email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
четвртак, 19 септембар 2019 13:12

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА - ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(1 Глас)

У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана општине Рашка ("Сл. гласник општине Рашка”, бр. 201/19), а на основу члана 3. Решења о именовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Рашка II бр. 280/2019 од 10.09.2019. године, Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Рашка на седници одржаној 19.09.2019. године, расписала је


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА - ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ОПШТИНЕ РАШКА

Позивају се грађани са територије Општине Рашка да доставе кандидатуре у Локалном антикорупцијском форуму Општине Рашка
Сваки подносилац пријаве треба да испуњава следеће услове:
1. Да има пребивалиште на територији општине Рашка;
2. Да није осуђиван на безусловну казну затвора, нити да се против њега води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности, односно за прекршаје из закона којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција; закона којим се уређује финансирање политичких активности; закона којим се уређује заштита узбуњивача; закона којим се уређује лобирање и закона којим се уређују јавне набавке;
3. Да није јавни функционер у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција;
4. Да није члан политичке странке, као и да није носилац функције у политичкој странци, најмање у последњих 18 месеци;
5. Да није запослено или радно ангажовано у органима и службама општине Рашка .
Наведени услови доказују се изјавом кандидата. Уз сагласност кандидата Комисија може да прибави доказе о испуњености наведених услова службеним путем.
Подносиоци пријава за чланство у Локалном антикорупцијском форуму (у даљем тексту: ЛАФ) треба да доставе Комисији за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Рашка следеће:
1. Попуњен формулар пријаве (преузети са званичне презентације општине Рашка);

https://drive.google.com/drive/folders/1YbQ7Md0f_EcHjQmGWikHRMdn9LmKYVjh

2. Изјаву о искуству кандидата за члана ЛАФ; (преузети са званичне презентације општине Рашка);

https://drive.google.com/drive/folders/1YbQ7Md0f_EcHjQmGWikHRMdn9LmKYVjh

3. Изјаву о сагласности да општина за потребе поступка јавног конкурса може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања (преузети са званичне презентације општине Рашка);

https://drive.google.com/drive/folders/1YbQ7Md0f_EcHjQmGWikHRMdn9LmKYVjh

Пријаве се достављају у затвореној коверти, на адресу:
Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Рашка,
ул. Предрага Вилимоновића 1, Рашка 36350
Јавни конкурс је отворен 21 (двадесетједан дан) .
Рок за пријаве почиње да тече од првог наредног дана од дана објављивања на званичној интернет презентацији општине Рашка.
Додатне информације заинтересовани могу да добију од председника Комисије (Слободан Ристовић, 036/736-224, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)
Вредновање и рангирање кандидата за чланове ЛАФ, који испуњавају услове прописане конкурсом, врши се на основу оцене њихове стручне оспособљености и знања, применом следећих критеријума:
1) знање о антикорупцијским документима и прописима, које се вреднује између 0 и 4 бода;
2) познавање докумената и прописа који уређују систем локалне самоуправе, које се вреднује између 0 и 4 бода;
3) информисаност о стању у области борбе против корупције на локалном нивоу, која се вреднује између 0 и 4 бода;
4) лична мотивисаност за чланство у Радном телу, која се вреднује између 0 и 2 бода;
5) предлог за унапређење превенције корупције на локалном нивоу, на основу Локалног антикорупцијског плана, које се вреднује између 0 и 9 бодова;
6) виђење места, улоге и активности Радног тела, које се вреднује између 0 и 6 бодова;
7) искуство у активностима које су повезане са облашћу спречавања корупције, које се вреднује између 0 и 5 бодова;
8) искуство у активностима које су повезане са предлагањем или припремом или праћењем стратегија, акционих планова и прописа на нивоу јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине или Републике, које се вреднује између 0 и 5 бодова.

Комисија прима и прегледа све пристигле пријаве и приложене доказе и проверава формалну испуњеност услова из овог конкурса.
Комисија саставља списак кандидата који на основу поднетих доказа испуњавају формалне услове за именовање за члана ЛАФ, ради спровођења поступка провере стручне оспособљености и знања.
Комисија доставља писано обавештење кандидатима, путем поште препоручено и електронским путем, о томе када и где отпочиње поступак провере стручне оспособљености и знања, најкасније три радна дана пре почетка тог поступка.
Кандидати се на почетку сваког дела обавештавају о томе када почиње наредни део овог поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу поступка из става 1. овог члана, осим у случају да оправда свој изостанак, не позива се да учествује у наредном делу овог поступка.
Изабрани чланови ЛАФ-а имају право на накнаду за свој рад у складу са прописима општине Рашка.
Комисија оцењује стручну оспособљеност и знања кандидата након увида у податке и приложене доказе уз пријаве и спроведене писане и усмене провере, на начин прописан овим правилником.
Услови из тачке 1. и 2. доказују се на основу извода из службених евиденција, које Комисија прибавља службеним путем, уз сагласност кандидата. Услови из тачке 3, 4. и 5. доказују се изјавом кандидата датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Испуњеност критеријума под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5. и 6 оцењује Комисија усменом провером кандидата, док увидом у податке из писане изјаве кандидата, која се подноси уз пријаву на конкурс, Комисија оцењује испуњеност критеријума под редним бројевима 7. и 8.
Бодовање се врши на основу оцена које по сваком критеријуму даје сваки од чланова Комисије, након чега се број бодова сабира и дели са бројем чланова Комисије који су узели учешћа у бодовању по датом критеријуму.
По обављеном тестирању, редослед кандидата на листи одређује се према броју добијених бодова.
У случају да више кандидата оствари исти број бодова, предност ће имати кандидат који оствари већи број бодова применом следећег редоследа ових критеријума:
1) предлог за унапређење превенције корупције на локалном нивоу, на основу Локалног антикорупцијског плана;
2) искуство у активностима које су повезане са облашћу спречавања корупције.
О изборном поступку води се посебан записник (у даљем тексту: записник о изборном поступку), који садржи нарочито:
- податке о јавном конкурсу на основу кога се врши изборни поступак,
- податке о поднетим пријавама кандидата и њиховој уредности и благовремености,
- податке о разматраним пријавама,
- остварене резултате сваког кандидата, применом утврђених критеријума и мерила и
- утврђену ранг листу кандидата за чланове Радног тела.
Записник о изборном поступку објављује се на интернет презентацији општине Рашка.
Комисија утврђује ранг листу са највише три кандидата за чланове ЛАФ, који су са најбољим резултатом испунили критеријуме за именовање прописане овим правилником, најкасније 15 дана по истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс.
Ранг листа обавезно садржи:
1) личне податке кандидата;
2) податке о резултатима провере стручне оспособљености и знања и просечној оцени кандидата, и
3) образложење.
Ранг листа објављује се на интернет презентацији општине Рашка и на огласној табле Општинске управе.
Подносиоци пријава имају право приговора на ранг листу у року од три дана од дана објављивања ранг листе.
Приговор се подноси Општинском већу општине Рашка.
Најкасније осам дана по истеку рока за подношење приговора, Комисија доставља Општинском већу општине Рашка образложену коначну ранг листу са записником о изборном поступку, ради припреме предлога решења о именовању чланова ЛАФ.
Коначно решење о именовању чланова Радног тела доноси Скупштина Рашке.


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Слободан Ристовић

Прочитано 4387 пута