email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 43. став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Сл. гласник РС», број 36/2009, 88/2010 и 38/2015) и потписаног  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање  и oпштине Рашка бр.1208-101-7/2016 од 22.08.2016.године , а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Рашка за 2016. годину, усвојеном на седници Општинског већа oпштине Рашка број 06-III-63/16-7 дана 17.02.2016. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА

РАСПИСУЈУ 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради  стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа. 

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,

- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,

- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита. 

Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и oпштине Рашка, као и на огласним таблама oпштине Рашка .

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање: 

1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од: 

- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,      

- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем; 

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом 

 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити послодавац под условом: 

- да има седиште на подручју Општина Рашка

- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање; 

- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;

- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току;

- да има најмање једно запослено лице; 

- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе које:

o има средње, више или високо образовање

o нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника, довољног за стицање услова за полагање приправничког /стручног испита

o у периоду од шест месеци пре подношења Захтева није било у радном односу код истог послодавца

o има пребивалиште на подручју Општине Рашка

- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове: 

o има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и приправник и 

o има најмање 12 месеци радног искуства у струци. 

Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до два незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених. 

Национална служба за запошљавање-  у сарадњи са послодавцем и овлашћеним лицем локалног савета за запошљавање врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм. 

Документација за подношење захтева:

- захтев за учешће у програму, са планом и програмом стручног усавршавања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе;

- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационих делова; 

- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује пореске обавезе; 

- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев; 

- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање, за пријаве поднете у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;

- извод из закона/акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања; 

- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то: 

• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А),

• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/ уверење),

• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба и општина Рашка задржавају  право да траже и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 

Начин подношења захтева:

Захтев за учешће у програму, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе – филијали Краљево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о спровођењу програма стручна пракса доноси се на основу провере поднетог захтева за учешће у програму. 

Провера поднетих захтева

Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива, врши обраду захтева и списак са захтевима који испуњавају услове јавног позива доставља општини Рашка на одлучивање. Неблаговремени и непотпуни захтеви неће се узимати у разматрање.

Општина Рашка задржава  право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим средствима.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе 

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе , доноси председник општине Рашка, по претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, на основу списка захтева који испуњавају услове Јавног позива достављених од стране Националне службе за запошљавање – Испоставе Рашка. Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 30 дана од дана затварања конкурса.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Национална служба, општина Рашка и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. 

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси.

Након закључивања уговора са послодавцем, општина Рашка, Национална служба и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:

- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе; 

- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова; 

- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом,

- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;

- омогући Националној служби и општини Рашка контролу реализације уговорних обавеза и

- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања, изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, који испуњава потребне услове у складу са законом за преостало време дефинисано уговором увећаним за период спроведене замене.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 Информације о програму могу се добити у Националној служби – Испостава Рашка и у Општинској управи општине Рашка, као и  на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs  и општине Рашка www.raska.gov.rs

 Пријаву можете преизети О В Д Е!

На основу члана 43. став  1 тачка 7 и члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), члана 30 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл. Гласник РС бр 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2016. години   Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00520/2016-24 од 20.04.2016. године, а у складу са локални акционим планом запошљавања општине Рашка за 2016 и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2016. години број 1208-101-3/2016 од 16.05.2016. године   

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО И ОПШТИНА РАШКА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организују Национална служба за запошљавање – Филијала Краљево(у даљем тексту: Национална служба) и општина Рашка у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину и Локалним акционим планом запошљавања општине Рашка за 2016.годину, у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају вишкови запослених са евиденције Националне службе.

Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална службау сарадњи са општином Рашка на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је четири  месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

 

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

 

Јавни радови се могу спроводити у областима:

• социјалних и хуманитарних  делатности

• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре

• одржавања и заштите животне средине и природе

 

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

 

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

• исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим иповременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу са законом;

• накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;

• накнаду трошкова спровођења јавних радова,у свим областимаспровођења, у висини:

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

 

• накнаду  трошкова  организовања обуке:у току трајања  јавног  рада,у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу.

Национална служба за запошљавање  и општина Рашка задржавају право да процењују оправданост потребе за обуком.

 

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Услови за подношење пријаве

 

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом имају:

 

• органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе

• јавне установе и јавна предузећа

• привредна друштва

• предузетници

• задруге

• удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар који води Агенција за привредне регистре.

 

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац - извођач може да оствари под условом да је:

 

• испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби,осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;

• поднео пријаву за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу и детаљно разрадио активности у термин плану;

• поднео одговарајућу документацију у складу са условима јавног конкурса.

• Има регистровано седиште или пословну јединицу на територији општине Рашка 

 

Документација за подношење пријаве

 

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе Филијала Краљево – испостава Рашка, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Испостави Рашка или преузети на сајту www.nsz.gov.rs као и на сајту Општине Рашка .

Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа документација:

• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;

• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе

у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку

локацију);

• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из области социјалних и хуманитарних делатности и

• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или програм

образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача.

Национална служба  у сарадњи са општином Рашка задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

 

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлука о одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом доноси се на основу бодовне листе, а након провере испуњености услова из јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада од стране Националне службе, у року до 20 дана од дана истека јавног конкурса ,на основу  прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање општине Рашка .

Национална служба и општина Рашка задржавају  право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврше корекцију дужине трајања и/или броја лица, као и процену оправданости поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада, коме је у периоду 2010-2016. године финансирано спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опредељен за ову меру.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли филијале Националне службе  Краљево – испостава Рашка и огласној табли општине Рашка .

Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада и Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом, доноси директор филијале Краљево, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање општине Рашка, по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ

Критеријуми

Број бодова

Јавни конкурс -  општи

Јавни конкурс за особе са инвалидитетом

Област спровођења јавног рада

Одржавање и заштита живoтне срединеи природе

10

10

Социјалне и хуманитарне делатности

10

10

Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре

5

5

Дужина трајања јавног рада

3 - 4 месеца

20

20

2 месеца

10

10

1 месец

5

5

Категорија лица

Јавни рад подразумева ангажовање лица искључиво I и II степена стручне спреме

10

10

Претходно коришћена средства по програму јавних радова

Коришћена средства и лица остала у радном односу*

 

15

15

Коришћена средства и лица нису остала у радном односу

0

0

Нису раније коришћена средства

 

10

10

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале**

10

10

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

65

65

 

Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована/закључен уговор о раду“ подразумева да је извођач јавног рада лица која су била укључена у програм јавних радова, без обзира на број (укључујући и особе са инвалидитетом), радно ангажовао или запослио на неодређено време одмах након истека уговорне обавезе, по јавним конкурсима Националне службе за период 2012-2016.године.

**Елемент „Нису раније коришћена средства“ односи се на период 

2012-2016.година. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.

***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да је директор  филијале Краљево на основу мишљења Локалног савета за запошљавање општине Рашка донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона и др.

 

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним лицима са евиденције незапослених у сарадњи са послодавцем.

Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након  20 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.

Директор филијале Краљево,општина Рашка и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе.

Уговор о спровођењу јавног рада закључују директор филијале Краљево по овлашћењу директора Националне службе, општина Рашка и послодавац, у року до 20 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуке о одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом.

Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је донета одлука.

 

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;

• нови термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;

• спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;

• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;

• средство обезбеђења уговорних обавеза;

• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);

• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/жиранта и

• други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

 

1.  За предузетника:

• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;

• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже од трајања јавног рада и једна блако трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.

 

2. За правно лице:

• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;

• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже од трајања јавног рада и једна блако соло меница са меничним  овлашћењем.


3. За кориснике јавних средстава:**

• изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи одговарајуће средство обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).

**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних предузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог лица ангажованог на јавном раду.

 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

 

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:

• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим, најмање у дужини трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање;

• у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац је у обавези да у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену другим незапосленим лицем из исте категорије, као и истог нивоа образовања, за преостало време трајања уговора;

• редовно, у законски утврђеним роковима, врши исплату уговорене накнаде за обављен посао www.nsz.gov.rs, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;

• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;

• редовно врши исплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада ангажованим лицима и доставља доказе;

• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;

• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке, уколико се иста организује по програму образовне установе, у складу са уговором;

• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду;

• организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке на прописаном обрасцу;

• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном обрасцу;

• Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;

• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Све додатне информације могу се добити у  Филиојали Краљево – испостава Рашка, путем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301 и на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ и на сајту Општине Рашка, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

Све додатне информације могу се добити у Филијали за запошљавање Краљево, телефон 036/302-011.

Непотпуне и неблаговремен пријаве неће бити разматране.

 

Пријаву можете прузети О В Д Е!

 

На основу члана 8. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 165/16), а поводом 17. септембра Дана општине Рашка, Комисија за одликовања и друга друштвена признања дана 02. септембра 2016. године, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање иницијатива и предлога за доделу јавних признања и награда општине Рашка

I

Сходно Одлуци о установљењу признања и награда општине Рашка позивају се сва заинтересована лица да дају своје писане иницијативе и предлоге за доделу јавних признања и награда општине Рашка.

II

Иницијативу и предлоге за доделу јавних признања и награда општине Рашка могу дати правна лица са  седиштем на подручју општине Рашка (предузећа, установе, удружења, невладине организације месне заједнице и друга правна лица), председник општине, радна тела Скупштине, oдборничке групе и одборници који немају формиране одборничке групe, као и групе од најмање 30 грађана који имају пребивалиште на територији општине Рашка.

III

Јавна признања и награде општине Рашка могу се додељивати правним лицима, невладиним и хуманитарним организацијама и удружењима као и појединцима за постигнуте изузетне резулате, заслуге и допринос у развоју друштвених и привредних односа, науке, образовања, културе, уметности, спорта и других облика стваралаштва.

IV

Добитник јавног признања и награде може бити правно или физичко лице чије се седиште, односно  пребивалиште налази на територији општине Рашка, као и онима који имају седиште, односно пребивалиште ван територије општине или у иностранству, ако су њихова достигнућа и стваралаштво везани за општину Рашка или ако су дали посебан допринос друштвеном и привредном развоју општине Рашка.

V

Јавна признања и награде које се додељују су: Звање почасног грађанина општине Рашка, Рашка повеља, Захвалница и Новчана награда.

Скупштина општине у једној години може доделити једну Рашку повељу, највише пет Захвалница и највише три новчане награде.

VI

Сви предлози се достављају у писаној форми са образложењем Комисији за одликовања и друга друштвена признања Скупштине општине Рашка до петка 09. септембра 2016. године на писарници  услужног центра Општинске управе општине Рашка (шалтер бр. 1) који се налази у Рашки у ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 са назнаком „Предлог за доделу јавних признања и награда“.

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ОДЛИКОВАЊА И 

ДРУГА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА

Број: 06-2/2016-1

Дана: 02. септембра 2016. године

 

Председник Владе Републике Србије Александар Вучић положио је данас камен темељац за изградњу текстилне фабрике у Милатковићу. Вредност инвестиције је 9 милона евра, а средства за извођење радова обезбедила је   Фондација калифа Бин Заједа ал Нахјана. Председник Владе је рако да му је у разговору са арапским инвеститорима речено да предложи две локације за улагања и да је он рекао да ће то бити Рашка и Нови Пазар. „Ово јесте мало место, али је од посебног значаја за Србију“, истако је Вучић. „Рашка је седиште српске државности. Последњих неколико деценија није било већих инвестиција. Време је да се то промени“, рекао је Вучић данас у Рашки.  Председник Владе је поручио да је важно да људи раде, јер тада мање брину о другим стварима, а више су окренути  будућности. 

„Видећете, ова фабрика ће бити као апотека. Биће ангажоване домаће фирме на њеној изградњи,  домаће фирме ће зарађивати новац, а читав процес изградње надгледаће Уједињени Арапски Емирати. Навикавајте се, не кажем да ћете живети као бубрег у лоју, али ћете полако, али сигурно, живети боље и видећете будућност за вашу децу“, поручио је Вучић.

Вучић је, поред осталог,  најавио да ће на Голији бити изграђен значајан туристички центар са пратећом модерном инфраструктуром. Развој туризма донеће нове приходе у општину Рашка и у друге општине које се наслањају на Голију. Поред тога Вучић је рекао да су захваљујући стабилним јавним финансијама створени услови за повећање плата и пензија.  

Председник Општине Рашка Игњат Ракитић рекао је да је полагање камена темељца историјски тренутак за општину, али и за читав овај крај Србије.

 Цитирајући изреку „шта год радили, деца вам се рађала“ Ракитић је рекао  да су управо овакви пројекти потребни како би се задржало становништво и како би се деца рађала. 

„Годинама уназад боримо се са одласком људи из Рашке, а највећи проблем јесу радна места. Отварањем фабрике имаћемо 400 нових радних места“, рекао је Ракитић. Он је подсетио да текстилна индустрија има богату традицију у Рашки започету још 1948.године отварањем прве текстилне радионице од које је касније настао „Пролетер“. Ова фабрика је осамдесетих година запошљавала преко хиљаду људи.

Амбасадор УАЕ у Србији Џума Рашид Сејф Зајед Ал Захери поручио је да је изградња фабрике показатељ добрих односа две државе, али и личног пријатељског односа шеика Калифа Бин Заједа ал Нахјана и премијера Вучића. „Верујем да ће овај пројекат допринети развоју овог краја и отварању нових радних места, рекао је Ал Дахери. Он је додао да је захвалан премијеру и Влади Србије што су изабрали Рашку за улагање, јер то, како је констатовао, показује да Вучић и Влада брину о сваком крају Србије и о свим грађанима.

Премијер Вучић, амбасадор Ал Дахери и председник општине Рашка положили су после поздравних речи камен темељац за изградњу објекта површине 11.500 квадратних метара, који ће поред производног погона имати административни, технички и складишни простор. Објекат је пројектован по највишим европским стандардима уз поштовање принципа енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије. Рок за завршетак радова је 10 месеци од започињања изградње.

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  председник општине Рашка, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфрасруктура) и

- власника домаћих животиња, који су и власници, оносно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Рашка за 2017.годину, до дана 31.октобра 2016.године.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

 

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром је:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над инфрасруктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);

2. Доказ о власништву над инфраструктуром:

      а) Извод из јавне евиденције о непокретности за инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе)и/или

     б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу Законом о рачуноводству за правно лице, за инфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева)и/или

    в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006.године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).

3.   Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);

(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1.септембра 2016.године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције ради утврђивања фактичког стања на терену. Записник је саставни део документације која се доставља до 31.октобра 2016.године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.);

4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу најмање три године (прибавља општинска управа Рашка);

 

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства је:

 

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу најмање једну годину (прибавља општинска управа Рашка);

3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:

а) Поврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун (изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун), за Регистровано пољопривредно газдинство у систему уматичења (доставља подносилац захтева);

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора- за Регистровано пољопривредно газдинство које није у систему уматичења (доставља подносилац захтева).

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла која обрачунава на основу затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња)

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији општине Рашка на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтеа)

5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива;

6. Изјава подносиоца захтева, потписану од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, која садржи:

- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији општине Рашка,

- изјаву колику површину пољопривредног земљишта поседује у свом власништву на територији општине Рашка;

-   списак повезаних лица и површину пољопривредног земљишта коју та лица поседују у власништву на територији  општине Рашка.

(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)

7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији општине Рашка (прибавља општинска управа);

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева.

(прибавља општинска управа након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља поносилац захтева)

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију општине Рашка где се налази објекат, односно животиње.

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8, општинска управа прибавља најкасније до 30. новембра 2016.године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите , уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта, у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015).

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доставља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивање Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева се може преузети сваког радног дана од 7,30 до 14,30 часова, у просторијама Одељења за привреду и друштвене делатности Општинске управе Рашка, Улица Предрага Вилимоновића , бр.1, I спрат, канцеларија бр. 17, или са сајта Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31.октобар 2016.године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу власништва инфраструктуре за 2017.годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2017.годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, на адресу: Одсек за привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Рашка, Рашка, ул.Предрага Вилимоновића бр.1. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Сташевић Зоран, телефон: 736-244 (локал 117), email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., или лично у просторијама Одсека за привреду и друштвене делатности Општинске управе Рашка, улица Предрага Вилимоновића број 1, I спрат, канцеларија 17. 

Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Рашка: www.raska.gov.rs и огласним таблама месних канцеларија општинске управе.

 

ШЕСТА СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 02. септембра 2016. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ИЗ РАШКЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад у Рашки.

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАЗНИКУ И СЛАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

8. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, председник комисије за израду овог програма.

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ЗАКУПА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО РЕШЕЊУ СО РАШКА I БРОЈ 06-VI-4/2008 ОД 20.11.2008. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, представник ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У НОВОЈ ТЕХНИЧКОЈ БАЗИ НА КОПАОНИКУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, вд директора ЈП „Стан“.

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛИКОВАЊА И ДРУГА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''СТАН'' У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''СТАН'' У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

19. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ. 

Општинско веће је на данас одржаној седници прихватило Предлог одлуке о усклађивању пословања јавних предузећа Дирекција за урбанизам ,“Стан“ и  ЈКП „Рашка“ са Законом о јавним предузећима. Једна од најважнијих новина коју доноси ово усклађивање јесте обавеза јавних предузећа да део добити уплаћују у буџет општине Рашка.

Чланови Већа дали су своју сагласност на Одлуку о правима и обавезама у области социјалне заштите. Ова одлука је усклађена са Законом о социјалној заштити из 2011.године.  Одлуком је, између осталог, предвиђено и увођење услуге лични пратилац детета.

Општинско веће је прихватило и предлоге одлука о празнику и слави и о установљењу награда и признања општине Рашка.  Дан општине Рашка од прошле године је 17.септембар, који се прославља радно и свечано. Градска слава је Мали Спасовдан и то је нерадни дан за запослене у органима Општинске управе и у свим предузећима и установама чији је оснивач општина, док се 27.новембар обележава полагањем венаца на спомен обележја. На свечаној седници која се организује поводом Дана општине уручује се РАШКА ПОВЕЉА, ЗАХВАЛНИЦЕ И НОВЧАНЕ НАГРАДЕ. Посебан вид признања је звање  ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА. Додели награда претходи расписивање јавног позива а грађани у року од 7 дана могу да доставе своје предлоге за доделу награда и признања. Посебна комисија сачињава предлог, а  СО Рашка доноси одлуку о добитницима награда.

На данашњој седници усвојен је и Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта, као и измене и допуне Регистра 

мини-хидроцентрала.

Чланови Већа усвојили су и Одлуку о преношењу права коришћења пословног простора на Копаонику са ЈКП „Рашка“ на ЈП „Стан“. Ради се о магацинском и канцеларијском простору у склопу Техничке базе на Копаонику. 

Коначну реч о овим одлукама даће одборници СО Рашка на наредној седници заказаној за 2.септембар. 

Данас је усвојена и одлука да се приступи реализацији пројекта „Лични пратилац  детета“. Општина ће за реализацију пројекта издвојити преко 3 милиона динара. Одређени број лица кроз овај пројекат ће проћи обуку, а услуга ће бити лиценцирана и спроводиће се преко Центра за социјални рад. Веће је прихватило и Предлог допуне Програма постављања монтажних објеката.

Београд 22. август 2016. – Седамнаест предузетника и предузетница, као и микро и малих предузећа са југоистока и југозапада Србије унапредиће своју производњу и отворити нова радна места уз подршку Европске уније и Влада Швајцарске које су преко развојног програма Европски ПРОГРЕС определиле 253.880 евра, за ову активност, усмерену на повећање конкурентности локалне привреде.

Предузетници, микро и мала предузећа која се баве производњом хране, одеће, производа од метала, прерадом дрвета или инжењерским делатностима ће преко Европског ПРОГРЕСа добити опрему или ће им бити пружене саветодавне услуге које ће допринети већој производњи, ширењу тржишта и увођењу еко или технолошких иновација.

„Европска унија и Влада Швајцарске су пружиле подршку малом бизнису у нашим програмским општинама јер је тај сектор кључан за економски раст и повећање запослености. Подржали смо добре идеје и помогли да предузећа која већ послују и измирују своје пореске обавезе развију потенцијал за даљи раст“, рекао је Грем Тиндал, менаџер Европског ПРОГРЕСа.

Током трајања јавног позива за унапређење конкурентности у приватном сектору Европски ПРОГРЕС је организовао 20 инфо сесија које су окупиле скоро 300 учесника и учесница, а организовани су и тренинзи за израду бизнис планова. Један од предуслова за одабир пројеката била је и спремност привредника и привредница да осмисле и спроведу  друштвено одговорне активности које треба да допринесу широј заједници.

„Поред очигледне добити које ће заједнице у којима послују 17 награђених предузећа имати јер ће бито отворено преко 40 нових радних места, грађани и грађанке ће такође видети утицај спроведених активности друштвено-одговорног пословања као што су изградња дечијих игралишта, донирање опреме локалним школама као и донирање производа корисника најугроженијим групама из заједнице“, рекла је Оливера Костић, менаџерка сектора за унапређење конкурентности Европског ПРОГРЕСа.

Листа одобрених пројеката је доступна на вебсајту Европског ПРОГРЕСа http://www.europeanprogres.org/konten/sr/502/Rezultati-javnog-poziva-Podrska-mikro-i-malim-preduzecima/ .

ШЕСТА СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 18. августа 2016. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

2. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

3. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ПИН БЕТ ДОО ИЗ ЗЕМУНА НА РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ЗА 2015. ГОДИНУ БРОЈ 04-434-20/89/2015 ОД 29.05.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

4. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗЕРО БЕТ ДОО ИЗ ИНЂИЈЕ НА РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ЗА 2015. ГОДИНУ БРОЈ 04-434-20/90/2015 ОД 29.05.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

5. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ТИМОТИЈЕВИЋ ДРАГАНЕ ИЗ РАШКЕ НА РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА БРОЈ 04-433-2-19/61-1/2016 ОД 14.03.2016.Г.;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

6. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА МЕЂУОПШТИНСКЕ РАДНЕ ГРУПЕ У ЗАЈЕДНИЧКОМ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

7. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

8. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОДАЈЕ АУТОБУСА МАРКЕ БОВА ПРЕДУЗЕЋУ „ЈАБЛАНОВИЦА“ ДОО ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине.

9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 6. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, председник комисије за пољопривреду.

10. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

ПОНЕДЕЉАК, 15. АВГУСТ

Галерија Центра за културу „Градац“, 20.00h

• Отварање изложбе XV сазива Међународне ликовне колоније „Академија Јелена Анжујска“

 

УТОРАК, 16. АВГУСТ

Галерија Центра за културу „Градац“, 17.30h

• Цар  Душан Силни – промоција књиге о Цару Душану поводом 670 година од крунисањa - учествује:  Лука Мичета, аутор књиге 

 

Сала Дома културе, 19.30h

• Рашки уранак – химна Рашких духовних свечаности, текст Тиодор Росић, музика Светислав Божић

• Свечано отварања – поздравна реч председника општине Рашка, Игњата Ракитића

• „2400 година од рођења Аристотела“ – учествују: проф. Др Ирина Деретић, проф. Др Богољуб Шијаковић  

• Позоришна представа „Френки и Џони“ – играју: Слобода Мићаловић, Игор Ђорђевић

 

СРЕДА, 17. АВГУСТ

Сала Дома културе, 12.00h 

• Тајне археологије - учествује: Др Немања Мрђић, Археолошки парк Виминацијум

 

Галерија Центра за културу „Градац“, 17.00h 

• „Viminacium, римски град“ – учествује: проф. Др Миомир Кораћ, директор Археолошког института у Београду и Археолошког парка Виминацијум 

 

Градски трг, 21.00 h

• Texas flood – концерт

• С.А.Р.С. – концерт

 

ЧЕТВРТАК, 18. АВГУСТ

Сала Дома културе, 12.00h 

• Загонетне приче и питања, мозголомна пустоловина за све узрасте – учествује: Урош Петровић, писац

 

На основу члана 25. став 1,2,3 и 4. Закона о јавном информисању и медијима ( Сл.гласник РС бр. 83/2014), члана 24 став 1. и члана 25.став 1. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања    ( Сл. гласнк РС бр. 126/2014) и оцене и образложеног предлога стручне комисије која је донета у складу са чланом   24. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члановима 19. став 1. и 24. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а после поступка спроведеног у складу са чланом 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима и члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2016.годину доносим следеће:

Р Е Ш Е Њ Е

 

1. Средства за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за период 01.јул до 31. децембар 2016.године додељују се:

- Подносиоцу пројекта „ ДанГраф“,друштво за новинско издавачку делетност у износу од 150.000,00 РСД

- Подносиоцу пројекта Етно уметнички клуб „Черењски“ у износу од 100.000,00 РСД

- Подносиоцу пројекта Самостална радња за ТВ и радио производњу и продукцију „Корени“  у износу од 120.000,00 РСД

- Подносиоцу пројекта „Коперникус Радио Телевизија Рашка“ доо, програм Телевизије Рашка у износу од 5.403.682,00 РСД

- Подносиоцу пројекта Слађана Котуровић ПР, производња и емитовање ТВ програма НД сат у износу од 550.000,00 РСД

- Подносиоцу пројекта „Коперникус Радио Телевизија Рашка“ доо, програм Радио Рашке у износу од 3.491.518,00 РСД

- Подносиоцу пројекта Зоран Николић, предузетник, интернет издање КВ НОВОСТИ у озносу од 50.000,00 РСД

- Подносиоцу пројекта „Кобра филм“ д.о.о. у износу од 134.800,00 РСД 

 

2. Саставни део овог решења су: записник стручне службе општинске управе, записници са прве и друге седнице стручне комисије и оцена поднетих пројеката и предлог стручне комисије за доделу средстава

3.   Скенирано решење  доставити сваком учеснику конкурса у електронској форми и oбјавити га на веб сајту општинске управе.

4. Подносиоца пројекта којима су одобрена средства су обавези да сходно висини одобрених средстава сачине ревидирани пројекат са спецификацијом расода.

5. Решење ступа на снагу даном доношења.

6. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Начелник општинске управе Рашка је дана 24. јуна 2016.године расписао други јавни позив ( конкурс) за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у  медијима за период 01.јул до 31.децембар  2016.године..

 У остављеном року на конкурс је достављено 14 пројекта, од којих  је после прегледа од стране стручне службе општинске управе, 12  разматрала и оцењивала  стручна комисија.

 Прихватајући у потпуности оцену поднетих пројеката и предлог стручне комисије донео сам решење као у диспозитиву. 

 

 

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОПШТИНЕ РАШКА

Спасоје Андрић

 
Записник и оцењивање пројеката можете погледати О В Д Е!                                  

 

Дана 26. јула 2016. године је одржана V седница осмог одборничког сазива  Скупштине општине Рашка.

На седници су потврђени мандати одборницима Ненаду Јоксимовићу, дипл. економисти, са листе „За бољу Рашку, Драшко Радисављевић, Демократска странка“ и Стевану Бакрачевићу, дипл.правнику, са изборне листе „Двери-Демократска странка Србије, Сандра Рашковић Ивић- Бошко Обрадовић.  

Одборници су на истој седници донели одлуку о приступању прибављању непокретности у јавну својину у корист општине Рашка непосредном погодбом и то кат. парцеле бр. 3761  и кат.парцеле бр. 3762 КО Варево, за потребе издрадње спортског игралишта у насељу Власово у МЗ Варево, као и одлуку о приступању прибављању непокретности у јавну својину у корист општине Рашка непосредном погодбом и то кат. парцеле бр. 283/14 и 283/15 КО Супње, за потребе изградње улице са пратећом комуналном инфраструктуром у насељу Супње.

Једногласно је донета одлука о изради Плана детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју просторног плана парка природе „Голија“.

Такође донета су Решења о  разрешењу и именовању члана  школског  одбора у ОШ „Рашка“ у Рашки,  из редова Савета родитеља.

 

На основу члана 44, Став 1, Тачка 6., Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) члана 58 Статута Општине Рашка (“Службени гласник Општине Рашка”), а у вези са реализацијом пројекта “Лични пратилац детета” председник Општине Рашка, расписује: 

Ј А В Н И   П О З И В 

за избор кандидата/киња за обуку за пружање услуге ,,Лични пратилац детета”  на територији Општине Рашка.

Кандидаткиње за обуку за пружање услуге ,,Лични пратилац детета”  на територији Општине Рашка би требало да испуњавају следеће критеријуме:

1. Општи услови за пријем:

• Да су радно способне пунолетне особе, 

• Да имају пребивалиште на територији општине Рашка,

Посебни услови за пријем:

• Минимум средње образовање

• Да је кандидаткиња незапослено лице према евиденцији Националне службе за запошљавање Републике Србије, 

• Искуство у пружању услуге 

2. Потребна документација: 

• Доказ о пребивалишту (фотокопија старе или очитана нова лична карта)

• Доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе/сведочанства)

• Потврда о незапослености са евиденције Националне службе за запошљавање Републике Србије – испостава Рашка

• Пријава  (бланко форма је доступна на писарници Општинске управе Рашка)

3. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања критеријума на огласној табли општинске управе Општине Рашка/Националне службе за запошљавање - испостава Рашка и званичној web презентацији Општине Рашка - http://raska.gov.rs/.

Пријаве се подносе координатору пројекта “Лични пратилац детета”, а преко писарнице Општинске управе Рашка, улица Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, са назнаком “Пријава за обуку за пружање услуге лични пратилац детета”.

4. Процесом избора кандидатa/киња руководиће Тим за имплементацију пројекта. 

5. Додатне информације о програму обуке можете добити од координатора пројекта: Срђана Васиљевића, Општинска управа Рашка, Канцеларија број 17.

6. Коначна одлука о избору 20 кандидаткиња којe ће похађати обуку, биће донета у року од 8 (осам) дана од дана завршетка конкурса.

ПЕТА СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 26. јула 2016. године (уторак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

-   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

а) Избор чланова верификационог одбора,

б) Усвајање извештаја верификационог одбора и потврђивање мандата одборника,

в) Полагање заклетве изабраних одборника.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 3761 И 3762 КО ВАРЕВО;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 283/14 И 283/15 КО СУПЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПАРКА ПРИРОДЕ „ГОЛИЈА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАШКА'' У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

6. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ. 

 

Чланови Општинског већа дали су сагласност на одлуке о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом за изградњу улице у Супњу са пратећом комуналном инфраструктуром, као и за изградњу спортског игралишта у Власову са пратећом инфраструктуром и собраћајним прилазом.

На данашњој седници Општинско веће је прихватило и Одлуку о изради плана детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју Просторног плана Парка природе “Голија”. Средства ће обезбедити Министарство трговине, туризма и телекомуникација. 

Општинско веће усвојило је и записник са 13. седнице Комисије за заштиту и унапређење животне средине. Комисија је предложила, а Веће подржало Програм заштите и унапређења животне средине чији су саставни делови: санација дивљих депонија, припрема и емитовање едукативних спотова, набавка контејнера, велике акције чишћења града, организовање акције “НАЈЛЕПШЕ ДВОРИШТЕ”.

Општинско веће је прихватило предлог Дирекције за урбанизам да се  МЗ Радошиће ослободи обавезе учешћа од 30 процената за изградњу деонице пута Радошиће – Семетеш у дужини од 700 метара. Ради се о значајном путном правцу с обзиром да је Семетешко језеро важна туристичка дестинацију у нашој општини. Укупна вредност инвестиције односно износи 5.148.545 динара.

Веће је подржало и предлог Спортског савеза за расподелу средстава за организовање летњих турнира у малом фудбалу.  

Чланови Већа усвојили су и извештај Комисије за социјална питања. Одобрено је 9 захтева за давање једнократне социјалне помоци. Укупан износ одобрених средстава је 124.000 динара.