email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
петак, 24 април 2015 22:07

КОНКУРС За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2015. годину

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2015. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2015. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-0707/2015-09 од 14.04.2015. године, на седници одржаној 23. априла 2015. године, расписује

КОНКУРС

За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2015. годину

Општи услови конкурса за све подстицаје:

-       Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство са територије општине Рашка са активним статусом регистровано код Управе за трезор, филијала Нови Пазар, експозитура Рашка, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/2013);

-      


Да један исти корисник може остварити подстицаје само по једном основу из Програма;

-       Да су поред општих услова из Програма испунили и посебне услове конкурса;

-       Да је предмет инвестиције реализован после 01. децембра 2014. години;

-       Корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу.

Напомена: према сазнању Комисија ће одбацити све захтеве по редоследу пристизања осим првог ако су оквиру исте кућне заједнице регистрована два или више газдинства.

 

Мере аграрне политике

 

1.     Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде расаднике и животиње.

2.      Мера подршке руралном развоју

Преглед мера подршке руралном развоју:

  

 

        ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

 

Шифра мере

Мера подршке / инвестиција

 

Мера

 

101

Инвестиције у физичка средства пољопривредних   газдинстава

 

 

Шифра инвестиције

Листа могућих инвестиција у оквиру мере

Сектор

Млеко

 

 

101.1.1.

Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета

101.1.8.

Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и везаном систему држања

101.1.9.

Набавка преносне опреме за мужу

Сектор

Месо

101.2.1.

Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса

Сектор

Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала

101.3.3.

Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за наводњавање)

101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/

одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за пластенике и стакленике

Сектор

Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)

101.4.4.

Набавка машина за обраду земљишта

101.4.5.

Набавка сејалица

101.4.6.

Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова

Сектор Пчеларство

101.5.1.

Набавка нових пчелињих друштава

101.5.2.

Набавка опреме за пчеларство

         

 

1.) Премија за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада и животиња износи 60% од укупно плаћене премије, а максимално 50.000,00 динара, без ПДВ-а,  по кориснику.

 

Финансијска средства опредељена за ову област конкурса су 500.000,00 динара

 

2.)а.  Подстицаји за набавку система за наводњавање и опреме, нових пластеника и опреме (површине од 100m2 до 1000m2) у износу од 40% цене коштања опреме, максимално до 50.000,00 динара, без ПДВ-а, по кориснику;

 

Финансијска средства опредељена за ову област конкурса су 1.500.000,00 динара.

 

   б. Подстицаји за набавку нових прикључних машина и опреме за ратарску, воћарску, повртарску и сточарску производњу, куповину хладњаче, сушаре у износу од 50% цене коштања опреме, максимално до 50.000,00 динара, без ПДВ-а,  по кориснику.

 

Финансијска средства опредељена за ову област конкурса су 1.750.000,00 динара.

 

   в. Подстицаји за подизање вишегодишњих засада малине, купине, јагоде, крушке, дуње, лешника и ораха, набавком сертификационих или стандардних садница у износу од 70% цене коштања, максимално до 80.000,00 динара, без ПДВ-а,  по кориснику, под условом да корисник подстицаја подигне један производни засад на површини од најмање 0,10ха за малину, јагоду, купину, односно најмање 0,20ха за лешник, орах, крушку, дуњу.

 

Финансијска средства опредељена за ову област конкурса су  1.500.000,00 динара.

 

  г. Подстицаји за куповину квалитетних телади, говеда, коза, свиња, оваца, пчелињих ројева и приплодних пчелињих матица у износу од 60% од вредности инвестиције, максимално до 100.000,00 динара, без ПДВ-а, по кориснику.

 

Финансијска средства опредељена за ову област конкурса су 4.000.000,00 динара.

   

    Посебни услови конкурса под тачком 1:

        -  поднео оверену копију полисе осигурања, односно потврду о плаћеној     премији у  предвиђеном року;

     

     Посебни услови конкурса под тачком 2:

-       да је купио стоку са регистроване фарме

-       да је купљену стоку уписао у Централну базу података

-       парцеле, културе које се наводњавају уписане у регистар

-       уписао културе, грла и кошнице у регистар у зависности од врсте подстицаја за које конкурише.

-       да су парцеле на којима подиже производни засад уписане у регистар у власништву или закупу на дужи временски период;

-        да квалитетна говеда буду млађа од 10 (десет) година.

Прихватљиви трошкови код набавке система за наводњавање су сви трошкови везани за набавку нових пумпи, уградња опреме за наводњавање, цистерне и базени за акумулирање воде.

Неприхватљиви трошкови су трошкови обезбеђења воде, набавка гума, тримера и набавка половне опреме.

Уз захтев за остваривање права на подстицаје прилажу се оригинали или оверене фотокопије следећих докумената:

-       фотокопија потврде о упису у регистар пољопривредног газдинства;

-       фотокопија извода из регистра пољопривредног газдинства;

-       фотокопија извода из регистра пољопривредног газдинства за биљну и животињску производњу;

-       фотокопија личне карте подносиоца захтева;

-       изјава да по неком другом основу није поднео захтев за средства по програму (саставни део Образаца 1, 2 , 3 и 4);

-       оригинал или оверена фотокопија рачуна (фискални исечак и рачун-отпремница на име РПГ, коју одабере корисник, рачуни издати у периоду од 01.12.2014. до утрошка срестава);

-       фотокопија гарантног листа ако је прописано издавање(за кориснике који конкуришу за подстицаје под тачком б.);

-       декларација о квалитету садног материјала издата од произвођача коју одабере корисник (за кориснике који конкуришу за подстицаје под тачком г.)

-       изјава да постоји могућност употребе воде за наводњавање пољопривредног земљишта (за кориснике који конкуришу за подстицаје под тачком а.);

-       фотокопија пасоша за купљено грло на име подносиоца захтева (за кориснике који конкуришу за подстицаје под тачком в) ;

-       оригинал потврда издата на основу матичног листа за квалитетно приплодно грло од основне одгајивачке организације коју одабере корисник (за кориснике који конкуришу за подстицаје под тачком в) ;

 

 

Обавезе корисника подстицаја:

Обавезе корисника подстицаја је да опрему користи са пажњом доброг домаћина и да исту не може отуђити у року од пет година, као и да сву документацију која се односи на исплату подстицајних средстава чува најмање пет година од дана исплате подстицајних средстава. Ближе обавезе корисника биће дефинисане Уговором.

Подношења пријава:

- Образац пријаве број 1, 2а, 2б, 2в, 2г могу се преузети у канцеларији бр. 17 Општинске управе Рашка, сваког радног дана од 07-15 часова или са сајта општине;

- Пријаве са прописаном документацијом се достављају у запечаћеној коверти и то: препорученом поштом на адресу Општинска управа Рашка, Предрага Вилимоновића бр.1 или у Услужном центру Општинске управе са назнаком „конкурс за доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2015. годину“, а на полеђини име, презиме и адресу подносиоца пријаве;

- непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА ЗАКЉУЧНО СА УТРОШКОМ СРЕСТАВА .

СВАКОГ ПОСЛЕДЊЕГ РАДНОГ ДАНА У МЕСЕЦУ ВРШИЋЕ СЕ ОТВАРАЊЕ ПРИСТИГЛИХ ЗАХТЕВА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА, СВЕ ДО УТРОШКА ИСТИХ.

 

Конкурс је отворен од 27.04 2015. год. и  објављен је  на огласној табли СО-е Рашка, сајту општине Рашка www.raska.gov.rs, месним канцеларијама, РТВ Рашка.

КОМИСИЈА БУЏЕТСКОГ ФОНД ЗА  РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ РАШКА

 

Број: Службено

23. априла 2015. године                                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                         Жељко  Никић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија                                                                                        Образац – 1

ОПШТИНА РАШКА

Комисија за развој пољопривреде

Рашка

 

ЗАХТЕВ

за кредитну подршку за инвестициона улагања у пољопривреди кроз субвенционисање камата на пољопривредне кредите

 

*Образац попунити читко-штампаним словима

 

I Основни подаци

 

Име и презиме пољопривредног газдинства

 

ЈМБГ/матични број

 

Адреса (место, улица, број)

 

Број телефона

 

Број пољопривредног газдинства (БПГ)

 

Број наменског рачуна

 

Назив банке

 

 

 

II Врста и обим инвестиције

Назив банке

намена кредита

број и датум склапања Уговора с банком о кредиту

временски период враћања кредита

износ кредита

(дин.)/износ камате (дин.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

III Изјава одговорног лица

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ћу предмет подстицаја користити наменски.

Својим потписом потврђујем да су подаци дати у обрасцу захтева и пратећој документацији тачни, као и да ћу овлашћеним лицима Комисије омогућити њихову проверу.

 

 

 

 

Датум                                                                                     Подносилац захтева РПГ

_______________                                                                          _______________________

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Република Србија                                                                                        Образац 2.а

ОПШТИНА РАШКА

Комисија за развој пољопривреде

ЗАХТЕВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА НАБАВКУ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ(пумпе, главни довод до парцеле), НОВИХ ПЛАСТЕНИКА И ОПРЕМЕ (површине од 100m2  до 1000m2) И У 2015. години

*Образац попунити читко-штампаним словима

 

I Основни подаци

 

Име и презиме пољопривредног газдинства

 

ЈМБГ/матични број

 

Адреса (место, улица, број)

 

Број телефона

 

Број пољопривредног газдинства (БПГ)

 

Број наменског рачуна

 

Назив банке

 

Број катастерске парцеле

Површина за наводњавање

 

 

Површина под пластеником

 

       

 

II Врста и обим инвестиције

Назив овлашћеног добављача опреме, односно извођача радова

врста инвестиције

број и датум документа о извршеном плаћању (рачун, предрачун)

износ

(дин.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБИР

 

 

 

 

III Изјава одговорног лица

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да по неком другом основу нисам поднео захтев за средства по Програму из 2015. године, да имам могућност употребе воде за наводњавање пољопривредног земљишта које сам уписао у регистар, јер сам решио питање водоснабдевања, односно имовинско правне односе са власником парцеле на којој се налази извор као са власницима-корисницима парцела кроз које пролази примарна мрежа.

Својим потписом потврђујем да су подаци дати у обрасцу захтева и пратећој документацији тачни, као и да ћу овлашћеним лицима Комисије омогућити њихову проверу.

Датум                                                                         Подносилац захтева РПГ

 

_______________                                                  ___________________________________

 

 

 

 

Република Србија                                                                                        Образац – 2

ОПШТИНА РАШКА

Комисија за развој пољопривреде

Рашка

 

 

ЗАХТЕВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА НАБАВКУ ПРИКЉУЧНИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА РАТАРСКУ, ВОЋАРСКУ, ПОВРТАРСКУ И СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ У 2015. години.

 

*Образац попунити читко-штампаним словима

 

I Основни подаци

 

Име и презиме пољопривредног газдинства

 

ЈМБГ/матични број

 

Адреса (место, улица, број)

 

Број телефона

 

Број пољопривредног газдинства (БПГ)

 

Број наменског рачуна

 

Назив банке

 

 

II Врста и обим инвестиције

Назив овлашћеног добављача опреме

врста инвестиције

(назив машине, опреме)

број и датум документа о извршеном плаћању (рачун, предрачун)

износ

(дин.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБИР

 

 

 

 

III Изјава одговорног лица

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да по неком другом основу нисам поднео захтев за средства по Програму из 2015. године, и да ћу предмет подстицаја користити наредних пет година

Својим потписом потврђујем да су подаци дати у обрасцу захтева и пратећој документацији тачни, као и да ћу овлашћеним лицима Комисије омогућити њихову проверу.

Датум                                                                         Подносилац захтева   РПГ    

 

_________________________                                       ____________________________________

 

 

 

 

 

 

Република Србија                                                                                        Образац – 2.в.

ОПШТИНА РАШКА

Комисија за развој пољопривреде

Рашка

 

ЗАХТЕВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА МАЛИНЕ, КУПИНЕ, ЈАГОДЕ, ШЉИВЕ, ЈАБУКЕ, КРУШКЕ, ОРАХА И ДУЊЕ НАБАВКОМ СТАНДАРДНИХ ИЛИ СЕРТИФИКОВАНИХ САДНИЦА У 2015. години

 

*Образац попунити читко-штампаним словима

 

I Основни подаци

 

Име и презиме пољопривредног газдинства

 

ЈМБГ/матични број

 

Адреса (место, улица, број)

 

Број телефона

 

Број пољопривредног газдинства (БПГ)

 

Број наменског рачуна

 

Назив банке

 

 

II Врста и обим инвестиције

Назив овлашћеног добављача садница

врста саднице

(малина, купина, јагода, шљива, крушка, јабука, дуња)

сорта

број садница

површина засада

број и датум документа о извршеном плаћању (рачун, предрачун, уговор)

износ

(дин.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБИР

 

 

 

 

 

 

 

III Изјава одговорног лица

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да по неком другом основу нисам поднео захтев за средства по Програму из 2015. године, и да ћу предмет подстицаја користити наредних пет година

Својим потписом потврђујем да су подаци дати у обрасцу захтева и пратећој документацији тачни, као и да ћу овлашћеним лицима Комисије омогућити њихову проверу.

Датум                                                                         Подносилац захтева РПГ

 

_______________                                                     ____________________________________

 

 

Образац – 2.г.

Република Србија                                                                                                                           

ОПШТИНА РАШКА

Комисија за развој пољопривреде

Рашка

 

ЗАХТЕВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА КУПОВИНУ КВАЛИТЕТНИХ ЖЕНСКИХ ТЕЛАДИ, ГОВЕДА, ОВАЦА, ПЧЕЛИЊИХ РОЈЕВА И ПРИПЛОДНИХ ПЧЕЛИЊИХ МАТИЦА У 2015. години.

 

*Образац попунити читко-штампаним словима

*РПГ – Регистровано пољопривредно газдинство

I Основни подаци

 

Име и презиме пољопривредног газдинства

 

ЈМБГ/матични број

 

Адреса (место, улица, број)

 

Број телефона

 

Број пољопривредног газдинства (БПГ)

 

Број наменског рачуна

 

Назив банке

 

Идентификациони број газдинства

 

 

II Врста и обим инвестиције

ПРОДАВАЦ (правно лице, предузетник, РПГ)

Идентификациони број животиње

датум регистрације купљеног грла

рачун, предрачун, уговор (број и датум)

број грла, ројева, матица

износ

(дин.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Изјава одговорног лица

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да по неком другом основу нисам поднео захтев за средства по Програму из 2015. године, и да ћу предмет подстицаја користити наредних пет година

Својим потписом потврђујем да су подаци дати у обрасцу захтева и пратећој документацији тачни, као и да ћу овлашћеним лицима Комисије омогућити њихову проверу.

 

Датум                                                                         Подносилац захтева РПГ

 

_______________                                                  ______________________________________

 

 

Прочитано 8243 пута Последњи пут измењено уторак, 05 мај 2015 10:04