email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
среда, 27 мај 2015 11:45

Именовање директора ЈКП „Рашка“ у Рашки

Написао
Оцените овај чланак
(1 Глас)

На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС'', бр. 119/2012) и члана 17. и 39. став 1. тачка 10. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'', бр. 91/2008, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14), Скупштина општине Рашка, на предлог Општинске управе Рашка, на седници одржаној 22. маја 2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о  именовању директора ЈКП „Рашка“ у Рашки

I

ДРАГАН КАРОВИЋ, дипломирани саобраћајни инжењер из Рашке, именује се за директора Јавног комуналног предузећа ''Рашка'' у Рашки на мандатни период од 4 (четири) године.

II

Именовањем за директора именованом престаје функција вршиоца дужности директора овог предузећа.

III

Ово Решење о именовању директора је коначно и ступа на снагу осам дана од дана доношења.

IV

Решење доставити именованом, Јавном комуналном предузећу ''Рашка'' у Рашки, надлежним службама и објавити у „Службеном гласнику општине Рашка''.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Скупштина општине Рашка је на седници одржаној 18. новембра 2014. године расписала Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Рашка'' у Рашки и донела Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање  директора Јавног комуналног предузећа ''Рашка'' у Рашки. 

Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. бр. 127 од 21. новембра 2014. године, листу Политика од 25. новембра 2014. године и званичној интернет страници општине Рашка www.raska.gov.rs.

На конкурс су се јавили Србољуб Ивановић, дипломирани економиста из Супња, Радојица Симовић, дипломирани инжењер машинства из Рашке, Драган Каровић, дипломирани саобраћајни инжењер из Рашке и Ненад Јоксимовић, дипломирани економиста из Рашке.

Чланови Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ су, након извршеног детаљног увида у поднету документацију, једногласно закључили 

- да је конкурсна документација Радојице Симовића дипломираног инжењера машинства из Рашке, Драгана Каровића дипломираног саобраћајног инжењера из Рашке и Ненада Јоксимовића дипломираног економисте из Рашке у потпуности у складу са посебним и општим условима из конкурса за именовање директора и да је поднета благовремено Општинској управи Рашка,

- да је конкурсна документација Србољуба Ивановића, дипломираног економисте из Супња, кандидата за директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ благовремена али непотпуна, односно кандидат овој Комисији није поднео потпуну документацију, недостаје тражени доказ да није осуђиван.

Чланови Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ су, имајући све то у виду, једногласно донели следећи закључак 

- прихватају се кандидатуре Радојице Симовића, дипломираног инжењера машинства из Рашке, Драгана Каровића, дипломираног саобраћајног инжењера из Рашке и Ненада Јоксимовића, дипломираног економисте из Рашке за место директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“,

- Одбацује се кандидатура Србољуба Ивановића, дипломираног економисте из Рашке, за место директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ због достављене непотпуне документације. 

Комисија је на основу утврђеног Списка кандидата који испуњавају услове за именовање за директора Јавног комуналног предузећа ''Рашка'' у Рашки и на основу спроведеног изборног поступка који је обухватио и усмени разговор са кандидатима који је одржан 30. априла 2015. године, једногласно утврдила Ранг листу кандидата за именовање за директора Јавног комуналног предузећа ''Рашка'' у Рашки

1. ДРАГАН КАРОВИЋ, дипломирани саобраћајни инжењер из Рашке, 9,6 поена (од могућих 18 поена). 

2. РАДОЈИЦА СИМОВИЋ, дипломирани инжењер машинства из Рашке, 9,4 поена (од могућих 18 поена).

3. НЕНАД ЈОКСИМОВИЋ, дипломирани економиста из Рашке, 8 поена (од могућих 18 поена).

Имајући све то у виду, а посебно број поена приликом рангирања, Скупштина општине Рашка је донела решење у изреци.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-29/2015-8

Дана 22. маја 2015. године

Прочитано 9829 пута