петак, 17 мај 2013 13:45

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ У 2013. ГОДИНИ

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу Одлуке о буџетском фонду за развој пољопривреде општине Рашка бр. 06-VI-27/2011 од 02. септембра 2011. године, Комисија за пољопривреду општине Рашка, на седници одржаној дана 14. маја 2013. године

расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У 

ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ У 2013. ГОДИНИ

 

IСВРХА КОНКУРСА

Овим конкурсом уређују се услови и начин доделе опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији општине Рашка за 2013.годину (у даљем тексту: подстицајна средства).

Производња повртарских производа у заштићеном простору, ствара услов за бољи квалитет и већи квантитет производа и заштићеност производа од разних временских прилика, што ствара услове за већи приход и смањење ризика пословања.

 

Подстицајна средства ће се користити за набавку и постављање пластеника типа HERMES 5 (21x5x2,5m).

Укупно 20 пластеника типа HERMES 5 биће, након набавке, додељено изабраним газдинствима која појединачно могу да конкуришу за највише 1 пластеник. 

IIПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВЕ

Право на доделу опреме, која се додељује као наменска и бесповратна, под условима утврђеним овим конкурсом, има физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газдинства, са подручја општине Рашка, који се бави производњом: поврћа, цвећа и јагодичастог воћа.

1. Да има регистровано пољопривредно газдинство на територији општине Рашка и да се пољопривредно газдинство води у Регистру пољопривредних газдинства у активном статусу;

2. Да има пребивалиште на територији општине Рашка;

3. Да носилац газдинства има мање од 45 година;

4. Да нема неизмирених обавеза према Комисији за развој пољопривреде општине Рашка по основу раније потписаних уговора;

5. Да се катастарске парцеле на којима се поставља опрема која је предмет овог конкурса налази у катастарским општинама на територији општине Рашка;

6. Да има доказ о власништву, односно уколико није власник, уговор о закупу земљишта на коме се планира реализација инвестиције за период од најмање 5 година од дана добијања опреме;

7. Да пољопривредно земљиште има адекватан довод воде или могућност за постављање артерског бунара;

8. Да је корисник средстава у могућности да адекватно одржава опрему до краја експлоатационог периода;

9. Да пољопривредно земљиште није оптерећено хипотеком;

10. Да по неком основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;

11. Да од Комисије за развој пољопривреде општине Рашка није добијао задњих 5 година подстицајна средства и друге врсте помоћи (бесповратна средства, кредити, итд).

IIIПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву за доделу подстицајних средстава достављају се оригинали или оверене фотокопије следећих докумената:

– Извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода са подацима о површинама и производњом)

–  Фотокопија личне карте подносиоца пријаве;

–  Оригинал власнички лист не старији од 6 месеци или оверен уговор о закупу земљишта на најмање 5 година и оригинал власнички лист за земљиште које је узето у закуп не старији од 6 месеци на коме се поставља добијена опрема;

– изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену и да располаже адекватним доводом воде и да парцела није под хипотеком;

– Уверење националне службе за запошљавање о незапослености подносиоца захтева и чланова домаћинства (уколико поседује).

IVПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Испуњеност услова за доделу средстава (комплетност поднете документације, као и благовременост подношења пријава) утврђује Комисија, на основу приложене документације.

Комисија утврђује ранг листу подносиоца пријава за које утврди да испуњавају услове прописане конкурсом, а у складу са критеријумима који су утврђени у конкурсу. Ако два или више подносиоца захтева имају исти број бодова, приликом утврђивања ранг листе предност ће имати подносилац који је раније поднео пријаву.

На основу ранг листе, Комисија за развој пољопривреде општине Рашка доноси Одлуку о додели средства. У складу са Одлуком о додели средстава председник општине Рашка са корисницима средстава закључује уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

VОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник опреме је дужан да:

1.Обезбеди адекватну и припремљену парцелу за постављање опреме;

2.Подигнути пластеник са потребном опремом за који је остварио право донације не отуђи у року од пет година од дана добијања опреме;

3. Сву документацију која се односи на опрему чува најмање пет година од дана потписивања.

VIИСПОРУКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Опрема се испоручују у облику пластеника типа HERMES 5 опремљеног са системом за наводњавање „кап по кап“ са резервоаром 500 литара и ситним алатом за рад у пластенику.

У случају да корисник опреме одустане од додељене опреме или му  је из неког другог разлога онемогућено да их реализује, право на донацију опреме може се утврдити следећем лицу на ранг листи. Кориник средстава је дужан да обавести Комисију за развој пољопривреде општине Рашака о свом одустајању писменим путем.

VIIНАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Обрасци пријаве и изјаве доступни су у просторијама Општинске управе – Услужни центар, Предрага Вилимоновића бр.1 Рашка, радно време од 08 до 16 часова, телефон за информације 036/736-244 локал 141.

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то: препорученом поштом на адресу или личном доставом на писарницу на адресу Предрага Вилимоновића бр.1, Услужни центар Општинске управе. Подносилац пријаве ће добити доказ о пријему.

Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ У 2013. ГОДИНИ „НЕ ОТВАРАТИ”,

а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Коверат треба да садржи попуњену пријаву са пратећом документацијом. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или мејлом) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Рок за подношење пријава, без обзира на начин достављања, је 31. мај 2013. године до 16 часова.

Пријаву и изјаву можете преузети О В Д Е!

Прочитано 7834 пута Последњи пут измењено понедељак, 15 јул 2013 18:41