Одштампајте ову страницу
понедељак, 10 јул 2017 14:46

Р Е Ш Е Њ Е о именовању директора ЈКП „Рашка“ у Рашки

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС'', бр. 15/16) и члана 17. и 39. став 1. тачка 10. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'', бр. 91/2008, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина општине Рашка, на предлог Општинске управе Рашка, а на основу спроведеног јавног конкурса, на седници одржаној 07. јула 2017. године, донела је


Р Е Ш Е Њ Е о именовању директора ЈКП „Рашка“ у Рашки


I
РАДОМИР ЈАЋОВИЋ, дипломирани економиста из Супња, именује се за директора Јавног комуналног предузећа ''Рашка'' у Рашки на мандатни период од 4 (четири) године.

II
Именовањем за директора именованом престаје функција вршиоца дужности директора овог предузећа.

III
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.

IV
Ово Решење о именовању директора је коначно и ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном гласнику општине Рашка'' и на интернет страници Општине Рашка.

VI
Решење доставити именованом, Јавном комуналном предузећу ''Рашка'' у Рашки, и надлежним службама.

Образложење
Скупштина општине Рашка је објавила јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка у „Сл. гласнику Републике Србије“ бр. 17/2017 од 06. марта 2017. године, „Сл. гласнику општине Рашка број 174/17“, и у дневном листу „Данас“.
На конкурс је пристигло три пријаве од којих је Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка једну одбацила закључком као непотпуну а две преостале пријаве су прихваћене као потпуне и благовремене.
У складу са законом састављен је списак кандидата: Славица Томић и Радомир Јаћовић међу којима је спроведен изборни поступак.
Како је кандидат Славица Томић одустала од изборног поступка, тачније није се одазвала на позиву за тестирање, комисија је није ни могла оценити, па је тестирање извршено са само једним кандидатом Јаћовић Радомиром.
Након спроведеног тестирања комисија је саставила следећу ранг листу за именовање за директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ а све према мерилима прописаним Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“, број 65/2016):
1. РАДОМИР ЈАЋОВИЋ, дипломирани економиста, из Супња, ул. Николе Тесле бр.15, општина Рашка, просечна оцена 2,94 од могуће максималне оцене 3.
Општинска управа Рашка је, у складу са чланом 41. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС'', бр. 15/16), на основу достављеног записника са ранг листом припремила предлог решења о именовању директора.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Рашка је донела решење као у диспозитиву.

Прочитано 6180 пута

Најновије од Општинска управа Рашка