email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
понедељак, 29 јун 2020 13:26

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 56. ст. 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 95. ст. 1, члана 100. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017,- др закон и 95/2018), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и и јединицама локалне самоуправе („Службни гласник Републике Србије“ бр. 95/2016) и члана 75. Статута општине Рашка (Службени гласник општине Рашка, бр. 91/2008, 103/2010, 130/2013, 140/2014, 144/2014 и 155/2016), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној дана 05.06.2020. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Рашка, улица Ибарска број 2, Рашка.

II Радно место које се попуњава: Начелник општинске управе општине Рашка, звање службеник на положају I група, 1 (један) извршилац.

III Опис послова радног места: Руководи радом Општинске управе, стара се о законитости, ефикасности и ажурности рада Општинске управе; стара се о обезбеђивању услова рада, међусобној сарадњи одсека и служби и сарадњи са органима Републике; предлаже Правилник о организацији и систематизацији радних места и доставља га Општинском већу на усвајање; припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине, Општинско веће и председник Општине; одлучује о правима, обавезама и одговорности запослених; води дисциплински поступак против запослених и изриче дисциплинске мере и именује дисциплинску комисију; подноси извештаје о раду Скупштини општине, Општинском већу и председнику Општине; у управном поступку решава сукоб надлежности између организационих јединица Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом и по налогу Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа.

IV Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на правном факултету, положен државни стручни испит и најмање пет године радног искуства у струци.

V. Трајање рада: Рад на положају траје пет година од дана доношења одлуке о постављењу.

VI Место рада: Рашка, улица Ибарска, број 2.

VII Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 -др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010...103/2015, 99/2016 и 113/2017), Закона о општем управном поступку(„Службени гласник РС“, број 18/16), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(„Службени гласник РС“, број 21/16,113/2017 и 95/18), Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006,47/2011, 93/2012...104/2016 –др.закон и 96/2017 – усклађени дин.изн.), као и других области из делокруга локалне самоуправе, стручна оспособљеност за рад на положају вештина комуникације. Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће у усменом разговору и кроз увид у податке из пријаве, Конкурсна комисија и евентуално стручна лица која ће се ангажовати за потребе Конкурсне комисије. О времену и месту одржавања усмене провере сваки кандидат ће бити писмено обавештен, као и путем mail адресе или телефонским позивом.
VIII. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „ Данас “.
IX. Садржина пријаве на јавни конкурс: Име и презиме кандидата; датум и место рођења; адреса становања; контакт телефон; краћа биографија; подаци о образовању; о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио; подаци о стручном усавршавању и посебним вештинама потребним за обављање радног места уколико их поседује (руковођење, комуникација и сл.).

X. Докази које кандидати прилажу уз пријаву на јавни конкурс: Извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; диплома о стеченој стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом достављају уверење о положеном правосудном испиту уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима); уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; исправе којим доказује да му раније радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе није престао због теже повреде дужности из радног односа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузтено у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основим судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверен посао.
Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге, уверење о држављанству; уверење из евиденције правоснажно осуђиваних лица.
Потребно је да учесник јавног конкурса, уз остале доказе, достави потписану изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави наведене документе о чињеницама о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат сам учинити.
Пример изјаве налази се на званичној интернет страници општине Рашка, као прилог јавног конкурса.

XI. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс подносе се Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе, преко Општинске управе, на адресу: Општинска управа, Рашка , улица Ибарска, број 2, лично или путем препоручене пошиљке, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање положаја у I групи – постављење начелника Општинске управе Рашка“.
XII. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Стеван Бакрачевић, руководилац службе за управљање људским ресурсима у Општинској управи Рашка, телефон: 036/733-946. Обавештења о јавном конкурсу могу се добити сваког радног дана у периоду од 10 -14 часова.
XIII. Напомене: неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији на начин одређен у тачки X. овог јавног конкурса, биће одбачене. Под обавезном документацијом сматра се и изјава о начину прибављања докумената из службене евиденције.
Овај оглас објављује се у дневном листу „Данас“, на званичној интернет страници општине Рашка www.raska.org.rs у „Службеном гласнику општине Рашка“ и на огласној табли Општинске управе општине Рашка.
НАПОМЕНА:
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број:
Дана:05.јуна2020. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

Прочитано 2214 пута Последњи пут измењено уторак, 30 јун 2020 17:51