email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
среда, 06 март 2019 07:36

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОСНОВНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ТИХ ПОДСТИЦАЈА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОСНОВНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ТИХ ПОДСТИЦАЈА
("Сл. гласник РС", бр. 29/2013, 9/2016 и 44/2018 - др. закон)
Члан 1
Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на основне подстицаје (у даљем тексту: подстицаји), као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.
Члан 2
Право на подстицаје остварује се подношењем захтева за остваривање права на подстицаје (у даљем тексту: захтев), Министарству финансија - Управи за трезор (у даљем тексту: Управа).
Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. марта до 30. априла текуће године, на Обрасцу - Захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у __________ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 3*
Захтев садржи: податке о подносиоцу; податке о култури која је засејана, односно засађена (шифра, назив и површина) и збиру површина под културама наведеним у захтеву, а које су пријављене у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар); место и датум подношења захтева, потпис подносиоца захтева и печат (ако је подносилац захтева предузетник или правно лице).
Културе из става 1. овог члана су све културе наведене у Шифарнику биљне производње и других намена земљишних парцела који је саставни део правилника којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава и обнова регистрације, осим природних ливада и пашњака у оквиру групе култура крмно биље.
Члан 4
Управа утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на подстицаје, упоређује податке из захтева са подацима из Регистра, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.
Члан 5
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
Самостални члан Правилника о изменама
Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја
("Сл. гласник РС", бр. 9/2016)
Члан 4
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Правилник можете погледати и преузети на Линку: https://drive.google.com/file/d/1dWV-AN7Wnqd2voSLS8OjfdchVkxWRrp8/view?usp=sharing

Прочитано 4484 пута