email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
петак, 06 септембар 2019 09:18

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ВИДУ ОПРЕМЕ И УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ ОБУКЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСЛА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)


На основу члана 10. Правилника о раду Комисије за одабир корисника пројекта “Подршка одрживом повратку интерно расељених лица на Kосово*“ (Уговор између организације АСБ и ДЕУ у РС број 2018/397-380) који реализује Арбеитер-Самаритер-Бунд (АСБ) у сарадњи са ко-апликантима Град Kрушевац (Меморандум о сарадњи 404-1273/18) и Центар за равномерни регионални развој – ЦенТриР (Споразум о партнерству Но. 1804-001), Комисија за одабир корисника за доделу бесповратних средстава у виду опреме и програма обука за покретање посла оформљена дана 17.07.2019. године, расписује

Ј А В Н И П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
У ВИДУ ОПРЕМЕ И УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ ОБУКЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСЛА


1. Информације о Јавном позиву

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у виду опреме и програма обуке за покретање посла се расписује у оквиру пројекта „Подршка одрживом повратку интерно расељених лица на Косово*“, који финансира Европска унија. Пројекат спроводе организације АСБ и ЦенТриР и Град Крушевац.

Јавни позив се објављује у следећим општинама/градовима: Крушевац, Крагујевац, Краљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка Бања, Врање и Бујановац .

2. Предмет Јавног позива

Предмет Јавног позива су бесповратна средства у виду опреме и обуке за покретање посла, намењена интерно расељеним лицима којa бораве на територији следећих општина/градова: Крушевац, Крагујевац, Краљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка Бања, Врање и Бујановац, у циљу пружања подршке при повратку на Косово* . Бесповратна средства у виду опреме и обуке за пословање ће интерно расељеним лицима (ИРЛ) заинтересованим за повратак на Косово* побољшати могућности за запошљавање и стварање прихода, како би се допринело одрживости њиховог повратка.

Помоћ је једнократна и бесповратна и биће искључиво у виду опреме/машина/алата за покретње посла и обука за покретање посла. Кроз пројекат ће бити обезбеђена бесповратна средстава у виду опреме за 54 корисника и обуке за покретање посла за 90 корисника.

Обуке за покретање посла ће трајати 2-3 дана. Трошкове током обуке (смештај, храна, пут) покрива АСБ. Обуке ће бити организоване највероватније у Врњачкој Бањи.

Максимална вредност бесповратних средстава која ће бити додељена у виду опреме, машина или алата, износи 2.500 € (без ПДВ-а) по породици. АСБ и ЦенТриР охрабрују удруживање повратничких породица (до 5 породица) ради веће одрживости доходовних делатности, те ће у том случају максимална вредност додељене опреме, машина или алата бити увећана онолико пута колико се повратничких породица буде удружило и заједно конкурисало за бесповратна средства у виду опреме.

Кроз пројекат се неће набављати ни додељивати: половна опрема, стока, биљни расад, репроматеријал и возила. Пословне идеје које искључиво имају за циљ промет и продају дувана, алкохола, транспорт, игре на срећу, производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним неће бити подржане.


Корисници

Корисници пројекта су интерно расељена лица заинтересована за повратак на Косово*, са привременим боравиштем у следећим општинама/градовима: Крушевац, Крагујевац, Краљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка Бања, Врање и Бујановац, а која испуњавају прописане услове за пријављивање.

Услови за пријављивање на Јавни позив

Подносилац пријаве, интерно расељено лице, на Јавни позив за доделу бесповратних средстава у виду опреме и обука за покретање посла треба да испуни следеће услове:
1. да поседује легитимацију интерно расељеног лица или је евидентиран/а као интерно расељено лице;
2. да има пријављено боравиште на територији у следећиџ општина/градова: Крушевац, Крагујевац, Краљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка Бања, Врање и Бујановац;
3. да је старији/а од 18 година;
4. да није остварио/ла повратак на Косово*;
5. да је регистрован/а за повратак у бази података УНХЦР-а Србија/исказали жељу за повратком некој од институција/организација;
6. да није више од три пута (укључујући и овај јавни позив) био/ла асистиран/а са бесповратним средствима у виду опреме/машина/алата;
7. да има завршено најмање основно образовање
8. да није био/ла корисник/ца програма за побољшање услова живота којим је решио/ла стамбено питање у Републици Србији ван Косова и Метохије;
9. да није укључен/а у неки други пројекат који обезбеђује бесповратна средства у виду опреме/машина/алата, у текућој години;
10. да подносилац пријаве има предуслове за обављање делатности за коју тражи помоћ:
− за пољоприведну делатност − да је власник, закупац или има право кришћења земљишта и/или помоћних објеката за покретање и/или обављање овe делатности;
− за занатску или услужну делатност − да је власник, закупац или има право коришћења простора у коме ће обављати делатност и
− за друге делатности – предуслове у складу са делатношћу наведеној у пријави.

Критеријуми за избор корисника пројекта

Пријаве за доделу бесповратних средстава и обуке за покретање посла ће бити оцењиване на основу дефинисаних критеријума као и на основу обрасца за процену и извештаја са терена:

1. Подносилац пријаве поседује знање (формално образовање) и вештине (обуке, курсеви, тренинзи) за обављање предложене пословне делатности:
- има неформално образовање – 10 поена
- има формално образовање – 15 поена
- има и формално и неформално образовање - 20 поена.
2. Подносилац пријаве поседује искуство за обављање предложене пословне делатности:
- има до 10 година искуства – 10 поена.
- има више од 10 година искуства – 15 поена.
3. Предложена пословна делатност за коју је помоћ тражена ће допринети економском оснаживању породице – 15 поена.
4. Подносилац пријаве:
- помоћ користи први пут - 20 поена
- је корисник помоћи други пут - 10 поена
- је корисник помоћи трећи пут - 5 поена.
5. Породица подносиоца пријаве је једнородитељска/са дететом/децом до 18 година/или студентом до 26 година - 10 поена
6. Жена подносилац пријаве - 10 поена.
7. Подносилац пријаве је припадник РАЕ (ром, ашкалија, египћанин) популације –
10 поена.
Поступак за доделу бесповратне помоћи у виду опреме и програма обука води и све одлуке доноси Комисија.
Предност при бодовању

Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који:

1. је члан породице са више генерација (са једним или више чланова преко 60 година);
2. је члан породице са двоје или више деце испод 18 година, породице са трудницама или са дететом/децом до 5 година, без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима (до 50% просечне нето плате на нивоу општине/града по члану домаћинства);
3. има болесног члана/чланове домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама;
4. је жртва сексуалног/породичног насиља;
5. је члан породице погинулих, несталих и киднапованих лица;
6. до сада није био/ла асистиран/а са бесповратним средствима у виду опреме/машина/алата (односи се на подносиоце пријава за доделу бесповратних средсатва).

Потребна документа која се подносе уз пријаву

Подносилац пријаве за доделу бесповратних средстава и обука за пословање доставља следеће доказе/документе уз пријаву:

1. Фотокопија легитимације интерно расељеног лица (НАПОМЕНА: обавезно за носиоца породице, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице) или потврду Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије да се лице налази у евиденцији интерно расељених лица са Косова* (само за интерно расељена лица);
2. Фотокопија личне карте (важи за личне карте без чипа), односно очитане личне карте (важи за личне карте са чипом) за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година. За децу испод 16 година се доставља фотокопија извода из матичне књиге рођених;
3. Фотокопија пријаве пребивалишта за подносиоца пријаве;
4. Пристанак на обраду података о личности (за све пунолетене чланове породичног домаћинства). За малолетне чланове породичног домаћинства пристанак даје родитељ/старатељ.
5. За једнородитељску породицу прилаже се фотокопија:
- потврде о смрти брачног друга или
- решења надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло или
- извода из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства или
- пресуде о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
6. За чланове породичног домаћинства узраста до 26 година фотокопија доказа о школовању (потврда надлежне образовне институције о школовању) уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 8) (докази о приходима);
7. Фотокопија доказа о завршеном образовању /занату / курсевима /обукама, потврду претходног послодавца, фотокопију радне књижице (уколико поседује, подносилац пријаве) или изјаву оверену код надлежног органа да подносилац пријаве има потребно знање, вештине и искуство за покретање, развој и унапређење доходовне активности за коју је поднео пријаву. У изјави је потребно навести број година искуства који подносилац пријаве има;
8. Фотокопија доказа о приходима:
- потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;
- потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
- чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
9. Фотокопија доказа о члану пордичног домаћинстава којим се потврђује да је особа болесна и/или је особа са инвалидитетом и/или сметњама у развоју и/или са смањеном радном способношћу (извештај лекара, мишљења-решења релевантних Комисија, Решење надлежне Комисије - доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу, инвалидитету, и слично);
10. Изјава оверена код надлежног органа (локално повереништво за избеглице у следећим општинама/градовима: Крушевац, Крагујевац, Краљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка Бања, Врање и Бујановац) да подносилац пријаве није укључен/а у неки други пројекат који обезбеђује бесповратна средства у виду опреме / машина/ алата.
11. Фотокопија доказа о поседовању или закупу или другу врсту доказа о праву коришћења земљишта/помоћних просторија/простора за обављање предложене пословне делатности (изјава власника, сведока или сл.). Уколико за предложену пословну делатност није потребно горенаведено (земљиште/помоћне просторије/простор), подносилац пријаве у обрасцу за пријављивање треба то посебно да образложи.
12. Фотокопија доказа о завршеном основном образовању (диплома, сведочанство) за подносиоца пријаве.

Комисија задржава право да подносиоцима пријава тражи оригинална документа на увид ради провере изнетих тврдњи, као и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

 

Начин пријављивања на Јавни позив и административни услови

 Подносиоци пријаве и чланови њихових породичних домаћинстава могу поднети само једну пријаву за доделу бесповратних средстава и обука за пословање;
 Уколико неко поднесе више од једне пријаве, биће дисквалификован;
 Подносилац пријаве се пријављује и за за доделу бесповратних средстава и за обуке за пословање истовремено;

Подносиоци пријаве морају испунити административне услове позива:
 попуњен и потписан образац пријаве (образац мора садржати одговоре на сва питања; уколико је потребно још простора за одговоре, могу се додати стране);
 образац за пријаву мора да буде попуњен на српском језику и да садржи тачне податке;
 достављена потребна документа и изјаве;
 потписан пристанак на обраду података о личности за све чланове породице;

Информативни састанак на којем ће представници АСБ-а и ЦенТриР-а одговарати на питања заинтересованих интерно расељених лица одржаће се до 15 дана по објављивању Јавног позива за подношње пријава. Тачан датум, време и место одржавања информативног састанака ће бити објављен на огласној табли у градској/општинској управи у следећим градовима/општинама: Крушевац, Крагујевац, Краљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка Бања, Врање и Бујановац.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријаве за јавни позив као и пратећа документација се могу преузети од 03.09.2019. године на следећим локацијама:
• АСБ, Антифашистичке борбе 14 / 8, Нови Београд 11070;
• ЦенТриР, Масарикова 5/VI 11000 Београд
• Повереништво за заштиту избеглих прогнаних и расељених лица у следећим општинама/градовима: Крушевац, Крагујевац, Краљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка Бања, Врање и Бујановац.
• Интернет странице: www.asb-see.org, www.centrir.org, www.kim.gov.rs , www.krusevac.rs

ПРЕДАЈА ПОПУЊЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Пријаве и пратећа документација упаковани у коверту са назнаком „За Јавни позив – не отварати” се до предвиђеног рока достављају лично или путем поште (брзом поштом или препоручено) искључиво на адресу:
АСБ, Антифашистичке борбе 14/8, 11070 Нови Београд

Рок за подношење пријава је 15. октобар 2019 у 16.00 часова.

Пријаве које буду пристигле након предвиђеног рока као и непотпуне пријаве (са непотпуном пратећом документацијом) неће се разматрати.
Листа одобрених корисника биће објављена на огласној табли у следећим општинама/градовима: Крушевац, Крагујевац, Краљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка Бања, Врање и Бујановац и на интернет страницама АСБ-а и ЦенТриР-а.
Додатне информације о Јавном позиву је могуће добити на
Е-мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 011 / 311 93 36

Потребну документацију можете погледати и преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1JIc-9lU59XVZ0lRfTx3qVZascdHjSKfb/view?usp=sharing

 

Прочитано 2937 пута