email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
понедељак, 13 август 2018 11:16

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ БЕСПЛАТНОГ КОМБИ ПРЕВОЗА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 46. Закона о социјалној заштити (,,Службени гласник РС“, број: 24/2011) и члана 61. став 1. тачка 11. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14,144/14 и 155/16), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 25. јула 2018. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ БЕСПЛАТНОГ КОМБИ ПРЕВОЗА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

Опште одредбе

Члан 1.
Овим Правилником прописују се критеријуми, начин и процедура реализације комби превоза особа са инвалидитетом који организује и финансира Општина Рашка (у даљем тексту: превоз), услови за учешће на конкурсу и потребна документација, права и обавезе корисника и вршиоца превоза, састав и именовање Комисије за превоз особа са инвалидитетом, праћење реализације и подношење извештаја о реализацији превоза особа са инвалидитетом.
Под превозом из става 1. овог члана подразумева се јавна делатност од посебног значаја-организовани превоз путника/особа са инвалидитетом, а који ће Општина Рашка реализовати по утврђеним линијама и дестинацијама, према утврђеним приоритетним потребама корисника на подручју општине Рашка.
Комби превоз је бесплатна помоћ и подршка коју могу остварити лица која имају регулисано пребивалиште/боравиште на територији општине Рашка, доказе о статусу особе са инвалидитетом и који испуне критеријуме Општине Рашка о коришћењу превоза наведе у тексту јавног конкурса.
Превоз се врши по утврђеним терминима и линијама, односно релацијама по принципу: кућа-дестинација-кућа корисника превоза или у једном правцу у скаладу са капацитетима возила.

Члан 2.
Превоз корисника се обавља по принципу од врата до врата, под условом да возило може да приђе објекту. Под овим се подразумева превоз од и до излаза из зграде/куће у којој особа са инвалидитетом станује до улаза у објекат који посећује.
У случају када не постоји могућност превоза од врата до врата, када наступе ванредне околности, вршилац превоза ће обавестити корисника/старатеља о потреби и могућности преузимања корисника на измењеној/договореној локацији.

Члан 3.
Корисници превоза су особе са инвалидитетом:
- ученици,
- корисници услуга социјалне заштите,
- друга лица са инвалидитетом која имају потребу за превозом, на основу мишљења Интерресорне комисије.

Превоз корисника

Члан 4.
Комисија за превоз особа са инвалидитетом једном годишње, објављује Конкурс за коришћење бесплатног превоза особа са инвалидитетом са пребивалиштем/боравиштем на подручју општине Рашка. Комисија утврђује текст конкурса и пратећу документацију и спроводи цео поступак јавног конкурса.
Лице/родитељ или старатељ које жели да користи услуге комби превоза пријављује своју потребу у писаној форми Општинској управи општине Рашка након јавно расписаног конкурса.

Превоз особа са инвалидитетом

Члан 5.
Превоз особа са инвалидитетом Општине Рашка реализује се на територији општине Рашка са циљем унапређења квалитета свакодневног живота и социјализације особа са инвалидитетом које имају пребивалиште/боравиште на подручју општине Рашка.
Лице које жели да користи комби превоз пријављује своју потребу у писаној форми Комисији за превоз особа са инвалидитетом током целог периода за који је Конкурс расписан.
У пријави треба нагласити да ли је реч о вожњи у једном смеру од тачке А до тачке Б (нпр. кућа – предшколска установа) или повратној вожњи А-Б-А (нпр. кућа – школа - кућа). Повратна вожња се евидентира као две услуге превоза и као таква се и разматра, планира и реализује.

Услови за учешће на Конкурсу и потребна документација

Члан 6.
Лице/родитељ или старатељ које жели да користи комби превоз треба да поднесе следећу документацију и доказе:
- Попуњен прописани пријавни формулар са прецизно наведеним дестинацијама, датумима и терминима за које се подноси захтев,
- Доказ да имају регулисано пребивалиште или боравиште на територији општине Рашка (уверење о пребивалишту)
- Валидну медицинску документацију као доказ о инвалидитету
- Потврду о школовању, решење о остваривању права на услугу социјалне заштите и/или мишљење Интерресорне комисије

Критеријуми

Члан 7.
Корисници превоза су особе са инвалидитетом:
- ученици и студенти,
- корисници услуга социјалне заштите,
- друга лица са инвалидитетом која имају потребу за превозом, на основу мишљења Интерресорне комисије.
Критеријуми за утврђивање Листе корисника превоза су:
- да је активност од значаја за унапређење квалитета свакодневог живота/социјализацију особе са ивалидитетом
- да је активност важна за подршку породици особе са инвалидитетом.
Критеријуми из претходног става вреднују се на тај начин што ће Комисија дати предност подносиоцима захтева који искажу потребе за: редовним активностима ради одласка/повратка на активности: образовања, коришћења услуга социјалне заштите.
Листу корисника превоза Комисија ће утврђивати током целе године, на основу расположивих капацитета и рационалног приступа коришћења возила, а у складу са потребама корисника.
Због ограничени капацитета ове услуге, разматрање и утврђивање одобрених термина за коришћење превоза биће реализовано према распреду пријављених потреба. Уколико за исти термин буде више кандидата, а реализација за све подносиоце захтева не може да се утврди у са заинтересованим подносиоцима захтева померањем термина, Комисија ће дати предност оном кандидату који је у претходном периоду у мањем обиму користио услугу превоза.

Рок за подношење докумената

Члан 8.
Пријаве се подносе на Конкурс током целог периода за који се јавни позив расписује ,односно од дана расписивања конкурса до 31. децембра текуће године од 7,00 до 15,00 часова на писарници Општинске управе Рашка .
Непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Поступак

Члан 9.
За пријем и преглед приспелих пријава, у складу са утврђеним критеријумима, овлашћена је Комисија за превоз особа са инвалидитетом.
По утврђивању распореда превоза, Комисија ће контактирати подносиоце захтева и обавести их о могућим терминима организованог превоза. Након потврде подносиоца захтева о прихватању понуђених термина превоза, Комисија утврђује Листу корисника са подацима о терминима и дестинацијама превоза.
Подносиоци захтева имају право приговора на Листу корисника превоза. Приговор се подноси Општинском већу општине Рашка, у року од 3 дана од пријема Листе. Приговор ће се решавати у најбољем интересу подносиоца захтеву/особа са инвалидитетом примењујући принципе солидарности и рационалног коришћења возила.
Извештај о реализацији услуге превоза Комисија Општинском већу општине Рашка на годишњем нивоу.

Члан 10.
Лице које реализује превоз дужно је да до 5.у месецу за сваки претходни месец достави податке из евиденције о реализованим услугама и броју корисника Одељењу за друштвене делатности.

Члан 11.
Сви подносиоци пријава/захтева за коришћење превоза ОУ Рашка, пре реализације превоза, у обавези су да се упознају са овим Правилником ,а потписивањем сагласности са одредбама Правилника, потврђују да су упознати са њим, као и да ће поштовати све наведене одредбе у најбољем интересу корисника и вршиоца услуге превоза.

Радно време превоза
Члан 12.

Превоз се обавља радним даном од 7,30 до 15,30 часова.


Права и обавезе корисника и вршиоца превоза

Члан 13.
Корисник је у обавези да се упозна са свим одредницама овог Правилника.
Корисник превоза је дужан да поштује распоред и предвиђену сатницу превоза који су утврђени након спроведене конкурсне процедуре, на основу Листе корисника превоза Комисије за превоз особа са инвалидитетом.
Корисник који отказује превоз дужан је да о томе обавести превозника најкасније 45 минута пре предвиђеног доласка комби возила.
Вршилац превоза је дужан да у случају кашњења дужег од 15 мин. благовремено обавести корисника превоза.
Возач је дужан да сачека корисника до 5 минута од заказаног термина превоза.

Члан 14.
Лице које због тежине инвалидности не може да се превезе само, превози се са пратиоцем кога обезбеђује корисник превоза, уколико Општина није у могућности да га обезбеди. Пратилац пружа кориснику помоћ током превоза како би се безбедно превезао до одредишта.
Малолетна лица и одрасла лица којима је неопходан лични пратилац не могу користити услугу превоза ако њихов старатељ не обезбеди личног пратиоца.
Место пратиоца у комбију је поред корисника превоза, уколико је то технички изводљиво.

Члан 15.
Возач је дужан да омогући безбедан улазак и излазак из возила кориснику превоза.
Корисник превоза је дужан да приликом уласка и изласка из возила следи инструкције возача.
Корисник превоза је дужан да у току вожње буде обезбеђен сигурносним појасом у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гл. РС,бр: 41/2009,53/2010,101/2011,32/2013-ОдлукаУС и 55/2014,) односно да у саобраћају на путу користи сигурносни појас на начин који је предвидео произвођач возила.
У циљу личне и опште безбедности корисник је дужан да се придржава правила која су у ту сврху прописана у најбољем интересу корисника .
Возач је дужан да прилагоди вожњу специфичностима услова превоза особа са инвалидитетом.

Члан 16.
Корисник превоза је дужан да се у возилу пристојно и културно понаша, да има коректан однос према возачу и осталим путницима.
Ометање возача, неодговарајуће сугестије и коментарисање његове вожње строго су забрањени.
Возач неће возити корисника који је у алкохолисаном стању или под дејством наркотика.
Возач је дужан да се коректно опходи према корисницима превоза.
Забрањено је пушење у возилу, конзумирање алкохола, прљање возила и остављање отпадака.
О свакој врсти незадовољства услугом превоза корисник је у обавези да проследи пружаоцу услуге у духу сарадње и добре намере.
О свакој врсти незадовољства и непоштовање одредби овог Правилника од стане корисника, возач је у обавези да проследи писмену пријаву Комисија за превоз особа са инвалидитетом.

Комисија за превоз особа са инвалидитетом

Члан 17.
Комисија за превоз особа са инвалидитетом (у даљем тексту Комисија) је радно тело које сачињавају представник Удружења грађана која се баве проблемима особа са инвалидитетом (ОСИ), професионални представници Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине (1),Одсека за привреду и друштвене делатности ОУ Рашка(1),и члан Већа задужен за област социјалне заштите (1) и члан Интерресорне комисије.
Комисију решењем именује председник Општине Рашка.
Комисија доноси одлуке на седницама ,већином гласова присутних чланова.

Члан 18.
Комисија обавља следеће послове:
- Комисија утврђује текст конкурса и пратећу документацију и објављује Конкурс за коришћење бесплатног превоза особа са инвалидитетом.
- реализује прописану процедуру спровођења Конкурса,
- прати све активности везане за организацију и реализовање превоза,
- предлаже мере за побољшање квалитета превоза,
- учествује у решавању текућих проблема у непосредном контакту са вршиоцем превоза,
- Општинском већу општине Рашка подноси Извештај о реализацији превоза особа са инвалидитетом на годишњем нивоу.
Стручне , административне и техничке послове за потребе Комисије обавља Одељење за друштвене делатности.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 19.
Овај Правилник, по добијању сагласности од стране Већа, ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске Управе Рашка и званичној веб страници ОУ Рашка.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-47/2018-6
Дана 25. јула 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

Прочитано 4745 пута