среда, 23 септембар 2015 10:42

Пружање подршке за заштиту географског порекла

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

1. Основне информације

Европски ПРОГРЕС је вишедонаторски програм који финансирају Европска унија (ЕУ), Влада Швајцарске и Влада Републике Србије, а који је замишљен као подршка одрживом развоју на југоистоку и југозападу Србије. Програм је концептуализован у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије (СЕИО), која је одговорна за праћење имплементације, као и пружање помоћи и олакшавање рада. Канцеларији Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) одобрен је почетни буџет од 17,46 милиона Евра и она сноси одговорност за укупно спровођење Програма. 

Својим мулти-секторским приступом, овај Програм допринеће одрживом развоју недовољно развијених области и стварању повољнијег окружења за раст инфраструктуре и услова за пословање путем јачање локалне управе, побољшања вертикалне координације, планирања и управљачких способности, побољшања пословног окружења и развоја, као и унапређења имплементације политика инклузије у друштво и запошљавања. 

Програм своје активности спроводи ради постизања четири главна резултата, а начела доброг управљања су уткана као трансверзални аспект целокупне интервенције: 

 

1. Јачање локалне управе, капацитета за планирање и управљање кроз увођење нових, односно побољшање/укидање постојећих процедура и процеса у складу са начелима доброг управљања 

2. Увећање конкурентности локалне привреде кроз побољшање пословног окружења и управљачких, односно организационих капацитета малих и средњих предузећа, као и пољопривредних задруга. 

3. Бољи приступ запослењу којим се нуде једнаке могућности како мушкарцима тако и женама, као и социјална инклузија најугроженијих и маргинализованих група кроз развој и имплементацију локалних политика, а све са резултатом смањења имиграције ван југоистока и југозапада Србије. 

4. Предочавање широј јавности ефеката приступања Србије Европској унији. 

Коначни корисници – али и кључни актери са израженим финансијским доприносом овом Програму – су 34 локалне самоуправе треће и четврте групе нивоа развијености општина, које имају одговорност да преузму власништво над активностима имплементираним на својој територији: 

 

 Нови Пазар, Рашка и Тутин у Рашком округу 

 Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница у Златиборском округу  

 Ивањица у Моравичком округу 

 Прокупље, Блаце, Житорађа, Куршумлија у Топличком округу 

 Лесковац, Бојник, Власотинце, Лебане, Медвеђа и Црна Трава у Јабланичком округу 

 Врање, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица и Трговиште у Пчињском округу 

 Брус у Расинском округу 

 Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина и Сврљиг у Нишавском округу 

 Бабушница, Бела Паланка у Пиротском округу 

 Књажевац у Зајечарском округу. 

У остале кориснике спадају установе чији су оснивачи ЛСУ и јавно-комунална предузећа, организације цивилног друштва (ОЦД) и медији у ЛСУ које учествују, док су управо грађани југоисточне и југозападне Србије ти који осећају највећу корист од Програма. 

2. Оправданост интервенције 

Ознака географског порекла (ОГП) је знак који се налази на производима специфичног географског порекла, а који поседују одређени квалитет или углед због тог порекла. Да би могао да функционише као ОГП, знак мора да идентификује производ као робу која потиче из одређеног места. Сертификација производа са ОГП је гарант потрошачима да производ поседује јединствену комбинацију локалних природних богатстава и традиције, знања и вештина које се често преносе са генерације на генерацију само у оквиру одређене територије. Употреба ОГП омогућава произвођачима да добију бољу препознатљивост на тржишту, а често и бољу цену. 

Многи производи из Србије имају потенцијал да увећају тржиште кроз сертификацију ОГП. Штавише, пошто се сертификацијом производ повезује са одређеном територијом, у садејству тиме се доприноси и промоцији специфичне области и доприноси ширем привредном утицају. У некким скорашњим студијама указано је да се потражња тржишта за производима са додатом вредношћу увећала током протекле деценије.  

У складу са законом постоје две врсте ОГП за пољопривредне производе  у Србији: 

 Заштићеног име порекла (ЗИП) коју представља географски назив земље, региона или локалитета, тј. „производа који одатле потиче, чији су квалитет и посебна својства искључиво или битно условљени географском средином“ 

 Заштићена географска ознака (ЗГО) која идентификује одређени производ као производ пореклом са територије одређене земље, региона или локалитета са те територије, где се одређени квалитет, репутација или друге карактеристике производа суштински могу приписати његовом географском пореклу и чија се производња и/или, прерада и/или припрема одвијају на одређеном ограниченом подручју.

Постоји осам производа са заштићеном ЗГО у подручју Програма. Међутим, у овом тренутку само лесковачки домаћи ајвар има овлашћеног корисника ОГП (Удружење Лесковачки ајвар). Скоро сви производи су препознати на тржишту и имају значајан потенцијал за увећање производње. Потенцијални овлашћени корисници ОГП могу добити и помоћ у процесима сертификације и маркетиншког приступа. Такође, актерима се могу обезбедити добити едукације и њихова свест се може подићи у вези са процесом сертификације, помоћи у организацији производње, промоцији и појављивању на тржишту. 

Постоји велики број млечних и месних производа произведених по традиционалној рецептури који се могу заштитити у овом региону. Тим производима се може пружити подршка у процесу израде елабората или пруањем опште техничке подршке која укључује подизање нивоа знања у вези са израдом елабората и сертификацијом овлашћених корисника ОГП.  

3. Циљеви интервенције 

Општи циљ: већа конкурентност локалне привреде кроз унапређену конкурентност производа. 

Специфични циљ: најмање три нова пољопривредна производа се региструју за заштићено име порекла, односно заштићену географску ознаку, или се ОГП за постојеће ЗИП или ЗГО производе унапређује и сертификују се нови овлашћени корисници. 

4. Предмет јавног позива 

Овим позивом Програм има намеру да обезбеди подршку за ЗИП или ЗГО сертификацију производа из југозападне и југоистоичне Србије. Поред тога, произвођач робе може да се пријави за регистрацију као овлашћени корисник. Стога, подносилац захтева може да се кандидује само за један од следећих типова подршке: 

i. Пружање техничке помоћи и израда неопходних студија и елабората за Заштићено име порекла, као и регистрација ознаке географског порекла

ii. Пружање техничке помоћи и израда неопходних студија и елабората за Заштићену географску ознаку, као и регистрација ознаке географског порекла

iii. Пружање техничке помоћи и израда неопходних студија и елабората за сертификацију овлашћених корисника географског порекла, као и добијање сертификата 

iv. Пружање техничке помоћи и израда неопходних студија и елабората за унапређење постојећих сертификованих ЗИП и ЗГО производа. 

5. Изборни критеријуми

Све пријаве пролазе административну проверу, а оне које је прођу пролазе кроз техничку евалуацију са следећим критеријумима: 

• Допринос конкурентности 

• Број корисника 

• Производни капацитети 

Евалуациона табела пружа увиде у кључна питања која ће се разматрати током процене пријава, као и податке о оцењивању. 

Изборни критеријуми за пријаве

Максималан резултат

1. Допринос конкурентности

50

Релеавнтност предлога мери се у односу на његов утицај на конкурентност подносиоца пријаве и географски регион на који се иста односи, тј. Увећану вредност производа, тржишни потенцијал и допринос руралном развоју и очувању културног идентитета и традиционалних начина култивације.

Максимално десет поена додељује се за сваку од следећих ставки: (1) очекује се да ће се вредност производа увећати за најмање 5%; (2) предложена интервенција је заснована на спроведеној анализи тржишта; (3) производ се производи на територији више од једне локалне самоуправе и постоји међуопштинска сарадња; (4) производ има утврђену репутацију у региону и (5) увећање производње производа би ангажовало остале актере у вредносном ланцу

 

50

2. Број корисника

30

2.1. Директни корисници

Процениће се број активних произвођача како би се утврдио број директних корисника. Пет поена биће додељено подносиоцима пријава са до 20 произвођача, десет поена подносиоцима пријава са до 100 произвођача и 15 поена подносиоцима пријава са преко 100 произвођача.

 

15

2.2. Индиректни корисници

Процениће се очекивана територија за пласман производа како и се утврдио број индиректних корисника

Пет поена биће додељено територији са мање од 10.000 становника, десет поена територији са мање од 100.000 становника и 15 поена територији са више од 100.000 становника

15


3. Производни капацитети

15

Процениће се раскорак између тренутне и потенцијалне производње како би се поткрепио потенцијал за повећање производње

Пет поена биће додељено за производњу повећану до 20%, десет поена за производњу повећану до 50% и 20 поена за производњу повећану изнад 50%

 

20

УКУПНИ РЕЗУЛТАТ

100

Разматраће се само пријаве којима се додели резултат од најмање 20 поена у категорији „Допринос конкурентности“, као и најмањи укупни резултат од 60 поена. 

Европски ПРОГРЕС задржава право да прилагоди висину прага доделе поена на основу инпута добијених из свих поднесених пријава. 

Након вредновања ће се утврдити табела са списком пријава поређаних по висини резултата, као и резервни списак у складу са истим критеријумима. 

6. Смернице за подносиоце пријава

Општи критеријуми – ко има право учешћа

• Позив је ограничен на кандидате у складу са тачком 1 и 2 члана 18 Закона о ознакама географског порекла Републике Србије  

• Подносилац пријаве мора бити физичко или правно лице, удружење или установа какоје уређено законом 

• Подносилац пријаве мора бити регистрован на територији 34 ЛСУ  Програма са почетком најкасније у јуну 2015.г.  

• Подносилац пријаве не може да примењује подстицаје добијене од било које институције и донатора по истом основу током наведеног периода. 

 

Програм изразито подстиче маргинализоване групе, укључујући предузетнице, да учествују у складу са начелом економског јачања и социјалне инклузије. 

 

Број пријава и додела средстава по пријавама

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву према овом јавном позиву. 

 

Трајање интервенције 

Планирано трајање интервенције не може прећи 18 месеци. 

 

Финансијска средства која обезбеђује Европски ПРОГРЕС 

i. Укупни индикативни износ расположив за овај позивза подношење предлога пројеката је 42.000€ 

ii. Европски ПРОГРЕС неће извршити пренос средстава изабраним подносиоцима пријава, већ ће уговорити сарадњу са консултантском фирмом и/или сертификационим телима, као и директно платити сертификационим телима све припадајуће таксе и лабораторијске тестове 

iii. Европски ПРОГРЕС задржава право да не изврши доделу свих средстава на располагању. 

Суфинансирање подносиоца пријава  

Подносилац пријаве који се пријави за сертификацију овлашћеног корисника Ознаке географског порекла обавезан је да суфинансира пројекат. Трошкови суфинансирања односе се на обавезну контролну посету сертификационог тела у временском року од две године након добијања сертификата. 

Процес подношења пријаве 

i. Кандидат подноси пријаву (Анекс А), образац за достављање предлога (Анекс 1) са свим пратећих докумената (Анекс 2) 

ii. Евалуациона комисија Програма вреднује предлоге и обавештава кандидате о донетим одлукама 

iii. Кандидат потписује уговор о донацији са Европским ПРОГРЕСом

iv. Европски ПРОГРЕС набавља консултантске услуге за предметне активности 

v. Кандидат коме се доделе средства подноси финални извештај о стању уведеног стандарда најкасније до 1. фебруара 2017. 

Где и како слати послати пријаву 

Обрасци пријаве са траженим пратећим документима морају се поднети у једном оригиналном примерку и једној копији величине А4. Комплетан пакет пријаве мора се такође доставити и у електронском формату (на ЦД-РОМу). Електронски формат мора бити у потпуности идентичан папирној верзији. 

На коверти морају стајати исписане следеће информације: 

 

• Референтни бројеви позива за подношење предлога 

• Назив позива за подношење предлога 

• Пуно име и адреса подносиоца пријаве и 

• Реченица „Нот то бе опенед бефоре тхе опенинг сессион“ и „НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗВАНИЧНОГ ОТВАРАЊА ПРИЈАВА“.

Пријаву треба послати у запечаћеној коверти препорученом поштом, приватном курирском службом или доставити лично (испоручиоцу се даје потврда о пријему са потписом и печатом) на једну од доле наведених адреса, и то пре наведеног рока: 

Еуропеан ПРОГРЕС 

Ћирила и Методија 23, 

18000 Ниш, Република Србија  

или

Крагујевачка 1,

36300 Нови Пазар, Република Србија

или 

Кнеза Милоша 52,

17 500 Врање, Република Србија.

Пријаве послате на било који други начин (нпр факсом или емаилом) или испоручене на неку другу адресу биће одбијене. 

Рок за подношење пријава

Крајњи рок за подношење пријава је 23. октобар 2015.г у 15:00х, што треба да буде евидентно на потписаној и датираној потврди. Сва концептна писма и комплетиране пријаве достављени након истека крајњег рока ће аутоматски бити одбијени. 

Индикативни распоред за процес подношења пријава и вредновање следи: 

Разматраће се само пријаве којима се додели резултат од најмање 20 поена у категорији „Допринос конкурентности“, као и најмањи укупни резултат од 60 поена. 

Европски ПРОГРЕС задржава право да прилагоди висину прага доделе поена на основу инпута добијених из свих поднесених пријава. 

Након вредновања ће се утврдити табела са списком пријава поређаних по висини резултата, као и резервни списак у складу са истим критеријумима. 

6. Смернице за подносиоце пријава

Општи критеријуми – ко има право учешћа

• Позив је ограничен на кандидате у складу са тачком 1 и 2 члана 18 Закона о ознакама географског порекла Републике Србије  

• Подносилац пријаве мора бити физичко или правно лице, удружење или установа какоје уређено законом 

• Подносилац пријаве мора бити регистрован на територији 34 ЛСУ  Програма са почетком најкасније у јуну 2015.г.  

• Подносилац пријаве не може да примењује подстицаје добијене од било које институције и донатора по истом основу током наведеног периода. 

Програм изразито подстиче маргинализоване групе, укључујући предузетнице, да учествују у складу са начелом економског јачања и социјалне инклузије. 

Број пријава и додела средстава по пријавама

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву према овом јавном позиву. 

Трајање интервенције 

Планирано трајање интервенције не може прећи 18 месеци. 

Финансијска средства која обезбеђује Европски ПРОГРЕС 

i. Укупни индикативни износ расположив за овај позивза подношење предлога пројеката је 42.000€ 

ii. Европски ПРОГРЕС неће извршити пренос средстава изабраним подносиоцима пријава, већ ће уговорити сарадњу са консултантском фирмом и/или сертификационим телима, као и директно платити сертификационим телима све припадајуће таксе и лабораторијске тестове 

iii. Европски ПРОГРЕС задржава право да не изврши доделу свих средстава на располагању. 

Суфинансирање подносиоца пријава  

Подносилац пријаве који се пријави за сертификацију овлашћеног корисника Ознаке географског порекла обавезан је да суфинансира пројекат. Трошкови суфинансирања односе се на обавезну контролну посету сертификационог тела у временском року од две године након добијања сертификата. 

Процес подношења пријаве 

i. Кандидат подноси пријаву (Анекс А), образац за достављање предлога (Анекс 1) са свим пратећих докумената (Анекс 2) 

ii. Евалуациона комисија Програма вреднује предлоге и обавештава кандидате о донетим одлукама 

iii. Кандидат потписује уговор о донацији са Европским ПРОГРЕСом

iv. Европски ПРОГРЕС набавља консултантске услуге за предметне активности 

v. Кандидат коме се доделе средства подноси финални извештај о стању уведеног стандарда најкасније до 1. фебруара 2017. 

Где и како слати послати пријаву 

Обрасци пријаве са траженим пратећим документима морају се поднети у једном оригиналном примерку и једној копији величине А4. Комплетан пакет пријаве мора се такође доставити и у електронском формату (на ЦД-РОМу). Електронски формат мора бити у потпуности идентичан папирној верзији. 

На коверти морају стајати исписане следеће информације: 

 

• Референтни бројеви позива за подношење предлога 

• Назив позива за подношење предлога 

• Пуно име и адреса подносиоца пријаве и 

• Реченица „Нот то бе опенед бефоре тхе опенинг сессион“ и „НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗВАНИЧНОГ ОТВАРАЊА ПРИЈАВА“.

 

Пријаву треба послати у запечаћеној коверти препорученом поштом, приватном курирском службом или доставити лично (испоручиоцу се даје потврда о пријему са потписом и печатом) на једну од доле наведених адреса, и то пре наведеног рока: 

 

Еуропеан ПРОГРЕС 

Ћирила и Методија 23, 

18000 Ниш, Република Србија  

или

Крагујевачка 1,

36300 Нови Пазар, Република Србија

или 

Кнеза Милоша 52,

17 500 Врање, Република Србија.

Пријаве послате на било који други начин (нпр факсом или емаилом) или испоручене на неку другу адресу биће одбијене. 

Рок за подношење пријава

Крајњи рок за подношење пријава је 23. октобар 2015.г у 15:00х, што треба да буде евидентно на потписаној и датираној потврди. Сва концептна писма и комплетиране пријаве достављени након истека крајњег рока ће аутоматски бити одбијени. 

Индикативни распоред за процес подношења пријава и вредновање следи: 

АКТИВНОСТ

ДАТУМ (потврдиће се)

ВРЕМЕ*

Објављивање позива

10. септембар 2015.

-

Регионалне инфо сесије

15-25. септембар 2015.

-

Крајњи рок за подношење пријава

23. октобар 2015.

15:00

Обавештење кандидатима у вези са вредновањем пријава

20. новембар 2015.

-

Потписивање уговора о донацији

децембар 2015

-

* Сатница је изражена у временској зони државе Уговарача. 

Додатне информације за пријаве 

Питања се могу послати емаилом најкасније десет дана пре истека рока за подношење концепта и комплетних пријава на прогрес.процуремент@унопс.орг, уз јасно навођење референце позива за подношење предлога пројеката. Уговарач нема обавезу да пружа икаква појашњења након истека овог рока. 

Одговори се морају послати најкасније седам дана пре истека крајњег рока за достављање пријава. У интересу једнаког третмана свих подносиоца пријава Уговарач не може дати претходно мишљење о квалификованости неког кандидата, партнера или акције. 

Питања која могу бити од важности за остале кандидате ће заједно са одговорима бити објављена на Интернету: http://www.euprogres.org/konkursi.php?oblast=pozivi.

Према томе, изразито се препоручује редовно посећивање горе наведене интернет странице у циљу информисања о објављеним питањима и одговорима. 

 

7. Обавезе у погледу брендирања и видљивости 

Од подносилаца пријаве који добију средства очекује се да се придржавају обавеза у погледу комуникација и видљивости које одреди Европски ПРОГРЕС. Програм ће примаоцима средстава обезбедити одговарајуће смернице и остале информације пре почетка имплементације пројекта. 

Овим обавезама обухваћени су писани и визуелни идентитет Европског ПРОГРЕСа, донатора и агенције за имплементацију и односе се на штампане, електронске и све друге материјале, презентације, банер, позивнице, знакове, плакете односно робу купљену средствима које су обезбедили донатори и којима управља Европски ПРОГРЕС. 

 

8. Праћење, извештавање и евалуација

Подносиоци пријаве који добију средства морају сами да надзиру сопствене пројекте и да праве одговарајуће белешке, укључујући и документацију, процедуре и фотографије, према потреби. 

Од подносилаца пријаве који добију средства очекује се да на крају пројекта поднесу финални извештај о свим изведеним активностима. 

 ОПШИРНИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ЛИНКУ http://www.europeanprogres.org/konten/sr/306/Pruzanje-podrske-za-zastitu-geografskog-porekla/

Прочитано 6738 пута Последњи пут измењено среда, 23 септембар 2015 10:46