четвртак, 03 децембар 2015 14:42

ОГЛАШАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.  72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012), члана 39. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка", бр. 91/2008, 103/2010, 130/2013 и 140/2014), а у вези са одредбама Закона о оглашавању ("Службени гласник РС", бр. 79/05), Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 18. новембра 2014. године, донела је

О Д Л У К У

О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Предмет

Члан 1.

  Овом одлуком уређују се услови и начин постављања објеката и средстава за оглашавање и оглашавање на отвореном простору на територији општине Рашка (у даљем тексту: општина).

  Оглашавање у смислу ове одлуке је обавештавање преко посебно израђених објеката за оглашавање и других објеката и средстава, којим се препоручује производ, услуга и друга активност или даје друго обавештење или препорука са циљем да је прималац прихвати или користи.

Отворени простор

Члан 2.

  Отворени простор је јавна површина и друга површина са које се могу упућивати визуелне огласне поруке.

  Оглашавање на отвореном простору врши се на начин којим се обезбеђује сигурност пешака, моторних возила и других учесника у саобраћају, штите културно-историјски споменици и добра од општег интереса и чува и унапређује изглед општине.

II - ВРСТЕ ОГЛАШАВАЊА

Оглашавање као делатност

Члан 3.

  Оглашавање као делатност обављају правна лица и предузетници регистровани за вршење ове делатности (у даљем тексту: корисник места), за потребе других лица.

  Оглашавање из става 1. овог члана не може се обављати на објектима од јавног значаја (објекти које користе државни органи и органи општине Рашка, као и јавне службе чији је оснивач република или општина Рашка) и на њима припадајућим површинама.

Оглашавање за сопствене потребе

 

Члан 4.

  Оглашавање за сопствене потребе је истицање пословног имена и оглашавање које, у складу са овом одлуком, врши правно лице, предузетник и физичко лице, ради рекламирања сопствених производа, услуга и других активности или прикупљања понуда, обавештења и сл.

 

III - ОБЈЕКАТ И СРЕДСТВО ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

 

Посебан објекат за оглашавање

 

Члан 5.

  Посебан објекат за оглашавање је наменски израђен објекат постављен на отвореном простору ради оглашавања и то: осветљен, просветљен или неосветљен самостојећи пано, стуб и други сличан објекат.

 

Објекат за слободно оглашавање

 

Члан 6.

  Објекат за слободно оглашавање је посебан објекат који користе грађани и друга заинтересована лица за оглашавање за сопствене потребе, који општина поставља у складу са потребама грађана са подручја те општине.

  О одржавању и чишћењу објекта за слободно оглашавање из става 1. овог члана стара се општина.

 

Стуб јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже

 

Члан 7.

  Стубови јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже могу се користити за постављање средства за оглашавање под условима и на начин предвиђен одредбама ове одлуке.

 

Стајалиште јавног линијског превоза

 

Члан 8.

  Елементи опреме стајалишта јавног линијског превоза путника могу се користити за оглашавање под условима и на начин утврђен посебном одлуком.

 

Остали објекти за оглашавање

 

Члан 9.

  Зграда, привремени монтажни објекат, ограда и подзид и друго могу се користити за постављање средства за оглашавање.

  Средство за оглашавање може се поставити на објекту који представља споменик културе или се налази у заштићеној просторној целини само изузетно и то уз сагласност установе за заштиту споменика културе.

  Површина ограде градилишта и заштитни прекривач грађевинске скеле могу се користити за оглашавање.

Средство за оглашавање може се поставити на објекту на подручју националног парка Копаоник, уз сагласност ЈП НП Копаоник дефинисану посебним уговором о пословно техничкој сарадњи и уз сагласност Завода за заштиту природе Србије који прописује Услове за постављање средстава за оглашавање.

 

Средства за оглашавање

 

Члан 10.

  За оглашавање се могу користити средства за оглашавање која се постављају на објекте из члана 7. и 9. ове одлуке, и то:

- пано, плакат, налепница;

- електронски дисплеј, светлећа слова, ласерски приказ;

- транспарент (платнени, пвц и сл.);

- огласна витрина;

- балон и

- друга средства која садрже огласну поруку. 

  Изузетно од става 1. овог члана, огласна витрина може се поставити на другој површини и као самостојећа.

  Као средство за оглашавање могу се користити и преносиви пано и летак.

 

Поступак и услови за постављање објекта и средства за оглашавање

 

Члан 11.

  Тип, величина, услови и поступак за постављање објеката за оглашавање из чл. 5. и 6. и средстава за оглашавање на објектима из чл. 7. и 9. ове одлуке на територији општине утврђују се правилником који доноси Општинско веће општине Рашка у који ће се за подручје националног парка Копаоник, уврстити већ постојећи типови објеката за оглашавање који су у складу са Условима издатих од Завода за заштиту природе Србије и имају уговорно одобрење ЈП НП Копаоник.

  Предлог акта из става 1. овог члана припрема ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка (у даљем тексту: Дирекција).

 

IV - ОГЛАШАВАЊЕ НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

 

Јавна површина

 

Члан 12.

  Јавна површина у смислу ове одлуке је улица и други општински пут и друга саобраћајна површина (паркинг простор, бициклистичка стаза и др.), трг и јавна зелена површина.

 

Начин оглашавања

 

Члан 13.

  Оглашавање на јавној површини врши се као делатност на објектима из чл. 5. и 7. ове одлуке и као слободно оглашавање на објектима из члана 6. ове одлуке.

  Изузетно од става 1. овог члана, оглашавање на јавној површини се може вршити путем паноа који носи физичко лице и дељењем летка из руке.

 

План места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање

 

Члан 14.

  Место за постављање објеката за оглашавање из чл. 5. и 6. ове одлуке (појединачно или групација) одређује се планом места за постављање објеката за оглашавање на јавној површини (у даљем тексту: план).

 

  Планом се одређују и објекти, односно групација објеката из члана 7. и члана 9. ове одлуке на које се могу постављати средства за оглашавање.

  Планом се утврђује врста, тип објекта, односно средства за оглашавање и ближи услови за њихово постављање.

Планом се одређују места за постављање рекламних објеката на подручју националног парка Копаоник и уколико план обухвати места са рекламним објектима за које у тренутку доношења плана постоји уговорно одобрење од стране ЈП НП Копаоник и која су у складу са условима издатих од Завода за заштиту природе Србије, иста ће се изузети из јавног конкурса.

  План доноси Скупштина општине Рашка.

  План припрема Дирекција.

  Места за постављање објеката за слободно оглашавање на подручју месних заједница одређују се на предлог месне заједнице на чијем подручју се постављају.

  У поступку припреме плана из ст. 5. овог члана, Дирекција прибавља сагласност установе за заштиту споменика културе и субјекта који управља површином, односно објектом обухваћеним планом.

  Дирекција може израду плана поверити стручној организацији.

  План се доноси на период од 5 година.

 

Измена и допуна плана за постављање објеката

 

Члан 15.

  Измена и допуна плана врше се по потреби, по поступку предвиђеном за његово доношење.

  Измена и допуна плана врше се у случају када реализација намене дефинисане урбанистичким планом или измена режима саобраћаја утиче на број и распоред места одређених за постављање објеката за оглашавање.

  Измена и допуна плана важи до истека рока важења плана који се мења.

 

Јавни конкурс

 

Члан 16.

  Објекат, односно средство за оглашавање из чл. 5. и 7. ове одлуке на месту утврђеном планом поставља корисник места, који се одређује на основу јавног конкурса.

 

  Акт о условима и поступку спровођења јавног конкурса

 

Члан 17.

  Поступак, спровођење и садржина јавног конкурса, мерила за вредновање критеријума и друга питања везана за спровођење јавног конкурса на подручју општине Рашка ближе се уређују актом који доноси општинско веће.

  Акт из става 1. овог члана припрема Дирекција.

 

Учесник конкурса

 

Члан 18.

  Право учешћа у поступку прикупљања писаних понуда има правно лице, односно предузетник, под условом да је:

- регистрован за обављање ове врсте делатности;

 

- измирио доспеле обавезе према општини по основу вршења делатности оглашавања на територији града до дана објављивања огласа;

- уплатио депозит за учешће у јавном конкурсу у складу са актом из члана 21. ове одлуке и условима јавног конкурса.

 

Комисија за спровођење јавног конкурса

 

Члан 19.

  Јавни конкурс расписује и спроводи комисија коју образује Општинско веће.

  Број чланова и састав комисије, као и начин обављања стручних и административних послова за потребе комисије утврђују се актом о образовању комисије.

 

Критеријуми за утврђивање ранг-листе

 

Члан 20.

  Комисија из члана 18. става 1. ове одлуке утврђује ранг-листу на основу критеријума, који су дефинисани текстом конкурса.

  Критеријуми који морају бити саставни део текста конкурса су:

1. висина понуђене накнаде за постављање објеката, односно средстава за оглашавање,

2. дужина обављања делатности оглашавања на територији општине.

Комисија у конкурсу може предвидети и додатне критеријуме за утврђивање ранг-листе.

  По коначности ранг-листе комисија доноси одлуку о одређивању корисника места.

  Одлука садржи податке о кориснику, месту, односно пакету места за постављање објекта, односно средства и укупном износу понуђене накнаде.

  Одлуку о избору корисника места комисија доставља Дирекцији и Одсеку за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

 

Накнада за постављање објекта, односно средства

 

Члан 21.

  Утврђени износ накнаде корисник места из члана 19. става 3. ове одлуке, дужан је да исплати једнократно у року од 15 дана од дана потписивања уговора.

 

Дозвола

 

Члан 22.

  Корисник места поставља објекат, односно средство за оглашавање из чл. 5. и 7. ове одлуке на основу дозволе коју издаје Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

  Дозвола из става 1. овог члана издаје се у форми решења за период важења плана и садржи: податке о кориснику места, броју места, месту (појединачно или групација) и условима постављања и коришћења објекта, односно средства, врсти и димензијама објекта, односно средства које се поставља, рок за постављање објекта и време на које се издаје, податке о укупном износу накнаде за постављање објекта, односно средства. 

  Саставни део решења је техничка документација на коју су надлежна јавна предузећа, односно други надлежни привредни субјекти дали сагласност.

 

  Дозволу за оглашавање на начин утврђен у члану 13. ставу 2. ове одлуке издаје Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

  Дозвола за оглашавање из става 4. овог члана садржи услове и време на које се издаје (трасу кретања, димензије паноа, места задржавања, односно стајања и време у коме се врши оглашавање).

  Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине примерак коначног решења доставља Локалној пореској администрацији и општинској комуналној инспекцији.

 

Рок за постављање објекта за оглашавање

 

Члан 23.

  Корисник места дужан је да објекат, односно средство за оглашавање постави, по уплати прве рате накнаде за постављање објекта, односно средства, у року одређеном дозволом.

 

  Уколико корисник места не постави објекат, односно средство за оглашавање у року из става 1. овог члана, организациона јединица, односно субјект који је издао дозволу, доноси решење о престанку важења дозволе, за сва места, односно групацију у целини.

 

Престанак важења дозволе по захтеву корисника

 

Члан 24.

  Корисник места који намерава да престане са оглашавањем пре истека времена за које је дозвола издата, дужан је да о томе обавести Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

  Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у року од 30 дана од дана пријема обавештења доноси решење о престанку важења дозволе из члана 22. ове одлуке, за сва места, и примерак коначног решења доставља Локалној пореској администрацији и општинској комуналној инспекцији.

 

Престанак важења дозволе због измене плана

 

Члан 25.

  У случају измене плана из члана 15. став 2. ове одлуке, услед које се укида место, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине дужан је да кориснику тог места понуди одговарајуће место у складу са планом, уколико такво место постоји.

  Одговарајуће место у смислу става 1. овог члана је место намењено за постављање истог типа и величине објекта, односно средства и налази се у истој зони у смислу одлуке којом се уређује плаћање локалне комуналне таксе.

  Ако корисник места прихвати понуђено место, надлежна орган доноси решење о томе и одређује рок у коме је корисник дужан да објекат, односно средство премести.

  Ако корисник места не прихвати понуђено место или одговарајуће место не постоји, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине доноси решење о престанку важења дозволе за то место.   

  Примерак решења се доставља Локалној пореској администрацији и општинској комуналној инспекцији.

 

  У случају из става 4. овог члана, преостали износ накнаде за постављање објекта, односно средства за оглашавање, умањује се сразмерно броју укинутих места.

  Трошкове уклањања, односно постављања објекта, односно средства за оглашавање у случајевима из става 3. овог члана сноси Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, према приложеном рачуну, а највише до износа накнаде коју за ту врсту услуге наплаћује субјект који управља површином, односно објектом.

 

Престанак важења дозволе због неплаћања таксе

 

Члан 26.

  Дозвола престаје да важи пре истека рока у случају када лице које врши оглашавање не плаћа локалну комуналну таксу у износу утврђеном решењем дуже од два месеца.

  У случају из ст. 1. овог члана, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, на основу података које доставља Локална пореска администрација утврђује да је дозвола за сва места престала да важи и примерак решења доставља надлежној комуналној инспекцији и Локалној пореској администрацији.

 

V - ОГЛАШАВАЊЕ НА ДРУГИМ ПОВРШИНАМА

 

Друга површина

 

Члан 27.

  Друга површина у смислу ове одлуке је површина која није јавна, а видљива је са јавне површине и користи се за оглашавање постављањем објеката, односно средстава за оглашавање у складу са одредбама закона и ове одлуке.

 

Начин оглашавања

 

Члан 28.

  Оглашавање на другим површинама врши се за сопствене потребе и као делатност.

  Оглашавање на површинама из става 1. овог члана врши се само уз сагласност власника, односно корисника те површине.

 

Дозвола

 

Члан 29.

  Оглашавање на другим површинама врши се на основу дозволе коју на захтев заинтересованог лица издаје Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

  Дозвола се издаје у форми решења и садржи нарочито: податке о лицу које врши оглашавање, месту и условима постављања, врсти и димензијама објекта, односно средства које се поставља и време на које се издаје.

  Уз захтев за издавање дозволе прилаже се техничка документација израђена у складу са актом из члана 11. ове одлуке.

  Техничка документација из става 4. овог члана чини саставни део решења.

 

  Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине примерак коначног решења доставља Локалној пореској администрацији и општинској комуналној инспекцији.

 

VI - ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОЈЕ ВРШИ ОГЛАШАВАЊЕ

 

Члан 30.

  Корисник места, односно лице које оглашава за сопствене потребе дужно је да:

1. објекат, односно средство за оглашавање постави и оглашавање врши у складу са дозволом;

2. објекат, односно средство за оглашавање означи пословним, односно личним именом;

3. редовно одржава и стара се о уредном изгледу објекта и средства за оглашавање;

4. објекат, односно средство за оглашавање по престанку важења дозволе о свом трошку уклони, а коришћену површину локације врати у првобитно стање у року од седам дана;

5. објекат, односно средство привремено уклони када је неопходно због извођења неодложних радова на заштити и одржавању комуналних објеката или привремене измене режима саобраћаја, док те околности трају, о трошку општине.

  Поред обавеза из става 1. овог члана, корисник места дужан је да:

1. у периоду постављања декоративне расвете у општини, од 1. децембра до 15. фебруара, дозволи померање средства за оглашавање постављеног на објекту из члана 7. ове одлуке;

2. омогући општини да, уз накнаду, врши оглашавање манифестација и активности које организује или су од значаја за општину, а на основу захтева који се подноси најмање 30 дана пре почетка оглашавања.

  Лице коме је издата дозвола, права утврђена дозволом на основу одредаба ове одлуке не може пренети другом лицу.

 

VII - ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА

 

Члан 31.

  За коришћење објеката и средстава за оглашавање плаћа се локална комунална такса у складу са посебном одлуком.

 

VIII - ЗАБРАНЕ

 

Члан 32.

  Забрањено је:

- лепити или на други начин причвршћивати плакат и другу штампану поруку, односно исписивати огласну поруку на спољашним површинама фасаде, излога, ограде, дрвећа и сл.;

- прљати и оштећивати објекат, односно средство за оглашавање,

- вршити звучно оглашавање на отвореном простору.

 

IX - НАДЗОР

 

Члан 33.

  Надзор над применом одредаба ове одлуке врши организациона јединица општинске управе надлежна за послове саобраћаја.

  Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши општинска комунална инспекција.

 

Члан 34.

  У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:

1. нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака;

2. нареди отклањање последица које су учињене радњама или пропуштањем противно одредбама ове одлуке;

3. нареди уклањање објекта, односно средства за оглашавање,

4. предузме друге мере у складу са законом и прописима општине.

 

Објекат, односно средство за оглашавање уклања се:

 

1. када се објекат, односно средство за оглашавање за чије постављање се место утврђује планом, постави на место које није одређено планом;

2. када се објекат, односно средство за оглашавање постави или користи без дозволе;

3. када је објекат, односно средство за оглашавање постављено или се користи супротно условима утврђеним дозволом;

4. када се промени неки од услова утврђен дозволом, а лице које врши оглашавање се не прилагоди у остављеном року;

5. када објекат, односно средство користи неовлашћено лице,

6. када корисник места или лице које оглашава за сопствене потребе објекат, односно средство за оглашавање не доведе у исправно и уредно стање у року који решењем одреди комунални инспектор.

  Уклањање објекта и средства за оглашавање врши се о трошку корисника места, односно лица које врши оглашавање за сопствене потребе.

  Ако лице из става 3. овог члана не поступи по решењу комуналног инспектора и не уклони објекат, односно средство за оглашавање, решење ће се извршити преко другог лица, у складу са законом.

  Ако је решењем инспектора наложено уклањање плаката, а лице коме је мера наложена не поступи по решењу или је лице које је лепило плакат непознато, решење се може извршити преко субјекта коме је општина поверила одржавање чистоће.

  О уклањању објекта за оглашавање комунални инспектор обавештава надлежни орган који је издао дозволу.

  По пријему обавештења из става 6. овог члана, надлежни орган који је издао дозволу доноси решење о престанку важења дозволе.

 

X - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 35.

  Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице:

 

- ако објекат за оглашавање постави на месту које није утврђено планом (члан 14. став 1. и 2);

- ако објекат за оглашавање постави или користи без дозволе или супротно дозволи надлежне организационе јединице, односно другог субјекта у чијој је надлежности управљање, заштита и одржавање пута (чл. 22, 29. и 30. став 3),

- ако оглашавање из члана 13. став 2. ове одлуке врши без дозволе или супротно дозволи (члан 22. ст. 4. и 5);

- ако поступа супротно одредбама члана 30. ове одлуке. 

  За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара.

  За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице новчаном казном од 250 до 25.000 динара.

 

Члан 36.

Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за прекршај правно лице и предузетник ако поступи супротно забранама из члана 32. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице новчаном казном од 2.500 динара.

Новчану казну из ст. 1. и 2. овог члана наплаћује на лицу места комунални инспектор.

XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

 Скупштина општине донеће план из члана 14. ове одлуке у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 38.

 Општинско веће донеће акт из члана 11. ове одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

 Општинско веће донеће акт из члана 17. ове одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 39.

 Власник објекта за оглашавање из члана 5. ове одлуке, постављеног на јавној површини до дана ступања на снагу ове одлуке на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу ове одлуке или по другом правном основу, на месту које планом не буде предвиђено за постављање објекта за оглашавање, дужан је да објекат уклони са јавне површине у року од седам дана од дана објављивања плана и да коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 40.

 Власник објекта за оглашавање из члана 5. ове одлуке, постављеног на јавној површини до дана ступања на снагу ове одлуке, на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу ове одлуке или по другом правном основу, на месту које планом буде предвиђено за постављање објекта за оглашавање, дужан је да објекат уклони у року од три дана од дана коначности одлуке о избору другог корисника места и да коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 41.

Власник објекта, односно средства за оглашавање постављеног на другој површини до дана ступања на снагу ове одлуке на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу ове одлуке или по другом правном основу, дужан је да захтев за издавање дозволе у складу са одредбама ове одлуке поднесе у року од 30 дана од дана ступања на снагу акта из члана 11. ове одлуке.

Ако власник објекта из става 1. овог члана не поднесе захтев у прописаном року, односно захтев буде одбијен, дужан је да објекат уклони и коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 42.

Власник средства за оглашавање постављеног на јавној површини до дана ступања на снагу ове одлуке, изузев на објекту из члана 7. ове одлуке, дужан је да средство за оглашавање уклони у року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке и коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 43.

Власник средства за оглашавање постављеног на објекту из члана 7. ове одлуке до дана ступања на снагу ове одлуке, на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу ове одлуке или по другом правном основу, на месту које планом не буде предвиђено за постављање средства за оглашавање, дужан је да средство уклони у року од седам дана од дана објављивања плана и да коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 44.

Власник средства за оглашавање постављеног на објекту из члана 7. ове одлуке до дана ступања на снагу ове одлуке, на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу ове одлуке или по другом правном основу, на месту које планом буде предвиђено за постављање средства за оглашавање, дужан је да средство уклони у року од три дана од коначности одлуке о избору другог корисника места и да коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 45.

Лице које врши оглашавање за сопствене потребе на објекту, односно средству за оглашавање постављеном на јавној површини до дана ступања на снагу ове одлуке, дужно је да објекат, односно средство уклони у року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке и да коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 46.

Ако власник објекта, односно средства за оглашавање из чл. 39-44. или лице из члана 45. ове одлуке, не уклони објекат, односно средство у складу са одредбама ове одлуке, комунални инспектор наложиће уклањање објекта, односно средстава на начин и по поступку предвиђеном у члану 34. ове одлуке.

Члан 47.

Захтеви за постављање објекта, односно средства за оглашавање који су поднети до ступања на снагу ове одлуке решаваће се по одредбама ове одлуке.

Члан 48.

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе Одлука о постављању билборда и рекламних паноа (бандерашица) на подручју општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка", бр. 80/2006) и одредбе чл. 42-46, члан 62. став 2. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене ("Службени гласник општине Рашка", бр. 128/2012).

Члан 49.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Рашка ". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-24/2014-6

Дана 18. новембра 2014. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

 

Прочитано 6818 пута