email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
среда, 18 април 2018 11:25

ИЗВЕШТАЈ СА ТРИДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШК

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На 30. седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 16.04.2018. године по хитном поступку одборници су разматрали Одлуку о приступању давању непокретности у закуп непосредном погодбом.
Наиме, Скупштина општине Рашка је донела Одлуку I Број: 06-VIII-29/2018-1 од 13.априла 2018.године о приступању давању непокретности у закуп непосредном погодбом као и Решење о формирању Комисије за давање у закуп непосредном погодбом, у поступку утврђивања цене закупа фабрике у Драганићу IБрој:06-VIII-/2018- од 13.априла 2018.године. Поступак давања у закуп спроводи се у складу са чланом 10. став 1. тачка 13. подтачка 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник Републике Србије'', бр.16/2018). Непокретности у јавној својини могу се изузетно од члана 6. уредбе дати у закуп и ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда када се непокретност која је у јавној својини, односно која ће до дана примопредаје бити стечена у јавну својину, даје у закуп у циљу реализације инвестиционог пројекта којим се у року од највише три године од дана стицања права закупа отпочне индустријска производња и обезбеди, уз обавезу одржавања броја запослених у периоду од пет
година након достизања пуне запослености, најмање 100 нових радних места на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у четврту групу, укључујући и девастирана подручја.
Комисије за давање у закуп непосредном погодбом је сачинила Извештај о давању у закуп фабрике у Драганићу непосредном погодбом бр.464-760/2018 дана
13.04.2018.год у складу са чланом 12. став 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник Републике Србије'', бр.16/2018) и на основу Извештаја о процени тржишне вредности закупнине пословно производног објекта, фабрике текстила, заведеним под бројем 01-111/2018 дана 03.04.2018.год., вештака дипл. инг. грађевинске, машинске и економске струке.
На основу ових докумената, одборници су усвојили одлуку којом се даје у закуп непосредном погодбом Привредном друштву LUSS PROTECT doo Београд, са седиштем у Београду, ул. Тошин бунар бр. 161 и то:
- непокретност, фабрика, у Драганићу нето површине 11.504 м2,
- кат. парцела бр. 1961/1 у укупној површини од 3.47,97 ха, по начину коришћења грађевинска парцела, евидентирана у листу непокретности бр. 119 КО Драганићи, јавна својина општине Рашка, ради реализације инвестиционог пројекта.
Наведена непокретност даје се уз накнаде од у износу од 0,60 евра/м2, односно 6.902,40 евра месечно, у фиксном износу током целог периода закупа у циљу реализације инвестиционог пројекта, у трајању од 15 година, почев од дана закључења Уговора о закупу, с тим да се уговор може продужити два пута по 5 година под истим условима.
У наставку седнице донета је Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Рашка за 2017. годину.

Прочитано 5437 пута