email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
четвртак, 12 новембар 2015 13:48

КОНКУРС за доделу дотација Удружењима грађана за финансирање или суфинансирање пројеката из области бриге о деци и хуманитарних програма општине Рашка за 2015.годину

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

У складу са чланом 38. Закона о удружењима(„Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2015. годину, председник општине, расписује:

 

КОНКУРС

за доделу дотација Удружењима грађана за финансирање или суфинансирање пројеката из области бриге о деци и хуманитарних програма општине Рашка за 2015.годину, из нерасподељених  средстава

 

Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу из области: хуманитарних програма, друштвена брига о деци, и програма заштите људских права.

На конкурсу може да учествује удружење:

• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територији општине Рашка или на територији републике Србије, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине Рашка или да своје активности реализује на територији општине Рашка.

• које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта; 

• које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању пројекта, уколико је било носилац пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације пројекта, то јест оно које је поднело годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре;извештај о раду са финансијским показатељима за претходну годину.(оригинал завршног рачуна за 2014. годину доставити комисији након одговора А.П.Р.)

• које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; 

• које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност; 

• које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

Овим конкурсом планирана средства за финансирање и суфинансирање пројеката удружења из буџета општине Рашка износе 170.000,00 динара. 

Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до23.децембра 2015. године.

Удружења могу поднети само један пројекат из ове области.

 

Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

1. пријавни образац (који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта) – попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин,пожељно на рачунару;

2. попуњен образац наративног буџета пројекта,

3. фотокопију решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне делатности (АПР);

4. копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне делатности);

5. фотокопију картона депонованих потписа и ОП образац;

6. копију Статута подносиоца пријаве 

7. доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;

8. потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује.

 

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком„ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈE УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРOЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ БРИГЕ О ДЕЦИ И ХУМАНИТАРНИХ ПРОГРАМА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси. 

Пријава се шаље поштом или лично предаје на доленазначеној адреси:

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА-УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Рашкаwww.raska.gov.rs

За додатне информације можете се обратити на број телефона 062/454969 Кузмановић Младен , или на е маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

 

1. Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног позива.

2. Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници oпштине Рашкаили / и на огласној табли Општинске управе општине Рашкау року од15 дана од дана истека рока за подношење пријава. 

На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, учесници конкурса имају право приговора у року од 3 (три) дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 8 (осам) дана од дана његовог пријема.

3. Одлука о избору пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање или суфинансирање пројеката удружења, Општинско веће  доноси у року од 15 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања.

 

Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета општине Рашка се објављује на Огласној табли Општинске управе и на званичној интернет презентацији општине.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не одговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјал се неће оцењивати/бодова

Општина Рашка као давалац средстава задржава право да од учесника конкурса по потреби затражи додатну документацију и информације.

Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.

 

Конкурс се објављује на Огласној табли Општинске управе општине Рашка и на званичној интернет презентацији општине Рашка www.raska.gov.rs.

ОПШТИНА РАШКА

II Број  5     /1 5

Дана: 03.новембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

Прочитано 7877 пута Последњи пут измењено понедељак, 16 новембар 2015 07:17