email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  председник општине Рашка, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфрасруктура) и

- власника домаћих животиња, који су и власници, оносно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Рашка за 2017.годину, до дана 31.октобра 2016.године.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

 

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром је:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над инфрасруктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);

2. Доказ о власништву над инфраструктуром:

      а) Извод из јавне евиденције о непокретности за инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе)и/или

     б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу Законом о рачуноводству за правно лице, за инфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева)и/или

    в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006.године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).

3.   Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);

(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1.септембра 2016.године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције ради утврђивања фактичког стања на терену. Записник је саставни део документације која се доставља до 31.октобра 2016.године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.);

4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу најмање три године (прибавља општинска управа Рашка);

 

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства је:

 

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу најмање једну годину (прибавља општинска управа Рашка);

3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:

а) Поврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун (изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун), за Регистровано пољопривредно газдинство у систему уматичења (доставља подносилац захтева);

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора- за Регистровано пољопривредно газдинство које није у систему уматичења (доставља подносилац захтева).

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла која обрачунава на основу затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња)

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији општине Рашка на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтеа)

5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива;

6. Изјава подносиоца захтева, потписану од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, која садржи:

- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији општине Рашка,

- изјаву колику површину пољопривредног земљишта поседује у свом власништву на територији општине Рашка;

-   списак повезаних лица и површину пољопривредног земљишта коју та лица поседују у власништву на територији  општине Рашка.

(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)

7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији општине Рашка (прибавља општинска управа);

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева.

(прибавља општинска управа након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља поносилац захтева)

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију општине Рашка где се налази објекат, односно животиње.

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8, општинска управа прибавља најкасније до 30. новембра 2016.године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите , уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта, у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015).

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доставља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивање Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева се може преузети сваког радног дана од 7,30 до 14,30 часова, у просторијама Одељења за привреду и друштвене делатности Општинске управе Рашка, Улица Предрага Вилимоновића , бр.1, I спрат, канцеларија бр. 17, или са сајта Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31.октобар 2016.године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу власништва инфраструктуре за 2017.годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2017.годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, на адресу: Одсек за привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Рашка, Рашка, ул.Предрага Вилимоновића бр.1. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Сташевић Зоран, телефон: 736-244 (локал 117), email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., или лично у просторијама Одсека за привреду и друштвене делатности Општинске управе Рашка, улица Предрага Вилимоновића број 1, I спрат, канцеларија 17. 

Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Рашка: www.raska.gov.rs и огласним таблама месних канцеларија општинске управе.

 

ШЕСТА СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 02. септембра 2016. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ИЗ РАШКЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад у Рашки.

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАЗНИКУ И СЛАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

8. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, председник комисије за израду овог програма.

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ЗАКУПА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО РЕШЕЊУ СО РАШКА I БРОЈ 06-VI-4/2008 ОД 20.11.2008. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, представник ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У НОВОЈ ТЕХНИЧКОЈ БАЗИ НА КОПАОНИКУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, вд директора ЈП „Стан“.

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛИКОВАЊА И ДРУГА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''СТАН'' У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''СТАН'' У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

19. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ. 

Општинско веће је на данас одржаној седници прихватило Предлог одлуке о усклађивању пословања јавних предузећа Дирекција за урбанизам ,“Стан“ и  ЈКП „Рашка“ са Законом о јавним предузећима. Једна од најважнијих новина коју доноси ово усклађивање јесте обавеза јавних предузећа да део добити уплаћују у буџет општине Рашка.

Чланови Већа дали су своју сагласност на Одлуку о правима и обавезама у области социјалне заштите. Ова одлука је усклађена са Законом о социјалној заштити из 2011.године.  Одлуком је, између осталог, предвиђено и увођење услуге лични пратилац детета.

Општинско веће је прихватило и предлоге одлука о празнику и слави и о установљењу награда и признања општине Рашка.  Дан општине Рашка од прошле године је 17.септембар, који се прославља радно и свечано. Градска слава је Мали Спасовдан и то је нерадни дан за запослене у органима Општинске управе и у свим предузећима и установама чији је оснивач општина, док се 27.новембар обележава полагањем венаца на спомен обележја. На свечаној седници која се организује поводом Дана општине уручује се РАШКА ПОВЕЉА, ЗАХВАЛНИЦЕ И НОВЧАНЕ НАГРАДЕ. Посебан вид признања је звање  ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА. Додели награда претходи расписивање јавног позива а грађани у року од 7 дана могу да доставе своје предлоге за доделу награда и признања. Посебна комисија сачињава предлог, а  СО Рашка доноси одлуку о добитницима награда.

На данашњој седници усвојен је и Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта, као и измене и допуне Регистра 

мини-хидроцентрала.

Чланови Већа усвојили су и Одлуку о преношењу права коришћења пословног простора на Копаонику са ЈКП „Рашка“ на ЈП „Стан“. Ради се о магацинском и канцеларијском простору у склопу Техничке базе на Копаонику. 

Коначну реч о овим одлукама даће одборници СО Рашка на наредној седници заказаној за 2.септембар. 

Данас је усвојена и одлука да се приступи реализацији пројекта „Лични пратилац  детета“. Општина ће за реализацију пројекта издвојити преко 3 милиона динара. Одређени број лица кроз овај пројекат ће проћи обуку, а услуга ће бити лиценцирана и спроводиће се преко Центра за социјални рад. Веће је прихватило и Предлог допуне Програма постављања монтажних објеката.

Београд 22. август 2016. – Седамнаест предузетника и предузетница, као и микро и малих предузећа са југоистока и југозапада Србије унапредиће своју производњу и отворити нова радна места уз подршку Европске уније и Влада Швајцарске које су преко развојног програма Европски ПРОГРЕС определиле 253.880 евра, за ову активност, усмерену на повећање конкурентности локалне привреде.

Предузетници, микро и мала предузећа која се баве производњом хране, одеће, производа од метала, прерадом дрвета или инжењерским делатностима ће преко Европског ПРОГРЕСа добити опрему или ће им бити пружене саветодавне услуге које ће допринети већој производњи, ширењу тржишта и увођењу еко или технолошких иновација.

„Европска унија и Влада Швајцарске су пружиле подршку малом бизнису у нашим програмским општинама јер је тај сектор кључан за економски раст и повећање запослености. Подржали смо добре идеје и помогли да предузећа која већ послују и измирују своје пореске обавезе развију потенцијал за даљи раст“, рекао је Грем Тиндал, менаџер Европског ПРОГРЕСа.

Током трајања јавног позива за унапређење конкурентности у приватном сектору Европски ПРОГРЕС је организовао 20 инфо сесија које су окупиле скоро 300 учесника и учесница, а организовани су и тренинзи за израду бизнис планова. Један од предуслова за одабир пројеката била је и спремност привредника и привредница да осмисле и спроведу  друштвено одговорне активности које треба да допринесу широј заједници.

„Поред очигледне добити које ће заједнице у којима послују 17 награђених предузећа имати јер ће бито отворено преко 40 нових радних места, грађани и грађанке ће такође видети утицај спроведених активности друштвено-одговорног пословања као што су изградња дечијих игралишта, донирање опреме локалним школама као и донирање производа корисника најугроженијим групама из заједнице“, рекла је Оливера Костић, менаџерка сектора за унапређење конкурентности Европског ПРОГРЕСа.

Листа одобрених пројеката је доступна на вебсајту Европског ПРОГРЕСа http://www.europeanprogres.org/konten/sr/502/Rezultati-javnog-poziva-Podrska-mikro-i-malim-preduzecima/ .

ШЕСТА СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 18. августа 2016. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

2. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

3. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ПИН БЕТ ДОО ИЗ ЗЕМУНА НА РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ЗА 2015. ГОДИНУ БРОЈ 04-434-20/89/2015 ОД 29.05.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

4. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗЕРО БЕТ ДОО ИЗ ИНЂИЈЕ НА РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ЗА 2015. ГОДИНУ БРОЈ 04-434-20/90/2015 ОД 29.05.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

5. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ТИМОТИЈЕВИЋ ДРАГАНЕ ИЗ РАШКЕ НА РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА БРОЈ 04-433-2-19/61-1/2016 ОД 14.03.2016.Г.;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

6. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА МЕЂУОПШТИНСКЕ РАДНЕ ГРУПЕ У ЗАЈЕДНИЧКОМ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

7. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

8. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОДАЈЕ АУТОБУСА МАРКЕ БОВА ПРЕДУЗЕЋУ „ЈАБЛАНОВИЦА“ ДОО ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине.

9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 6. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, председник комисије за пољопривреду.

10. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

ПОНЕДЕЉАК, 15. АВГУСТ

Галерија Центра за културу „Градац“, 20.00h

• Отварање изложбе XV сазива Међународне ликовне колоније „Академија Јелена Анжујска“

 

УТОРАК, 16. АВГУСТ

Галерија Центра за културу „Градац“, 17.30h

• Цар  Душан Силни – промоција књиге о Цару Душану поводом 670 година од крунисањa - учествује:  Лука Мичета, аутор књиге 

 

Сала Дома културе, 19.30h

• Рашки уранак – химна Рашких духовних свечаности, текст Тиодор Росић, музика Светислав Божић

• Свечано отварања – поздравна реч председника општине Рашка, Игњата Ракитића

• „2400 година од рођења Аристотела“ – учествују: проф. Др Ирина Деретић, проф. Др Богољуб Шијаковић  

• Позоришна представа „Френки и Џони“ – играју: Слобода Мићаловић, Игор Ђорђевић

 

СРЕДА, 17. АВГУСТ

Сала Дома културе, 12.00h 

• Тајне археологије - учествује: Др Немања Мрђић, Археолошки парк Виминацијум

 

Галерија Центра за културу „Градац“, 17.00h 

• „Viminacium, римски град“ – учествује: проф. Др Миомир Кораћ, директор Археолошког института у Београду и Археолошког парка Виминацијум 

 

Градски трг, 21.00 h

• Texas flood – концерт

• С.А.Р.С. – концерт

 

ЧЕТВРТАК, 18. АВГУСТ

Сала Дома културе, 12.00h 

• Загонетне приче и питања, мозголомна пустоловина за све узрасте – учествује: Урош Петровић, писац

 

На основу члана 25. став 1,2,3 и 4. Закона о јавном информисању и медијима ( Сл.гласник РС бр. 83/2014), члана 24 став 1. и члана 25.став 1. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања    ( Сл. гласнк РС бр. 126/2014) и оцене и образложеног предлога стручне комисије која је донета у складу са чланом   24. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члановима 19. став 1. и 24. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а после поступка спроведеног у складу са чланом 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима и члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2016.годину доносим следеће:

Р Е Ш Е Њ Е

 

1. Средства за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за период 01.јул до 31. децембар 2016.године додељују се:

- Подносиоцу пројекта „ ДанГраф“,друштво за новинско издавачку делетност у износу од 150.000,00 РСД

- Подносиоцу пројекта Етно уметнички клуб „Черењски“ у износу од 100.000,00 РСД

- Подносиоцу пројекта Самостална радња за ТВ и радио производњу и продукцију „Корени“  у износу од 120.000,00 РСД

- Подносиоцу пројекта „Коперникус Радио Телевизија Рашка“ доо, програм Телевизије Рашка у износу од 5.403.682,00 РСД

- Подносиоцу пројекта Слађана Котуровић ПР, производња и емитовање ТВ програма НД сат у износу од 550.000,00 РСД

- Подносиоцу пројекта „Коперникус Радио Телевизија Рашка“ доо, програм Радио Рашке у износу од 3.491.518,00 РСД

- Подносиоцу пројекта Зоран Николић, предузетник, интернет издање КВ НОВОСТИ у озносу од 50.000,00 РСД

- Подносиоцу пројекта „Кобра филм“ д.о.о. у износу од 134.800,00 РСД 

 

2. Саставни део овог решења су: записник стручне службе општинске управе, записници са прве и друге седнице стручне комисије и оцена поднетих пројеката и предлог стручне комисије за доделу средстава

3.   Скенирано решење  доставити сваком учеснику конкурса у електронској форми и oбјавити га на веб сајту општинске управе.

4. Подносиоца пројекта којима су одобрена средства су обавези да сходно висини одобрених средстава сачине ревидирани пројекат са спецификацијом расода.

5. Решење ступа на снагу даном доношења.

6. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Начелник општинске управе Рашка је дана 24. јуна 2016.године расписао други јавни позив ( конкурс) за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у  медијима за период 01.јул до 31.децембар  2016.године..

 У остављеном року на конкурс је достављено 14 пројекта, од којих  је после прегледа од стране стручне службе општинске управе, 12  разматрала и оцењивала  стручна комисија.

 Прихватајући у потпуности оцену поднетих пројеката и предлог стручне комисије донео сам решење као у диспозитиву. 

 

 

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОПШТИНЕ РАШКА

Спасоје Андрић

 
Записник и оцењивање пројеката можете погледати О В Д Е!                                  

 

Дана 26. јула 2016. године је одржана V седница осмог одборничког сазива  Скупштине општине Рашка.

На седници су потврђени мандати одборницима Ненаду Јоксимовићу, дипл. економисти, са листе „За бољу Рашку, Драшко Радисављевић, Демократска странка“ и Стевану Бакрачевићу, дипл.правнику, са изборне листе „Двери-Демократска странка Србије, Сандра Рашковић Ивић- Бошко Обрадовић.  

Одборници су на истој седници донели одлуку о приступању прибављању непокретности у јавну својину у корист општине Рашка непосредном погодбом и то кат. парцеле бр. 3761  и кат.парцеле бр. 3762 КО Варево, за потребе издрадње спортског игралишта у насељу Власово у МЗ Варево, као и одлуку о приступању прибављању непокретности у јавну својину у корист општине Рашка непосредном погодбом и то кат. парцеле бр. 283/14 и 283/15 КО Супње, за потребе изградње улице са пратећом комуналном инфраструктуром у насељу Супње.

Једногласно је донета одлука о изради Плана детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју просторног плана парка природе „Голија“.

Такође донета су Решења о  разрешењу и именовању члана  школског  одбора у ОШ „Рашка“ у Рашки,  из редова Савета родитеља.

 

На основу члана 44, Став 1, Тачка 6., Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) члана 58 Статута Општине Рашка (“Службени гласник Општине Рашка”), а у вези са реализацијом пројекта “Лични пратилац детета” председник Општине Рашка, расписује: 

Ј А В Н И   П О З И В 

за избор кандидата/киња за обуку за пружање услуге ,,Лични пратилац детета”  на територији Општине Рашка.

Кандидаткиње за обуку за пружање услуге ,,Лични пратилац детета”  на територији Општине Рашка би требало да испуњавају следеће критеријуме:

1. Општи услови за пријем:

• Да су радно способне пунолетне особе, 

• Да имају пребивалиште на територији општине Рашка,

Посебни услови за пријем:

• Минимум средње образовање

• Да је кандидаткиња незапослено лице према евиденцији Националне службе за запошљавање Републике Србије, 

• Искуство у пружању услуге 

2. Потребна документација: 

• Доказ о пребивалишту (фотокопија старе или очитана нова лична карта)

• Доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе/сведочанства)

• Потврда о незапослености са евиденције Националне службе за запошљавање Републике Србије – испостава Рашка

• Пријава  (бланко форма је доступна на писарници Општинске управе Рашка)

3. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања критеријума на огласној табли општинске управе Општине Рашка/Националне службе за запошљавање - испостава Рашка и званичној web презентацији Општине Рашка - http://raska.gov.rs/.

Пријаве се подносе координатору пројекта “Лични пратилац детета”, а преко писарнице Општинске управе Рашка, улица Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, са назнаком “Пријава за обуку за пружање услуге лични пратилац детета”.

4. Процесом избора кандидатa/киња руководиће Тим за имплементацију пројекта. 

5. Додатне информације о програму обуке можете добити од координатора пројекта: Срђана Васиљевића, Општинска управа Рашка, Канцеларија број 17.

6. Коначна одлука о избору 20 кандидаткиња којe ће похађати обуку, биће донета у року од 8 (осам) дана од дана завршетка конкурса.

ПЕТА СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 26. јула 2016. године (уторак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

-   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

а) Избор чланова верификационог одбора,

б) Усвајање извештаја верификационог одбора и потврђивање мандата одборника,

в) Полагање заклетве изабраних одборника.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 3761 И 3762 КО ВАРЕВО;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 283/14 И 283/15 КО СУПЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПАРКА ПРИРОДЕ „ГОЛИЈА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАШКА'' У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

6. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ. 

 

Чланови Општинског већа дали су сагласност на одлуке о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом за изградњу улице у Супњу са пратећом комуналном инфраструктуром, као и за изградњу спортског игралишта у Власову са пратећом инфраструктуром и собраћајним прилазом.

На данашњој седници Општинско веће је прихватило и Одлуку о изради плана детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју Просторног плана Парка природе “Голија”. Средства ће обезбедити Министарство трговине, туризма и телекомуникација. 

Општинско веће усвојило је и записник са 13. седнице Комисије за заштиту и унапређење животне средине. Комисија је предложила, а Веће подржало Програм заштите и унапређења животне средине чији су саставни делови: санација дивљих депонија, припрема и емитовање едукативних спотова, набавка контејнера, велике акције чишћења града, организовање акције “НАЈЛЕПШЕ ДВОРИШТЕ”.

Општинско веће је прихватило предлог Дирекције за урбанизам да се  МЗ Радошиће ослободи обавезе учешћа од 30 процената за изградњу деонице пута Радошиће – Семетеш у дужини од 700 метара. Ради се о значајном путном правцу с обзиром да је Семетешко језеро важна туристичка дестинацију у нашој општини. Укупна вредност инвестиције односно износи 5.148.545 динара.

Веће је подржало и предлог Спортског савеза за расподелу средстава за организовање летњих турнира у малом фудбалу.  

Чланови Већа усвојили су и извештај Комисије за социјална питања. Одобрено је 9 захтева за давање једнократне социјалне помоци. Укупан износ одобрених средстава је 124.000 динара. 

ПЕТА СЕДНИЦСА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 22. јула 2016. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 283/14 И 283/15 КО СУПЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО.

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 3761 И 3762 КО ВАРЕВО;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО.

3. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије.

4. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 24. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије.

5. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ ДА СЕ МЗ РАДОШИЋЕ ОСЛОБОДИ ПЛАЋАЊА УЧЕШЋА ЗА АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА РАДОШИЋЕ - СЕМЕТЕШ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

6. РАЗМАТРАЊЕ ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА РАСПОДЕЛУ НЕРАСПОРЕЂЕНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ - ЗА ТУРНИРЕ У МАЛОМ И ВЕЛИКОМ ФУДБАЛУ У 2016. ГОДИНИ КОЈУ ЈЕ УСВОЈИО УПРАВНИ ОДБОР СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, председник Спортског савеза општине Рашка.

7. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

среда, 20 јул 2016 13:33

Жикина шареница

У суботу, 23. јула, Рашка ће бити домаћин једној од најгледанијих емисија Радио Телевизије Србије - ,,Жикина шареница“. Емисија ће бити емитована уживо у термину од 09:00 до 11:00 часова. Разноврстан културно-уметнички програм, бројни гости, репортажни записи, представиће природне и туристичке потенцијале као и обичаје и традицију општине Рашка. Теме разговора биће везане за развој Рашке и читавог краја, развој и подршку малим и средњим предузећима, улагања у пољопривреду и туризам, Копаоник, Голију и Јошаничку Бању, културу и културне манифестације.

Емисију уређује и води: Жика Николић.

 

Дана 14. јула 2016. године је одржана IV седница осмог одборничког сазива  Скупштине општине Рашка.

На  седници је утврђен престанак мандата одборнику изборне листе „ За бољу Рашку, Драшко Радосављевић, Демократска странка“, Милисаву Гаљку због подношења оставке. Такође, потврђен је мандат одборнику, Драгану Каровићу, са листе „Двери-Демократска странка Србије Санда Рашковић Ивић-Бошко Обрадовић. 

На предлог председника општине Игњата Ракитића, Скупштина је изабрала нове чланове  Општинског већа општине Рашка и то Загорку Шумарац, Бранка Караџића, Бојана Премовића и Жељка Никића.

 Одборници су на истој седници донели Одлуку о усвајању плана капиталних инвестиција општине Рашка за период од 2016. до 2020,  са предлогом да се исти допуни са пројектима:

-Реконструкција водоводне мреже за насеље Јарандо;

-Обилазни пут око Рашке, М-22 Трнава.

Поред ових одлука Скупштина је донела одлуку о приступању прибављању непокретности у јавну својину у корист општине Рашка непосредном погодбом и то кат. парцеле бр. 3761  и кат.парцеле бр. 3762 КО Варево, за потребе издрадње спортског игралишта у насељу Власово у МЗ Варево, 

Одлука о установљењу права трајне службености у корист Друштва са ограниченом одговорношћу „SET UP systems real estate“ из Београда и Одлуку о изменама и допунама одлуке о усвајању регистра мини хидроцентрала на подручју општине Рашка.

Уместо досадашњег директора ЈКП „Рашка“, Драгана Каровића, који је поднео оставку именован је вршилац дужности директора Радомир Јаћовић, дипл. економиста из Рашке, док је уместо досадашњег директора ЈП за стамбене услуге „Стан“ из Рашке, Миломира Перовића, који је такође поднео оставку, именован за вршиоца дужности директора Илији Лазаревски, дипл. правник из Рашке.

Скупштинска већина разрешила је досадашњег директора Дома здравља Рашка,  др Миладина Андрића и као вршиоца дужности именовала директора, др Верицу Вујанац, специјалисту физикалне медицине и рехабилитације из Рашке.

Такође, одборници су именовали новог члана   ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у Општини Рашка из редова запослених, Радишу Виријевића, дипл. инжењер машинства из Супња уместо Обрада Караџића који је поднео оставку. Због истека мандата  претходног управног и надзорног одбора на седници је донето решење о именовању  нових чланова управног и надзорног одбора Центра за културу, образовање и информисање „Градац“ у Рашки. Такође донета су Решења о  разрешењу и именовању чланова  школских  одбора у ОШ „Рашка“ у Рашки, и у ОШ „Сутјеска“ у Супњу, из редова локалне самоуправе.

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 14. јула 2016. године (четвртак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

-   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

2. ИЗБОР ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине.

3. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, координатор Комисије за израду Плана капиталних инвестиција општине Рашка.

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ ПРАВА ТРАЈНЕ СЛУЖБЕНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине.

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  ЈКП „РАШКА“ У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА  РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАШКА'' У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА'' У СУПЊУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

18. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.