email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији  и  запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), члана 53 и 128 Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), Oдлуке о  учешћу  у  финансирању  програма  или  мера  АПЗ  предвиђених  ЛАПЗ  у  2015.  год. министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, бр. 401-00-01006/2015-24 од

25.05.2015. год., а у складу са закљученим споразумом о уређивању међусобних права и

обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2015. год.

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА Дана 05.08.2015. године

 

Расписују

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2015. ГОДИНИ

I ОПИС ПРОГРАМА

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Национална служба за  запошљавање  (у  даљем  тексту:  Национална  служба),   у  складу  са  Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/незапослене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе. Приоритет

приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, као и дугорочно незапослени .

Послодавца - извођачa јавног рада одређује Национална служба на основу јавног конкурса. Максимална  дужина  трајања  јавног  рада  је  три  месеца,  у  складу  са  расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако

лице укључено у јавни рад.

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА Јавни радови се могу спроводити у областима:

• социјалних и хуманитарних делатности,

• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,

• одржавања и заштите животне средине и природе.

 III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

• исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 15.000 динара по лицу,

на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радн ог

ангажовања  на  месечном  нивоу  (утврђени  износ  накнаде  за  обављен  посао  се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу са законом);

• накнаду  трошкова  доласка  и  одласка  са рада  лица  укључених у јавне радове,  у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;

• накнаду  трошкова  спровођења  јавних  радова,  у  свим  областима  спровођења,  у висини:

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца;

• накнаду трошкова организовања обуке.

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе. Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000 динара по лицу. Национална служба за запошљавање задржава право да процењује оправданост потребе за обуком.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату трошкова доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, као и исплату осталих обавеза у складу са законом.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ Услови за подношење пријаве

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се

ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом имају:

• органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе

• јавне установе и јавна предузећа

• привредна друштва

• предузетници

• задруге

• удружења.

Право  на  доделу  средстава  за  спровођење  јавног  рада  послодавац  -  извођач  може да оствари под условом да је испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току.

Документација за подношење пријаве

Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа документација:

 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац -

извођач јавног рада није регистрован у АПР;

• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре  (максимално три фотографије за сваку локацију) и

• списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног рада у области социјалних и хуманитарних делатности.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или програм образовне установе, на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица ко ја ће бити укључена у јавни рад.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом доносе се на основу бодовне  листе,  а  након  провере  испуњености  услова  из  Јавног  конкурса  и  бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада, од стране Националне службе, у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања јавног рада и/или броја лица, у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова објављује се на огласној табли надлежне филијале Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом на којима се ангажује до

49 незапослених, доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу директора

Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом на којима се ангажује 50 и више незапослених, доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.

*Критеријум  „Коришћена  средства и лица остала у радном односу“ подразумева да је извођач јавног рада са ангажованим  лицима, без обзира на број лица (укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у  програм  јавних радова, засновао  радни однос на неодређено  време, одмах након истека уговорне обавезе, по основу уговора о спровођењу  јавних радова , по јавним  конкурсима  Националне  службе из 2012., 2013. и

2014.  године.  Наведене  податке  из пријаве  за  спровођење  јавног  рада  Национална  служба  ће  проверавати увидом у своју евиденцију.

**  Критеријум  „Процена  важности  поднете  пријаве  за  спровођење  јавног рада за локално  тржиште рада за подручје  филијале“  подразумева  да  је  директор  филијале  донео  одлуку  о  додатним  критеријумима,  која је истакнута  на  огласној табли  надлежне  филијале  уз јавни  конкурс.  На основу  одлуке је могуће доделити 10

 бодова,  узимајући  у  обзир  следеће  критеријуме:  развијеност  општине,  друштвена  корист која се остварује кроз реализацију  јавног рада, привредни значај за развој региона и др.

Директор  филијале  Националне  службе  и  послодавац  -  извођач јавног рада  закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног рада је 20 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за  спровођење  јавних  радова  и  Одлуке о  одобравању средстава за спровођењ е јавних радова за особе са инвалидитетом радно ангажује лица са евиденције незапослених, чију је селекцију извршила Национална служба, у сарадњи са послодавцем.

Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 40 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова  и  Одлуке  о  одобравању  средстава  за  спров ођење  јавних  радова  за  особе  са инвалидитетом.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

• уговори  о  привременим и  повременим пословима  са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;

• термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;

• спецификација средстава/материјала за рад, у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;

• потврда  банке  о  отвореном  намен ском  рачуну  и  картон  депонованих  потписа наменског  рачуна,  важећих  у  моменту  пријема  средстава  обезбеђења  и  давања

меничног овлашћења;

• средство обезбеђења уговорних обавеза;

• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);

• фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.

У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране

менице корисника средстава са два жиранта, овера података за жиранта и менично овлашћење;

- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци од дана издавања.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице

са меничним овлашћењима;

 - за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци од дана издавања.

3. ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:

-  изјава одговорног лица да су обезбеђени  сви  предуслови  за реализацију пројекта , уз

изјаву да није у могућности да приложи мениц у.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које обавља самосталну делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).

Ако су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева по истом или различитим програмима и мерама активне политике запошљавања, послодавац је у обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења које одговара збиру укупно одобрених средстава.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог лица ангажованог на јавном раду.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:

- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица послодавац је у обавези да у року од

10 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену другим незапосленим лицем из исте категорије, за преостало време трајања уговора, чију је селекцију извршила Национална служба у сарадњи са послодавцем;

- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених лица ангажованих на јавном раду;

- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање;

- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора;

-   редовно   врши   исплату   уговорене   накнаде   за   обављен   посао   на  текуће  рачуне ангажованих лица;

- редовно врши исплату накнаде трошков а превоза ангажованим лицима;

- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде за обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу са уговором;

-  достави  фотокопију потврде/сертификата о  стеченим компeтенцијама након  завр шене обуке;

- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном обрасцу;

- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја за реализацију јавног рада;

- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада.

 У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици  Национaлне  службе  према  месту  спровођења  јавног  рада,  односно  према седишту   послодавца,   у   случају   када  послодавац   нема  регистрован у  организациону јединицу у месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављ ивања на сајту НСЗ. Јавни конкурс се објављује и на сајту Општине Рашка, огласној табли службе НСЗ и огласној табли Општине. Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је до 14.08.2015. године.

Све додатне информације могу се добити у св акој организационој јединици Националне службе,  путем  Позивног  центра  Националне  службе:  0800/300-301,  на  сајту www.nsz.gov.rs.  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

01.Августа 2015 госдт ТВ Пинк био је потпредседник општине Рашка, господин др. Иван Вуковић. Том приликом представио је Рашку, њену историју, привреду, културу и најавио је Рашке духовне свечаности које почињу 16 августа.

Пројекат подршке развоју конкурентности у 2015. години (даље: Пројекат) реализује Национална агенција за регионални развој у оквиру Програма подршке даљем развоју микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2015. години у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама.

Основни циљ Пројекта је јачање конкурентности и иновативности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга.

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима из области туризма у општини Рашка, објављеног 18.06.2015.године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  удружењима грађана из буџета Општине Рашка за 2015. годину, заседала је 09.07.2015. године и донела следећу:

 

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 18.06.2015.  ЧИНЕ

 

Ред.бр.          Назив  удружења                    назив пројекта                   бр. бод.     Износ у дин.

    1

МОЖ  БАЉЕВАЦ

 

„ТУРИЗАМ МОГА КРАЈА“

 

63

         

    45.000

         

    2

 

ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ БАЉЕВАЦ

 

„ДОМАЋИНСКИ ЗАГРЉАЈ ПОД КОПАОНИКОМ“

 

52

 

20.000

    3

ПУ  ЈАЗАВАЦ

„ЕНДУРО-РАШКА“

  

24.120

4

КЛУ РАШКА

„ПРОСЛАВА ЈУБИЛЕЈА ПОВОДОМ  30 ГОДИНА КЛУ „РАШКА ШКОЛА “

84

139.200

5

ЗЕЛЕНИ  ПУТОКАЗИ

„НАША ШАНСА-ЕКО ТУРИЗАМ“

81

91.680

6

ДЕЧЈИ САВЕЗ РАШКА

„ОКОМ ДЕТЕТА“

78

80.000

 

 

УКУПНО

 

 

 

400.000

 

Удружења која имају мање од половине броја бодова, тј. 50 нису остварили потребан број бодова, па тако нису ни добили средства по конкурсу.

Рок жалбе је три дана од дана објављивања на на огласној табли и на званичној страници општине Рашка.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015.ГОДИНУ

 

 

51. СЕДНИЦA ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА  ће се одржати 15. јула 2015. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 13,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 50. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2015. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

3. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА ПОДРУЧЈУ ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА НА КОПАОНИКУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА ПОДРУЧЈУ ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА НА КОПАОНИКУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ненад Остраћанин, шеф Службе за ЛЕР.

4. РАЗМАТРАЊЕ ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ РАШКА БР. 2272 ОД 03.07.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Каровић, директор ЈКП „Рашка“.

5. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 31. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОДРЖАНЕ 01. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА,  ПРЕСЕК 01. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије.

7. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ПОТРЕБНИМ МЕРАМА И АКТИВНОСТИМА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХОДНО СПРОВЕСТИ У ЦИЉУ АПСОЛУТНОГ ОДРЖАВАЊА РЕДА И КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА “РАШКИХ ДУХОВНИХ СВЕЧАНОСТИ 2015”;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

8. РАЗМАТРАЊЕ МОЛБЕ АНСАМБЛА „ФРУЛА“ ЗА ПОМОЋ ЗА ОДЛАЗАК У АМЕРИКУ РАДИ ПРОМОЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине Рашка.

9. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 24/11 и 145/14)

ОПШТИНА РАШКА

организује

Ј А В Н У    ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за измену и допуну за део трасе цевовода МХЕ „Кашићи“ 

Време излагања Урбанистичког пројекта током Јавне презентације је сваког радног дана од 8 – 14 часова у просторијама Одсека за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине. 

Јавна презентација почиње даном објављивања на огласној табли општине Рашка и траје 7 дана након објављивања.

Писмене примедбе и сугестије на изложени Урбанистички пројекат достављају се Одсеку за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине.

Примедбе ће се примати најкасније до завршетка јавне презентације.

По истеку рока за јавну презентацију Комисија за планове извршиће у року 30 дана проверу усклађености Урбанистичког пројекта са планским документом и Законом о планирању и изградњи и размотрити све примедбе и сугестије са јавне презентације и извештај са мишљењем доставити надлежном органу. 

четвртак, 09 јул 2015 07:39

Потив за програм Youth Build IT!

НЕМАШ ПОСАО?

ИМАШ ИЗМЕЂУ 18 И 30 ГОДИНА?

ЖИВИШ У НОВОМ ПАЗАРУ, СЈЕНИЦИ, ТУТИНУ, РАШКИ, ВРАЊУ, БУЈАНОВЦУ И ПРЕШЕВУ?

ОВО ЈЕ КОНКУРС ЗА ТЕБЕ!

Министарство омладине и спорта у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2015. годину,

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА

 

1. Јавни конкурс за информисање и подизање капацитета младих за активније учешће у ЕУ програму ЕРАЗМУС+ у Републици Србији.

Рок за достављање предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Право учешћа на конкурсу :

Право учешћа на конкурсу имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези која су регистрована на територији Републике Србије и која су уписана у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12) коју води Министарство омладине и спорта;

Конкурсна документација:

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката, као и Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13), може се преузети лично у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, трећи спрат, канцеларија број 310, или ОВДЕ.

За додатне информације можете се обратити на број телефона: + 381 11 311 72 96 или путем електронске поште на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Обавештавамо  вас да ће Јавни позив у оквиру Програма обука за започињање бизниса и доделу бесповратних средстава бити продужен до 15. јула 2015. године.

31. СЕДНИЦУ СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 30. јуна 2015. године (уторак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 30. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЈП РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗВОЂЕЊУ ХИТНИХ РАДОВА ЗА ЗАШТИТУ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА РАШКЕ ОД ВЕЛИКИХ ВОДА ИБРА И ПРИТОКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАЗНИЦИМА И СЛАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

4. РАЗМАТРАЊЕ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, председник Комисије за унапређење родне равноправности.

5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Веселиновић, председник Савета за здравље општине Рашка.

6. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

50. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 26. јуна 2015. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 49. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗВОЂЕЊУ ХИТНИХ РАДОВА ЗА ЗАШТИТУ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА РАШКЕ ОД ВЕЛИКИХ ВОДА ИБРА И ПРИТОКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРАЗНИЦИМА И СЛАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

4. РАЗМАТРАЊЕ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, председник Комисије за унапређење родне равноправности.

5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Веселиновић, председник Савета за здравље општине Рашка.

6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 30. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОДРЖАНЕ 01. ЈУНА 2015. ГОДИНЕ, ЖАЛБИ ЗДРАВКОВИЋ ГЛИША ИЗ РАШКЕ И МИЛАДИНА ВУЧКОВИЋА ИЗ ТРНАВЕ НА ОДЛУКУ И ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА,  ПРЕСЕК 01. ЈУН 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије.

8. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ НА МИЛИЋЕВИЋ М. РАДОСЛАВА ИЗ ТИОЏА НА РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 03 БР. 344-347/15 ОД 13.05.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор.

9. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ППУ „ВЕРАЗО“ Д.О.О. ИЗ РАШКЕ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ – ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 03 БР. 352-343/15 ОД 27.05.2015.ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:       Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 25. ЈУНА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије.

11. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2015. годину,председник општине, расписује

КОНКУРС

за доделу дотација Удружењима грађана за финансирање или суфинансирање пројеката од јавног интереса из области туризма у општини Рашка за 2015.годину

Овим конкурсом биће финансирани Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу из области туризма.

На основу члана 44, Став 1, Тачка 6., Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) члана 58 Статута Општине Рашка (“Службени гласник Општине Рашка”), а у вези са реализацијом пројекта “Научи занат и запосли се!” и уговором о реализацији пројекта закљученим с Министарством омладине и спорта Републике Србије, број 83, од 17. априла 2015. године, председник Општине Рашка, доноси: 

ОДЛУКУ

О критеријумима за избор кандидата/киња за обуку за завариваче почетнике на територији Општине Рашка:

Кандидати/киње за обуку за завариваче почетнике на територији Општине Рашка би требало да испуњавају следеће критеријуме:

1. Општи услови за пријем:

• Да су узрасне доби од 18 до 30 година

• Да имају држављанство Републике Србије

Посебни услови за пријем:

• Минимум основно образовање

• Да је кандидат/киња незапослено лице према евиденцији Националне службе за запошљавање Републике Србије 

• Успешно обављен усмени интервју с представницима/ама Комисије за избор кандидата/киња коју ће чинити 3 члана/ице пројектног тима

• Успешно положени психолошки тест и интервју 

• Успешно положена практична провера вештине заваривања

• Искуство у обављању послова заваривања ће бити додатно вредновано

2. Потребна документација: 

• Извод из матичне књиге рођених

• Доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе/сведочанства)

• Потврда о незапослености с евиденције Националне службе за запошљавање Републике Србије – испостава Рашка

• Радна биографија/CV (бланко форма је доступна у Националној служби за запошљавање – испостава Рашка)

3. Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања критеријума на огласној табли општинске управе Општине Рашка/Националне службе за запошљавање - испостава Рашка и званичној web презентацији Општине Рашка - http://raska.gov.rs/. Пријаве се подносе координатору пројекта “Научи занат и запосли се!”, а преко писарнице општинске управе Општине Рашка, улица Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, с назнаком “Пријава за обуку за завариваче почетнике”. 

4. Приликом накнадног одабира кандидата/киња поштоваће се принцип родне равноправности. Процесом избора кандидата/киња руководиће Комисија за избор кандидата/киња.

5. Коначна одлука о избору 29 кандидата/киња који ће похађати обуку, биће донета у року од 21 (двадесетједан) дан од дана завршетка конкурса.

 

Председник Општине Рашка
Игњат Ракитић

 

У оквиру активности развојног програма Европски ПРОГРЕС, које имају за циљ подршку родној равноправности и економско оснаживање жена кроз креирање нових радних места, објављен је јавни позив за доделу бесповратне помоћи за покретање бизниса у власништву жена и које ће водити жене. Европска унија и Влада Швајцарске издвојиле су укупно 400.000 евра за подршку 40 пројеката. Јавни позив биће отворен до  24. јула 2015. године.

Право учешћа на конкурсу имају незапослене жене, које су у тренутку објављивања јавног позива пријављене на евиденцију Националне службе за запошљавање најмање три месеца непрекидно, имају трајно боравиште и планирају покретање бизниса у једној од 34 општине или града на југоистоку и југозападу Србије који су укључени у реализацију програма Европски ПРОГРЕС.

„Од жена чије предлоге пројеката буде одабрала комисија, очекујемо да покрену и воде свој сопствени посао који ће, надамо се, бити успешан и након истека пројекта“ рекао је Драган Младеновић, менаџер сектора за добро управљање и социјалну укљученост у оквиру програма Европски ПРОГРЕС.

Програм ће подржати бизнисе у области производње и пружања услуга и сви пројекти ће бити изабрани кроз транспарентан и конкурентски процес. Пројекти ће бити одабрани на основу њихове релевантности, очекиваних исхода и одрживости након њиховог истека.  Највиши износ средстава који може да буде одобрен по пројекту је 10.000 евра, а најнижи 1.500 евра. Спровођење активности у оквиру сваког одабраног пројекта ће трајати не дуже од 12 месеци, почев од дана потписивања споразума, а све активности морају бити  спроведене најкасније до 1. октобра 2016.

Европски ПРОГРЕС неће додељивати новчана бесповратна средства, већ ће у одобреној вредности бити набављене машине, опрема и друга трајна добра неопходна за покретање бизниса. Након коначног одобрења предлога пројекта, а пре набавке и испоруке тражене опреме, машина и трајних добара, будуће предузетнице ће започети процес регистрације предузећа код Агенције за привредне регистре. Трошкове регистрације предузећа и доприноса подносе саме предузетнице.

„Пројекти подршке женском предузетништву имају за циљ да пруже незапосленим женама прилику да промене свој и животе својих породица на боље, и да постану позитиван пример другим женама у својим заједницама“, рекла је Ана Недељковић, сарадница за добро управљање и родну равноправност у оквиру програма Европски ПРОГРЕС.

Како би приближио услове конкурса, Европски ПРОГРЕС је у периоду од 26. марта до 8. априла 2015. године одржао седам информативних сесија на југоистоку и југозападу Србије. Такође, програм је у мају одржао девет обука за израду бизнис планова за све заинтересоване кандидаткиње у циљу припрема за подношење предлога пројеката у оквиру јавног позива.

Више информација о самом позиву као и детаљна документација за пријављивање доступно је на веб сајту Европског ПРОГРЕСа http://www.europeanprogres.org/pozivi/sr/ .

15.06.2015.год Јавни позив за учешће у ПСД кроз Програм обуке за започињање бизниса и доделу бесповратних средстава 

Ј А В Н И   П О З И В

за учешће у Програму обуке за започињање бизниса и доделу бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији у 2015. години

Пројекат подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (даље: Пројекат) спроводе Сједињене Америчке Државе, преко Мисије Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) у Србији, и Влада Републике Србије, преко Националне агенције за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција) и акредитованих регионалних развојних агенција из Ужица, Краљева, Лесковца и Новог Пазара.

Општи циљ Пројекта је унапређење развоја сектора микро, малих и средњих предузећа и предузетништва, повећање продаје, унапређење извоза и креирање нових радних места у следећим секторима:

- агроиндустрија,

- модна индустрија (текстилна индустрија и производња одеће и обуће) и

- лака индустрија,

у 3 града (Врање, Лесковац и Нови Пазар) и 9 општина (Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош) јужне и југозападне Србије (у даљем тексту: 12 градова и општина).

Програм ће пружањем нефинансијске и финансијске помоћи (у одабраним секторима, на територији 12 градова и општина) подржати развој омладинског и женског предузетништва кроз:

- едукацију о покретању и вођењу посла, у виду обука за започињање бизниса,

- такмичење за најбољи бизнис план,

- бесповратну помоћ за финансирање најбољих бизнис планова,

- тренинге, саветовања и менторинг за новоосноване и постојеће привредне субјекте у раној фази развоја.

Услови за учешће у Програму у фази обуке за започињање бизниса

Право на учешће имају кандидати који испуњавају следеће услове:

1. млади1 и жене:

- који имају пословну идеју и желе да започну посао у поменутим секторима и на територији 12 градова и општина,

- који немају регистровану сопствену делатност,

- који имају пребивалиште на територији 12 градова и општина,

- који су држављани Републике Србије,

- који нису осуђивани за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине,

[1] Млади се дефинишу као мушкарци и жене који у тренутку објављивања Јавног позива имају од 18-35 година старости

2. млади и жене - власници привредних друштава и предузетници:

- који су регистровали делатност у поменутим секторима и на територији 12 градова и општина,

- који су већински власници привредних друштава или оснивачи предузетничких радњи,

- који имају пребивалиште на територији 12 градова и општина,

- који су држављани Републике Србије,

- који желе да унапреде своје пословање, а регистровали су своју делатност у последње две године, односно, у тренутку објављивања Јавног позива не послују дуже од две године,

- који нису осуђивани за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине, као ни да привредна друштва у њиховом власништву нису осуђивана за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине.

Кандидати који су учествовали у Програму обуке за започињање бизниса и доделу бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва у 2014. године могу учествовати у овом Програму уколико испуњавају горе наведене услове.

Кандидати из претходне године подносе документацију за учешће у првој фази Програма и уколико се њихова пословна идеја позитивно оцени:

- кандидати који су успешно завршили обуку претходне године подносе неопходну документацију за учешће у другој фази Програма.

- кандидати који су претходне године похађали један или два модула обуке, морају проћи недостајући/е модул/е, након чега подносе документацију за учешће у другој фази Програма.

- кандидати који претходне године нису похађали обуку морају успешно завршити обуку, након чега подносе документацију за учешће у другој фази Програма.

Приоритет при избору кандидата за обуку ће имати кандидати који немају регистровану сопствену делатност и привредни субјекти у власништву жена регистровани у последње две године. Привредни субјекти у власништву младих, који су мушког пола, регистровани у последње две године ће бити узети у разматрање ако се у оквиру приоритетних група не постигне пројектовани број полазника обуке.

Потребна документација за конкурисање:

- Пријавни формулар за учешће у обуци за започињање бизниса (образац 1),

- Изјава о истинитости приложених података (образац 1а),

- Биографија,

- Мотивационо писмо,

- Копија личне карте.

Пројектом је предвиђено да 80 најбоље рангираних кандидата похађа обуку за започињање бизниса, која која се састоји из три модула, и то: обука за почетнике у пословању, припрема бизнис плана и пословање са банкама и управљање финансијама.

Право на учешће у Програму, у фази доделе бесповратних средстава најбољим бизнис плановима, имају они кандидати који су успешно завршили обуку за започињање бизниса и израдили бизнис план.

По реализацији такмичења за најбољи бизнис план, 20 најбоље рангираних бизнис планова квалификоваће се за доделу бесповратних средстава. Кандидати су у обавези да бизнис планом разраде пословну идеју коју су кандидовали у првој фази Програма.

Услов за доделу бесповратних средстава је регистрација бизниса у Агенцији за привредне регистре (привредног друштва/предузетника – за младе и жене који немају регистровану сопствену делатност), који је у већинском власништву кандидата и усаглашеност са процедурама заштите животне средине.

Бесповратна средства морају бити искоришћена за реализацију активности које не нарушавају животну средину, и које су у складу са свим важећим националним, покрајинским и локалним законима и другим прописима о заштити животне средине, а које нису забрањене међународним споразумима.

Бизнис идеје код којих се захтева усклађивање са процедурама заштите животне средине по свим важећим националним, покрајинским и локалним законима и другим прописима, а чије усклађивање траје дуже од 30 дана неће се финансирати. Кандидати сами сносе трошкове прибављања дозвола, решења, уверења, потврда и слично.

Приоритет приликом доделе бесповратних средстава имаће кандидати који немају регистровану сопствену делатност и привредни субјекти у власништву жена регистровани у последње две године.

Привредни субјекти у власништву младих, који су мушког пола, регистровани у последње две године ће бити узети у разматрање ако се у оквиру приоритетних група не постигне пројектовани број корисника бесповратних средстава.

Укупна расположива средства за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у власништву жена и младих износе 150.000,00 УСД са просечном вредношћу од 7.500,00 УСД по кориснику, у динарској противвредности по утврђеном курсу Народне банке Србије

Бесповратна средства ће се одобравати за набавку добара/услуга за реализацију пословне идеје која је награђена на такмичењу.

Бесповратна средства се не могу користити за реконструкцију постојећих грађевинских објеката и изградњу нових грађевинских објеката, као ни за накнаду за запослене.

Прималац бесповратних средстава не сме, ни под каквим околностима, набављати средствима следеће: војну опрему; опрему за надзор; робу и услуге за подршку полицији или другим активностима за спровођење закона; опрему и услуге за абортус; средства за контрацепцију; луксузну робу; опрему за коцкање; опрему за производњу алкохола; опрему за модификацију временских услова; моторна возила; фармацеутске производе; пестициде; ђубриво; пољопривредне производе; основно стадо; саднице; половну опрему; трајна обртна средства; имовину у власништву Владе САД.

Рок за подношење пријава за учешће у обуци за започињање бизниса је 30. јун 2015. године.

Рок за подношење пријава у оквиру друге фазе Програма условљен је реализацијом обуке за започињање бизниса, а подносиоци пријава у фази такмичења ће о истом бити благовремено обавештени.

Детаљније информације о условима, роковима, динамици реализације, избору кандидата и осталом можете наћи у Програму.

Програм, правила за оцењивање, пријава и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције на адреси www.псд.нарр.гов.рс и акредитованих регионалних развојних агенција ангажованих на Пројекту, као и у штампаном облику у акредитованим регионалним развојним агенцијама ангажованим на Пројекту.

За детаљније информације можете се обратити акредитованим регионалним развојним агенцијама, чији контакти су дати у даљем тексту.

Пријаве се подносе лично или препорученом поштом одговарајућој акредитованој регионалној развојној агенцији која је ангажована на Пројекту, према подручју, и то:

- Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево; Цара Душана 77, 36000 Краљево; тел: 036/397-777; е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; www.kv-rda.org; за подручје општине Рашка;

Опширније на: http://www.kv-rda.org/konkursi