Одштампајте ову страницу
среда, 09 октобар 2013 15:45

Позив за предлоге пројеката за финансирање покретања законски регистрованих бизниса у власништву жена и које воде жене

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

ЕУ ПРОГРЕС

Компонента 1 – Добро управљање

Агенда родне равноправности: Подршка женском предузетништву кроз грантове за покретање бизниса

Позив за предлоге пројеката

 

1.ИСТОРИЈАТ

 

ЕУ ПРОГРЕС је заједничка активност Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Србије која има за циљ јачање стабилности и друштвеноекономског развоја у јужној и југозападној Србији. На холистички начин ЕУ ПРОГРЕС ће настојати да убрза раст и унапреди опште услове у области примене програма. Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) спроводи програм.

Активности ЕУ ПРОГРЕСА подељене су у четири компоненте, а очекује се да програм оствари осам резултата на следећи начин:

 

Компонента 1: Добро управљање (тема која прожима и налази се у основи свих компоненти)

Резултат 1: Партиципативно, одговорно и транспарентно управљање, уз поштовање људских права

Компонента 2: Општинско управљање и планирање развоја

Резултат 2: Побољшана организациона делотворност и ефикасност општина, и повећани капацитети за пружање услуга грађанима и пословним субјектима

Резултат 3: Јачање капацитета за планирање одрживог општинског и регионалног развоја и припрема одговарајуће развојне документације

Компонента 3: Физичка, економска и друштвена инфраструктура

Резултат 4: Припрема пројеката и пројектне документације за важне економске, друштвене и пројекте заштите животне средине

Резултат 5: Омогућен лакши приступ финансирању пројеката кроз остваривање контаката са

министарствима, донаторима и другим пројектима

Резултат 6: Финансирање и спровођење одабраних пројеката кроз ПРОГРЕС

Компонента 4: Јавна свест и брендирање области

Резултат 7: Упознавање шире јавности о потреби, суштини и ефектима промена

Резултат 8: Припрема и спровођење плана за унапређивање имиџа изван и у самим областима, као јединствених делова Европе

 

Концепт доброг управљања предвиђа отворене, транспарентне и делотворне активности као и одговорност локалне управе. Штавише, он предвиђа и снажно, партиципативно грађанско друштво, као и независне медије, који су стално укључени у побољшање односа са локалним властима. Добро управљање такође предвиђа константан раст компетенција јавних институција и организација и њиховог одговора на потребе грађана.

 

2.УВОД

У јавном дискурсу у Србији данас, одређени термини као што су род, родна равноправност (РР), родна једнакост, интегрисање родних питања (енг. гендер маинстреаминг) и други нису ни близу широко признати, а камоли у потпуности схваћени и усвојени као кључни носиоци на путу потпуне демократизације друштва. Заправо се питања РР често своде на „права жена“. Мало је оних у Србији данас који препознају да је РР важна не само за жене, већ и за друштво у целини. 

Многе студије протеклих деценија јасно указују на директну везу између нивоа родне равноправности коју је друштво достигло и нивоа одрживог економског и друштвеног развоја и дугорочног просперитета. Смањење сиромаштва такође може да се оствари само ако се пуни потенцијали и мушкараца и жена једнако третирају и користе истовремено. На глобалном нивоу жене чине велику већину сиромашних (око 70%) углавном због систематске дискриминације у области образовања, здравствене заштите, у односу на прилике за запошљавање и приступ земљишту и имовини.

Економски пад у Србији од деведесетих година има посебно тешке последице по жене и њихов положај у друштву, укључујући и економску сферу. Србија има један од најнижих процената у Европи жена које су активне у привреди (39% у поређењу са преко 55% мушкараца). Од укупне радне снаге у Србији данас жене представљају мање од 40% свих запослених, док је проценат самозапослених жена такође веома низак . Постоји неколико разлога за то – подела родних улога и њене последице (време проведено на одржавању домаћинства, подизању деце, вођењу бриге о старијима у породици, итд), родна сегрегација приликом образовања и одабира професије, минимални проценат власништва над земљиштем и стога лош приступ финансијским средствима и тржиштима. Недавно истраживање  о самозапошљавању жена у Србији подржава претходну изјаву, јер показује да би скоро 50% жена учинило нешто да покрене сопствени бизнис уколико постоје неке олакшице као што је повољан приступ средствима за покретање посла или нешто слично.

 

3.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Женско предузетништво представља вредност за економски развој у Србији. Недавно спроведена студија уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен) о женском предузетништву показала је да жене чине само 26%  предузетника у Србији. Такође подаци показују да је 47% радњи и фирми које су жене покренуле затворено, у поређењу са 38% фирми које воде мушкарци. Ово се посебно односи на жене нижег нивоа образовања и жене млађе од 24 и старије од 50 година . Ромкиње се налазе у групи са најнижом стопом запослености у Србији. Национална стратегија запошљавања за период 2011 – 2020. препознаје да жене представљају „највећу категорију под ризиком на тржишту рада  Србији“ а истовремено и „најхетерогенију рањиву групу“.

 

Овај позив за предлоге пројеката има за циљ да допринесе напорима да се одговори на горе поменута питања, кроз подстицање женског предузетништва, повећање запошљивости међу женама кроз сет циљаних интервенција и допринесе општем запошљавању у области коју покрива  програм.

 

Ова активност је у складу са Појединачним циљем 2.2 Подстицање запошљавања, женског предузетништва и самозапошљавања и Појединачним циљем 2.4 Јачање капацитета свих актера у привреди и друштву за отклањање родне дискриминације и боље коришћење женских ресурса Националног акционог плана за унапређивање родне равноправности.

 

4.ЦИЉ

Циљ ове интервенције је промовисање и заговарање женског предузетништва и самозапошљавања, као и подстицање размене искустава о покретању бизниса између релевантних женских удружења и организација.

 

5.ПРЕДМЕТ ПОЗИВА

Кроз отворен позив за предлоге пројеката за финансирање покретања законски регистрованих бизниса (више детаља у наставку текста) у власништву жена и које воде жене (уз позитивну дискриминацију и потенцијално запослење за друге жене) до 4.000 ЕУР по гранту искључиво за набавку машина/опреме/трајних добара. Биће подржано до 10 бизниса. 

 

6.СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРИЈАВА

 

А.ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ

i.Право на учешће у овом позиву имају искључиво незапослене жене регистроване на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање три (3) месеца у континуитету пре подношења предлога пројекта.

ii.Подносилац предлога мора  да има трајни боравак у једној од следећих двадесет пет општина које учествују у ЕУ ПРОГРЕС програму: Прокупље, Житорађа, Куршумлија, Блаце, Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Нова Варош, Пријепоље, Прибој, Ивањица, Рашка, Бојник, Власотинце, Лебане, Лесковац, Медвеђа, Црна Трава, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Врање,  Прешево, Сурдулица и Трговиште.

iii.Један подносилац може да поднесе само један предлог пројекта. Један подносилац може да добије само један грант.

iv.Биће узети у обзир само бизниси у области производње и пружања услуга.

v.Биће подржана само набавка машина/опреме/трајних добара.

 

Б.ОДАБИР ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛА ГРАНТОВА

I.Пројекти ће бити одабрани кроз компетитиван процес. Не морају бити додељена средства за почетак свих 10 планираних бизниса.

II.ЕУ ПРОГРЕС ће доделити средства за најбоље пројекте на основу њихове релевантности, очекиваних исхода/утицаја и одрживости предложене интервенције  до искоришћења буџетске линије за ову активност.

III.Предлози пројеката ће бити одбијени уколико не буду предати у складу са захтевима и критеријумима овог позива, односно уколико су непотпуни или поднети након рока. Ова одлука ће бити коначна.

IV.Листа за евалуацију која садржи критеријуме евалуације налази се у прилогу овог позива.

 

Ц.ВИСИНА ГРАНТОВА

i.За овај позив ЕУ ПРОГРЕС је наменио укупан износ од 40.000 ЕУР (у динарској противвредности).

ii.Најмања висина гранта износи 1.500 ЕУР а највиша 4.000 ЕУР (у динарској противвредности).

iii.ЕУ ПРОГРЕС нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову активност а финансираће само квалитетне пројекте који испуњавају одређене критеријуме.

 

Д.ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Реализација активности из предлога пројекта мора да се заврши до 14. марта 2014.

 

Е.ПРОЦЕС  

I.Подносилац подноси предлог пројекта у прописаном формату (ниже се налази списак потребних докумената) и временском року (детаљније ниже у тексту).

II.Комисија за евалуацију програма оцењује предлоге и информише кандидаткиње о донетим одлукама.

III.Кандидаткиње чији су предлози позитивно оцењени благовремено се позивају на интервју испред евалуационе комисије. Од кандидаткиње се очекује да одбрани и усмено објасни предлог пројекта и одговори на додатна питања комисије.

IV.Тек након што се заврши ова фаза биће донета коначна одлука о томе ко су добитнице грантова.

V.Кандидаткиња ће бити обавештена да је грант одобрен. Добитница потписује уговор са УНОПС/ЕУ ПРОГРЕС програмом. Тек тада добитница гранта започиње процес регистрације код АПР (трошкове регистрације плаћа добитница гранта и то ће се сматрати њеним финансијским учешћем) и региструје себе (и друге) као стално запослену.

VI.Добитница гранта мора да тражи од Националне службе за запошљавање подршку за (само)запошљавање, која ће се такође сматрати финансијским учешћем добитнице гранта. Релевантну документацију о овој активности мора преда ЕУ ПРОГРЕС-у на увид.

VII.Добитница гранта отвара посебан рачун у банци искључиво за потребе пројекта. ЕУ ПРОГРЕС ће пребацити средства само на тај рачун у складу са динамиком из одобреног предлога пројекта.

VIII.ЕУ ПРОГРЕС набавља и испоручује опрему/трајна добра у складу са спецификацијом коју обезбеђује добитница гранта (ниже се налази списак неоходних докумената).

IX.Добитница гранта започиње свој бизнис.

X.ЕУ ПРОГРЕС ће обезбедити додатне стручне обуке за добитнице грантова из области књиговодства, опорезивања, регистрације фирме, маркетинга, менаџмента и умрежавања.

XI.Добитница гранта ће обезбедити ревизорима ЕУ ПРОГРЕС-а у сваком тренутку потпуни увид у начин обављања послова и руковођење послом.

XII.Добитница гранта подноси финални извештај о статусу бизниса најкасније 14. марта 2014.

 

 

Ф.  НЕОПРАВДАНЕ АКТИВНОСТИ И ТРОШКОВИ

Следеће активности и трошкови неће се сматрати оправданим:

i.Набавка сировина и другог потрошног материјала.

ii.Трошкови намењени покривању било каквог постојећег дуга или губитака, обрачунате банкарске камате односно казне.

iii.Трошкови који су већ покривени из других извора.

iv.Путни трошкови, кетеринг, школарине и/или трошкови услуга обуке који немају основа у образложењу пројекта.

v.Истраживање или промотивне активности које немају основа у образложењу пројекта.

vi.Сви трошкови настали пре почетка пројекта. 

 

Г.  КРИТЕРИЈУМИ ОДАБИРА

Предлози ће бити одабрани на основу процене:

1.релевантности предлога у односу на циљеве јавног позива;

2.очекиваних исхода и предвиђеног утицаја;

3.одрживости предложених активности;

4.предложеног буџета и његове рентабилности (енг. цост-еффецтивенесс).

 

Х.  ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

На почетку, предлог пројекта мора бити поднет на српском језику и мора садржати следеће документе:

I.Формулар за пријаву;

II.Детаљни предлог буџета пројекта у табеларном формату (напомена: све набавке које треба да спроведе ЕУ ПРОГРЕС морају бити приказане у буџету без ПДВ-а);

III.Детаљни наратив буџета;

IV.предрачуне за опрему/трајна добра наведену у предлогу пројекта уз детаљне спецификације;

V.ЦВ (радна биографија) подносиоца предлога.

Подносиоци предлога морају све захтеване формуларе адекватно да испуне. Недовољно информација односно неиспуњавање обавезних поља у приложеним формуларима дисквалификоваће предлог из процеса обраде и предлог ће бити одбијен.

Следећа додатна документација може по вољи да се достави уз формуларе за пријаву: препоруке, релевантна писма подршке, доказ о релевантном професионалном или радном искуству и слично.

Након одобрења средстава, а пре набавке и испоруке тражене опреме/трајних добара, добитница гранта треба да поднесе следеће документе:

I.Оверену копију регистрације код АПР;

II.оверену копију документа о додели ПИБ;

III.оверену копију/-е регистрације/-а стално запослене/-их особе/-а.

ЕУ ПРОГЕС задржава право да затражи додатне документе, уколико је потребно.

Предлози пројеката морају бити поднети у 1) по једном штампаном примерку сваког документа за пријаву и 2) електронској форми на ЦД-у. Штампани документи за пријаву морају бити повезани (захефтани или укоричени) и морају садржати потписе подносилаца на одговарајућим местима. Руком писане пријаве неће бити прихваћене.

 

7.ОБАВЕЗЕ У ОДНОСУ НА БРЕНДИРАЊЕ И ВИДЉИВОСТ

Од добитнице гранта очекује се да испуни обавезе које се односе на комуникације и видљивост у складу са захтевима ЕУ ПРОГРЕС-а. Програм ће добитницама грантова обезбедити адекватне смернице и друге информације пре почетка реализације пројекта.

Ове обавезе обухватају писани и визуелни идентитет ЕУ ПРОГРЕС-а, донатора и имплементационе агенције и односе се на штампани, електронски и други материјал, презентације, банере, позивнице, обележја, табле односно робу купљену од средстава која обезбеђује донатор и којима управља ЕУ ПРОГРЕС.

 

8.ПРАЋЕЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА

Добитнице грантова морају да прате своје пројекте и воде одговарајућу евиденцију, укључујући фотографије, уколико је потребно.

 

Од добитница грантова се очекује да предају финални извештај о реализованим активностима на крају пројекта.

 

Извештај мора садржати и наративни и финансијски део.

 

ЕУ ПРОГРЕС ће пратити реализацију и проверавати добитнице грантова. Добитница гранта може да прође проверу у било које време током реализације пројекта, а могу се предузети накнадне мере у складу са налазима процене. 

9.ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

•Добитнице грантова су у обавези да чувају целокупну евиденцију која се односи на реализацију пројекта годину дана након завршетка пројекта.

•Добитница гранта не може да прода или на било који други начин отуђи опрему/трајна добра набављена у оквиру пројекта најмање две године након завршетка пројекта.

•Уколико су угрожене и маргинализоване групе укључене у реализацију пројекта, носилац пројекта мора јасно да наведе како ће ове групе бити укључене и/или какве ће користи имати од пројекта.

 

10.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И АДРЕСА ЕУ ПРОГРЕС КАНЦЕЛАРИЈЕ

Сви предлози морају да буду достављени ЕУ ПРОГРЕС-у путем регистроване поште или лично на следеће адресе до 17.00 часова у понедељак, 28. октобра 2013:.

Програм европског партнерства са општинама – ЕУ ПРОГРЕС 

Тимочка 4, 

18400 Прокупље

 

или

 

Крагујевачка 1,

36300 Нови Пазар

 

или

 

Кнеза Милоша 52

17500 Врање

 

Предлози који буду примљени након рока или путем електронске поште неће бити узети у разматрање.

 

Прочитано 6767 пута