среда, 13 јун 2012 11:10

ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ РАШКА Истакнут

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина општине Рашка, на предлог председника Скупштине општине Рашка, тајним гласањем, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ РАШКА

 

I

ЈОВАН ЧОРБИЋ, дипломирани инжењер шумарства, из Рашке, бира се за председника општине Рашка, на мандатни период од 4 (четири) године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III

Решење доставити изабраном председнику и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-2/2012-1

Дана: 11. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

Прочитано 7927 пута