email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
петак, 04 мај 2018 15:59

ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПЛАТОА ИСПРЕД ДОМА КУЛТУРЕ У РАШКИ РАДИ ОБАВЉАЊА УГОСТИТЕЉСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА
ЈАВНО ОГЛАШАВА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПЛАТОА ИСПРЕД ДОМА КУЛТУРЕ У РАШКИ РАДИ ОБАВЉАЊА УГОСТИТЕЉСКЕ ДЕЛАТНОСТИ


Kомисија за издавање платоа испред Дома културе у Рашки путем јавног оглашавања, методом прикупљања писмених понуда, на основу решења начелника Општинске управе Рашка, јавно оглашава прикупљање писмених понуда за:
I. Издавање платоа испред Дома културе у Рашки, по утврђеној најнижој цени од 50.000,00 динара без ПДВ-а.

Издаје се у закуп плато који се налази испред Дома културе у Рашки и то: плато укупне површине 80 метара квадратних, за потребе угоститељске делатности.

Простор се издаје у закуп за периодод 15. маја до 30. септембра 2018. године. Простор се не може издавати у подзакуп.
Месечни износ закупнине који буде одређен у поступку прикупљања писмених понуда представљаће пореску основицу за ПДВ.
Закуп наведеног простора подразумева плаћање уговорене закупнине унапред.
Заинтересована лица могу разгледати предмет продаје сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.
Оглас за прикупљање писмених понуда траје до 14. маја 2018. године у 10:00 када је последњи рок за уплату депозита.
Понуде се предају у затвореним ковертама на писарници Општинске управе Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, до 14. маја 2018. године, до 10:00.
Отварање понуда ће се одржати у просторијама Општинске управе у Рашки, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 дана 14. маја 2018. године са почетком у 12,00 часова.
Право учешћа имају сви предузетници који се минимум 3 године у континуитету баве угоститељском делатношћу, који уплате депозит, потпишу изјаву о условима враћања депозита и поднесу пријаву за прикупљање писмених понуда, са назнаком Понуда за плато – не отварати, на адресу из претходног става.
Представници правних лица која учествују у отварању писмених понуда морају предати оверена овлашћења за учешће на отварању понуда.


Пријава за прикупљање писмених понуда обавезно треба да садржи: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив угоститељске радње, матични број, извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју, доказ о измирењу пореских обавеза, доказ о уплати депозита, број жиро рачуна као и изјаву о прихватању услова у вези повраћаја депозита.
Уз понуду понуђач је дужан да достави доказ о уплати 50% од најниже цене предмета продаје на рачун 840-89640-92 модел 97 позив на број 31-087.
Понуђачу који буде изабран за најповољнијег депозит представља део закупнине.
Понуђачима који не буду изабрани за најповољнијег депозит ће се вратити на рачун у року од 10 дана од, дана отварања понуда.
Најповољнији купац дужан је да у року од три дана од дана завршетка продаје, извши уплату купопродајне цене и да у истом року закључи уговор о закупу, с тим да у случају одустанка нема право на повраћај уплаћеног износа.
Закупац је дужан да за време трајања закупа обезбеди неометано обављање програма Центра за културу „Градац" који се одвијају у Дому културе.
За све информације и правила о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда обратити се Општинској управи Рашка на телефон 736-244.

Прочитано 5415 пута