројеката отворен је од 26.децембра 2015.године до 11.јануара 2016.године.

 

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), непосредно на писарници Општинске управе Рашка или путем поште – на адресу: Општинска управа Рашка, Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2016.годину“.

 

Неблаговремене пријаве на конкурсу, Комисија неће разматрати.

 

Учесник конкурса који је поднео непотпуну односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у одређеном року.

 

У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће ни разматрати.

 

V.ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

 

У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку о избору пројеката у области јавног информисања, који се суфинансирају из буџета Рашка доноси начелник Општинске управе, а на основу образложеног предлога Комисије – и то најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

 

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.

 

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Рашка – www.raska.gоv.rs и достављена сваком учеснику конкурса. Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

 

Након доношења Решења, Општинска управа закључује Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

 

VI.КОМИСИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

 

Оцену пројекта врши стручна комисија, која ће бити састављена од 5 (пет) чланова.

 

Чланове Комисије именује начелник Општинске управе, од којих је већина из реда независних стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

 

Чланови Комисије се могу именовати на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

 

 

Комисија на првој седници бира председника комисије.

 

О раду комисије води се записник.

 

Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници Општине Рашка – www.raska.gov.rs.

 

Позивамо новинарска и медијска удружења , као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове Комисије. Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

 

VII.ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА

 

У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава-на Обрасцу за извештај (Образац 2) прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр.126/14), и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

 

Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је добио буџетска средства је дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним текстовима на сајту – који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

 

1. редни број компакт диска (СD),

2. назив прилога/текста,

3. тема прилога/текста,

4. учесници прилога,

5. емисија у којој је прилог емитован.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

Број: 345-1582/15-1

Дана,25.12.2015.год.

РАШКА

 

                                           

 

Поштовани суграђани,

Пред вама је радна верзија Програма развоја спорта општине Рашка за период 2016-2020. године, са Акционим планом за његово спровођење. У жељи да направимо стратешки документ који ће у потпуности одговорити на локалне потребе и приоритете грађана и заинтересованих актера у области спорта, исти вам достављамо на коментаре и отварамо за све ваше предлоге.

Како бисмо све неопходне кораке реализовали благовремено и како би било остављено довољно времена да се сви коментари анализирају и интегришу у документ на најбољи могући начин, молимо вас да ваше коментаре доставите до среде, 30. децембра 2015. године у 12 часова, на следећи емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На основу члана 61. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка" бр. 9/2008, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14,)а у складу са чланом 8. став 3. и 4. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС", бр. 96/2015), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 25. децембра 2015.године, доноси

 

ОДЛУКУ О ОДРЕЋИВАЊУ СПРАТИОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА

 

Члан 1.

Овом одлуком одређују се зоне на територији општине Рашка и дозвољена спратност објеката по зонама за објекте који се налазе у поступку озакоњења у складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС". бр. 96/2015).

 

Члан 2.

На територији општине Рашка одређује се четири зоне.

 

Члан 3.

Зона 1. обухвата катастарске општине у обухвату:

1) Плана детаљне регулације, Суво Рудиште и Плана детаљне регулације Сунчана Долина-Бачиште.

2) Плана генералне регулације Рашка.

 

Члан 4.

Зона 2. обухвата катастарске општине у обухвату:

Плана генералне регулације Лисина Чајетина Треска.

 

Члан 5.

Зона 3. обухвата катастарске општине у обухвату:

- Плана генералне регулације Јошаничка Бања.

- Плана генералне регулације Шереметовица - Кути - Плешин са детаљном регулацијом зоне Честа врела и Шереметовица,

- Плана генералне регулације Врхови - Одвраћеница са детаљном регулацијом зоне испод врха Кула.

 

Члан 6.

Зона 4. Обухвата све остале делове територије општине Рашка које нису обухваћена зонама 1., 2 и 3.

 

Члан 7.

У зони 1. дозвољава се озакоњење објеката који има једну етажу више од планиране, уз услов да се за објекте у зони 1.1. прибави сагласност управљача јавног добра, односно сагласност организације надлежне за заштиту природних добара у складу са законом.

У зони 2. дозвољава се озакоњење за два етажа више од спратности дозвољене планским документом за подручје на коме се налази објекат који је предмет озакоњења.

У зони 3. дозвољено је одступање за једну етажу више од спратности дозвољене планским документом за подручје на коме се налази објекат који је предмет озакоњења. уз сагласност управљача јавног добра. односно сагласност организације надлежне за заштиту природних добара у складу са законом

Уколико у зони 4. простор није разрађен планским документом, односно уколико планским документом није дефинисана планирана спратност објекта, одређује се спратност објекта П+2+Пк.

 

Члан 8.

Спровођење ове одлуке врши Одсек за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине општинске управе општине Рашка.

 

Члан 9.

За сва непокретна културна добра од изузетног значаја на територији општине Рашка није дозвољено одступање од планске документације.

 

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-61/2015-1

Дана: 25. децембра 2015. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

61. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 25. децембра 2015. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 60. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СПРАТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

2. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ ЗА ОДОБРАВАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НЕКИХ ОД ПОСЕБНИХ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НЕКИХ ОД ПОСЕБНИХ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Јасна Петровић, директор ПУ „Весело детињство“. 

3. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 24. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије. 

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2015-2020. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2015-2020. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Пузовић, председник комисије за израду Програма развоја спорта на територији општине Рашка. 

5. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАСИРАЊУ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Пузовић, председник комисије за израду Програма развоја спорта на територији општине Рашка. 

6. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТОВА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Пузовић, председник комисије за израду Програма развоја спорта на територији општине Рашка. 

7. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА НА РЕШЕЊЕ О КУПОВИНИ МЕСЕЧНИХ КАРТИ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ 2015/16 ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Весна Курандић, самостални стручни сарадник за образовање Општинске управе Рашка. 

8. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Ha основу члаиа 58. Статута општипе Рашка („Службени гласник општине Рашка". бр. 91/08), члапа 7. став 3. Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник PC", бр. 96/2015) и Програма пописа и евиденције незаконито изграђених објската на територији општине Рашка. Председник општине Рашка, доноси

Р Е Ш Е Њ Е О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС И ЕВИДЕНЦИЈУ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОНЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

1. Образују се Комисије за попис и евиденцију незаконито изграђених објеката na територији општине Рашка по зонама у следећем саставу:

I и II зона

1. Савић Миљан. председник

2. Станишић Владан

3. Керовец Душан

III зона

1. Радивојевић Љубиша, председник

2. Ћоровић Слободан

3. Пејић Милан

IV зона

1. Премовић Мирко, председник

2. Ћековић Драгиша

3. Јанковић Еоран

V зона

1. Петровип Јела. председник

2. Матовић Зоран

3. Жарковић Миланче VIзона

1. Мојовић Иван. председник

2. Вујовић Миланка

3. Топаловић Дарко

VII зона

1. Радивојевић Љубиша, председник

2. Ћоровић Слободан

3. Пејић Милан

VIII зона

1. Радивојевић Љубиша, председник

2. Ђоровић Слободан

3. Пејић Милан

IX зона

1. Матовић Никола, председник

2. Чорбић Миодраг

3. Миладиновић Драган

X зона

1. Пашајлић Драган, председник

2. Станишић Миленко

3. Стојановић Зоран XIзона

1. Мојовић Иван, нредседник 3. Жарковић Миланче

2. Попис  незаконито изграђених објеката врши сс на обрасцу -

појединачном пописном листу чија je садржина прописана Правилником о садржини обрасца - појединачног пописног листа за евидентиран.е незаконито изграђеног објекта („Сл. гласник PC", бр. 102/2015).

3. Појединачни пописни лист се сачињава за сваки објекат посебно и уводи у евиденциони лист.

4. По завршетку пописа једне зоне. односно целине пописна комисија предаје пописну листу грађевинском инспектору, који ће донсти појединачна решења о рушењу објекта. за све изграђене објекте који су на пописној листи.

 

На основу члана 7. Закона о озакоњењу објеката (''Службени гласник РС'', број 96/15) а на предлог Грађевинског инспектора управе општине Рашка, дана 21. децембра 2015. године, Начелнику Оопштинске управе Рашка  донеси следећи

П Р О Г Р А М

ПОПИСА И ЕВИДЕНЦИЈЕ  НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ РАШКА

I

Полазећи од  обавезе јединице локалне самоуправе, прописане Законом о озакоњењу објеката (''Службени гласник РС'', бр. 96/15), да у року од 12 месеци од ступања на снагу овог закона изврши попис бесправно  изграђених објеката, односно до 27. новембра 2016. године, а имајући у виду :

• да се коначан број незаконито изграђених објеката не може са сигурношћу утврдити, обзиром да се по закону пописују сви незаконито изграђени објекти или делови објеката (помоћни, главни, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, комунална инфраструктура и др.), 

• да се на основу решења о рушењу незаконито изграђеног објекта које доноси грађевински инспектор по службеној дужности покреће поступак озакоњења, 

• површину територије општине Рашка и број становника,

потребно је извршити попис и евиденцију незаконито изграђених објеката.

 Програмом пописа и евиденције незаконито изграђених објеката  на територији општине Рашка (у даљем тексту: Програм)  одређују се зоне, односно целине   по којима ће се вршити попис и евиденција незаконито изграђених објеката, динамика вршења  пописа по зонама, метод рада, образовање комисија као помоћних радних тела за вршење пописа, састав  комисија, средства за рад комисија и Грађевинског инспектората и друга питања од значаја за  ефикасно вршење пописа.

II

Зоне за попис и евиденцију незаконито изграђених објеката

 

Овим Програмом одређују се зоне за попис и евиденцију незаконито изграђених објеката по месним заједницама образованим у складу са Одлуком о  месним  заједницама  , и границе територије општине Рашка.

Овим Програмом одређује се 11(једанаест) зона  у чијем саставу су месне заједнице одређене према следећем принципу:

Зоне од I-II  чине   месне заједнице у оквиру  Генералног плана Рашка 

Зоне од III-VII чине  месне заједнице у оквиру Генералног плана градских наљсеља Баљевца ,Јошаничке Бање ,Брвеникаи  и туристичког центра Копаоника.

Зоне од VII – XI чине преостале сеоске месне заједнице 

Списак зона  у Прилогу 1. је саставни  део овог Програма.

III

Попис незаконито изграђених  објеката врши се по зонама на обрасцу – појединачном пописном листу чија је  садржина прописана Правилником о садржини обрасца-појединачног пописног листа за евиндетирање незаконито изграђеног објекта ('' Службени гласник РС'', бр. 102/15).

Попис  сачињавају комисије увидом и пописом на лицу места или на основу  појединачних пописних  листа попуњених у месној заједници (за грађане који у моменту пописа нису затечени на адреси).

Појединачни пописни лист се сачињава за сваки објекат посебно и уводи у евиденциони лист . 

 

IV

Динамика спровођења пописа одређује по месецима у 2016. години, на следећи начин:

Зоне  I и II –јануар- фебруар,

Зона  III – март- април,

Зона  IV  - април -мај,

Зона  V    -  мај – јун,

Зона   VI -    јун-јул,

Зона VII  – август,   

Зона VIII – септембар, 

Зона IX - септембар-октобар,

Зона X - октобар-новембар,

Зона XI  –новембар- децембар .

V

Метод рада 

Пописом руководе грађевински   инспектори као координатори комисија које спроводе попис незаконито изграђених објеката.

Инспекцијске послове у оквиру општинске управе Рашка обавља запосленог један грађевински инспектор. Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у општинској управи Рашка систематизована су 2 (два)радна места, грађевинска инспектора. 

Очекивани обим посла  изискује попуњавање слободног радног места пријемом у радни однос још једног грађевинског инспектора.

Грађевински инспектор или лице које он овласти координира рад комисија које су му додељене. За обављање ових послова могуће је увести и рад у сменама, имајући у виду обавезе грађевинског инспектора.

Обуку спроводе координатори - грађевински инспектори и руководиоци комисија из општинске  управе. У обуку укључити и шефове МК и  секретаре МЗ у сарадњи са  управом за опште и заједничке  послове у погледу процедуре, документације, попуњавања пријавних листа , појединачниих пописних листа и динамике пописа.

Комисије пописују и евидентирају објекте по зонама - месним заједницама.

Попис се спроводи обиласком зоне ''од куће до куће'', а комисија  може и да одреди дан када се спроводи дежурство у месној заједници за пријем странака и пријаву објеката ради допуне података.

Распоред  пописа и динамика по месним заједницама  ће се редовно објављивати у штампаним и електронским медијима. 

По завршетку пописа у оквиру једне зоне, комисије прелазе и започињу попис у следећој зони, у складу са динамиком, а грађевински инспектор приступају доношењу решења о рушењу незаконито изграђених објеката у складу са роковима прописаним законом.

За израду решења потребно је ангажовати тим искусних правника, као помоћ грађевинским инспекторима, имајући у виду број решења о рушењу и време трајања пописа, као и обавезу координације рада комисија и обуке од стране инспектора.

Грађевински инспектори могу, у складу са резултатима пописа кроз метод рада, да прилагођавају распоред месних заједница у зонама и динамику спровођења пописа, уколико се покаже целисходнијом у односу на овај Програм и без измене овог Програма.

VI

Комисије за спровођење пописа

За обављање послова на попису и евидентирању незаконито изграђених објеката образоваће се комисије као помоћна радна тела.

За почетак  активности  грађевински инспектор координираће рад са 3 комисије.

 Комисију чини 6 чланова, подељених у 3 екипе по двоје.

Чланови комисије могу бити  запослени у општинској управи, као и запослени из следећих предузећа чији је оснивач општина Рашка и то: Јавно стамбено предузеће '' Стан'', ЈП '' Дирекција за урбанизам изградњу општине Рашка '',ЈП Комунално предузећ ,,Рашка'' и др.

Чланови комисије могу имати најмање средњу стручну спрему и одговарајућа знања из ове области.

Решење о образовању комисија доноси Председник општине Рашка на основу кога издаје овлашћење за сваког члана комисије.

Број комисија зависи од величине зоне, територије и броја незаконито изграђених објеката. Попис и евиденција у зонама од III до VII захтева већи број комисија, обзиром да се тада очекује пуна примена закона.

VII

Средства за рад комисија и Грађевинских  инспектората су следећа:

- Канцеларија за рад Грађевинских инспектората,

- посебан шалтер за пријем пријава у приземљу зграде опшринске управе,

- веза са Писарницом органа општине и обезбеђивање свакодневног достављања и слања поште,

- лице задужено за електронску обраду података, слање и објављивање докумената који се односе на попис и свакодневне администраивне послове,

- службена возила  за потребе комисија на терену,

- штампање образаца,

-канцеларијски материјал,

-опрема комисија- фотоапарати,  метри за мерење, план МЗ, сателитски снимак зоне, мобилни телефони, торбе за  документацију сваког члана и др.

VIII

Остала питања која се односе на  попис и евиденцију незаконито изграђених објеката,  решаваће се у току примене овог Програма и у складу са инструкцијама надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Спасоје Андрић

  

Прилог 1.

 

Зоне за  попис и евидентирање незаконито изграђених објеката

 

I зона - Месне заједнице

  1.Рашка

 

II зона- Месне заједнице

  1.Супње

  2.Варево

 

III зона- Месне заједнице

  1.Лисина –туистички центар Копаоник

 

IV зона- Месне заједнице

  1.Јошаничка Бања

 

V зона- Месне заједнице

  1.Баљевац

 

VI зона- Месне заједнице

  1.Брвеник

 

VII зона- Месне заједнице

  1.Лисина –Викенд насеље

 

VIII зона- Месне заједнице

  1.Рудница

  2.Казновиће

 

 IX зона- Месне заједнице

  1.Милатковиће

  2.Градац

  3.Радошиће

 

X зона- Месне заједнице

  1.Трнава

  2.Никољача

  3.Рвати

 

Xl зона- Месне заједнице

1.Биљановац

  2.Брвеница

  3.Ковачи

 

35. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 21. децембра 2015. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 34. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

3. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

4. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Драган Каровић, директор ЈКП „Рашка“.

5. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миломир Петровић, директор ЈП „Стан“ Рашка. 

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за прибављање и отуђење непокретности у јавну својину непосредном погодбом. 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕРОЗИОНОГ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА, УСЛОВА ЗА ЊЕГОВО КОРИШЋЕЊЕ И РАДОВА И МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈА ЗА 2016. ГОД.;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за послове пољопривреде и водопривреде Општинске управе.

8. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

Јавна  расправа о Предлогу одлуке о буџету Општине Рашка за 2016.годину биће одржана 15.12.2015.године у Сали СО Рашка (зграда бившег комитета) у 13 сати. Позив за учешће на јавној расправи упућен је свим корисницима буџетских средстава, грађанима општине Рашка и медијима.

Предлог БУЏЕТА за 2016 годину можете погледати О В Д Е!

59. СЕДНИЦУ ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 13. децембра 2015. године (недеља) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 11,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 58. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине. 

4. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 12. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије. 

5. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

У оквиру пројекта Европски Прогрес, који има за циљ да допринесе одрживом развоју југоистока и југозапада Србије, 34 општине из овог дела Србије потписале су Европску повељу о родној равноправности. Тим поводом  у београдском хотелу “Метропол“, 7 децембра је одржан скуп "Родна равноправност на локалном нивоу", на коме су председницима 34 локалне самоуправе уручене плакете о Европској повељи за родну равноправност. Међу потисницима повеље је И општина Рашка, а плакету је примио председник општине Игњат Ракитић. Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу представља корак ка остваривању националних И међународних обавеза у области равноправности полова И даје смернице за креирање И спровођење локалне политике усмерене ка постизању равноправности жена И мушкараца. Скуп је организовала Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен), уз финансијску подршку ЕУ и Владе Швајцарске кроз развојни програм Европски прогрес.

Учествујући на скупу “Родна равноправност на локалном нивоу”, потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, која је и председница Координационог тела за родну равноправност, изјавила је да мањи проценат запослених жена у односу на мушкарце у Србији говори о томе да су жене и даље у неравноправном положају. Михајловић  је најавила да ће Координационо тело за родну равноправност прогласити 2016. за годину борбе против насиља над женама у Србији. Према њеним речима, буџет за 2016. годину биће родно сензитиван, при чему ће први пут у Србији постојати родно буџетирање. Она је напоменула да је припремљен и нови закон о родној равноправности, као и пратећа стратегија и акциони план, уз напомену да је у читав тај процес неопходно укључити и јединице локалне самоуправе.  

Представница "UN Women" Милана Рикановић оценила је да је Србија направила велики напредак у законодавном и стратешком оквиру у области равноправности жена и мушкараца. 

Менаџер Програма Европски прогрес УНОПС Грем Тиндал рекао је да "начела родне равноправности и доброг управљања представљају саставни део активности програма, који је фокусиран на јачање локалне управе, унапређивање локалне привреде, социјалну инклузију и подизање свести о значају европских интеграција".Тиндал је додао да је и данас и у будућности, право на равноправност мушкараца и жена кључ економског и друштвеног успеха, не само на европском и државном нивоу, већ и на нивоу региона, у градовима и у локалним заједницама.

 

Ha основу члана 25. став 1,2,3 и 4. Закона о јавном информисању и медијима ( Сл.гласник PC бр. 83/2014), члана 24 став 1. и члана 25.став 1. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Сл. гласнк PC бр. 126/2014) и оцене и образложеног предлога стручне комисије која je донета у складу са чланом 24. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члановима 19. став 1. и 24. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, a после поступка спроведеног у складу са чланом 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима и члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2015.годину доносим следеће:

РЕШЕЊЕ

1. Средства за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања

јавног интереса у области јавног информисања за 2015.годину додељују се:

-„Коперникус Радио Теливизији Рашка" доо Рашка у износу од 2.464.000,00 РСД

-„Бета Прес" доо, пословна јединица радио „Сто Плус" у износу од 70.000,00 РСД

2. Саставни део овог решења су: записник стручне службе општинске управе, записници са прве и друге седнице стручне комисије и оцена поднетих пројеката и предлог стручне комисије за доделу средстава

3. Скенирано решење доставити сваком учеснику конкурса у електронској форми и објавити га на веб сајту општинске управе.

3. Решење ступа на снагу даном доношења.

4. Решење je коначно и против њега се може покренути управни спор.


Образложење

Начелник општинске управе Рашка je дана ЗО.октобра 2015.године расписао конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015.годину.

У остављеном року на конкурс су достављена четири пројекта, које je после прегледа од стране стручне службе општинске управе разматрала и оцењивала стручна комисија.

Прихватајући у потпуности оцену поднетих пројеката и предлог стручне комисије донео сам решење као у диспозитиву.

Начелник,

Спасоје Андрић

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка од 31. октобра 2013. год. Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка, на седници одржаној 04. децембра 2015. године, донела је Одлуку да распише

К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

I

Расписује се Конкурс за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2015/2016 годину и то:

А) НОВЧАНА НАГРАДА

1. Надареним и талентованим ученицима који су у одређеним областима постигли запажене резултате на Републичким такмичењима (освајањем од I до III места) може се доделити новчана награда у висини коју утврди Општинско веће.

Б) СТИПЕНДИЈЕ

1. Студентима I године, носиоцима дипломе "Вук Караџић", под условом да су уписали редовне студије (осим студената који су уписали Полицијску и Војну академију) и имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка као и свршеним ученицима средњих школа који су у току школовања остварили просек 5,00 а школе им не издају диплому ,,Вук Караџић''.

2. Студентима II, III, IV, V, VI године студија свих факултета (осим војних и полицијских академија, апсолвената којима је престао редовни апсолвентски стаж и студената мастер специјалистичких и докторских студија) под условом да стално живе на подручју Општине Рашка а на основу следећих критеријума: 

- успех на студијама (просечна оцена 8,50 и више за све године студирања),

- да имају статус редовног студента,( буџетско финансирање) 

- да током студија нису обнављали годину,

- потписана изјава да нису корисници републичке стипендије,(потписује се на дан потписивања уговора)

- потписана изјава да нису у сталном радном односу, (потписује се на дан потписивања уговора).

       3. Кандидати из осетљивих друштвених група осим напред наведених                             докумената, подносе и документацију којом доказују  припадност осетљивој друштвеној групи и то:

- да су примаоци сталне социјалне помоћи – прилаже потврду из Центра за социјални рад

- студенти из једнородитељских породица – прилажу извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља

- студенти припадници ромске националне мањине – доносе потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома

- студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – доносе потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица

- избеглице и расељена лица – подносе важећу избегличку легитимацију, личну карту

- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – подносе потврду из МУП-а

- студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима и студенти реконвалесценти (особа која је на путу потпуног оздрављења) подносе лекарско уверење издато од надлежне здравствене организације из места студирања

- студенти кандидати који нису рођени у Републици Србији – подносе и уверење о држављанству.

II

Уз пријаву на Конкурс сви заинтересовани подносе:

Студенти I године прилажу уверење да су уписани као редовни студенти и оверену фотокопију дипломе "Вук Караџић".

Уколико средња школа не додељује диплому ,,Вук Караџић'' студенти су обавезни да доставе сведочанства од сва четири разреда средње школе.

Студенти осталих година прилажу:

- уверење да су редовни студенти, (финансирање на терет буџета)

- уверење о просечној оцени  за све године студирања, 

- доказ о месту сталног пребивалишта и

- оверена фотокопија индекса (све попуњене стране).

III

Пријаве са документацијом се подносе Комисији за доделу стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка са назнаком ,,Пријава на конкурс за стипендије'' у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.

IV

Конкурс објавити 07. децембра 2015. године у средствима Јавног информисања и Огласној табли општине Рашка.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА 

НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА

Број: Сл.

Дана 07. децембра 2015. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мирко Пузовић

 

Европски ПРОГРЕС почео је са одржавањем информативних сесија на југоистоку и југозападу Србије како би се земљорадничким задругама и пољопривредним удружењима приближили услови конкурса за доделу бесповратне помоћи која за циљ има јачање капацитета кроз обуке и студијска путовања у првој фази програма, а затим у другој фази следи наменска подршка за увођење иновација и ширење тржишта за оне који су показали највеће потенцијале током прве фазе подршке.

Информативне сесије биће одржане у организацији програма Европски ПРОГРЕС у периоду од 7. до 14. децембра 2015. године у у Врању (7. децембра), Лесковцу (7. децембра), Прокупљу (8. децембра), Алексинцу (8. децембра), Новом Пазару (9. децембра), Пријепољу (10. децембра), Ивањици (11. децембра), и Књажевцу (14. децембра).

Сесије су отворене за сва заинтересоване земљорадничке задруге И пољопривредна удружења из 34 програмске општине. Више о условима конкурса и одржавању сесија можете прочитати нa http://www.europeanprogres.org/konten/sr/346/Podrska-grupama-poljoprivrednih-proizvodaca/