email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
уторак, 26 март 2019 13:26

ЈАВНИ КОНКУРС за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2019.години

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

У складу са Одлуком Општинског већа општине Рашка од 25. марта 2019.године, Општина Рашка, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2019.години

I. Јавни конкурс за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2019.години (у даљем тексту: Јавни конкурс) расписује се за превознике регистроване за превоз путника у друмском саобраћају, ради подношења понуда за услугу јавног линијског приградског превоза путника на нерентабилним линијама, које ће бити суфинансиране од стране општине Рашка.

II. Опис предмета Јавног конкурса:
- Општина Рашка субвенционише трошкове услуге јавног линијског приградског превоза путника на нерентабилним линијама које су предмет овог конкурса;
- субвенција за ову услугу предвиђена је за период од 12 месеци;
- наведени износ ће се плаћати у једнаким месечним ратама, за време трајања пружања услуге;
- субвенција се даје по оствареним километрима на линијама које су предмет субвенције;
- максимални износ субвенције по пређеном километру на одређеној линији приградског превоза може да износи 41,31 дин/км;
- у случају повећања-смањења цена горива (евродизела) више од 5% на месечном нивоу, месечна субвенција за одржавање линија на релацијама из табеле се плаћа у одговарајућем износу који је сразмеран повећању-смањењу цена горива;
- у следећој табели су дати подаци, према регистрованим редовима вожње код органа општинске управе надлежног за послове саобраћаја, о процењеном броју километара за субвенцију на релацијама:

 

Ред.бр.


Релација

Растојање на линији
(у једном смеру)
км Број полазака, односно повратака за субвенцију на линији, по једном смеру
радним даном суботом Процењени број километара за субвенионисање на линији, месечно (за 22 радна дана)

у оба смера
км


Напомена
1. Рашка-Рвати 6 2 552 превоз радним даном
2. Рашка-Радошиће-Кижевак 10 3 1.380 превоз радним даном
3. Рашка-Крушевица 25 3 3.450 превоз радним даном
4. Рашка-Милатковиће 8 2 736 превоз радним даном
5. Рашка-Петрово Поље-Кути 25 2 400 превоз само суботом
6. Рашка-Трнава 11 1 506 превоз радним даном
7. Рашка-Петрово Поље-Кути 25 2 2.300 превоз радним даном
8. Још. Бања-Дрење 6 2 552 превоз радним даном
9. Рашка-Шипачина 18 2 1.656 превоз радним даном
10. Рашка-Шипачина 18 1 144 превоз само суботом

УКУПНО МЕСЕЧНО КИЛОМЕТАРА ЗА 11.676
СУБВЕНЦИЈУ

III. Услови за доделу субвенција превознику-правном лицу:
- превозник мора да поседује регистрован ред вожње за обављање приградске линије за коју конкурише за доделу субвенције;
- превозник мора да поседује важеће решење министарства републике Србије надлежног за послове саобраћаја о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног линијског превоза путника за регистрациони период, односно лиценцу за линијски превоз путника;
- превозник мора да поседује доказ да је обезбедио коришћење Аутобуске станице Рашка о обављању превоза на линији, односно друге локације –стајалишта за пријем/отпрему путника у складу са прописима;
- услуга превоза треба да се врши у континуитету, радним данима и суботом;
- поласци недељом и празницима нису планирани.

IV. Пре закључења уговора изабрани понуђач ће бити у обавези да достави расписивачу Јавног конкурса коначан регистрован ред вожње и гаранцију за добро извршење посла (бланко сопствену меницу), са меничним овлашћењем у вредности 10% од износа за субвенцију одређеног у тачки II Јавног конкурса, доказ о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа код пословне банке.

V. Понуде потписане и оверене од стране овлашћеног лица, са пратећим документима, подносе се на адресу Општинска управа Рашка, ул. Ибарска бр.2, 36350 Рашка, путем поште или непосредно на писарницу, у затвореним ковертама са назнаком „Понуда за услугу превоза путника“ и са назначеним називом превозника на полеђини затворене коверте.

VI. Понуде које не буду сачињене у складу са овим Јавним конкурсом неће бити прихваћене.

VII. Рок за достављање понуда је до 11. априла 2019. године до 14 часова без обзира на начин достављања;

- Рок за избор најповољније понуде ће бити 10(десет) дана од дана истека рока за достављање понуда.

VIII. Јавни конкурс ће бити објављен на интернет страници Општине Рашка www.raska.gov.rs

 

НАЧЕЛНИК
Општинске управе
Спасоје Андрић

Прочитано 4105 пута