Одштампајте ову страницу
петак, 27 октобар 2017 07:29

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ 09 - 04/2 АЛЕКСАНДРОВАЦ – КОПАОНИК - НОВИ ПАЗАР - ТУТИН

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)
оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ 09 - 04/2
АЛЕКСАНДРОВАЦ – КОПАОНИК - НОВИ ПАЗАР - ТУТИН
СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ – 09 - 04/2 Александровац - Копаоник - Нови Пазар - Тутин са елементима детаљне регулације, објављена је у „Службеном гласнику РС”, брoj 84/17.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 5. новембра до 20. новембра 2017. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Новог Пазара и општина Александровац, Брус, Рашка и Тутин.
Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.
Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 15. новембром 2017. године.

Прочитано 5974 пута Последњи пут измењено петак, 10 новембар 2017 22:36

Најновије од Општинска управа Рашка