email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
понедељак, 16 март 2020 20:36

Р Е Ш Е Њ Е О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 34. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11 и 12/20), члана 15. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011 и 12/2020), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20),
Изборна комисија општине Рашка, на седници одржаној 16. марта 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Рашка, који су расписани за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20).
2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011 и 12/2020), Законом о jединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и Упутством за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Рашка расписаних за 26. април 2020. године бр. 013-7/2020-1 од 12. март 2020. године.
3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Рашка биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи које ће бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.
4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на правној снази.
5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Рашка“.

О б р а з л о ж е њ е
Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.
Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.
Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће време наставка спровођења изборних радњи бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.
У складу са наведеним, Изборна комисија општине Рашка, као орган који спроводи поступак избора за одборнике Скупштине општине Рашка, доноси решење о прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставити у складу са одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити уређено посебним актом Изборне комисије општине Рашка.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији општине Рашка у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Број: 013-9/2020-1
У Рашки, 16. марта 2020. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАШКА
ПРЕДСЕДНИК
Мирко Шћеловић

Прочитано 2491 пута