четвртак, 03 децембар 2015 14:39

Oдабир пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање удружења

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 3, став 1. и члана 5, став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14) и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 03. децембра 2015. године, донело је 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру пројеката којима се из буџета општине  Рашка додељују средства за финансирање удружења 

                                                    Члан 1.

Овим Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање пројеката из области бриге о деци и хуманитарних програма по спроведеном јавном конкурсу који је за потребе општине Рашка расписала конкурсна комисија 03.11.2015. године за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима  из буџета општине Рашка.

Члан 2.

Средства буџета општине Рашка за 2015. годину, намењена дотацијама удружењима, додељују се, следећим удружењима, за спровођење следећих пројеката, у следећим износима: 

Ред. бр. Назив  удружења назив пројекта бр. бод. Износ у дин.

1. МОЖ  РАШКА „РЕЧ КОЈА ЗНАЧИ ВИШЕ ОД СВИХ ДАВАЊА“ 58 20.000

2. УДРУЖЕЊЕ „КРЕАТИВКО“ „ЗАНАТИ НАШЕГ КРАЈА“ 67 40.200

3. УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА РАШКА „ДОБРО ДЕЛО“ 53 10.000

4. ЦАК „ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ“ 61 25.000

5. ДЕЧЈИ САВЕЗ РАШКА „НАШ ДАН“ 78 74.800

УКУПНО                      170.000

 

Члан 3.

Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника општине Рашка и удружења.

Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.

Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом. 

Удружење је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештај о реализацији пројекта.

Извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекат не траје дуже од шест месеци и након реализације пројекта, а садржи, нарочито: податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

Члан 4.

За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и именоване невладине организације.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Члан 6.

Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет и финансије и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-58/15-6

Дана, 03. децембра 2015. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

Прочитано 6404 пута