Одштампајте ову страницу
уторак, 07 мај 2013 10:24

Додела средстава за реализацију Програма подршке одрживог развоја пољопривреде и села у јединицама локалне самоуправе Југозападне Србије Прибоју, Ивањици, Новој Вароши, Пријепољу, Сјеници, Рашкој, Новом Пазару и Тутину за 2013. годину

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

 

Република Србија

Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја

На основу одлуке 058 број 401-01- 112/2013-01 од 18.04.2013. године, Директор Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја, расписује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

За доделу средстава за реализацију ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЈУГОЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ПРИБОЈУ, ИВАЊИЦИ, НОВОЈ ВАРОШИ, ПРИЈЕПОЉУ, СЈЕНИЦИ, РАШКОЈ, НОВОМ ПАЗАРУ И ТУТИНУ за 2013. годину 

I  Предмет конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката датих у Програма подршке одрживог развоја пољопривреде и села у јединицама локалне самоуправе југозападне Србије, Прибој, Ивањица, Нова Варош, Пријепоље, Сјеница, Рашка, Нови Пазар и Тутин  за 2013 годину

II Укупно предвиђена средства намењена за суфинансирање овог Програма су 100.000.000,00 динара и то:

-За финансирање израде пројеката 9.000.000,00 дин:

-За финансирање и суфинансирање локалних индивидуалних пројеката по локалним самоуправама 91.000.000,00 динара, који ће се процентуално распоредити по територијалном принципу на основу броја становника и то::

Прибој8.627.000  динара  

Ивањица 10.192.000  динара

Нова Варош 5.333.000  динара  

Пријепоље 11.675.000  динара

Сјеница 8.026.000  динара  

Рашка7.853.000  динара      

Нови Пазар 29.502.000 динара    

Тутин 9.792.000 динара

А) Канцеларија ће финансирати израду стандардне пројектне документације и типског главног грађевинског пројекта према усаглашеним стандардима Европске уније и важећем правилнику за израду техничке документације. Појединачна вредност максимално до 3.000.000,00 динара и то за:

1.Израду пројеката  за изградњу стаје за музне краве (10, 20 и 30 грла) и производњу млека и меса;

2.Израду пројеката  за изградњу живинарника за коке носиље (300, 600, 1000 комада) и  бројлере (300, 600, 1000 комада) и производњу јаја и меса;

3.Израду пројеката  за подизање засада (орах, леска и кестен) и производњу коштуничавог воћа;

Потенцијални понуђачи уз своју понуду дужни су да доставе:

а) Бизнис план одрживог развоја, који ће јасно дефинисати

- начин организације

- технологију

- финансијску конструкцију

б) Идејни пројекат објекта

Израда Пројектне документације и главног грађевинског пројеката морају бити у складу са ЕУ стандардима

Право учешћа на конкурсу за доделу средстава из тачке А) овог огласа имају привредни субјекти, друга правна лица, предузетници, образовне и научно-истраживачке институције ако конкуришу са пројектом који се односи на подручја обухваћена Програмом, који су регистровани најкасније до  децембра 2010. године, уз доказ о успешном пословању од најмање две године, а нису користили средства КОРНРП у 2011 и 2012 години.

Б)  Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја ће суфинансирати пројекте који се односе на унапређење пољопривредних и предађивачких капацитета кроз улагања у изградњу и опремање пољопривредних и прерађивачких објеката а све у правцу одрживог развоја пољопривреде у укупном износу датом у тачки II овог конкурса за сваку локалну самоуправу посебно за:

1-улагања у прерађивачке и развојне капаците-кланице, хладњаче, пољопривредне центре и сл. са максимално 40% учешћа у предрачунској вредности пројекта, а највише до 2.000.000,00 динара уз обавезно достављање идејног грађевинског пројекта или профактуре приликом конкурисања, и доказа о дозволи извођења радова у складу са законом, приликом потписивања уговора. 

2-изградњу или поправку сушара за воће или лековито биље, магацине или складишта, штала и сл.) са максимално 50% учешћа у предрачунској вредности пројекта, а највише до 400.000,00 динара уз обавезно достављање идејног грађевинског пројекта приликом конкурисања, и доказа о дозволи извођења радова у складу са законом, приликом потписивања уговора. 

3- набавку пољопривредне механизације и опреме (мотокултиватори, прикључци за тракторе и мотокултиваторе, лактофризи, системи за наводњавање и сл.) са максимално 80% учешћа у профактурној вредности, а највише до 200.000,00 динара, уз обавезно достављање профактуре на којој је прецизно дефинисана цена и износ учешћа корисника средстава и изјаве добављача  (образац IV). Један апликант може конкурисати само за једну машину или прикључак. За опрему вредности до 50.000,00 није потребно учешће.

4- за  набавку и изградњу пластеника за повртарску производњу, са максимално 80% учешћа у профактурној вредности, а највише до 150.000,00 динара, уз обавезно достављање профактуре на којој је прецизно дефинисана цена и износ учешћа корисника средстава и изјаве добављача  (образац IV). За опрему вредности до 50.000,00 није потребно учешће.

5- за набавку музилица до појединачне вредности  45.000,00 динара, без учешћа уз обавезно достављање профактуре и изјаве добављача  (образац IV).

6- за набавку опреме за пчеларство (кошнице, рамови и остало) без учешћа до појединачне вредности  50.000,00 динара уз обавезно достављање профактуре и изјаве добављача  (образац IV).

Право учешћа на конкурсу за доделу средстава из тачке В) овог огласа имају субјекти који нису користили средства КОРНРП  2011 и 2012.години:

1)пољопривредна газдинства са подручја обухваћеног Програмом која су у активном статусу најмање од 2012 године)

2)Удружења пољопривредника и  пољопривредних произвођача, професионална удружења и задруге са подручја које обухвата Програм, регистована најкасније 2012 години, што даказују актом о регистрацији;

3)За тачку 1 могу конкурисати и привредна друштва и предузетници који се баве пољопривредом и прерадом пољопривредних производа, са подручја које обухвата Програм, који су регистровани најкасније до  децембра 2010. године, уз доказ о успешном пословању од најмање две године.

Предложени пројекти треба да буду усаглашени са основним принципима одрживог развоја 2013. године.

Средства намењена за  тачку Б-1,Б-2: и Б-4 ће се расподељивати према месту улагања

III  Подношење захтева за доделу средстава

 Захтеви за доделу средстава  подносе се искључиво на конкурсним обрасцима, уз које се прилаже и остала неопходна документација, а који се могу преузети са сајта Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја: www.kornrp.gov.rs.

Рок за подношење захтева са пратећом документацијом, по овом конкурсу је до реализације расположивих средстава а најкасније до 09.05.2013 године, за сваку локалну самоуправу посебно.

Уколико до 9.05.2013 године из поједине локалне самоуправе не пристигне довољно комплетних захтева, преостала средства распоредиће се осталим локалним самоуправама по критетијумима утвђеним у тачки II овог конкурса.

Предлог пројектне документације доставља се на српском језику, написан на рачунару и на прописаним обрасцима. Предлози пројекта писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаних образаца, неће се узети у разматрање.

Захтев са пратећом документацијом по овом конкурсу подноси се лично на писарници или путем поште у затвореној конверти на адресу:

Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја

Биро у Новом Пазару, Стевана Немање 25

36300 Нови Пазар

Са назнаком „Захтев за доделу средстава по  јавном конкурсу за реализацију Програма подршке одрживог развоја пољопривреде и села у јединицама локалне самоуправе југозападне Србије, Прибој, Ивањица, Нова Варош, Пријепоље, Сјеница, Рашка, Нови Пазар и Тутин  за 2013 годину:Тачка А); или Б-1);  или Б-2); или Б-3)  или Б-4 или Б-5 или Б-6.  -не отварати“

Неблаговремене пријаве и пријаве са непотпуном документацијом неће се узимати у разматрање. Ближе информације се могу добити преко телефона број 011/311-4227; 011/213-5754  и 020/313-743

IV  Заинтересовани кандидати, који желе да конкуришу по овом конкурсу, достављају следећу документацију:

1) ОБРАСЦЕ I, II, и III  – достављају сви који подносе захтев по конкурсу, 

-ОБРАЗАЦ  I  -Захтев- попуњен и оверен ( преузети са сајта Канцеларије)

-ОБРАЗАЦ II -Подаци о пројекту- попуњен и оверен (преузети са сајта Канцеларије)

-ОБРАЗАЦ III  -Изјава - потписана (преузети са сајта Канцеларије)

-акта која доказују позитивно пословање-уколико је тражено.

2) Поред ОБРАЗАЦА I, II и III потребно је доставити и следећу документацију:

A)Подносиоци захтева за тачку А):

1.Акт о оснивању или  регистрацији привредног субјекта;

2.Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;

3.Финансијске извештаје којима доказују позитивно пословање;

4.Фотокопија личне карте одговорног лица;

5.Уверење надлежног пореског органа да су измирени сви порези, доприноси и друге јавне дажбине, не старије од 30 дана од датума објављивања конкурса;

6.Пројектна идеја или пројектни задатак-пројекат;

7.План јавних набавки-копија – ако је апликант законски обавезан;

8.Одлука о покретању јавне набавке-копија –ако је апликант законски обавезан;

Б) Подносиоци захтева за тачку Б):

1.Акт о регистрацији привредног субјекта, удружења пољопривредника или удружења пољопривредних произвођача, професионалног удружења или задруге;

2.Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;

3.Извод из регистра пољопривредних газдинстава за пољопривреднике–физичка лица удружења и  задруге, коју издаје Министарство финансија-Управа за трезор;

4.Фотокопија личне карте одговорног лица;

5.Уверење надлежног пореског органа да су измирени сви порези, доприноси и друге јавне дажбине, не старије од 30 дана од датума објављивања конкурса – привредни субјекти;

6.Пројектна идеја или пројектни задатак-пројекат са тачном назнаком за коју опрему се конкурише;

7.Идејни градјевински пројекат (за средстава под редним бројем 1, 2);

8.Одобрење о извођењу радова по потписивању уговора уколико је законом или другим актом предвиђено (пре почетка реализације пројекта), за средства под (редним бројем 1 и 2.);

9.Профактура за опрему по пројекту (за средстава под редним бројем 3, 4, 5, 6); 

10. Образац IV-изјава добављача (за средстава под редним бројем 3, 4, 5, 6). .-Преузети са сајта Канцеларије.

Резултати овог конкурса биће објављени на сајту Канцеларије www.kornrp.gov.rs.

Корисници средстава дужни су доставити Канцеларији: упитник (који ће бити достављен уз уговор), извештај о реализацији и начину коришћења средстава са потребном документацијом , фото или видео запис до 30.10.2013 године. 

Канцеларија ће извештај о реализацији овог програма поднети Влади Републике Србије .

Конкурс је објављен на сајту Канцеларије 24.04.2013. године, дневном листу Политика и локалном листу Заман, и биће отворен док трају средства предвиђена овим Програмом, а најкасније до 09.05.2013. Прво отварање комисија ће извршити 30.04.2013.године, а друго 10.05.2013 године.

V. Међусобна права и обавезе у вези са добијеним новчаним средствима по овом конкурсу биће уређени Уговором који ће закључити Канцеларија и корисник средстава.

Потребну документацију можете преузети на сајту www.kornrp.gov.rs. или ОВДЕ!

 

 

Прочитано 7533 пута Последњи пут измењено уторак, 07 мај 2013 10:28