email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
среда, 22 фебруар 2017 12:23

Радна група за управљање људским ресурсима

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Ha основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник PC" бр. 129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка", бр.91/08 председник Општине доноси

РЕШЕЊЕ

Образује се РАДНА ГРУПА за успостављање послова управљања људским ресурсима у Општинској управи Рашка, у следећем саставу:

1. Стеван Бакрачевић, координатор радне групе

2. Марина Лазовић, заменица координатора радне групе

3. Мирослав Чомагић, члан

4. Слободан Краговић, члан

5. Дарко Радоњић,

 

Задатак Радне групе je да у координацији са начелником Општинске управе и руководиоцима осталих организационих јединица:

 

-   Спроведе процену и анализу тренутног стања no питању управљања људским ресурсима у Општинској управи,

Предложи одговарајући облик организовања послова управљања људским ресурсима и ,сходно томе, систеллатизацију нових радних места,

Пружи подршку начелнику општинске управе у припреми нацрта обавезних аката no Закону о запосленима у АП и ЈЛС (Одлуку о организацији општинске управе, Правилник о организацији и систематизацији радних места и Кадровски план,

Припреми нацрт препоручених оквирних докумената и то: Политике и Процедуре управљања људским ресурсима и Плана комуникације у вези са управљањем људским ресурсима,

Припреми оперативни план за увођење функције управљања људским ресурсима и координира његово спровођење,

Припреми план за прађење и оцену спровођења оперативног плана,

Предложи и припреми нацрт осталих, допунских и додатних прописа, докумената и образаца неопходних за спровођење функције управљања људским ресурсима и обављање послова у вези са управљањем људским ресурсима,

Предложи неопходне измене и допуне у бази података о људским ресурсима,

Врши надзор над успостављањем функције управљања људским ресурсима и подноси редовне извештаје начелнику општинске управе,

Обавља друге активности у вези са увођењем послова и унапређењем функције управљања људским ресурсима, no потреби,

 

Координатор Радне групе се, истовремено, одређује за координатора за сарадњу са Саветом Европе у оквиру пројекта Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи. Радна група може да тражи податке, документа и извештаје који су од значаја за делокруг рада Радне групе од свих органа и организационих јединица општинске управе, a уз пристанак запосленог и од органа државне управе, јавних предузећа и других организација, док ће стручне и административно-техничке послове за потребе Радне групе обављати општинска управа. Радна група je у обавези да најкасније до 5 у месецу поднесе извештај о свом раду председнику Општине.

Рок за извршење побројаних задатака Радне групе je 12 месеци од дана доношења овог решења.

Образложење

 

Чланом 44. ЗЛС прописано je да председник општине усмерава и усклађује рад општинске управе и доноси појединачне акте за које je овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине. Чланом 188. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе прописано je да се код послодавца посебно организују послови упраељања људским ресурсима.

 

Ha основу наведеног одлучено je као у изреци решења.

 

Решење доставити: -Члановима радне групе, -Начелнику општинске управе, -Кадровској евиденцији, -Архиви.

 

Председник 

Игњат Ракитић

Прочитано 8037 пута