email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
понедељак, 19 фебруар 2018 13:06

ИЗВЕШТАЈ СА ДВАДЕСЕТ СЕДМЕ СЕДНИЦЕ ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На 27. седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 14.02.2018. године одборници су разматрали дневни ред са 16 тачака.
Скупштина је донела Одлуку о усвајању Локалног акционог плана за младе општине Рашка. Овај стратешки документ усвојен је за период 2018-2021.година.
Такође, одборници су у наставку седнице разматрали и усвојили Одлуку о давању сагласности на план и програм рада Центра за социјални рад Рашка за 2018. годину, као и Одлуку о изменама и допунама одлуке о оснивању Центра за социјални рад којом се усклађују надлежности центра у вези са пружањем локалних услуга које се финансирају средствима из буџета општине Рашка.
На седници је усвојена Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање зграда, минималне висине трошкова инвестиционог одржавања и висине накнаде за рад принудног професионалног управника на подручју општине Рашка. Овом одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова зграда дужни издвајати на име текућег, као и инвестиционог одржавања зграда које се налазе на територији општине Рашка, као и износ накнаде коју плаћају власници посебних делова зграда у случају постављања професионалног управника од стране локалне самоуправе, као вид принудне мере. Такође, у складу са новим законом, усвојена је Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама. Под кућним редом, у смислу ове одлуке, подразумевају се општа правила понашања у зградама, обавезна за све станаре, чијим поштовањем ће се обезбедити ред, мир и сигурност у згради, свим станарима неометано коришћење пословних и заједничких делова зграде, као и земљишта за редовну употребу зграде, очување заједничких делова у чистом, исправном и употребљивом стању, сигурном за коришћење.
Усвајањем Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину, створени су услови за предузимање свих мера активног запошљавања и ангажовање средстава планираних у буџету општине Рашка за ту намену. За реализацију мера активне политике запошљавања, које су предвиђене Локалним акционим планом за 2018. годину, средства су планирана у износу од 30.000.000,00 динара.
Скупштина општине Рашка је усвојила Одлуку о начину утврђивања и означавању назива насељених места,улица и тргова и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији општине Рашка. Имајући у виду да је до сада Скупштина општине Рашка доносила одлуке којима се утврђују називи улица у конкретном случају, овом одлуком се сада ствара правни оквир за уређење начина утврђивања и означавања назива насељених места, улица и тргова и начина утврђивања кућних бројева и означавање зграда и грађевинских парцела кућним бројевима, на територији општине Рашка. Такође, детаљно су разрађене надлежности Комисије за утврђивање назива улица и тргова на територији општине Рашка, њен избор и поступак предлагања назива улица и тргова.
Одборници су усвојили и одлуку којом се приступа прибављању непокретности у јавну својину и то катастарске парцеле бр. 1961/1, површине 3.47,97ха, КО Драганићи, јавна својина Републике Србије, изграђеног пословно- производног објекта–фабрика текстила са опремом и пумпну станицу са резервоаром за воду, спратности ПО+0, димензија објекта у основи 163,45м х 73,90м, површине објекта у основи 11.504,00м2.
У даљем раду, одборници су усвојили одлуку којом се дозвољава измена Уговора о закупу грађевинског земљишта бр.1181 од 20.08.2010. године на кат. парцели бр. 4/40 КО Копаоник, јавна својина општине Рашка, закључен на период од 60 година између Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка и Предузећа за управљање пројектима и извођење грађевинских
радова ,,Г-инвест“ д.о.о. Београд, тако што се уговор о закупу закључује са новим закупцем Привредним друштвом ,,Gorsky park“ д.о.о. Београд, који је нови власник објекта.
У складу са Законом о јавној својини Скупштина општине Рашка је усвојила одлуку о давању на коришћење и управљање Центру за културу образовање и информисање ,,Градац“ из Рашке зграде за културу, биоскоп, изграђена на кат. парцели број 487/1 у укупној површини од 444м2, у улици Предрага Вилимоновића,евидентирана у листу непокретности број 198 КО Рашка.
Одборници су усвојили и Одлуку о приступању изради Измена и допуна дела Плана детаљне регулације Суво рудиште на Копаонику. Оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана детаљне регулације утврђује се на око 15,42 ара, и односи се на кат. парцеле бр. 9/3 и 9/4 КО Копаоник. Такође, усвојена је Одлука којом се приступа изради Измена и допуна Плана генералне регулације Лисина – Чајетина – Треска.
На седници су донета и решења о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом Десимирки Фрковић из Рашке и размени грађевинског земљишта непосредном погодбом са Милицом Чорбић из села Градац, као и решење о разрешењу и именовању члана школског одбора у Основној школи „Рашка“.

Прочитано 5155 пута