Одштампајте ову страницу
петак, 25 децембар 2015 11:32

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У МЕДИЈИМА ЗА 2016.ГОДИНУ

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14), члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2016.годину, и члана 4. став 1. и члана 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 126/14), Начелник Општинске управе Рашка, дана 25.децембра 2016.године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У МЕДИЈИМА ЗА 2016.ГОДИНУ

I. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Предмет овог јавног конкурса је суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Рашка путем медија о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа Општине Рашка као локалне самоуправе, о актуелностима у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине и уметничком стваралаштву.

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја.

Конкурс се расписује за спровођење пројекта, у периоду од 01. јануара до 30.јуна 2016.године.

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима износи 10.000.000,00 динара.

II.   ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

 

Право учешћа на конкурсу има:

 

1. Издавач медија који је уписан у Регистар медија; 

 

2. Правно лице односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

 

Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на конкурсу. Ако је учесник издавач више медија, може учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

 

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту је 80% вредности пројекта.

 

III.КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

Основни критеријуми за оцењивање пројеката:

 

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, а у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању.

 

Посебни критеријуми за оцењивање пројеката:

 

1. Значај пројекта за јавни интерес грађана;

2. Обим и квалитет пређашње сарадње са Општином Рашка кроз медијско извештавање;

 

3. Пројекат, у смислу овог конкурса, треба да подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса;

 

4. Традиција пословања подносиоца пројекта и техничка и кадровска опремљеност на територији општине Рашка;

 

5. Реализација пројекта на територији општине Рашка;

 

6. Да се реализацијом пројекта допринесе да шансе сваког становника на правовремену и тачну информацију буду једнаке и увећане;

 

7. Усмерење медијског стваралаштва и остваривања права на информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група, као и поштовање професионалних и етичких медијских стандарда;

 

8. Мултимедијалност (могућност да се аудио, визуелни и текстуални садржаји обједине у једном медију, као и у једном садржају);

 

9. Већа и лакша доступност аудиторијуму;

 

10. Економична дистрибуција релеватних медијских садржаја;

 

11. Бржа и боља интеракција са корисницима;

 

12. Бржа и комплетнија дистрибуција-лакша исправка, допуна и објава нових информација.

 

IV.ПРИЈАВА НА КОНКУРС

 

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“, који је објављен у правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 126/14).

 

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно приложи и:

 

1. Предлог пројекта (Образац 1)

2. Буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1)

3. Доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а)

4. Решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а)

5. доказ о поседовању фреквенције, дозвола за емитовање програма од регулаторног тела

6. Изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима (дневна присутност на терену, праћење терена)

7. Наративни извештај о реализованим уговорима са Општином рашка у предхоним годинама, са бројем и врстом реализованих медијских садржаја и

8. Доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија-за правно лице односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја.

 

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Рашка www.raska.gov.rs, и у дневном листу „Данас“.

 

Јавни позив за достављање пројеката отворен је од 26.децембра 2015.године до 11.јануара 2016.године.

 

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), непосредно на писарници Општинске управе Рашка или путем поште – на адресу: Општинска управа Рашка, Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2016.годину“.

 

Неблаговремене пријаве на конкурсу, Комисија неће разматрати.

 

Учесник конкурса који је поднео непотпуну односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у одређеном року.

 

У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће ни разматрати.

 

V.ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

 

У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку о избору пројеката у области јавног информисања, који се суфинансирају из буџета Рашка доноси начелник Општинске управе, а на основу образложеног предлога Комисије – и то најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

 

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.

 

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Рашка – www.raska.gоv.rs и достављена сваком учеснику конкурса. Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

 

Након доношења Решења, Општинска управа закључује Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

 

VI.КОМИСИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

 

Оцену пројекта врши стручна комисија, која ће бити састављена од 5 (пет) чланова.

 

Чланове Комисије именује начелник Општинске управе, од којих је већина из реда независних стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

 

Чланови Комисије се могу именовати на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

 

 

Комисија на првој седници бира председника комисије.

 

О раду комисије води се записник.

 

Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници Општине Рашка – www.raska.gov.rs.

 

Позивамо новинарска и медијска удружења , као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове Комисије. Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

 

VII.ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА

 

У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава-на Обрасцу за извештај (Образац 2) прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр.126/14), и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

 

Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је добио буџетска средства је дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним текстовима на сајту – који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

 

1. редни број компакт диска (СD),

2. назив прилога/текста,

3. тема прилога/текста,

4. учесници прилога,

5. емисија у којој је прилог емитован.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

Број: 345-1582/15-1

Дана,25.12.2015.год.

РАШКА

 

                                           

 

Прочитано 6861 пута

Најновије од Општинска управа Рашка