email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),
ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
коридора инфраструктуре
на подручју Просторног плана Парка природе “ГОЛИЈА”
(на територији општине Рашка)

Рани јавни увид трајаће 15 дана, од 13.02.2017.год. закључно са 27.02.2017.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

У циљу квалитетнијег формулисања планских решења, у току трајања раног јавног увида, одржаће се јавна презентација, дана 20.02.2017. године, са почетком у 11.30 часова,  у свечаној сали Општине Рашка.

Примедбе и сугестије на изложени  материјал, могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 27.02.2017.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

четвртак, 02 фебруар 2017 09:06

Издавање у закуп пословног простора

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Одлуке  o престанку права коришћења  на непокретностима, СО Рашка,  I  Број 06- VIII-14/2017-4, и Одлуке о условима и начину издавања у закуп непокретности у јавној својини број ______________________ од ________2017. године, Општинска управа општине Рашка,   расписује
О Г Л А С
за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп
пословног простора

У закуп се издаје следећи пословни простор:
1. Пословни простор у оквиру Нове техничке базе на Копаонику (некадашњи магацини Генекса).
- Простор се састоји од 1 (једне) просторијe у приземљу (магацин број 9), површине 60 m2 и 8 (осам) просторија на спрату, појединачних површина 60 m2. Укупна површина пословног простора износи 540 m2.
Пословни простор се издаје као јединствена целина и не може се појединачно издавати. Може се адаптирати у смештајне капацитете. Издаје  на период од 1 до 3 године, а почетна цена закупа износи  3 еура/ m2.

2. Пословни простор у оквиру Нове техничке базе на Копаонику (некадашњи магацини Генекса).
- Простор се састоји од 3 (три) просторије на спрату, појединачних површина 60 m2. Укупна површина пословног простора износи 180 m2.
Пословни простор се издаје као јединствена целина и не може се појединачно издавати. Може се адаптирати у смештајне капацитете. Издаје  на период од 1 до 3 године, а почетна цена закупа износи  3 еура/ m2.
 
3. Пословни простор ( пријавница у приземљу Управне зграде нове  техничке базе на Копаонику), укупне површине 13 m2 . Простор се издаје на период од 1 године, почетна цена закупа 3 еура/ m2

4. Пословни простор у улици Душановој бр. 10 у Рашки, укупне површине 42 m2. Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 4 еура/ m2.
             5. Пословни простор у улици Ратка Луковића 27А у Рашки, укупне површине 35 m2 . Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 4 еура/ m2.
             6. Пословни простор  у улици Ратка Луковића 27Ц у Рашки, укупне површине 32 m2 . Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 4 еура/ m2.
             7. Пословни простор у улици Душановој бб у Рашки, укупне површине 47 m2 . Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 2 еура/ m2.
 Пословне  просторије  могу се користити за обављање пословне делатности
 Све почетне цене су у динарској противвредности,  без ПДВ-а.
  Пословни простори издају се у закуп јавним оглашавањем у поступку  прикупљања понуда у писаној форми.
      Право подношења понуде имају физичка лица, правна лица и предузетници. који уплате депозит у висини од 10.000,00 динара.
 Депозит се уплаћује на рачун 840-745151843-03, буџет општине Рашка, позив на број 97/ 07-2-2017, сврха уплате: Уплата депозита, а доказ о извршеној уплати доставља се уз писмену понуду. Понуђачу чија понуда није прихваћена, депозит се враћа у року од 10  дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора најповољнијем понуђачу. Понуђачу чија је понуда прихваћена, износ депозита урачунава се у закупнину. Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита, ако у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива закуподавца, одустане од закупа пословног простора или не закључи уговор о закупу пословног простора.
Понуде се достављају на адресу: Општинска управа општине Рашка, Улица Ибарска број  2,
Рашка, у затвореним ковертама са видљивом назнаком „за јавни оглас“.
Уз понуду доставити:
    а) физичка лица – име и презиме, ЈМБГ, адресу, фотокопију личне карте и контакт телефон.
    б) предузетници – име и презиме предузетника,  ЈМБГ и адресу, као и извод из регистра АПР-а,
    в) правна лица - пословно име и седиште, извод из регистра АПР-а , податке о лицу овлашћеном за заступање.
Понуда за пословни простор  мора да садржи:
-  доказ о уплати депозита,
-  назнаку пословног простора  за који се понуда подноси,
-  делатност која ће се обављати ,
-  износ понуђене месечне закупнине по m2
-  време трајања закупа,
-  изјаву да ће се просторије  прихватити у виђеном стању.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања јавног огласа.
Прикупљене понуде ће прегледати комисија, првог радног дана након истека рока за достављање понуда, односно дана: 10.02.2017. године, са почетком у 10 часова, када ће се одабрати најповољније, након чега ће сви понуђачи бити обавештени писаним путем.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена месечна цена закупа по m2.
Уколико на оглас пристигне једна понуда , иста ће се узети у разматрање.
Некомплетне и неблаговремене понуде се неће разматрати.
За све информације јавити се лично у згради ТПЦ-а, трећи спрат, Улица Немањина број 1 или на телефоне: 036/736-100, 036/736-229.


У Рашки, 01.02.2017. год.    

среда, 01 фебруар 2017 13:21

Зимска школа пољопривреде

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Kраљево, организује Зимску школу пољопривреде са следећим темама:

- ЗНАЧАЈ ОБНАВЉАЊА ЗЕМЉОРАДНИЧКОГ ЗАДРУГАРСТВА
Ненад Нешовић, ПССС Краљево

- Drosophila suzukii (АЗИЈСКА ВОЋНА МУШИЦА)
Бранко Галовић, ПССС Краљево

- ПРЕРАДА
Јелена Грбић, ПССС Краљево

- ЗАШТИТА ЈАГОДАСТОГ ВОЋА
Небојша Матијевић, Syngenta

- САНАЦИЈА ЗЕМЉИШТА УГРОЖЕНОГ НЕПРАВИЛНОМ ПРИМЕНОМ АГРОХЕМИЈЕ И ПОПЛАВАМА
Жарко Јанковић, ТМБ Диамонд

Школа ће се одржати 10. фебруара 2017. године у сали  Скупштине општине Рашка (сала Комитета) са почетком у 11.00. Ближа обавештења могу се добити у канцеларији  број 17 Општинске управе Рашка, код Зорана Сташевића.

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рашка
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општинске управе Рашка, у канцеларији бр 17 сваког радног дана од 0700 до1500 часова.
Контакт особа Зоран Сташевић, тел. 036/736-244, локал 117.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити за све парцеле у периоду од 1. 02. до 3.02.2017. године од 0800 часова
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

ОПШИРНИЈЕ на линку: https://drive.google.com/file/d/0B3Vj_QGornpXd3BpN0J2UFNoemc/view?usp=sharing

На четрнаестој седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 26.01.2017. године одборници су усвојили Одлуку о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Рашка за 2017. годину. У 2017. години Локалним акционим планом одобраваће се учешће у суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања, и то за:
Програм Јавних радова, - Програм стручне праксе, - Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, - Субвенције за самозапошљавање, - Субвенције за запошљавање лица из категорије теже запошљивих. За реализацију мера активне политике запошљавања, које су предвиђене Локалним
акционим планом за 2017. годину, средства су планирана у Буџету општине Рашка у износу од 30.000.000,00 динара.
Такође, одборници су разматрали и усвојили одлуку којом се даје сагласност на План и програм рада Центра за социјални рад Рашка за 2017. годину.
На седници је, такође, усвојена одлука којом се врше измене и допуне Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Рашка“ из Рашке са законом о јавним предузећима, а у циљу спровођења статусне промене припајања између Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка као друштва стицаоца са једне стране и Јавног предузећа за стамбене услуге „Стан“ Рашка, као друштва преносиоца са друге стране. Уговором о статусној промени припајања, друштво преносилац и друштво стицалац сагласили су се да ће основни капитал Друштва стицаоца бити повећан за износ регистрованог основног капитала друштва преносиоца и износиће 1.221.840,97 динара.
Одборници су на седници донели и одлуку којом се утврђује престанак права коришћења, услед статусних промена досадашњем кориснику Јавном предузећу за стамбене услуге „Стан“ Рашка, на непокретностима којима је управљало.
На седници је донето још неколико аката као што је решење о именовању комисије за обрачун закупнине у вези са Уговором о закупу грађевинског земљишта који је закључен са „Г-инвест“ д.о.о. Београд, затим решење којим се образује Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка, решење о давању сагласности на Одлуку Скупштине Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево” о избору председника Скупштине, решење о образовању Комисија за планове општине Рашка,као и решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ Рашка.

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

ОПШТИНА РАШКА Излаже на

ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације зоне Баљевац са проширеним обухватом до леве обале реке Ибар


Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Јавни увид ће бити спроведен у периоду од 24. 01. 2017. до 24. 02. 2017.

Јавна презентација, у присуству обрађивача плана, одржаће се 13.02.2017.године у 12,00 часова у свечаној сали Општине Рашка.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка. 

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

ОПШТИНА РАШКА Излаже на

ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације пословне зоне ЈУГ 2 у Супњу


Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Јавни увид ће бити спроведен у периоду од 24. 01. 2017. до 24. 02. 2017.

Јавна презентација, у присуству обрађивача плана, одржаће се 13.02.2017.године у 12,00 часова у свечаној сали Општине Рашка.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка. 

 

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

ОПШТИНА РАШКА Излаже на

ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације пословне зоне Рашка део индустријске зоне север у Власову

 

Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Јавни увид ће бити спроведен у периоду од 24. 01. 2017. до 24. 02. 2017.

Јавна презентација, у присуству обрађивача плана, одржаће се 13.02.2017.године у 12,00 часова у свечаној сали Општине Рашка.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка. 

 

14. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 26. јануара 2017. године (четвртак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
 За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Тијана Пајевић-Ђорђевић, помоћник председника општине.
2. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Пузовић, представник ЈКП „Рашка“.
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ПРЕСТАНКУ  ПРАВА КОРИШЋЕЊА  НА НЕПОКРЕТНОСТИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОБРАЧУН ЗАКУПНИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАШКА'' У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.
9. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ БР. 119-01-00551/2013-09 ОД 03.01.2014. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.
10. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.
11. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Скупштински материјал можете преузети погледати на линку: https://drive.google.com/drive/folders/0B7JyjW2Tyudib0J3bnYtcnkzajQ

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2017. годину, Председник општине, расписује:

КОНКУРС за доделу дотација удружењима грађана за финансирање пројеката од јавног интереса  у општини Рашка за 2017. годину

 

Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу финансирају се из следећих области:

1. заштите лица са инвалидитетом, социо-хуманитарних области, друштвене бриге о деци и задовољења потреба младих,

2. културе и образовања,

3. пољопривреде, туризма и рекреације,

4. заштите животне средине,

5. деловања етничких и верских заједница и

6. афирмације женских права.

На конкурсу може да учествује удружење:

• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територији општине Рашка или на територији републике Србије, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине Рашка или да своје активности реализује на територији општине Рашка;

• које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта; 

• које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању пројекта, уколико је било носилац пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације пројекта, то јест оно које је поднело годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре; извештај о раду са финансијским показатељима за претходну годину. (оригинал завршног рачуна за 2016. годину доставити комисији након одговора А.П.Р.)

• које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; 

• које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност; 

• које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

Овим конкурсом планирана средства за финансирање и суфинансирање пројеката удружења из буџета општине Рашка износе 4.000.000,00 динара.

Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до 20. децембра 2017. године.

Удружење може конкурисати само са једним предлогом пројекта.

Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

1. пријавни образац (који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта) – попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин,пожељно на рачунару;

2. попуњен образац наративног буџета пројекта,

3. фотокопију решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);

4. копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре) или  потписан и оверен извештај о раду са финансијским показатељима за претходну годину. (оригинал завршног рачуна за 2016. годину доставити Комисији након одговора АПРа);

5. фотокопију картона депонованих потписа и ОП образац;

6. копију Статута подносиоца пријаве 

7. доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;

8. потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује.

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРOЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“ на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси. 

Пријава се шаље поштом или лично предаје на доле назначеној адреси:

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА-УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Рашка www.raska.gov.rs

За додатне информације можете се обратити на број телефона 064/8128693 Симовић Зоран , или на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1. Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај конкурс је 15 дана од дана објављивање јавног позива, односно до 03. фебруара 2017. године.

2. Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници oпштине Рашка или / и на огласној табли Општинске управе општине Рашка у року од 15  дана од дана истека рока за подношење пријава. 

На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, учесници конкурса имају право приговора у року од 3 (три) дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 8 (осам) дана од дана његовог пријема.

3. Одлука о избору пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање или суфинансирање пројеката удружења, Општинско веће доноси у року од 15 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања.

Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета општине Рашка се објављује на Огласној табли Општинске управе и на званичној интернет презентацији општине.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјал се неће оцењивати/бодовати.

Општина Рашка као давалац средстава задржава право да од учесника конкурса по потреби затражи додатну документацију и информације.

Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.

Конкурс се објављује на Огласној табли Општинске управе општине Рашка и на званичној интернет презентацији општине Рашка www.raska.gov.rs.  Јавни позив ће бити објављен и у најмање једном локалном  медију.

 

ОПШТИНА РАШКА

II Број  9/17

Дана 20. јануара 2017. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

Потребну документацију можете преузети О В Д Е!

 

Нa основу члана 125. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије “, број: 21/16 ),  члана 74. Статута општине Рашка  и Плана запошљавања у Општинској управи општине Рашка за 2017.годину, Начелник општине Рашка, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
за пријем приправника у радни однос на одређено време ради обављања приправничког стажа у Општинској управи општине Рашка,
I Начелник општинске  управе  општине  Рашка расписује Јавни конкурс за пријем  1 (један) приправника са завршеном ВСС на 12 месеци и 2 (два) приправника са завршеном ВШС на 9 месеци у Општинској управи општине Рашка, , на одређено време ради обаваљања приправничког стажа и то:
1. Дипломирани туризмолог .................................................................. 1 извршиоца
2.  Правник................................................................................................  2  извршиоца
II Приправником са високом стручном спремом и вишом школом сматра се лице које након завршетка студија на високошколској установи први пут заснива радни однос у том степену школске спреме и да се налази на евиденцији Националне  службе   за запошљавање Републике Србије.
Кандидати који се пријављују на конкурс треба да испуњавају следеће услове:
III Општи услови за пријем приправника су:
да су држављани Републике Србије
да имају општу здравствену способност,
да нису осуђивани за кривичко дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које их чини неподобним за обављање послова у  Општинској управи,
IV Посебни услови
Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и посебне услове сходно звањима из тачке I:
ВСС – дипломирани туризмолог (VII степен)
ВШС – правник , (VI степен)
V Потребна документа
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- фотокопија личне карте,
- фотокопија дипломе,
- доказ о општој здравственој способности (достављају само изабрани кандидати),
- доказ о томе да се кандидати налазе на евиденцији Националне службе  за запошљавање Републике Србије,
- уверење да кандидати нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци,  ( само  за изабране кандидате обезбедиће општинска управа),
VI Интервју
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Конкурсна комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Прворангирани кандидати дужни су доставити оригиналну документацију или оверене фотокопије о испуњавању општих и посебних услова захтеваних Конкурсом, у року од 7 дана од дана пријема обавјештења Комисије.
VII Рок за подношење пријава
 Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса. Пријаве на Конкурс се могу  доставити лично у приемној канцеларији Општинске управе општине Рашка (услужни центар), или путем поште на адресу: Општина Рашка, Ибарска  бр. 2,  36350 Рашка, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вриеме ради обављања приправничког стажа“.
VIII Објављивање
Конкурс ће бити објављен у часопису Националне службе за запошљавање,“Послови“,  огласној табли општине Рашка и интернет презентацији општине Рашка..
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.


Број: 01-105-2283                                                                            НАЧЕЛНИК  ОУ
Рашка, 29. 12. 2016.године                                                            Спасоје Андрић,дипл.правник

На 17.седници Општинског већа  усвојен је предлог Одлуке  Локалног акционог плана запопшљавања за 2017 годину. За спровођење мера активне политике запошљавања   предвиђена су  новчана средства у износу од 30.000.000,оо динара, што је за 12.000.000,оо динара више у односу на новчана срдства издвојена 2016.години. Кроз Локални акциони план запошљавања новац ће бити издвојен за:
-Програм јавних радова -  4.000.000,оо динара,
-Програм стручне праксе  - 6.000.000,оо динара,
-Програм субвенционисања за отварање нових радних места  -  10.000.000,оо динара,
-Програм додатног образовања и обуке  - 7.000.000,оо динара,
-Програм самозапошпљавања -  3.000.000,оо динара.
Чланови Већа усвојили су План и програм рада Центра за социјални рад Рашка за 2017.годину. Поред послова поверних од стране Републике, Центар ће обављати и послове из надлежности локалне самоуправе као што су дневни боравак, помоћ у кучи, лични пратилац детета, становање уз подршку, персонална асистенција, као и саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге.
Општинско веће је разматрало и усвојило Предгог одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Рашка“ са Законом о јавним предузећима у циљу спровођења статусне промене  припајања између Јавног комуналног предузећа Рашка као друштвеног стицаоца са једне стране  и Јавног предузећа за стамбене услуге  „Стан“   као друштва преносиоца са друге стране. Основни капитал стицаоца биће увећан тако што ће бити једнак збиру регистрованих основних капитала оба Друштва у износу од 1.221.840,97 динара.  Размтран је и Програм скупљања и одвожења комуналног отпада са сеоских подручја на основу којег је прецизирано да ће одвожење смећа из руралног подручја пасти на терет буџета општине Рашка, док одвожење из пословних објеката са тог терена  пада на терет власника обејката.
Утврђена је и Одлука о одређивању матичних подручја за завођење матичних књига на територији општине Рашка. Матична подручја су: Баљевац, Брвеник, Јошаничка Бања, Рашка, Рудница и Трнава.
На седници је усвојен предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој систематизацији и организацији радних места у општинској управи Рашка. У складу са Законом о туризму систематизовано је радно место за туристичког инспектора. Веће је усвојило  и Програм заштите и унапређења животне средине за 2017.годину. Кроз Комисију ће бити организовано уклањање дивљих депонија, набавка контејнера, уређење зелених површина, бројне еколошке акције и едукативни програми.Такође је разматран наративни и финасијски извештај о раду Комисије за заштиту и унапређење животне средине за 2016.годину.У прошлој години за различите програме усмерене ка заштити и унапређењу животне средине утрошено је више од 1.400.000 динара.
Одобрена су новчана срдства за три бесплатне месечне карте, као и за једну вантелесну оплодњу.
Чланови Општинског већа су размотрили и закључак Комисије за социјална питања грађана. Од пристиглих  20 захтева, одобрено 14. Укупан изос одобрених средстава је 230.000,оо динара.
Усвојене је решење о образовању комисије за пољопривреду.
Чалнови већа су се једногласно донели одлуку да се Општинској управи изда налог да у што краћем року пронађе адекватно решење о начину и локацији за смештај огревних дрва    како би се решио проблем који имају власници станова на Страој стругари.

понедељак, 16 јануар 2017 10:11

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 У четвртак 19. јануар са почетком у 1200 у сали Општинске управе одржаће се састанак са удружењима грађана поводом расписивања Конкурса за доделу дотација удружењима грађана за финансирање пројеката од јавног интереса  у општини Рашка за 2017. годину. Позивају се представници удружења да присуствују састанку.

17. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 16. јануара 2017. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15. И 16. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Тијана Пајевић-Ђорђевић, помоћник председника општине.

2. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Пузовић, представник ЈКП „Рашка“.

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА САКУПЉАЊА И ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА СЕОСКИХ ПОДРУЧЈА (МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ) У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2017. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Пузовић, представник ЈКП „Рашка“.

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

6. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА УРОША МИЛЕНКОВИЋА ЗА ДОПУНУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

8. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА УГОВОРА О УСТУПАЊУ УГОВОРА О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“, РАШКА, БРОЈ 18.01-219322/3-16, ОД 20.06.2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ОДЛУКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

9. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ - ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

10. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ГОРАНА И МАЈЕ СТАНИВУКОВИЋ НА РЕШЕЊЕ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ О ОДРЕЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА БР. 8 ОД 05.072013. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф локалне пореске администрације.

11. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ РАДОША ЧОРБИЋА ИЗ СЕЛА КОТРАЖЕ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ – САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 03 БР. 344-746/14 ОД 08.07.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор.

12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ И ПЕТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА СА ЖАЛБАМА МИЛАДИНА ПАНТОВИЋА, РАДОЉУБА ДЕСПОТОВИЋА, МИЛОША ТЕРЗИЋА, СРДАНА ТЕРЗИЋА, РАЈКЕ РАДОВАНОВИЋ И МАРКА САРИЋА НА РАД ОВЕ КОМИСИЈЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан  Општинског већа и председник Комисије.

13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ МЕСЕЧНИХ КАРАТА ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17 ГОДИНУ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан  Општинског већа и председник Комисије.

14. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Вељовић, члан  Општинског већа и председник Комисије.

15. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА НЕГОВАНА АНТИЋА ИЗ БЕОГРАДА НА ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА – ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БР. ROP-RAS-28180-LOC-1/2016 ИНТЕРНИ БРОЈ 353-58/16 ОД 27. ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ВЛАСНИКА СТАНОВА НА СТАРОЈ СТРУГАРИ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О НАЧИНУ И ЛОКАЦИЈИ ЗА СМЕШТАЈ ОГРЕВНИХ ДРВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Зечевић, члан Општинског већа општине Рашка.

17. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ МИХАЈЛОВИЋ МИЛИЦЕ, УЛ. СРБЕ ЈОВАНОВИЋА 30, НА ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА III БРОЈ 06-IV-12/16-21 ОД 26. ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Зечевић, члан Општинског већа општине Рашка.

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа општине Рашка.

19. РАЗМАТРАЊЕ НАРАТИВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа општине Рашка.

20. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа општине Рашка.

21. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧАКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 13. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије.

22. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

На основу чланова 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( „Службени гласник РС“ бр.83/14), члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2017.годину, и члана 4. и 8. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС бр.16/16) Начелник општинске управе, управе Рашка, дана 06.јануара 2017.године расписује

 

                                                              Ј А В Н И  П О З И В

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У МЕДИЈИМА ЗА 2017.годину

 

1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет овог јавног конкурса је суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања  на територији општине Рашка путем медија о збивањима на локалном нивоу, односно раду органа општине Рашка као локалне самоуправе везано за пројектну тематику, о актуелностима  у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине и уметничком стваралаштву.

Конкурс за суфинасирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката у периоду од 01.јануара до 30.јуна 2017.године.

Укупан износ средстава намењен за суфинасирање пројеката ради остваривања јавног интереса  у области јавног информисања у медијима износи 10.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава из буџета општине Рашка који се може одобрити по једном пројекту је 50.000,00 динара, а највећи износ средстава из буџета општине Рашка који се може одобрити по једном пројекту је 6.000.000,00 динара, уз услов да максимални износ средстава који се може доделити  по једном пројекту износи   80% од укупне вредности пројекта.  

 

2. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу има:

1. Издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре.

2. Правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у регистар медија.

Право учешћа немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица  која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

 

3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА  ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

      Основни  критеријум за оцењивање пројекта:

- мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања

- мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима

Посебни критеријуми за оцењивање пројекта:

- значај пројекта са становишта остваривања јавног интереса у области јавног информисања,остваривање намене конкурса, усклађеност пројекта са реалним проблемима, усклађеност пројекта са реалним проблемима потребама и приоритетима циљних група

- усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група

- степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе

- мерљивост индикатора који омугућавају праћење пројекта

- разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта

- степен организационих способности предлагача пројекта и неопходних кадровских и техничких предуслова за реализацију пројекта

- прецизност и разрађеност буџета пројекта који показује усклађеност предвиђених трошкова са пројектним активностима

- економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности

Посебно се оцењује:

- да ли су учеснику конкурса изречене од стране  државних органа, регулаторних тела или саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етничких стандарда

- доказ о томе да су после изречених мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити

Ближи критеријуми за оцењивање пројекта: 

- пројекат, у смислу овог конкурса, треба да подразумева заокружену програмску целину, или део целине (жанровска или временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса

- реализација пројеката на територији општине Рашка и могућност да се реализацијом пројекта допринесе да шансе сваког становника општине Рашка, на правовремену и тачну информацију буду једнаке

- усмеравање мадијског стваралаштва и остваривање права на информисање у свим областима јавног живота

- традиција пословања подносиоца пројекта, већа и лакша доступност аудиторијуму, мултимедијалност, економична дистрибуција садржаја, лакша исправка и допуна информација

- бржа и боља интеракција са корисницима

 

4. ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“ који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( „Службени гласник РС“ 16/16)

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта дужан је да обавезно приложи и 

1. Предлог пројекта (образац 1)

2. Табелу за процену испуњености формалних услова (одштампати и одвојити од пријаве)

3. Табелу буџет пројекта 1

4. Доказ о регистрацији (фотокопија АПР-а)

5. Решење о преском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а)

6. Доказ о поседовањ фреквенције, дозвола за емитовање програма од регулаторног тела

7. Доказ о упису у регистар медија ( за издавча медија)

8. Изјаву о располагању одговарјућим техничким и кадровски капацитетима

9. Доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у регистар медија за правно лице односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја

10. Наративни извештај о реализованим уговорима са општином Рашка у претходним годинима (ако је таквих уговора било)

Јавни позив се објављује на званичној интрнет страници општине Рашка www.raska.gov.rs и у дневном листу „Данас“.

Јавни позив за достављање пројеката отворен је од 10.јануара до 24.јануара 2017.године

Пријава на конкурс се подноси  Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања  ( у даљем тексту: Комисија) непосредно на писарници Општинске управе Рашка или путем поште на адресу: Општинска управа Рашка, Предрага Вилимоновића број 1, 36350 Рашка, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројекта ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2017.годину“

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Учесник конкурса који је поднео непотпуну односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у одређеном року.

У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће разматрати.

5. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА

У складу са чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета општине Рашка доноси Начелник општинске управе, а на основу образложеног предлога Комисије и то најкасније у року од 90 дана од дана закључивања конкурса.

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије

Одлука о избору пројекта биће објављена на званичној интернет страници општине Рашка и достављена сваком учеснику конкурса. Наведена одлука се доноси у форми решења са образложењем. Решење је коначно и притив њега се може покренути управни спор.

Након доношења решења општинска управа закључује уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

 

6. КОМИСИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

 Оцену пројекта врши стручна комисија која ће бити састављена од 3 (три) члана.

Чланове Комисије именије Начелник општинске управе од којих је већина из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не објављају јавну функцију.

Чланови комисије могу се именовати на позив новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом и Правилником.

Комисија на првој седници бира председника комисије

О раду комисије води се записник

Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници Општине Рашка www.raska.gov.rs

Позивамо новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове комисије.

Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

7. ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА

У складу са одредбама потписаног уговора о суфинансирању пројеката у области јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства у обавези је да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава на Обрасцу 2 са спецификацијом утрошениох средстава по уговору  прописан Правилником о суфинансирања пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Уз наративни извештај достављају се и емитовани програми односно прилози у електронском облику као и да достави извештај емитованим прилозима, текстовима на сајту.

Решење о формирању комисије можете погледати и преузети О В Д Е!

Пријавни образац можете преузети О В Д Е!