email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
четвртак, 02 фебруар 2017 09:06

Издавање у закуп пословног простора

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Одлуке  o престанку права коришћења  на непокретностима, СО Рашка,  I  Број 06- VIII-14/2017-4, и Одлуке о условима и начину издавања у закуп непокретности у јавној својини број ______________________ од ________2017. године, Општинска управа општине Рашка,   расписује
О Г Л А С
за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп
пословног простора

У закуп се издаје следећи пословни простор:
1. Пословни простор у оквиру Нове техничке базе на Копаонику (некадашњи магацини Генекса).
- Простор се састоји од 1 (једне) просторијe у приземљу (магацин број 9), површине 60 m2 и 8 (осам) просторија на спрату, појединачних површина 60 m2. Укупна површина пословног простора износи 540 m2.
Пословни простор се издаје као јединствена целина и не може се појединачно издавати. Може се адаптирати у смештајне капацитете. Издаје  на период од 1 до 3 године, а почетна цена закупа износи  3 еура/ m2.

2. Пословни простор у оквиру Нове техничке базе на Копаонику (некадашњи магацини Генекса).
- Простор се састоји од 3 (три) просторије на спрату, појединачних површина 60 m2. Укупна површина пословног простора износи 180 m2.
Пословни простор се издаје као јединствена целина и не може се појединачно издавати. Може се адаптирати у смештајне капацитете. Издаје  на период од 1 до 3 године, а почетна цена закупа износи  3 еура/ m2.
 
3. Пословни простор ( пријавница у приземљу Управне зграде нове  техничке базе на Копаонику), укупне површине 13 m2 . Простор се издаје на период од 1 године, почетна цена закупа 3 еура/ m2

4. Пословни простор у улици Душановој бр. 10 у Рашки, укупне површине 42 m2. Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 4 еура/ m2.
             5. Пословни простор у улици Ратка Луковића 27А у Рашки, укупне површине 35 m2 . Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 4 еура/ m2.
             6. Пословни простор  у улици Ратка Луковића 27Ц у Рашки, укупне површине 32 m2 . Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 4 еура/ m2.
             7. Пословни простор у улици Душановој бб у Рашки, укупне површине 47 m2 . Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 2 еура/ m2.
 Пословне  просторије  могу се користити за обављање пословне делатности
 Све почетне цене су у динарској противвредности,  без ПДВ-а.
  Пословни простори издају се у закуп јавним оглашавањем у поступку  прикупљања понуда у писаној форми.
      Право подношења понуде имају физичка лица, правна лица и предузетници. који уплате депозит у висини од 10.000,00 динара.
 Депозит се уплаћује на рачун 840-745151843-03, буџет општине Рашка, позив на број 97/ 07-2-2017, сврха уплате: Уплата депозита, а доказ о извршеној уплати доставља се уз писмену понуду. Понуђачу чија понуда није прихваћена, депозит се враћа у року од 10  дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора најповољнијем понуђачу. Понуђачу чија је понуда прихваћена, износ депозита урачунава се у закупнину. Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита, ако у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива закуподавца, одустане од закупа пословног простора или не закључи уговор о закупу пословног простора.
Понуде се достављају на адресу: Општинска управа општине Рашка, Улица Ибарска број  2,
Рашка, у затвореним ковертама са видљивом назнаком „за јавни оглас“.
Уз понуду доставити:
    а) физичка лица – име и презиме, ЈМБГ, адресу, фотокопију личне карте и контакт телефон.
    б) предузетници – име и презиме предузетника,  ЈМБГ и адресу, као и извод из регистра АПР-а,
    в) правна лица - пословно име и седиште, извод из регистра АПР-а , податке о лицу овлашћеном за заступање.
Понуда за пословни простор  мора да садржи:
-  доказ о уплати депозита,
-  назнаку пословног простора  за који се понуда подноси,
-  делатност која ће се обављати ,
-  износ понуђене месечне закупнине по m2
-  време трајања закупа,
-  изјаву да ће се просторије  прихватити у виђеном стању.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања јавног огласа.
Прикупљене понуде ће прегледати комисија, првог радног дана након истека рока за достављање понуда, односно дана: 10.02.2017. године, са почетком у 10 часова, када ће се одабрати најповољније, након чега ће сви понуђачи бити обавештени писаним путем.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена месечна цена закупа по m2.
Уколико на оглас пристигне једна понуда , иста ће се узети у разматрање.
Некомплетне и неблаговремене понуде се неће разматрати.
За све информације јавити се лично у згради ТПЦ-а, трећи спрат, Улица Немањина број 1 или на телефоне: 036/736-100, 036/736-229.


У Рашки, 01.02.2017. год.    

Прочитано 10524 пута