email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
уторак, 06 новембар 2012 14:00

Предлог повећања цена воде,канализације и изношења смећа Истакнут

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Ha основу члана 25. Статута JKП „РАШКА" Управни одбор је на седници одржаној дана 18.10.2012.г. донео следећи:
Предлог повећања цена воде,канализације и изношења смећа

Цене воде Рашка    (у динарима по метру    кубном)
                   Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
Домапинства    28,00           35,00           25,00%
Установе         46,70            68,10          45,82%
привреда         59,20            68,10          15,00%

Цена канализације:    [у динарима по метру    кубном)
                  Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
Домаћинства    8,30           10,50             26,50%
Установе        14,10           20,45             45,03%
привреда        18,70           20,45              9,36%

Цена изношења смећа Рашка и приградска насеља             I    {у динарима по метру квадратном)
                    Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
Домаћинства       3,30            3,80             15%
Установе            9,80           11,30             15%
Привреда           8,40             9,70             15%
Уг.и тр. објекти  41,70          47,95            15%

Цена воде и канализације Копаоник    (у динарима по метру кубном)
                  Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
вода               105,00         105,00             0%
канализација     35,50           35,50             0%

Цена изношења смећа Копаоник    (у динарима по метру квадратном)
                       Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
Уг и трг. Објект.    59,80          68,80             15%
Апартмани-собе    30,20           34,70             15%
Посллфостор        21,00           24,20             15%
Викенд куће(соп)    9,80           11,30             15%
Викенд куће(за из.) 21,00         24,20              15%

I
НАПОМЕНА. Цену воде за домаћинстава до пуне цене коштања ће путем субвенција финансирати буџет Општине.
Овај Предлог доставити Општинском већу и Скупштини Општине Рашка на разматрање и давање сагласности. НАПОМЕНА: Цене су без ПДВ-а

Председник управног одбора ЈКП РАШКА
Образложење

Ha основу члана 28.3акона о ком. Делатностима, одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности, а на исту сагласност даје надлежни орган јединице локалне самоуправе. При изради одлуке стручне службе ЈКП Рашка руководиле су се начелима и елементима за одређивање цена кумуналних услуга сходно члановима 25 и 26 Закона о комуналним делатностима. У складу са овим законским одредбама Управни одбор ЈКП је предложио повећање цене воде,канализације и изношење смећа. Будући да је став оснивача да цене за комуналне услуге за категорије наведене у овом образложењу буду близу економске, односно цене коштања, а да се цена за грађанство односно домаћинства до пуне цене коштања субвенционише из буџета општине, предложене су следеће цсне:

РАШКА: Цене воде

35,00 дин/мЗ -повећање 25% Домаћинства грађани 68,10 дин/мЗ-повећање 45,82% Правна лица-установе 68,10 дин/мЗ-повећање 15,00% Правна лица-привреда
Цене за услугу Канализација су управо 30% цене воде и оне су овим предлогом увећане за 26,50% за домаћинства и у просеку 27,20% за правна лица

Овим повећањем просечна цена воде са садашњих 31,78 дин била би повећана на око 43,79 дин/мЗ.

Сам технолошки процес за производњу питке воде код нас је такав да изискује огромне трошкове и ЈКП Рашка због тога са садашњом ценом воде не успева да покрије значајан део трошкова већ остварује финансијске губитке који отежавају пословање предузећа у угрожавају ликводност.

У периоду од децембра месеца прошле године када је било задње повећање цене комуналних услуга па до данас дошло је до значајних повећања цена инпута који битно одређују цену воде и осталих услуга.Најзначајније је повећање цена добављача око анализе и узорковања воде за око 10% ,цене хемијских сировина за око 20% , цена нафтних деривата што увећава трошкове превоза и сл.

Калкулацијом цене воде обухваћени су основни трошкови ,али се види да наши губици узимајући у обзир нову просечну цену износити око цца 30.000.000,00 дин што ће морати да се субвенционише из буџете Општине, под претпоставком да наплата потраживања буде солидна.

Новом ценом воде повећали би приходе за око 13,5 милиона (само по основу воде) што би поправило ликвидност и омогућило реализацију већег броја планираних активности у 2013.Г.

Наглашавамо да највеће учешће у цени воде имају фиксни трошкови (зараде, делимично електрична енергија,анализа воде)у износу од око70%.на које немамо утицај без обзира на произведену количину воде.

Треба напоменути да је привредна ситуација у нашој општини таква да велики број предузећа који су некад били наши значајни купци не ради тако да много веће учешће у потрошњи воде имају грађани што за нас значи да продајемо већу количину воде по нижој цени.

Предложено повећање цена воде и осталих комуналних услуга на Копаонику је знатно испод цене коштања, посебно цена воде, али ту су битне и друге околности имајући у виду значај туризма и осталих активности, које су битне за нашу општину.

Комунално предузеће је значајно поправило наплату својих потраживања, но и то је посао који подразумева све већи и већи трошак који оптерећује ликвидност.

Како неекономска цена воде значи и ненаменско трошење ,то новом ценом « желимо да дестимулишемо ненаменску потрошњу која је изражена у летњим месецима.

Предложено је да повећање цена за изношење смећа буде 15% и то би повећање покрило перманентно увећање цена горива, ауто гума и резервних делова. Предложене цене су без ПДВ-а.

У наставку дајемо упоредни преглед трошкова за просечно домаћинство са старим
и новим ценама комуналних услуга: 
 
                      кол.    јед.мер.    ст.цена    износ    н.цена    износ    разлика
вода                20         м3           28,00    560,00    35,00    700,00    140,00
смеће              70        3,30         231,00    3,80     266,00    35,00
канализација    20        8,30          166,00    10,50    210,00    44,00
укупно        957,00      1.176,00    219,00

Прочитано 8994 пута