email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Дана 22.03.2016. године (уторак) Екуменска хуманитарна организација je у сарадњи са Општином Рашка извршила поделу исушивача влаге домаћинствима чије су куће биле поплављене у претходним данима. Исушиваче је добило 10 породица које ће некон коришћења уступити осталим поплавом погођеним породицама. Период сушења просторија креће се од 2 до 3 дана у зависности од величине објекта и поплављеног дела. Поделу исушивача вршили су: Жељко Баклаић испред Екуменске хуманитарне организације, Срђан Васиљевић испред локалне самоуправе и Драган Миладиновић испред Савета месне заједнице Милатковиће.

 

На основу члана 3, став 1. и члана 5, став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16) и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације удружењима, за спровођење пројеката од јавног интересаа на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 18. марта 2016. године, донело је

 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру пројеката којима се из буџета општине

Рашка додељују средства за финансирање удружења

   

Седница ће се одржати 21. марта 2016. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 37. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ I БРОЈ: 06-VII-37/2016-2 ОД 04. МАРТА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ I БРОЈ: 06-VII-37/2016-3 ОД 04. МАРТА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Стеван Бакрачевић, председника комисије.

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА У СТАЛНОМ САСТАВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Добрила Филиповић, секретар Скупштине општине.

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ  У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

6. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

65. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 18. марта 2016. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 12,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 64. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам.

3. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЗА ДОБИЈАЊЕ НАКНАДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПЛАЋАЊЕ ИЗНОСА ОД 86.182,70 ДИНАРА И ЗА АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ОВЕ ФИРМЕ НА УРЕЂЕЊУ ТЕРЕНА ЗА ЗГРАДУ ПРЕКРШАЈНОГ СУДА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам..

4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Миладин Андрић, директор Дома здравља Рашка.

5. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Миладин Андрић, директор Дома здравља Рашка.

6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Горица Гајевић, Општински правобранилац општине Рашка.

7. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Горица Гајевић, Општински правобранилац општине Рашка.

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ I БРОЈ: 06-VII-37/2016-2 ОД 04.03.2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ I БРОЈ: 06- VII - 37/2016-3 ОД 04.03.2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Стеван Бакрачевић, председника комисије.

11. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 16. МАРТА 2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије. 

12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА УДРУЖЕЊА ОД 18. МАРТА 2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОДАБИРУ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Младен Кузмановић, члан Општинског већа и председник комисије. 

13. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

На основу члана 43. став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Сл. гласник РС», број 36/2009, 88/2010 и 38/2015) и потписаног  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање  и општине Рашка бр.1208-101-6/2016 од 16.03.2016.године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Рашка за 2016. годину, усвојеном на седници Општинског већа општине Рашка дана 

 

Национална служба за запошљавање и Општина Рашка  расписују:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради  стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа. 

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,

- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,

- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита. 

Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и Општине Рашка, као и на огласним таблам општине Рашка и НСЗ-испоставе Рашка.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање: 

1. исплаћује, новчану помоћ и трошкове превоз,средства у укупном месечном износу  од: 

- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,      

- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем; 

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом 

 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити послодавац под условом: 

- да има седиште на подручју општина Рашка

- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита;

- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току;

- да има најмање једно запослено лице; 

- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе које:

o има средње, више или високо образовање

o нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника, довољног за стицање услова за полагање приправничког /стручног испита

o у периоду од шест месеци пре подношења захтева није било у радном односу код истог послодавца

o има пребивалиште на подручју општине Рашка

- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове: 

o има одговарајућу струку, најмање  истог нивоа образовања као и лице на стручној пракси и 

o има најмање 12 месеци радног искуства у струци. 

Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до два незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених. 

Национална служба за запошљавање у сарадњи са послодавцем  врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм. 

Документација за подношење захтева:

- захтев за учешће у програму  на прописаном обрасцу који је саставни део Јавног позива ;

- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; 

- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС), за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев; 

-     извод из банке о плаћеној заради, порезу и доприносима за обавезно социјално      

      осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је поднет 

      захтев; 

- извод из закона/  акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања и прописана обавеза обављања приправничког стажа , односно полагања стручног испита или; 

- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то: 

• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А ),

• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/ уверење),

• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 

Начин подношења захтева:

Захтев за учешће у програму, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе – филијали Краљевоа преко испоставе Рашка , непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о спровођењу програма стручна пракса доноси се на основу провере испуњености услива  за учешће у програму. 

Провера поднетих захтева

Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива, врши обраду захтева и списак са захтевима који испуњавају услове јавног позива доставља општини Рашка на одлучивање. Неблаговремени и непотпуни захтеви неће се узимати у разматрање.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе 

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе , доноси председник општине Рашка, по претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, на основу списка захтева који испуњавају услове Јавног позива достављених од стране Националне службе за запошљавање–филијале Краљево. Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 30 дана од дана истека јавног позива.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Национална служба, општина Рашка и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. 

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси.

Након закључивања уговора са послодавцем, општина Рашка, Национална служба и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:

- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе; 

- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова; 

- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;

- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом,

- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;

- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и

- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања, изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, који испуњава потребне услове у складу са законом за преостало време дефинисано уговором. 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у НСЗ филијали Краљево-испостава Рашка  , телефон: 036-736-102 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Захтев за учешће у програму стручне праксе можете преужети О В Д Е!

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима  у општини Рашка, објављеног 18.02.2016. године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  удружењима грађана из буџета Општине Рашка за 2016. годину, заседала је 09.03.2016. године и донела следећу:

 

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 18.02.2016.године  ЧИНЕ

 

Ред.бр.          Назив  удружења                    назив пројекта                   бр. бод.   Износ у дин.

1

МОЖ  БАЉЕВАЦ

„ЗЛАТНЕ РУКЕ“

57

 

     50.000

    2

МОЖ  РАШКА

„ТРАЈАЊЕ КАО ЗНАК ВРЕДНОСТИ“

82

    90.000

3

АКТИВ ЖЕНА ЈОШ. БАЊА

„ИЗРАДА СУВЕНИРА И ДОМАЋА РАДИНОСТ“

53

35.000

4

УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА КРАЉЕВО

„ЗАЈЕДНО СА НАМА У ЛЕПШУ БУДУЋНОСТ“

51

 

20.000

5

УДРУЖЕЊЕ „ЖУРНАЛИСТИК ПЛАН“ НОВИ ПАЗАР

„Истраживање документарног серијала о музичком наслеђу старе Рашке“

39

0

6

 

ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ БАЉЕВАЦ

„ПОДИБАРСКИ СУСРЕТИ-НЕМАЊИЋКИ ДАНИ“

51

 

14.000

7

УДРУЖЕЊЕ „КРЕАТИВКО“ РАШКА

„ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА“

91

131.000

8

УДРУЖ.ВАТРОГАСНИ САВЕЗ

„ИЗРАДА ЦИСТЕРНЕ ЗА ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО“

67

43.000

9

ДРУШТВО  СРПСКО-РУСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА РАШКА

„УПОЗНАЈ СРБИЈУ, УПОЗНАЈ РУСИЈУ"

48

0

10

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ЦЕНТРА“

„РЕКУЛТИВИШИ СЕ“

 

0

11

ДРУШTВО  ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕР.  БОЛЕСТИ  РАШКА

„ПРЕВЕНЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА“

90

 

130.000

12

УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „СРНА“

„ВРЕДНЕ РУКЕ“

82

100.000

 

13

ГЉИВАРСКО ДРУШТВО  РАШКА

„ДАНИ ВРГАЊА „

87

90.000

   14

ЦАК  РАШКА

„МАНИФЕСТ  2016.“И „СНИМАЊЕ АЛБУМА РОК ГРУПЕ РУЉА“

78

80.000

30.000

 

   15

„БЕНЕМ“ КРАЉЕВО ОГРАНАК РАШКА

„ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

41

0

16

КЛУ РАШКА

„ШКОЛА СЛИКАЊА “

68

85.000

17

УГ „СПУСТ БЕЗ ГРАНИЦА“

„ИСТРАЖИ РАШКУ“

64

60.000

18

 

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА РАШКА

 

„ПОДРШКА СТАРИМ ЛИЦИМА У СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ“

51

 

30.000

19

УГ“ СРЕЋНА ДЕЦА“

„ЗНАЊЕ НА ДАР“

57

50.000

20

УСР „ХРАБРО СРЦЕ“

„ПОРОДИЧНО НАСЕЉЕ НИЈЕ ПРИВАТАН ВЕЋ ЈАВНИ ПРОБЛЕМ“ “

51

30.000

21

ДРУШТВО ПЧЕЛАРА БАЉЕВАЦ

„ПРОМОЦИЈА ПЧЕЛАРСТВА ПОД КОПАОНИКОМ И ГОЛИЈОМ“

53

40.000

22

ЦРКВЕНА ОПШТИНА БАЉЕВАЦ

„АРХЕОЛОШКО ИСТРАЖИВАЊЕ НЕВИДЉИВА ЦРКВА“

64

 

60.000

23

ЦРКВЕНА ОПШТИНА РАШКА

„САНАЦИЈА ЗВОНИКА ХРАМА СВ. АРХАНГЕЛА“

78

70.000

24

НИКОЉАЧКА ЦРКВА СУПЊЕ

„УВОЂЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА У ЦРКВИ СВЕТИ САВА У СУПЊУ“

62

60.000

25

МАНАСТИР „ГРАДАЦ“

„ЗАШТИТА ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗНАД СРЕДЊОВЕКОВНЕ КУХИЊЕ МАНАСТИРА ГРАДАЦ“

67

60.000

26

МАНАСТИР  КОНЧУЉ

„САНАЦИЈА СПОЉАШЊЕГ ЗИДА МАНАСТИРА „

74

100.000

27

ЗЕЛЕНИ  ПУТОКАЗИ

„ФЛОРА И ФАУНА ОПШТИНЕ РАШКА КРОЗ ОБЈЕКТИВ ФОТОАПАРАТА“

65

80.000

28

ВИСОКОЛЕТАЧИ  БАЉЕВАЦ

„ПРОМОЦИЈА ГОЛУБАРСКОГ СПОРТА“

51

 

17.000

29

УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА РАКИЈЕ  БАЉЕВАЦ

„СМОТРА ШЉИВОВЕ РАКИЈЕ“

52

 

30.000

30

УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА  РАШКА

„40 ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ РАДА И УНАПРЕЂЕЊЕ  ПЧЕЛАРСТВА У ОПШТИНИ РАШКА“

56

40.000

31

„БИСТРО“БАЉЕВАЦ

„ПЕЦАЊЕМ ПРОТИВ ДРОГЕ“

 

0

32

ДЕЧЈИ САВЕЗ ОПШТИНЕ РАШКА

„И МИ СТВАРАМО ПОДРЖИМО НАШУ ДЕЦУ“

94

990.000

33

УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

„СОЦИЈАЛНА БРИГА, РАДНО ОСПОСОБ. И ЗАШТИТА МЕНТАЛНО И НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ЛИЦА“

91

585.000

 

УКУПНО

 

 

3.200.000

Удружења која имају мање од половине броја бодова, тј. 50 нису остварили потребан број бодова, па тако нису ни добили средства по конкурсу.

Удружење „Бистро“ Баљевац није у надлежности ове комисије јер је регистрован као спортско удружење. Такође удружење „ЦЕНТРА“, није у нашој надлежности, већ се упућује на сарадњу са Комисијом за заштиту животне средине.

Рок жалбе је три дана од дана објављивања на на огласној табли и на званичној страници општине Рашка.

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016.ГОДИНУ

 

 

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

ОПШТИНА РАШКА Излаже на ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изгрдњу пословно-производног објекта индустријска зона Драганићи

Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Јавни увид ће бити спроведена у периоду од 11. 03. 2016. до 17. 03. 2016.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка. 

ОПШТИНА РАШКА

 

На основу члана 14, 15, и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС", број 104/2009 и 99/2011) и Одлуке о расписивању локалних избора(„Службени гласник РС", број 23/2016) који су расписани за 24. април 2016. године, Општинска управа општине Рашка

ОБАВЕШТАВА

1. Грађане општине Рашка да је део бирачког списка за општину Рашка

изложен на увид у згради општинске управе општине Рашка, Предрага Вилимоновића бр.1,канцеларија бр. 14  на првом спрату.

Увид у бирачки списак грађани могу да изврше у периоду од 08.03.2016. године до 08.04.2016. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана и суботом у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

У овом периоду, грађани уз личну карту, могу Одељењу за општу управу општинске управе општине Рашка, поднети захтев за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.

2. Од проглашења изборних листа, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

3. Малолетна лица која до 24.04.2016. године и на дан 24.04.2016. године стичу бирачко право могу код Одељења за општу управу општинске управе општине Рашка извршити проверу података у бирачком списку.

4. Решења о променама у бирачком списку од момента закључења бирачког списка, односно од 08.04.2016. године, па све до 72 часа пре дана одржавања избора доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА 

Број: ____________, дана 08.03.2016. године.

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

ОПШТИНА РАШКА Излаже на ЈАВНИ УВИД ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУНЧАНА ДОЛИНА – БАЧИШТЕ НА КОПАОНИКУ

Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Јавни увид ће бити спроведена у периоду од 09. 03. 2016. до 09. 04. 2016.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка. 

 

уторак, 08 март 2016 08:30

Увид у бирачки списак

Ha основу члана 14, 15, 16. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник PC", број 104/2009 и 99/2011) и Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник PC", број 21/2016) који су расписани за 24. април 2016. године, Општинска управа општине Рашка

ОБАВЕШТАВА

1. Грађане општине Рашка да je део бирачког списка за општину Рашка

изложен на увид у згради Општинске управе општине Рашка, Предрага Вилимоновића 1,

канцеларија бр.14 на првом спрату.

Увид у бирачки списак грађани могу да изврше у периоду од 05.03.2016. године до 08.04.2016. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана и суботом у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

У овом периоду, грађани уз личну карту, односно интерно расељена лица уз личну карту и картон о пријави боравка, могу Одељењу за општу управу Општинске  управе општине Рашка, поднети захтев за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.

2. Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти no истом поступку no коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

3. Грађани са територије општине Рашка Одељењу за општу управу Општинске управе општине Рашка могу, најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка, тачније до 02.04.2016. године у 24,00 часа, подносити захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати према месту боравишта у земљи.

4. Бирачи који имају боравиште у иностранству могу Одељењу за општу управу Општинске управе општине Рашка најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка, тачније до 02.04.2016. године у 24,00 часа, подносити захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

5. Малолетна лица која до 24.04.2016. године и на дан 24.04.2016. године стичу бирачко право могу код Одељења за општу управу Општинске управе општине Рашка извршити проверу података у бирачком списку.

6. Решења о променама у бирачком списку од момента закључења бирачког списка, односно од 08.04.2016. године, na све до 72 часа пре дана одржавања избора доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

ОПШТИНСКА  УПРАВА  ОПШТИНЕ  РАШКА 

Број:________________, дана 04.03.2016. године.

 

Председница Скупштине Републике Србије је данас, 07. марта 2016. године расписала изборе за одборнике локалних самоуправа РС па самим тим и за одборнике Скупштине општине Рашка.

С` тим у вези, Изборна комисија општине Рашка, је на данашњој седници прописала обрасце за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Рашка. Наведени обрасци се могу преузети у канцеларији Скупштинске службе општинске управе Рашка, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова.

 

С` поштовањем,

 

 

Председница

Изборне комисије општине Рашка

Анђелка Мартаћ, дипл. правник

 

Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу можете преузети О В Д Е!

Представници 46 локалних самоуправа са југоистока и југозапада Србије, међу којима је био и председник општине Рашка Игњат Ракитић,  уз подршку Европског ПРОГРЕСа, програма који финансирају Европска унија и Влада Швајцарске и УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја, активно ће учествовати у оживљавању производње намештаја од масивног дрвета кроз подршку локалној привреди, поручено је са форума „Позиционирање Србије као земље извознице намештаја од масивног дрвета”, одржаног у Привредној комори Србије. Спремност да помогну у поновном покретању дрвно-прерађивачке индустрије су истакле и Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије.

Др Милош Петровић, вршилац дужности директора Развојне агенције Србије је поздравио заједничко ангажовање локалних власти и привреде у циљу оживљавање производње намештаја у Србији. „Наша подршка сектору производње намештаја од масива биће усмерена на унапређење извозних капацитета и потенцијала како би Србија и њене компаније биле препознате као поуздани партнери и пожељне дестинације за набавку ове врсте производа“, рекао је Петровић.

Јеша Ерчић, директор сектора индустрије и пољопривреде, Привредне коморе Србије је нагласио да дрвно-прерађивачка индустрија у Србији са преко 2.200 привредних друштава и око 23.000 запослених учествује са 1,4% у БДП-у Србије. „Поред пољопривреде, дрвна индустрија је други најважнији сектор у земљи, који остварује трговински суфицит у вредности од 180 милиона долара са трендом раста током последњих година“, навео је Ерчић истичући тако потенцијал и потребу да се пружи подршка даљем развоју овог сектора.

„Европски ПРОГРЕС, уз подршку Европске уније и Владе Швајцарске, помаже локалним самоуправама да унапреде конкурентност и ова иницијатива  је управо добар пример како општине улажу напоре да искористе свој дрвни потенцијал као компаративну предност“, рекао је Грем Тиндал, менаџер програма Европски ПРОГРЕС. Тиндал је додао да се кроз сарадњу јавног и приватног сектора јача локална економија и стварају могућности за отварање нових радних места, што је посебно важно с обзиром на податке према којима само једна петина људи из недовољно развијених општина ради у дрвно-прерађивачком сектору. 

Говорећи о иницијативи за оживљавање производње намештаја од масивног дрвета у Србији, директорка Канцеларије за демократски и економски развој УСАИД-а Лора Павловић истакла је да су у реализацију ове активности укључени сви релевантни актери из јавног и приватног сектора, на локалном и националном нивоу, како би се остварио повећан извоз и отворила нова радна места. Ово је од посебног значаја за недовољно развијене општине Србије у којима се налази око 46% укупног шумског ресурса земље.

Професор Шумарског факултета Универзитета у Београду проф. др Бранко Главоњић је рекао да Србија располаже са 1,4 милиона ха кубних техничког дрвета, а  да је за повећање конкурентности неопходно ефикасније искоришћавање постојећег дрвног богатства и прелазак на више степене обраде дрвета, како би у структури извора доминирали производи са високом додатном вредношћу, за које се остварује највећа цена на међународном тржишту.

О потенцијалима за извоз на светско тржиште говорио је међународни стручњак за индустрију намештаја Џеф Барон, указујући да глобални купци сада траже нове дестинације за набавку производа, ван Азије, где могу остварити ниже трошкове, обезбедити бржу испоруку и лакши транспорт што уз акумулирано знање и искуство у комбинацији са постојећим солидним производним капацитетима представља прилику за позиционирање Србије као извознице намештаја.

По завршетку радног дела форума, Грем Тиндал и Лора Павловић су уручили представницима локалних самоуправа уручили Писмо о намерама, које су потписале и Развојна агенције Србије и Привредна комора Србије, а које представља први је корак у изради Акционог плана за позиционирање Србије као извозника намештаја од масива. У спровођењу Акционог плана учествоваће представници локалних самоуправа, пословног сектора и надлежних  државних институција, уз подршку УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја и програма Европски ПРОГРЕС.

Акциони план садржаће низ мера подршке сектору, које ће између осталог подразумевати увођење подстицајних финансијских и нефинансијских мера подршке произвођачима намештаја од масива, прилагођавање наставних програма у средњим струковним школама, као и јачање сарадње државних органа, јединица локалне самоуправе, организација које газдују шумама, произвођача намештаја од масива као и других учесника у стварању ланца вредности.

Форум који су организовали УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја и Европски ПРОГРЕС, програм који финансирају Европска унија и Влада Швајцарске, у партнерству са Привредном комором Србије и Развојном агенцијом Србије (РАС) окупио је представника општина и градова, представнике произвођача намештаја, надлежних  државних институција и јавних предузећа.

*Локалне самоуправе које су потписнице писма о намерама: Ариље, Бајина Башта, Бела Паланка, Бољевац, Бор, Брус, Чачак, Чајетина, Ћићевац, Црна Трава, Деспотовац, Димитровград, Гаџин Хан, Ивањица, Књажевац, Косјерић, Краљево, Крупањ, Крушевац, Кучево, Куршумлија, Лесковац, Љубовија, Лозница, Мајданпек, Мали Зворник, Ниш, Нова Варош, Нови Пазар, Пирот, Прибој, Пријепоље, Рашка, Ражањ, Сјеница, Сурдулица, Сврљиг, Трговиште, Трстеник, Тутин, Ужице, Владичин Хан, Врање, Врњачка Бања, Жагубица, Зајечар.

На основу члана 3, став 1. и члана 5, став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 140/14) и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интересаа на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 29. фебруара 2016. године, донело је 

О  Д  Л  У  К  У о одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине  Рашка додељују средства за финансирање KУДова

Члан 1.

Овим Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање по спроведеном јавном конкурсу који је за потребе општине Рашка расписала конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава КУДовима из буџета општине Рашка за 2016. годину.

Члан 2.

Средства буџета општине Рашка за 2016. годину, намењена дотацијама удружењима, додељују се, следећим КУДовима, за спровођење пројеката, у следећим износима: 

 

Ред. бр. НАЗИВ  УДРУЖЕЊА                                                     НАЗИВ ПРОЈЕКТА                 бр. бодова                                           Износ у дин.

1. КУД “БРВЕНИЦА из Брвенице „Саборовање у општини Рашка 2016“                                               66                                                  75.000

2. ЕТНО УМЕТНИЧКИ КЛУБ „ЧЕРЕЊСКИ“ из Баљевца „Караван пријатељства и културе“                       67                                                  85.000

3. КУД „ЈОШАНИЧКА БАЊА“ из Још. Бање „Промоција  и очување културног наслеђа српског народа и смотра аматеризма  Рашка  2016“ 77         420.000

4. КУД „РУДАР“ из Баљевца „Фестивал фолклора  Видован  2016.“                                                       69                                                 100.000

5. АНСАМБАЛ  ФРУЛА из Рашке „Ђурђевдански сусрети фолклора у Верони“                                       74                                                  120.000

6.     КУД „РАШКА“  из Рашке   „Стручно усавршавање уметничког руководства Ансамбла, кореографа, асистената и играча“  82                          200.000

УКУПНО                                                                                                                                                                                                           1.000.000

Члан 3.

Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника општине Рашка и удружења/ КУД-а.

Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.

Удружење/КУД – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење/КУД је дужно да средства врати са законском каматом. 

Удружење/КУД је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештај о реализацији пројекта.

Извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекта не траје дуже од шест месеци и након реализације пројекта, а садржи, нарочито: податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

Члан 4.

За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и именоване невладине организације.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Члан 6.

Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет, финансије и ЛПА, Комисији за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-64/2016-4

Дана: 29. фебруара 2016. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

37. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 04. марта 2016. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 36. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПРЕДЛОГ СТАТУТА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе и председник Комисије.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Игњат Ракитић, председник општине.

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2015. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

7. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2015. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

9. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

10. РАЗМАТРАЊЕ СПОРАЗУМА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 1/113 КО КОПАОНИК, ПОВРШИНЕ 1,17 АРИ ЗОРАНУ КОСТИЋУ ИЗ БРЗЕЋА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Срђан Симовић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА У СТАЛНОМ САЗИВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Добрила Филиповић, секретар Скупштине општине.

13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Бела Паланка, 01. март 2016. – Европска унија и Влада Швајцарске ће преко Европског ПРОГРЕСа обезбедити  средства за 57 пројеката којима ће се унапредити конкурентност локалних самоуправа на југоистоку и југозападу Србије, одлучено је на састанку Управног одбора Европског ПРОГРЕСа који је одржан у Белој Паланци.

Како је председавајући Управним одбором, Бранко Будимир, помоћник директорке Канцеларије за европске интеграције истакао, Европски ПРОГРЕС је у сарадњи са развојним партнерима Делегацијом Европске уније и Владом Швајцарске покушао да одговори на потребе локалних самоуправа: „Заједно смо успели да дамо нови квалитет и замајац у реализацији основног циља програма, а то је економски и социјални развој југоистока и југозапада земље”.

Одобрена подршка подразумева финансирање пројеката за увођење или ре-сертификацију међународних стандарда квалитета за 22 микро, мала и средња предузећа у износу од 78.000 евра. Увођењем међународних стандарда квалитета и безбедности хране, као што су ИСО 9001, ХАЛАЛ, ХАЦЦП, ИСО 22000 и други, стварају се потенцијали за раст пословања и извоза и унапређен квалитет производа и услуга у 34 општине обухваћене Програмом. 

Програм ће такође пружити подршку у вредности од 80.000 евра за 32 пољопривредне задруге и удружења како би се ојачали њихови капацитети кроз обуке и студијско путовање у једну од земаља чланица Европске уније, а најуспешније произвођачке групе ће затим имати прилику да развију и кандидују за финасирање пројекте који треба да им омогуће да уведу иновације или прошире тржиште.  

Европска унија и Влада Швајцарске су обезбедили 44.000 евра за брендирање четири пољопривредна производа путем регистрације заштите географског порекла, како би се постигла већа препознатљивост производа, бољи тржишни пласман, а промовисаће се и територија са које производ потиче. 

Управни одбор се сагласио са критеријумима за јавни позив за локалне инфраструктурне пројекте за које ће Европска унија и Влада Швајцарске определити 1,5 милиона евра. Такође су одобрени критеријуми за финансирање пројеката који ће бити усмерени на отварање нових радних места кроз подршку малим и микро предузећима и самозапошљавању младих, партнерских пројеката цивилног друштва и локалних самоуправа, унапређење родне равноправности на локалном нивоу, као и за реализацију мера које доприносе социјалној инклузији Рома и Ромкиња.

Ана Станковић, менаџерка пројеката Делегације Европске уније у Србији је похвалила транспарентан и предан рад Европског ПРОГРЕСа при избору пројеката, али је и у име Делагције апеловала на локалне самопураве да предизборне активности не успоре реализацију пројеката које доприносе унапређењу квалитета живота грађана и грађанки.

Активности Европског ПРОГРЕСа, програма који доприноси одрживом развоју јужне и југозападне Србије, Европска унија и Влада Швајцарске подржава са укупно 24,46 милиона евра. Програм има за циљ да ојача локалну администрацију, створи повољније окружење за развој инфраструктуре и привреде као и побољшање спровођења политика у области социјалне инклузије. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Општине обухваћене програмом – Нови Пазар, Ивањица, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Рашка, Сјеница и Тутин на југозападу Србије, као и Прокупље, Блаце, Житорађа, Куршумлија, Лесковац, Бојник, Власотинце, Лебане, Медвеђа, Црна Трава, Врање, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица, Трговиште, Брус, Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Сврљиг, Бабушница, Бела Паланка и Књажевац на југоистоку земље.

За додатне информације, молим Вас контактирајте:

Марија Радуловић

Сарадница за комуникације, Европски  ПРОГРЕС

Мобилни: +381 (0)63 861 4524

Електронска пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.