Одштампајте ову страницу
четвртак, 04 фебруар 2016 09:08

Оцена пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 201 б.годину

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Општина Рашка Општинска управа Начелнику Општинске управе 

Р a ш к a

Ha основу члана 24.став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања Стручна комисија формирана за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 201 б.годину je на својој другој седници одржаној дана 01.02.2016.године извршила увид и донела

ОЦЕНУ

Поднетих пројеката на следећи начин:

1. Комисија je разматрала сваки од поднетих пројеката појединачно, утврдила да

сваки од поднетих пројеката испуњава формалне и процедуралне услове за

разматрање и оцењивање, утврдила назив пројекта, висину укупних средстава,

висину средстава за које се аплицира код органа који je расписао јавни позив

( конкурс), утврдила садржину пројекта, време реализације пројекта и медиј преко кога ће предложени пројекат бити реализован.

2. После појединачног разматрања пројеката комисија je приступила оцењивању

поднетих пројеката збирно путем медија којим се предложени пројекат реализује и

утврдила да ће преко програма телевизије, бити емитовани пројекти:

Информисање на Санџак телевизији о збивањима на локалном нивоу, подносиоца Екран д.о.о. Нови Пазар

Остваривање јавног информисања и јавног интереса у медијима на територији општине Рашка подносиоца Тв Јединство медија тим доо Продукција и емитовање телевизијског програма ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања подносиоца Коперникус телевизије Рашка

Упоређујући сва три пројекта, на основу расположиве документације, Комисија je утврдила да сва три емитера емитују свој програм у другом мултиплексу у зони расподеле Копаоник, што значи да je доступност програма гледаоцима који примају сигнал земаљским путем истоветна. Комисија je утврдила да je пријем програма наведених телевизија путем основних пакета кабловских дистрибутера на подручју општине Рашка различит и да се програм Коперникус Телевизије Рашка емитује у основним пакетима свих кабловских оператера на подручју општине Рашка што није случај са остала два предлагача. Комисија je утврдила кадровске и техничке потенцијале наведене у обрасцу 1 пријава за пројекат и утврдила да подносилац Коперникус телевизија Рашка раполаже већим бројем кадрова као и бољу техничку опремљеност за извештавање са територије општине Рашка, чиме се повећава и шанса сваког становника на правовремену и тачну информацију.

Разматрајући заокружену програмску целину, оцењено je да поред информативних жанрова које нуде све три телевизије Коперникус Телевизија Рашка нуди и јутарњи програм уживо, емисију за децу, емисију посвећену спорту, ауторске емисију, емисију на Ромском језику, и директне преносе друштвених, спортских, културних и верских догађаја. Поред тога Коперникус Телевизија Рашка, понудила je да преко Коперникус Кебл Нетворка, путем размене прилога и програма, своје прилоге емитује у емисији Србија он лајн која се преко кабловских и земаљских капацитета КЦН 1 види у целој Србији. Комисија je ценила и остале критеријуме за учешће на конкурсу (став З.тачка 1. до 12).

Имајући у виду све напред наведено Комисија je оценила да je довољно суфинансирати један телевизијски програм и то програм Коперникус телевизије Рашка.

3. Комисија je утврдила да ће путем радија бити реализовани пројекти: Три у три подносиоца Бета Прес д.о.о.

Продукција и емитовање радио програма ради оставривања јавног информисања у области јавног информисања подносица Коперникус радио Рашка.

Комисија je на основу расположиве документације утврдила да програм Радио Рашке поседује локалну, a програм радија Сто Плус регионалну дозволу, те да je у и интересу јавног информисања да оба емитера добију средства. Ценећи све критеријуме Комисија je становишта да ће понуђеним пројектом коперникус Радио Рашка задовољити потребе на локалном нивоу, a да се у циљу интерса на ширем подручју, одређена средства одобре подносиоцу Бета прес д.о.о. и то сразмерно делу који се односи на општину Рашка.

4. Комисија утврдила да су подносиоци програма правна лица, односно предузетници

који се баве производњом медијских садржаја, a који су приложили доказ да ће

суфинасирани медијски садржај бити реализован путем медија:

Мосебо арт студио са пројектом Стани стани Ибар водо Етно уметнички клуб Черењски са пројектом Траг Рашког села СРЗТВР Петреса са пројектом Записи са извора- корени Ha основу расположиве документације комисија je утврдила да Мосебо продукција нуди две получасовне емисије и два текста на интернету . Прва тема емисија je информисања становништва о изградњи 10 хидроелектрана на Ибру, a друга анализа ефикасности акције издавања бесплатних ваучера. Имајући у виду да се ни једна од 10 планираних хидроелектрана на Ибру не гради на подручју општине Рашка ( no пројектима или идејним решењима све се граде на територији града Краљева), a да кампању издавања бесплатних ваучера води Министарсво туризма и у Рашки ТСО комисија je става да се подносиоцу овог пројекта не доделе средства. Разматрајући остала два пројекта независних продукција, ЕУК Черењски и СРЗТВР Петреса комисија je утврдила да се ради о сличним пројектима, али je утврдила да постоји велика несразмера у буџетима пројката. односно да je трошковник ЕУК Черењски no једној емисији дупло већи од трошковника СРЗТР Петреса.

Темама које оба пројекта третитају, a то су живот у селима општине Рашка и останак младих на селу, већ много пута раније бавила се локална телевизија, као и независни аутори који су своје медијске садржаје пласирали на програму Тв-е Рашка. Ценећи и чињеницу да у предложеним пројектима није било никаквог иновативног приступа обради теме, комисија je одлучила да ни једном понуђачу не одобри укупан тражени износ средстава.

5. Комисија je утврдила да je подносилац Дан Граф поднео пројекат под називом

Рашке духовне свечаности -данас и да je то једини пројекат чија ће се реализација

вршити путем штампаних медија.

Имајући у виду предњу чињеницу, као и значај манифестеције Рашке духовне свечаности за промоцију општине Рашка, a ценећи све критеријуме из јавног позива комисја je става да се подносиоцу одобри део средстава који се односи на реализацију пројекта март-јун до када су и обезбеђена средства, a за остали део пројекта подносилац може конкуристи накнадно. Обавеза je подносиоца да сходно одобреним средствима изврши ревизију пројкета.

6. Комисија je утврдила да je подносилац Зоран Николић, предузетник, поднео

пројекат под називом Богатство које се не користи и даје то једини пројекат који се

емитије преко интернет издања.

Имајући у виду предњу чињеницу, a ценеће све критеријуме из јавног позива комисија je става да се подносиоцу пројекта одобри део средства. уз обавезу ревизије пројекта.

 

Имајући у виду све напред наведено Комисија

 

ПРЕДЛАЖЕ

1. Да се средства за суфинансирање пројекта из буџета општине Рашка ради

остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2016 годину ( перид суфинасирања 01.01. до 30.06.2016.године доделе:

Подносиоцу пројекта Бета прес доо у износу од 280.000,00 РСД Подносиоцу пројекта Дан граф у износу од 160.000,00 РСД Подносиоцу пројекта ЕУК Черењски у износу од 90.000,00 РСД Подносиоцу пројекта Петреса у износу од 210.000,00 РСД Подносицу пројекта Коперникус ТВ Рашка у износу од 5.453.682,00 РСД Подносиоцу пројекта Коперникус Радио Рашка у износу од 3.541.416,00

РСД

Подносиоцу пројекта Зоран Николић предузетник у износу од 60.000.00 РСД

2. Обавеза je подносилаца пројеката да сходно одобреним средствима, оценом и предлогом стручне комисије изврше ревизију својих пројеката.

Оцену пројеката сматрајте и образложењем за поднети предлог.

У Рашки дана 01.02.201 б.године

Председник комисије

Мирјана Вујанац

Чланови комисије

Бошко Вељдвић

Славољуб Савић

Весна Вукашиновић

 

Прочитано 6746 пута Последњи пут измењено петак, 05 фебруар 2016 09:09

Најновије од Општинска управа Рашка