email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
петак, 02 децембар 2016 13:32

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА ЈКП

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 18. став 2, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр.68/2015), члана 4, 5 и 6 Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“, бр 17/2016) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рашка за 2015. годину бр. I Број: 06-VII-36/16-6, („Сл.гласник општине Рашка“ бр.154/2016) и Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП „Рашка“ бр. 101 од дана 16.01.2014. године  ВД Директора ЈКП „Рашка“ објављује следећи 

И Н Т Е Р Н И   К О Н К У РС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

I

ЈКП Рашка, ул. Душанова бр.2а,Рашка, расписује интерни  конкурс за попуну радног  места  –  Пословођа грађевинске групе, на неодређено време.

За радно место – Пословођа грађевинске групе  прописани су следећи услови: ССС, ВШС - грађевинске струке, - 3 године радног искуства. 

Опис послова: организација послова у групи уз кординацију са директором и руководиоцем Р.Ј. за остале делатности. Оперативни део – извођење уз израду понуда за грађевинске и занатске радове. Евиденција доласка и одласка радника на посао. Требовање материјала за групу уз претходну израду наруџбенице за набавку материјала. Израда грађевинксе књиге и ситуације за изведене радове. Врши остале послове из свог домена по налогу непосредног руководиоца

Место рада  за наведено  радно место је седиште послодавца, односно територија општине Рашка на којој послодавац обавља своју делатност.                                             

II

Право да учествују на интерном конкурсу имају запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рашка, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране  тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама чије се зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе општине Рашка.

III

Приликом конкурисања прилажу се следећи докази о испуњености прописаних услова за рад на радном месту Пословођа грађевинске групе: оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, потврда о радном искуству, оверена фотокопија Потврде о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање од стране послодавца код кога је у радном односу на неодређено време у неком од организационих облика из тачке III,  и потврда да је урадном односу на неодређено време у неком од организационих облика из тачке III.

IV

У изборном поступку проверава се: спремност кандидата за обављање радних задатака које захтева радно место, кроз усмени разговор.

V

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана од  дана објављивања огласа на огласној табли у седишту општине Рашка. Рок почиње да тече од 01.12.2016. године и истиче 15.12.2016.године.

Интерни конкурс је објављен 30.11.2016.године.

Лице задужено за давање информација о интерном конкурсу – Срђан Пузовић дипл.правник, бр. телефона - 736-622.

Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: ЈКП „Рашка“, ул. Душанова 2а, Рашка, са назнаком: „ за интерни конкурс“ у затвореној коверти.

VI

Усмени разговор са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, биће обављен  у службеним просторијама ЈКП Рашка, ул. Душанова бр.2а, Рашка, почев од 16.12.2016.године, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.

 

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија образована Решењем ЈКП Рашка, бр.  ___ од 30.11.2016.године.

   

ВД  Директора 

Радомир Јаћовић

 

Решење можете погледати и преузети О В Д Е!

Прочитано 9107 пута