Одштампајте ову страницу
среда, 12 април 2017 08:00

ИЗВЕШТАЈ СА 21. СЕДНИЦЕ ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На 21.седници Општинског већа усвојен je Предлог одлуке о ауто-такси превозу  путника на територији општине Рашка, којим су прописани ближи услови за обављање ауто-такси превоза. Тако у нашој општини тренутно има 30 такси превозника и 78 возила. 

Чланови Већа су усвојили предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о уређење насеља.  У складу са Законом о прекршајима, прописане су казнене мере дефинисане као казне затвора, новчане казне и рад у јавном инетерсу (од 20-40сати), док се новчана казна може прописати у фиксном износу  и то за физичка лице и одговорно лице у износу од 1.000,оо динара до 50.000,оо динара, за правна лица од 10.000,оо динара до 300.000,оо динара, и за предузетнике од 5.000,оо динара до 150.000,оо динара, а чији износ се дели на пола уколико  се уплата изврши у року од 8 дана.

Усвојен је и предлог Одлуке о грађевинском земљишту, којом је приказан начин располагања грађевинским  земљиштем у јавној својини општине Рашка, као и начин на који се може исто отуђити и то: на основу јавног конкурса ( лицитација и прикупљање понуда)  и непосредном погодбом. У свим наведеним случајевима цена не може бити мања од тржишне цене. 

Општинко веће је усвојило и Предлог Одлуке  о изради и изменама и допунама плана детаљне регулације  дела насеља Супње, чији циљ јесте  усаглашавање са Генералним планом  Рашка 2020.годину.

 Размотрен је и једногласно усвојен  план и програм  васпитно образовног рада у издвојеном објекту на Копаонику  Предшколске установе „Весело детињство“ и дата је сагласност на  план и програм  васпитно  образовног рада  у издвојеном објекту на Копаонику. Овим документом којом се обезбеђује синхронизована, рационална и ефикасна организована делатност свих ученика у раду у току ове године у објекту на Копаонику. Програм је предвиђен за узраст деце од 2,5- 6,5 година, који се спорводи у скалду са предшколским програмом и додатно специјализованим програмом.

 Чланови већа су размотрили и једногласно усвојили Извештај о раду Дома здравља Рашка за 2016.годину.

Општинско веће је усвојило и извештаја о раду  Туристичко-спортске организације „Рашка“ за 2016.годину. Такође је утврђен и од стране чланова већа једногласно усвојен предлог Одлуке о статусној промени ТСО „Рашка" којом је предвиђена подела ТСО „Рашка“. Одлука предвиђа измене и допуне  Оснивачког акта ТСО“Рашка“ у циљу  издвајања установе у области спорта под називом јавна установа „Спортски центар“ Рашка. Усвојена је  је и одлука о усклађивању оснивачког акта  у скалду са Законом о туризму и Законом о јавној својини , у циљу спровођења статусне промене, по коме ТСО „Рашка“ наставља да послује под називом Туристичка организација Рашка, која је организована као установа за туризам. 

 На данашној седници утврђен је и усвојен предлог Одлуке о измени одлуке о локалним и некатегорисаним путевима. 

Чланови Већа су усвојили  Предлог Одлуке о спорвођењу  јавног конкурса  за избор директора Јавног комуналног предузећа „ ПУТЕВИ РАШКА “из Рашке.  

Општинско веће је  размотрило и усвојио предлог Одлуке  оперативног плана одбране од поплава  за воде II реда  за територију општине Рашка за 2017.године која је предвиђена  за следеће водотоке: Брвеничка река, Рудничка река, Радошичка река, Трнавска река, Медаревски поток, Курићки поток , поток у селу Биорци, Белостенски поток и Кучански поток.

Размотрен је, утврђен и усвојен  предлог Одлуке годишњег програма  заштите, уређења  и коришћења пољопривредног земљишта  на територији оштине Рашка за 2017.годину којим се утврђује  врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења истих, улагање средстава, а садржи  и податке о укупној површини по катастарским општинама пољопривредног земљишта  на територији општине Рашка, корисницима пољопривредног земљишта у државној својини, земљишту које није дато на коришћење, као и оном које се планира дати на коришћење. У складу са тим програмом чланови Већа су усвојили предлог Решења о образовању комисије за спорвођењње поступка  јавног надметања за давање у закуп  пољопривредног земљишта  у државној својини на територији општине Рашка, у циљу давање под закуп  без плаћање надокнаде .

Општинско веће је усвојило предлог Одлуке о приступању изради идејног пројекта  за изградњу објекта Дома здравља за специјалистичко консултивне услуге  са хоспиталним делом у насељу Супње. 

 Размотрен је и усвојен Правилник о расподели средстава буџета општине Рашка  намењених месним заједницима. 

Општинско веће је размотрило и закључак Комисије за социјална питања. Од пристиглих 16 захтева, одобрено је 7. Укупан износ одобрених средстава је 175.000,оодинара. 

Одобрена су  новчана средства за образовање и усавршавање и то за два поднета захтева у укупном износу од 60.000,оо динара

 Усвојен  је и Записник  Комисије за спровођење  поступка доделе бесповратних финасијских средстав  из буџета за удружења грађана.  

Чланови Већа су усвоји предлог Правилника о критеријумима и условима доделе једнократне помоћи због штета насталих у случају вандредне ситуације, елементарне непогоде и других несрећа.

Размотрен је усвојен  записник Комсије  за утврђивање последица елементарних  непогода од 06.04.2017.године, где је пристигло  12 захтева, од чега су усвојена три захтева и одобрен износ од 150.000,оо динара за санације насталих штета, два захтева по једногласности комије треба  проследити ЈКП ПУТЕВИ РАШКА , два пристигла захтева проследиће се  МЗ из којих су подносиоци, а четири захтева одбијена као неоснована .

 

10.04.2017.године  

Прочитано 6953 пута

Најновије од Општинска управа Рашка