email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
понедељак, 17 јун 2013 12:52

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАШКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

Број:06-VII-12/13-13

Датум:14. јуна 2013. године

Рашка

На основу члана 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор иименовање директора Јавног предузећа, радио станица „Радио Рашка“ број06-VII-12/13-12од 14. јуна 2013.године, Скупштина општине Рашка, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“

1.Јавно предузеће

Јавно предузеће, радио станица „Радио Рашка“ улица Душанова број 6.

 

2.Функција за коју се врши избор

Директор Јавног предузећа, радио станица „Радио Рашка“.

 

3.Послови директора и услови за именовање

Послови директора: представља и заступа предузеће, организује и руководи процесом рада и пословања, самостално доноси одлуке, заступа предузеће према трећим лицима у оквиру делокруга рада и надлежности без ограничења, одговоран је за законитост рада у предузећу, предлаже пословну политику, годишњи програм рада и пословања, план развоја и предузима мере за њихово спровођење, предлаже основе програмске орјентације, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке Надзорног одбора, предлаже именовање и разрешење главног и одговорних уредника програма «Радио Рашке» и програма «Телевизије Рашка», одлучује о распоређивању радника, сходно акту о унутрашњој организацији и систематизацији радних места одлучује о потреби заснивања радног односа и врши избор између кандидата. Уколико се ради о повећању броја запослених директор мора прибавити претходну сагласност општинског већа, организује и осигурава радну дисциплину, одређује начин заштите имовине предузећа, одлучује о набавци опреме и средстава за рад у предузећу, а ако је то потребно иницира покретање поступкајавних набавки, одлучује о исплати доспелих потраживања, закључује уговоре, утврђује и предузима потребне радње око инвестиција, врши друге послове и задатке предвиђене законом, Статутом и општим актима 

Услови за именовање: поред општих услова који су предвиђени законом, одлуком о усклађивање оснивачког акта јавног предузећа радио станица „Радио Рашка“ кандидат за директора мора испуњавати и следеће услове: да је пунолетно и правно способно лице, да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван на условни или безусловну казну за кривично дело у трајању дужем од шест месеци и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности предузећа, да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, или у односу на наведено виши степен образовања друштвеног, језичког, правног, економског или техничког смера односно струке, да има најмање три године радног искуства на руководећим пословима или три године радног искуства на пословима који су претежна делатност предузећа, да поседује организационе способности

4.Мандат директора и место рада:

Директор се бира на мандат од четири године и заснива радни однос наодређено време. Место рада је Рашка.

 

5.Рок за подношење пријава за конкурс и садржина пријава

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана. Рок почиње да тече првог наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у Службеном гласнику Републике Србије.

Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум, годину и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, са описом послова на којима је радио, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

 

6. Докази који се достављају уз пријаву на конкурс 

-уверење о држављанству

-оверена фотокопија личне карте

-одговарајућа уверења суда

-оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми

-потврде о радном искуству

Комисија за именовања може од кандидата затражити додатне информације  или га позвати на разговор ради провере података, знања, вештина и организационих способности.

 

7.Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс

Општина Рашка, улица Ибарска број 2, 36350 Рашка „3а јавни конкурс- избор и именовање директора Јавног предузећа, радио станица „Радио Рашка“ Рашка“.

 

8.Особа за контакт

Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка, број телефона 036/736-244.

 

9.Напомене

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“, као и на званичној интернет презентацији општине Рашка.

Објављено у листу ПОЛИТИКА 20.06.2013
Објављено у Службеном гласнику РС бр. 54/2013 од 21.06.2013.године.

Прочитано 8898 пута Последњи пут измењено понедељак, 15 јул 2013 18:35